Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Milica biologija

бактерије

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Milica biologija

 1. 1. TEHNIČKA ŠKOLA ,,NIKOLA TESLA” BAKTERIJE Prof.Milica Petrović Surdulica, 2015
 2. 2. PODELA ŽIVIH BIĆA
 3. 3. ĆELIJSKI SVET SE DELI NA PROKARIOTE I EUKARIOTE
 4. 4. OSNOVNE KARAKTERISTIKE BAKTERIJE  Jednoćelijski organizmi, prokariotske gradje  Naziv bakterija , nastao je od grčke reci ,, bakterion” što znači ,,štapić ili palica”  Najstariji (pre 3,4 milijardi god.) i najbrojniji organizmi na našoj planeti  Prisutni u svim vrstama staništa, uključujući ljudski organizam
 5. 5. GRAĐA BAKTERIJE  1) Kapsula  2) ćelijski zid  3) ćelijska membrana  4) citoplazma  5) ribozomi  6) mezozom  7) nukleoid  8) flagelum
 6. 6. PODELA BAKTERIJE PREMA ĆELIJKOM ZIDU  GRAM-POZITIVNE  GRAM-NEGATIVNE
 7. 7. PODELA BAKTERIJE PREMA NAČINU ISHRANE PREMA ĆELIJSKOM DISANJU  1) Autotrofne bakterije  Fotosintetičke (fototrofne)  Hemosintetičke (hemotrofne)  2) Heterotrofne bakterije  Saprofitske (saprobne)  Parazitske  1) Aerobne bakterje  2) Anaerobne bakterije  Postoji i treća grupa ,,fakultativne anaerobne bakterije” koje mogu da žive u prisustvu i odsustvu kiseonika
 8. 8. OBLICI BAKTERIJA
 9. 9. OBLICI BAKTERIJA
 10. 10. RAZMNOŽAVANJE BAKTERIJA  1) Prostom deobom  2) Pupljenjem  3) Egzosporama  4) fragmentacijom  5) Posebnim načinima polnog razmnožavanja
 11. 11. ZNAČAJ I ULOGA BAKTERIJA  Bakterije azotofiksatori- azot iz atmosfere prevode u amonjak koji biljke mogu da koriste za sintezu proteina  Bakterije mineralizatori  Bakterije simbionti  Neke bakterije proizdove antibiotike  Bakterije mlečnog vrenja  Neke bakterije se koriste za proizvodnju insulina, hormona rasta  Za poljoprivredu su značajne nitrifikacione, sulfidne i gvožđevite bakterije
 12. 12. OBOLJENJA IZAZVANA BAKTERIJAMA  Botulizam (najteže i najsmrtonosnije trovanje hranom)- Clostridium botulinum  Dijareja- Salmonella  Tetanus- Clostridium tetani  Tuberkuloza- Mycobacterium tuberculosis  Kolera- Vibrio cholerae
 13. 13. BAKTERIJE U LANCIMA ISHRANE
 14. 14. MERE ZAŠTITE OD BAKTERIJA  Vakcinacijom  Ispravnom higijenom  Pasterizacijom  Sterilizacijom  Antibioticima
 15. 15. ZAKLJUČAK  Veoma brojna grupa mikroorganizama  Po sastavu su jednoćeliski organizmi  Spadaju u prokariote, kao i modrozelene alge  Mogu biti loptastog, štapićastog i spiralnog obilka  Razmnožavaju se najčešće prostom deobom (od jedne ćelije nastaju dve nove)  Mogu biti štetne i korisne za čoveka
 16. 16. HVALA NA PAŽNJI!!!

×