Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Esquema comentari de text bea barrilero

610 vues

Publié le

Esquema comentari. Bea Barrilero 2nB

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Esquema comentari de text bea barrilero

  1. 1. Recomanacions per fer un comentari de text filosòfic tipus la prova de selectivitat. Pregunta1: La ideaprincipal del textésallòmésimportantque diu. És també la tesi, és a dir allò que defensa. Cal expressar-laambparaulespròpiesi,si espossible, afegint alguna cita literal del text que mostri on diu el filòsof el que esteu explicant. Pregunta 2: Explicarel significat d’una expressió es pot fer si s’entén. S’ha de veure el context on està dita per entendre-labé.Si nose sap què dir,és millor aventurar-se a dir alguna cosa que tingui a veure amb el text en general. Pregunta 3: Per què diu que... (veure taula) INTRODUCCIÓ El Textésun fragmentde l’obra(nomde l’obra) de (nom de l’autor o filòsof). Aquest fragment tracta el tema de (nom del tema) i defensa la tesoque (part importantdel textque podriaser el títol). L’autor diu que......................... per diferents raons. EXPLICACIÓ DE LA 1ª RAÓ La primera raó és que......... allò que el filòsof (nom del filòsof) vol dir és que (explicar amb paraulespròpies) i aixòésaixíperquè (nom del filòsof) afirmaque (cosesde l’autorque tinguin a veure amb el text es poden incloure en aquest apartat). EXPLICACIÓ DE LA 2ª RAÓ La segona raó....... (esquema de la raó 1). EXPLICACIÓ DE LA RESTA DE RAONS (Esquema de la primera i la segona raó) COMENTARI DE L’ÚLTIMA RAÓ Finalment, en el text....... (esquema raó 1) RECAPITULACIÓ Resumint, el present text, tot afirmant que (raons 1, 2, 3, 4) defensa la tesi que (idea principal o títol del text). Pregunta 4: Comparar dues coses, trobar semblances i diferències.
  2. 2. Tindrem dos conceptes i em d’explicar un i l’altre. Dir què tenen en comú i quines són les seves diferències. Pregunta 5: Avaluació raonada i personal sobre una tesi no és fàcil quan es té poca experiència filosòfica. PRUDÈNCIA!!!!! No fer afirmacions taxatives del tipus: “La idea de Plató es absolutament inadequada, antiquada, falsa, etc...” El millorésdircosestipus: “en part si, en partno”,explicarper què sí i per què no. No és relativista, sinóde mostrar com un éscapaç de veure diferents perspectives des de les quals avaluar una idea. “Raonada” vol dir basada en bones raons. No podem dir coses com “es una bona idea perquè m’agrada molt” o “perquè jo opino exactament igual que el filòsof”. Recomanacions generals: - Utilitzar el propi llenguatge, citar el text entre cometes. - Sempre que es pugui, quan s’expliquin les idees (sobretot si són les principal s), per demostrar en quin moment del text l’autor les introdueix. PERO CITAR SEMPRE ENTRE COMETES!!! - Si els exemples exposats, són propis, s’ha de deixar també clar. - Valoració crítica personal. S’ha de demostrar OBJECTIVITAT. Si hi ha un altre punt de vista que trobes millor que el de l’autor, explicar bé i demostrar-ho amb arguments vàlids. NO S’HA DE DIR MAI SI T’AGRADA O NO!!!! No es qüestió de gust sinó de RAONAMENT. A tenir en compte... - No és un comentari literari. - No és una repetició del text. - No es una divagació lliure sobre algun punt o idea del text. - No és un pretext per a dir coses que un sap o idees que un té. Estructura de l’exercici i criteris generals d’avaluació. (10p) 1- Explicar breument les idees principals del text. (2p) 2- Explicar breument el significat d’algunes expressions del text. (1p) 3- Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi bàsica del text. (3p) 4- Comparar unconcepte o ideaimportantenel pensamentde l’autorambunaltre concepte o idea del propi autor o d’algun altre/a autor/a o corrent de pensament. (2p) 5- Fer una avaluació raonada i personal d’una tesi filosòfica relacionada amb les temàtiques discutides per l’autor del text. (2p)

×