Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mladen kojuharov

410 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mladen kojuharov

 1. 1. Име: Младен Йорданов КожухаровДлъжност: УчителУчилище: ПГСС “Боруш”с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико ТърновоПортфолиоПортфолио
 2. 2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛЯСфера на работа: ОбразованиеТрудов стаж:•Общ – 16 години•Учителски - 9 годиниОбразование:•ТВМ – гр. Ловеч•ВСИ – гр. Пловдив – Агрономство -полевъдство
 3. 3. КВАЛИФИКАЦИИВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”-професионална квалификация• Учител по биология• Учител по професионална подготовка
 4. 4. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕУчителят обучава и възпитава, спазвайкиморалните и етичните ценности набългарския учител през годините, правата надетето, да се стреми да мотивира младитехора за учене, работа в екип, развитие иусъвършенстване на личностните ииндивидуални способности и интереси. Даработи за изпълнение на учебните програмии планове на МОМН, РИО и училището.
 5. 5. НАСТОЯЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ• Учител• Преподавател по теория и практика -професионална подготовка• Класен ръководител
 6. 6. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ• ПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• СПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• ПГСС ”Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
 7. 7. ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ• Български език• Руски език
 8. 8. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ• Работа в екип• Организационни• Социални - добри контакти с ученици,родители/настойници, обществениинституции• Компютърни – базови и специфични
 9. 9. ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ• Изработване на табла за различни събития итеми• Работа с групи ученици – новости вселскостопанската техника, нововъведенияв животновъдството и растениевъдството• Растителна защита
 10. 10. П Р И Л О Ж Е Н И Я

×