Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

kinh nghiem chong doi ngheo Tay nguyen

1 709 vues

Publié le

Kinh nghiệm chống đói nghèo tại các tỉnh Tây nguyên

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Thank you.Have a goodday
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

kinh nghiem chong doi ngheo Tay nguyen

 1. 1. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh t©y nguyªn, ViÖt nam §¸nh gi¸ chung cña: Tæ c«ng t¸c Liªn ngµnh CPRGS, Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), Tæ chøc Hîp t¸c Kü thuËt §øc (GTZ), Quü Nhi §ång Liªn hiÖp quèc (UNICEF) vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c¸c tØnh T©y Nguyªn Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2005
 2. 2. Lêi giíi thiÖu Tµi liÖu: “Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch – Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh T©y Nguyªn, ViÖt Nam” tr×nh bµy tãm t¾t tæng quan vÒ c¸c kinh nghiÖm còng nh­ lµ c¸c bµi häc trong qu¸ tr×nh lång ghÐp ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng (KH PT KT-XH) t¹i bèn tØnh T©y Nguyªn (§¾c L¾c, §¾c N«ng, Gia Lai vµ Kon Tum). Víi hç trî kü thuËt cña c¸c nhµ tµi trî (Ng©n hµng Ph¸t TriÓn Ch©u ¸, Tæ chøc Hîp t¸c kü thuËt §øc (GTZ), Quü Nhi ®ång Liªn hiÖp quèc (UNICEF) vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­) trong n¨m 2004, c¸c tØnh trªn ®· nhËn ®­îc c¸c tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc vµ h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch thu ®­­îc nh÷ng kinh nghiÖm còng nh­ lµ ®· rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc cã gi¸ trÞ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña tØnh m×nh khi tiÕn hµnh lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH. Tµi liÖu nµy ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ban ®Çu ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ t¹i ViÖt Nam trong t­¬ng lai. T¸c gi¶ cña bµi viÕt nµy lµ nhãm chuyªn gia: t¸c gi¶ chÝnh lµ bµ Ng« ThÞ Minh H­¬ng, Chuyªn gia Gi¶m nghÌo (ADB-TA4252) víi sù ®ãng gãp cña bµ Vò ThÞ TuyÕt Mai (Khoa KÕ ho¹ch,Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n) vµ c¸c ®ãng gãp quÝ b¸u cña chuyªn gia vÒ hîp t¸c ph¸t triÓn: Ts. Ramesh Adhikari, sù trî gióp to lín cña ¤ng Lan Green (t­ vÊn, dù ¸n ADB -TA4163) vµ Bµ Vò Xu©n §µo (t­ vÊn, dù ¸n ADB - TA4163); vµ ¤ng Dan Seymour, Bµ Lisa Ng Bow vµ ¤ng NguyÔn Träng Quang (UNICEF). Nhãm t¸c gi¶ tõ c¸c tæ chøc trªn xin ®Æc biÖt c¶m ¬n Ts. Cao ViÕt Sinh, ¤ng Ph¹m H¶i vµ Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS, Bµ NguyÔn ThÞ Thu Hµ, ¤ng TrÇn Quèc Ph­¬ng (Ban th­ ký CPRGS) vµ c¸c ®ång nghiÖp kh¸c t¹i Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, ®Æc biÖt lµ sù hîp t¸c cña c¸c ®Þa ph­¬ng vïng T©y Nguyªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng tµi liÖu nµy vµ trong c«ng t¸c triÓn khai CPRGS t¹i ®Þa ph­¬ng. 2
 3. 3. Lêi nãi ®Çu T¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo lµ môc tiªu xuyªn suèt trong c¸c KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¶ n­íc, còng nh­ cña tõng Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. ChØ thÞ sè 33/2004/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010 ®· nhÊn m¹nh yªu cÇu ph¶i ®æi míi c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó phï hîp t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æt lªn hµng ®Çu vÒ chÊt l­îng ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao møc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. Qu¸ tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xãa ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) ë c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Tµi liÖu “Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch – Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh T©y Nguyªn, ViÖt Namquot; do Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), Tæ chøc Hîp t¸c kü thuËt §øc (GTZ) vµ Quü nhi ®ång liªn hiÖp quèc (UNICEF) phèi hîp víi Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c¸c tØnh T©y Nguyªn biªn so¹n, víi hy väng hç trî c¸c ®Þa ph­¬ng cña T©y Nguyªn n©ng cao chÊt l­îng kÕ ho¹ch. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ sÏ gióp cho c¸c tØnh cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh÷ng ®Þnh h­íng quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010 vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m tiÕp theo. Nh©n dÞp nµy Tæ C«ng t¸c Liªn ngµnh CPRGS xin c¶m ¬n c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c nhµ tµi trî ®· hç trî cho qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xãa ®ãi Gi¶m nghÌo. Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc tµi liÖu nµy. Ts. Cao ViÕt Sinh Vô tr­ëng, Tæ tr­ëng Tæ C«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS 3
 4. 4. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Môc lôc A. Bèi c¶nh vµ tãm t¾t 5 B. C«ng t¸c X©y dùng vµ lång ghÐp CPRGS t¹i T©y Nguyªn 6 1. Tæng quan 6 2. C¸c kinh nghiÖm ë c¸c tØnh T©y Nguyªn 9 a) §¾c N«ng 9 b) §¾c L¾c 11 c) Gia Lai 13 d) Kon Tum 13 C. Nh÷ng g× cßn tån t¹i? 14 D. Th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch trung ­¬ng 14 vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bªn liªn quan. E. Bµi häc vµ khuyÕn nghÞ 16 Phô lôc 1: TËp huÊn x©y dùng n¨ng lùc ®Ó lång ghÐp CPRGS trong 20 lËp kÕ ho¹ch t¹i tØnh T©y Nguyªn 4
 5. 5. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch A. Bèi c¶nh vµ tãm t¾t Bèi c¶nh ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) ®· ®­îc ban hµnh tõ th¸ng 5 n¨m 2002. ChÝnh phñ ®· kh¼ng ®Þnh mong muèn t¨ng c­êng chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch ë tÊt c¶ c¸c cÊp th«ng qua viÖc ®æi míi vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®ßi hái ph¶i cã (i) sù hµi hoµ gi÷a CPRGS víi kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m; (ii) t¨ng c­êng sù phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ ë trung ­¬ng nhÊn m¹nh vai trß cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng; (iii) thÓ chÕ ho¸ nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµo hÖ thèng vµ c¬ chÕ cña c¸c ®Þa ph­¬ng víi vai trß lín h¬n cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; (iv) t¨ng c­êng n¨ng lùc cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸n bé kÕ ho¹ch ë ®Þa ph­¬ng nh»m thùc hiÖn c¸c néi dung cña CPRGS vµ ChØ thÞ x©y dùng kÕ ho¹ch vµo trong thùc tiÔn; vµ (v) cñng cè quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch ë cÊp ®Þa ph­¬ng. ViÖc lång ghÐp c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn cña CPRGS vÒ ph©n bæ nguån lùc vµo qu¸ tr×nh ng©n s¸ch ë cÊp tØnh ®­îc coi lµ nhiÖm vô khã kh¨n vµ lµ th¸ch thøc ®èi víi viÖc lËp kÕ ho¹ch “tõ trªn xuèng” tõ nhiÒu n¨m nay. Nh×n chung, c¸c bªn ®· nhËn thøc ®­îc nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cho kÕ ho¹ch 5 n¨m tiÕp theo lµ hÖ thèng kÕ ho¹ch theo1, ®ã lµ: cÇn ph¶i ®æi míi hÖ thèng kÕ ho¹ch truyÒn thèng ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña quèc gia. C¸c bªn còng ®· nhËn thÊy r»ng, c¸c ®Þa ph­¬ng cßn hiÓu biÕt rÊt Ýt vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn CPRGS, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nh÷ng thay ®æi trong quy tr×nh kÕ ho¹ch cña c¸c ®Þa ph­¬ng cßn h¹n chÕ. ViÖc ®æi míi quy tr×nh kÕ ho¹ch cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hÖ thèng vµ thèng nhÊt, theo kh¶ n¨ng cña c¸c ®Þa ph­¬ng (nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn mét sè ®Þa ph­¬ng ®· cã sù chuÈn bÞ s½n sµng tr­íc c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c). N¨ng lùc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thay ®æi trong lËp kÕ ho¹ch cÇn ph¶i ®ùîc cñng cè, t¨ng c­êng dÇn dÇn, tõng b­íc, n¨m nµy qua n¨m kh¸c, theo mét ph­¬ng thøc cã hÖ thèng vµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc. Tãm t¾t ViÖc lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m ®­îc coi lµ then chèt ë c¶ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. ViÖc lång ghÐp CPRGS cã c¸c lîi thÕ lµ: nã ®· ®­îc sù khuyÕn khÝch m¹nh mÏ th«ng qua c¸c cam kÕt mang tÝnh quèc gia ®èi víi c«ng t¸c gi¶m nghÌo, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ qu¶n lý nhµ n­íc tèt ë cÊp ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi x©y dùng ®­îc c¸c khu«n khæ ph¸p lý míi nh»m cñng cè viÖc ph©n cÊp m¹nh h¬n cho ®Þa ph­¬ng (nh­ ChØ thÞ 33/2004/CT- TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ ra ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2004, C«ng v¨n sè 2215/BKH-TH ngµy 14/4/2004 cña Bé KH&§T LuËt söa ®æi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, Quy chÕ d©n chñ c¬ së). Nh÷ng lîi thÕ nµy ®· t¹o nÒn t¶ng cho ®­êng h­íng ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ t¹i c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng ®· nhËn ®­îc sù hç trî m¹nh mÏ tõ trung ­¬ng, c¸c tæ chøc ph¸t triÓn vµ c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸ch lµm cña quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch tr­íc ®©y, nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra cho viÖc ®æi míi lµ ph¶i thiÕt lËp c¸c môc tiªu, ®èi t­îng vµ thø tù ­u tiªn ®óng ®¾n dùa trªn c¸c tiªu chÝ râ rµng vµ cã sù c©n ®èi vÒ nguån lùc. VÉn cßn nhiÒu ®iÓm yÕu trong c¬ chÕ phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng víi nhau vµ gi÷a chÝnh quyÒn trung ­¬ng víi ®Þa ph­¬ng, theo ngµnh däc vµ theo chiÒu ngang vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh­ ®Çu t­, x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn, lùa chän ch­¬ng tr×nh dù ¸n trong ®iÒu kiÖn nguån lùc cã h¹n. C¸c h¹n chÕ kh¸c cÇn ph¶i kh¾c phôc lµ: thÓ chÕ vµ n¨ng lùc cßn yÕu ë ®Þa ph­¬ng2. ThÓ chÕ/n¨ng lùc yÕu ®Æc biÖt ë cÊp x· ®· h¹n chÕ viÖc thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch theo h­íng tiÕp cËn “tõ d­íi lªn” vµ cã sù tham gia cña ng­êi d©n. Tuy nhiªn, nh×n chung c¶ cÊp trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kh¸c còng nh­ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ trong ®· cã nh÷ng cè g¾ng lín trong viÖc ®Èy m¹nh h¬n viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña ng­êi d©n. C¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®ãng vai trß hç trî ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c nµy. H¬n n÷a, th«ng tin ®Ó c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch h­íng vÒ ng­êi nghÌo, kÓ c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån lùc, th«ng tin ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng vÒ nghÌo ®ãi vÉn ch­a ®Çy ®ñ. Ph©n tÝch ®ãi nghÌo cÇn ph¶i ®ñ réng ®Ó h­íng tíi gi¶i quyÕt nhiÒu mÆt cña vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, vµ kh«ng chØ ®¬n thuÇn dõng l¹i ë viÖc x¸c ®Þnh sè ng­êi nghÌo sèng d­íi mét ng­ìng nghÌo cô thÓ nµo ®ã. Trong quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ néi dung kÕ ho¹ch cßn tån t¹i mét sè kho¶ng c¸ch nh­ c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi, ®ãi nghÌo vµ viÖc x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a ®ãi nghÌo, t¨ng tr­ëng vµ c«ng b»ng x· héi ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Trong quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch, còng nh­ trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, vÉn cßn Ýt sù tham vÊn vµ tham gia cña ng­êi d©n. ViÖc lång ghÐp CPRGS vµo quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch ë c¸c tØnh T©y Nguyªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. (i) §· t¨ng c­êng sù phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ ë trung ­¬ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng; (ii) KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng ®· ®Ò cËp nhiÒu h¬n c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo (iii) ViÖc ¸p dông c¸ch tiÕp cËn “tõ d­íi lªn” hay lµ “kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng” ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao víi sù tham gia cña ng­êi d©n trong viÖc ®ãng gãp ý kiÕn, s¾p xÕp thø tù ­u tiªn vµ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cña céng ®ång. Nh÷ng hç trî kü thuËt cho c¸c ®Þa ph­¬ng ®· cñng cè n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch còng nh­ c¸c cÊp l·nh ®¹o trong c«ng t¸c 1 KÕt qu¶ th¶o luËn trong buæi PTF ngµy 14/10/2004 2 B¸o c¸o cuèi cïng TA-4163 cña ADB. 5
 6. 6. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch, qua ®ã lµm t¨ng chÊt l­îng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m. §Æc biÖt lµ, trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®· t×m ra mét quy tr×nh cã ý nghÜa ®èi víi sù thay ®æi theo h­íng tÝch cùc ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn cña vïng T©y Nguyªn: nh­ lµ nghÌo kinh niªn, ph©n bæ vµ sö dông ®Êt ch­a hîp lý vµ c¸c vÊn ®Ò di d©n, lùc l­îng lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ, c¸c vÊn ®Ò vÒ d©n téc thiÓu sè, thiÕu sù tham gia, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khu vùc. ViÖc c¶i c¸ch thÓ chÕ còng nh­ ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch sÏ gióp gi¶i quyÕt c¸c kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn cña vïng. C¸c bµi häc kinh nghiÖm vµ c¸c khuyÕn nghÞ cho viÖc lång ghÐp CPRGS trong viÖc x©y dùng KH PT KT-XH trong tµi liÖu nµy cã thÓ ®­îc chia lµm n¨m lÜnh vùc chÝnh: 1) c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu vµ thÓ chÕ; 2) x©y dùng n¨ng lùc ; 3) néi dung cña KH PT KT-XH ; 4) quy tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH; 5) gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ KH PT KT-XH Ø C¸c vÊn ®Ò vÒ thÓ chÕ lµ: i) cÇn t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî; (ii) thiÕu mét c¬ chÕ hîp t¸c gi÷a c¸c ngµnh theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang, gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh triÓn khai lång ghÐp CPRGS; (iii) thiÕu khung ph¸p lý vµ c¸c c«ng cô ®Ó lång ghÐp c¸c néi dung cña CPRGS vµo trong KH PT KT-XH iv) c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn ®ång ý mét chiÕn l­îc nhiÒu n¨m ®Ó c¶i c¸ch tõng hîp phÇn trong quy tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH vµ (v) cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù phï hîp vÒ kÕ ho¹ch thêi gian gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng còng nh­ ®¶m b¶o nguån lùc ®Çy ®ñ cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓu míi. Ø VÒ sù tham gia vµ tÝnh së h÷u, cÇn cã cam kÕt cao vÒ chÝnh trÞ cña cÊp trung ­¬ng vµ tÝnh së h÷u tù chñ cña ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch KT-XH. Ø C«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇn ®­îc coi lµ träng t©m cña qu¸ tr×nh triÓn khai lång ghÐp CPRGS, ®Ó c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao mét c¸ch hiÖu qu¶. KhuyÕn nghÞ trong tµi liÖu nµy lµ: (i) cÇn ®¸nh gi¸ nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña ®Þa ph­¬ng; (ii) cñng cè n¨ng lùc cho c¸n bé c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch (vÝ dô: thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia, liªn kÕt kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch, lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc, ph©n tÝch chÝnh s¸ch); vµ (iii) nhu cÇu x©y dùng n¨ng lùc ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh yªu cÇu cã sù tham gia hç trî cña c¸c viÖn nghiªn cøu vµ c¸c tæ chøc cung cÊp kiÕn thøc kh¸c. Sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ rÊt h÷u Ých. C¸c ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tèt nh­ PPA, PRA, VDP cã thÓ ®­îc ®iÒu phèi hç trî tèt h¬n víi sù hç trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, hoÆc tæ chøc quÇn chóng ë ®Þa ph­¬ng. Ø VÒ Quy tr×nh vµ Néi dung cña KH PT KT-XH: viÖc x©y dùng KH PT KT-XH cã thÓ ®­îc cñng cè thªm b»ng c¸ch t¨ng møc ®é tham gia trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµ nhãm dÔ bÞ tæn th­¬ng, nh÷ng ng­êi d©n vµ c¸c tæ chøc. Thªm vµo ®ã, cÇn cã sù hîp t¸c trong x©y dùng kÕ ho¹ch (tõ c¸c cÊp huyÖn, x·, th«n bu«n, c¸c dù ¸n) lµ cÇn thiÕt. CÇn cã sù c©n ®èi gi÷a t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo còng nh­ ph¸t triÓn x· héi. Cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cho KH PT KT-XH n»m trong khu«n khæ cña Môc tiªu Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Trong c¸c quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch còng nh­ néi dung kÕ ho¹ch, vÉn thiÕu sù tham gia vµ nh÷ng ph©n tÝch vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi, nghÌo ®ãi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®»ng sau nã (vÝ dô liªn quan ®Õn c¸c nhãm d©n c­ dÔ bÞ tæn th­¬ng nh­ trÎ em, phô n÷, d©n téc vµ nh÷ng ng­êi d©n sèng ë vïng s©u vïng xa). Râ rµng lµ, KH PT KT-XH cÇn ®­îc x©y dùng h­íng vÒ ng­êi nghÌo h¬n vµ gi¶i quyÕt ®­îc víi nh÷ng th¸ch thøc cña nh÷ng nhãm nãi trªn. Ø C¬ chÕ gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cã sù tham gia vµ c«ng khai lµ rÊt cÇn thiÕt trong KH PT KT-XH h­íng vÒ ng­êi nghÌo, vµ còng lµ ®Ó cã thÓ sö dông nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. Cuèi cïng, do ®Æc ®iÓm cña kÕ ho¹ch kiÓu cò ®­îc x©y dùng dùa trªn chØ tiªu ®Çu vµo vµ ®Çu ra, còng cÇn thiÕt ph¶i h­íng KH PT KT-XH kiÓu míi theo c¸ch tiÕp cËn dùa vµo kÕt qu¶, cã nghÜa lµ ®Þnh ra nh÷ng môc tiªu vµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn, t¸c ®éng ®èi víi mäi ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ ng­êi nghÌo vµ ng­êi yÕu thÕ. Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng ph¶i lµ liÖu ChÝnh phñ cã nªn thùc hiÖn lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT-XH mµ lµ nh­ thÕ nµo. Tµi liÖu nµy chia sÎ nh÷ng c¸ch thøc mµ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ ®· cïng phèi hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn triÓn khai c«ng t¸c lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹i 4 tØnh T©y Nguyªn. B. C«ng t¸c x©y dùng vµ lång ghÐp CPRGS t¹i t©y nguyªn 1. Tæng quan: Môc tiªu tæng qu¸t cña viÖc lång ghÐp CPRGS trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng lµ ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh s¸ch h­íng vÒ ng­êi nghÌo vµ tõ ®ã thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o ®­îc c«ng b»ng vµ ph¸t triÓn x· héi. Trong bèi c¶nh nµy, viÖc lång ghÐp CPRGS vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi sÏ lµ cÇu nèi ®Ó thùc hiÖn ChØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c yªu cÇu ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn tèt h¬n. Sù trî gióp trong viÖc lång ghÐp CPRGS sÏ lµm thay ®æi c¸c c¸ch nghÜ vµ quan niÖm còng nh­ thãi quen tõ kiÓu x©y dùng kÕ ho¹ch tËp trung sang x©y dùng kÕ ho¹ch cã sù ph©n cÊp h¬n. §Ó hiÓu vÒ kÕ ho¹ch vµ kÕ ho¹ch hãa, mét sè ®Þnh nghÜa vµ c¸c lo¹i kÕ ho¹ch ë ViÖt Nam sÏ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng d­íi ®©y. C¸c ®Þnh nghÜa ng¾n gän sÏ gióp c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch vµ b¹n ®äc cã mét c¸i nh×n tæng quan vÒ sù ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¹i ViÖt Nam, cô thÓ lµ nh÷ng g× ®· vµ ®ang diÔn ra t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn. 6
 7. 7. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Hép 1: KÕ ho¹ch lµ g×? KÕ ho¹ch hãa kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam lµ mét hÖ thèng toµn diÖn bao gåm quy ho¹ch tæng thÓ ngµnh, quy ho¹ch vµ chiÕn l­îc vïng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m, kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ kiÓm tra gi¸m s¸t3. HiÖn t¹i cã 4 lo¹i kÕ ho¹ch c¬ b¶n: - KÕ ho¹ch kinh tÕ - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi - C¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn céng ®ång - KÕ ho¹ch ngµnh. C¸c ®Æc tÝnh chung cña hÖ thèng kÕ ho¹ch: - KÕ ho¹ch 5 n¨m (KH PT KT-XH) ®­îc x©y dùng dùa trªn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chiÕn l­îc vïng vµ ngµnh. - Môc tiªu cña KH PT KT-XH th­êng thÓ hiÖn c¸c ®Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - KÕ ho¹ch 5 n¨m KH PT KT-XH ch­a ®­îc x©y dùng dùa trªn kÕt qu¶ ®Çu ra, mµ chñ yÕu dùa vµo c¸c b¸o b¸o ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng mang tÝnh hµnh chÝnh. - KH PT KT-XH cÊp tØnh lµ mét phÇn trong viÖc ph©n cÊp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn, theo dâi vµ gi¸m s¸t. - Qui tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH ®· cã sù tham vÊn vµ tham gia nhiÒu h¬n cña c¸c bªn liªn quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C¸c ®Þa ph­¬ng còng thõa nhËn lµ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi s©u s¾c4. B¶ng sè 1 sau ®©y sÏ chØ râ sù ®æi míi cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch (sù kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng) mµ cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tËp trung tr­íc ®©y. B¶ng 1: X©y dùng kÕ ho¹ch cÊp tØnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi5 Qui tr×nh lËp kÕ ChuyÓn ®æi tõ Sang ho¹ch ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng Qui tr×nh chung o Lµ mét qui tr×nh tõ trªn xuèng vµ kh«ng o Qui tr×nh phèi hîp tõ d­íi lªn vµ trªn cã hoÆc cã Ýt sù chñ ®éng cña chÝnh xuèng ®­îc dùa trªn sù tham gia vµo quyÒn ®Þa ph­¬ng vµo qui tr×nh lËp kÕ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vµ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã rÊt ho¹ch Ýt sù tham gia cña ng­êi d©n ViÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò vµ o C¸c b¶n b¸o c¸o cña cÊp d­íi lµ o Sö dông c¸c nguån th«ng tin ®a d¹ng ®­a ra ph­¬ng ¸n lùa nguån th«ng tin chÝnh vÝ dô: Ph©n tÝch nghÌo cã sù tham gia chän dùa vµo hiÖn tr¹ng o H¹n chÕ trong viÖc hiÓu vÒ nghÌo (vÝ (PPA), §iÒu tra møc sèng d©n c­ ®Æc biÖt lµ ®Æc ®iÓm dô: chØ dùa vµo duy nhÊt thu nhËp) (VLSS) vµ c¸c ®iÒu tra bæ trî vµ bæ nghÌo vµ tiÒm n¨ng ph¸t o Ph©n tÝch tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ sung kh¸c. triÓn kinh tÕ 3 TrÝch dÉn tõ tµi liÖu båi d­ìng tiÒn c«ng chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ do TiÕn sü Cao ViÕt Sinh biªn so¹n 2004 4 Theo kû yÕu cuéc häp “Nhãm hµnh ®éng chèng ®ãi nghÌo” vÒ tiÕn ®é lång ghÐp triÓn khai CPRGS, th¸ng 10 n¨m 2004 5 TrÝch b¸o c¸o ADB, TA4163 & TA4252, 2004 7
 8. 8. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kh«ng tÝnh ®Õn sù ph©n tÝch kinh tÕ o Cã sù liªn kÕt gi÷a t¨ng tr­ëng vµ xo¸ mang tÝnh phï hîp (vÝ dô: lîi thÕ c¹nh ®ãi gi¶m nghÌo víi sù ph©n tÝch kinh tÕ tranh) theo h­íng thÞ tr­êng. o T¨ng tr­ëng vµ nghÌo ®ãi kh«ng ®­îc liªn kÕt víi nhau. ThiÕt lËp môc tiªu vµ thø o Kh«ng cô thÓ vµ liªn kÕt chÆt víi c¸c o Môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua qu¸ tù ­u tiªn nghiªn cøu, c¸c vÊn ®Ò - ph­¬ng ¸n tr×nh tham gia, dùa vµo sù ph©n tÝch lùa chän ®­îc cËp nhËt hµng n¨m vÊn ®Ò vµ lùa chän th­êng lµ sù ch¾p nhÆt cña c¸c vÊn ®Ò. o ThiÕt lËp thø tù ­u tiªn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng/®Çu t­ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra X¸c ®Þnh chØ tiªu vµ thêi o ChØ tiªu th­êng qu¸ tham väng vµ o ChØ tiªu/môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh thùc tÕ gian kh«ng g¾n kÕt víi nguån lùc thùc hiÖn h¬n b»ng viÖc tÝnh ®Õn nguån lùc (tµi o TËp trung chñ yÕu vµo kÕt qu¶ ®Çu ra chÝnh vµ con ng­êi) nh­ng kh«ng ph¶i lµ môc tiªu ph¸t o ChØ tiªu ®­îc x¸c lËp ®Ó ®¶m b¶o ch¾c triÓn (vÝ dô: hiÖu qu¶ vµ t¸c ®éng) ch¾n viÖc ®¹t ®­îc cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra, nh÷ng t¸c ®éng vµ c¸c môc tiªu (nh­ trong môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam - VDGs) Ph©n tÝch nguån lùc o Cßn h¹n chÕ hoÆc kh«ng cã sù g¾n kÕt o Cã sù g¾n kÕt gi÷a ng©n s¸ch vµ kÕ gi÷a kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch ho¹ch (cã thÓ sÏ ®­îc cñng cè h¬n khi o Cßn h¹n chÕ hoÆc kh«ng cã sù g¾n kÕt kÕ ho¹ch chi tiªu ng©n s¸ch trung h¹n kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ nhu ®­îc ¸p dông) cÇu o C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong ph©n bæ nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng ­u tiªn §¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t o Dùa vµo c¸c chØ sè ®Çu ra vµ ®Çu vµo o Sö dông c¸c ®iÒu tra ®èi t­îng vµ c¸c trong c¸c b¸o c¸o hµnh chÝnh ®Ó ph©n ®iÒu tra kh¸c cã sù tham gia cña c¸c bæ nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng ­u bªn liªn quan tiªn o ThÝ ®iÓm g¾n kÕt víi c¸c môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh vµ c¸c ®Æc tÝnh trong quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch. Sù tham gia cña c¸c bªn o Sù tham gia cña ng­êi d©n vµ cña c¸c o Sù tham gia cña c¸c bªn lµ yÕu tè then liªn quan tæ chøc quÇn chóng cßn h¹n chÕ chèt trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®æi míi kÕ ho¹ch. Víi môc ®Ých nµy, nhiÖm vô chÝnh trong viÖc triÓn khai CPRGS ®Õn nay bao gåm: (i) giíi thiÖu CPRGS vµ c¸c vµ c¸c néi dung cña chiÕn l­îc ®Ó lång ghÐp vµo c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng; (ii) x©y dùng môc tiªu ®· ®­îc ®Þa ph­¬ng ho¸; (iii) ®­a qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng, (iv) t¨ng c­êng hÖ thèng gi¸m s¸t. C¸c nhiÖm vô nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, chuyªn ®Ò, vµ qua c¸c kho¸ ®µo t¹o (tËp huÊn cho gi¶ng viªn/ng­êi lËp kÕ ho¹ch ë cÊp cao h¬n, tËp huÊn cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch, ®µo t¹o qua c«ng viÖc thùc tÕ cho c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch), c¸c bµi tËp thùc ®Þa, qua c¸c buæi häp tham vÊn, qua c¸c cuéc häp tæng kÕt v.v). Qu¸ tr×nh triÓn khai CPRGS ®· lÊy h­íng tiÕp cËn lµ x©y dùng n¨ng lùc theo nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng. 8
 9. 9. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch 2. Mét sè kinh nghiÖm t¹i vïng T©y Nguyªn: Qu¸ tr×nh thay ®æi ®· ®­îc ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc thÝ ®iÓm th«ng qua c«ng t¸c t¨ng c­êng n¨ng lùc: bao gåm chuyÓn giao kiÕn thøc, hç trî thùc hiÖn thùc tÕ trùc tiÕp vµ x©y dùng kü n¨ng. TØnh §¾c L¾c, §¾c N«ng, Gia Lai, Kon Tum ®· tham gia trùc tiÕp vµ tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh thay ®æi nµy. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chung lµ t¨ng c­êng chÊt l­îng kÕ ho¹ch, c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau ®· ®­îc ¸p dông trªn thùc tÕ tuú thuéc theo bèi c¶nh vµ nhu cÇu cña mçi ®Þa ph­¬ng. Mét sè c¸c tiÕn hµnh ®iÓn h×nh ®­îc tr×nh bµy d­íi ®©y ®­îc xem nh­ lµ c¸c vÝ dô: a) §iÓn h×nh 1: TØnh §¸c N«ng, sau mét lo¹t c¸c hîp phÇn ®µo t¹o vÒ quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch cho c¸c c¸n bé lËp kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng, ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m víi sù tham gia réng r·i cña céng ®ång vµ c¸c cÊp. C¸c b¶n kÕ ho¹ch mÉu cña b¶n, x· vµ huyÖn ®· ®­îc x©y dùng vµ tæng hîp vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tØnh. TØnh ®· cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn ­u tiªn (tËp trung h¬n vµo gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn x· héi) vµ trong ®ã ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c cña CPRGS vµ dùa vµo c¸c ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng tõ §¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia, ®iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh t¹i ViÖt Nam. M« h×nh ®­îc thiÕt lËp d­íi d¹ng “kÕt hîp h­íng tiÕp cËn tõ d­íi lªn vµ tõ trªn xuèng”, vµ ®· nhËn ®­îc sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn vµ cam kÕt tõ c¸c ban, ngµnh chøc n¨ng cña ®Þa ph­¬ng. (1) §µo t¹o tËp huÊn ®­îc thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn cã hÖ thèng. v Hîp phÇn 1. KÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho c¸c c¸n bé ra quyÕt ®Þnh vµ c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch cÊp cao ®Ó cã c¸ch t­ duy mang tÝnh chiÕn l­îc vÒ kÕ ho¹ch. v Hîp phÇn 2. KÕ ho¹ch cã sù tham gia (ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô) d­íi d¹ng ®µo t¹o cho c¸c gi¶ng viªn/h­íng dÉn viªn vµ cho c¸c c¸n bé chñ chèt cña cÊp huyÖn, x· vµ c¸c ban, ngµnh chøc n¨ng cña tØnh. v Hîp phÇn 3. C¸c bµi tËp thùc ®Þa x©y dùng kü n¨ng ®Ó ¸p dông c¸c c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸p. v Hîp phÇn 4. Ph©n tÝch vµ tæng hîp kÕ ho¹ch t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn. o Tæng hîp c¸c kÕ ho¹ch th«n bu«n - x· - huyÖn o Ph©n tÝch §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc (SWOT) cho tØnh (bao gåm c¶ c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc kh¸c) o Ph©n tÝch vÊn ®Ò vµ lùa chän chiÕn l­îc o Ph©n bæ nguån lùc ch­¬ng tr×nh KH PT KT-XH o KÕ ho¹ch hµnh ®éng. (2) Sö dông c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia tõ d­íi lªn lµ phï hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch (bao gåm c¸c c«ng cô vµ h×nh ¶nh) - T¹i cÊp th«n bu«n: 3 nhãm (phô n÷, ng­êi giµ vµ nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu) th¶o luËn, ph©n tÝch vµ nhÊt trÝ thø tù ­u tiªn cho th«n, b¶n cña m×nh, sau ®ã cuéc häp th«n/bu«n ®­îc tæ chøc ®Ó lÊy ý kiÕn nhÊt trÝ cho b¶n kÕ ho¹ch ®ã. - T¹i cÊp x·: 3 nhãm (kinh tÕ/tµi chÝnh, x· héi/ c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ nhãm c¸c c¸n bé) th¶o luËn, sau ®ã c¶ ba nhãm häp víi l·nh ®¹o cña th«n/bu«n ®Ó thèng nhÊt vÒ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, xu h­íng, kÕ ho¹ch bao gåm c¶ c¸c vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc, thø tù ­u tiªn cña c¸c x·. - T¹i cÊp huyÖn: c¸c c¸n bé cÊp huyÖn ®­îc ph©n thµnh hai nhãm chÝnh: nhãm x· héi vµ nhãm kinh tÕ vµ mçi nhãm th¶o luËn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cña m×nh vµ ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ, sau ®ã c¸c l·nh ®¹o cña c¸c nhãm häp víi c¸c l·nh ®¹o cña huyÖn ®Ó rµ so¸t l¹i b¶n kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cña huyÖn còng nh­ lµ vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc, thø tù ­u tiªn cña huyÖn; c¸c chÝnh s¸ch cho kÕ ho¹ch tíi. - T¹i cÊp tØnh: héi th¶o lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®­îc tæ chøc cho c¸c l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c l·nh ®¹o ban ngµnh chñ chèt, l·nh ®¹o huyÖn, trong ®ã c¸c b¶n kÕ ho¹ch cña huyÖn ®­îc tr×nh bµy. Sau ®ã c¸c thµnh viªn cïng ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña tØnh, SWOT, xem xÐt thø tù ­u tiªn, c¸c chÝnh s¸ch vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vµ ph©n bæ nguån lùc. (3) C¸c quan chøc tØnh §¾c N«ng ®· ñng hé qu¸ tr×nh lång ghÐp th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ cña tØnh theo tinh thÇn ChØ thÞ 33/2004/CT-TTg ®Ó triÓn khai vµ ¸p dông quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch míi vµo x©y dùng KH PT KT-XH. 9
 10. 10. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Th¶o luËn nhãm t¹i th«n/b¶n S¾p xÕp thø tù ­u tiªn t¹i th«n/b¶n Nhãm phô n÷ ®ang xem l¹i viÖc tiÕp cËn dÞch vô c«ng §¸nh gi¸ dÞch vô x· héi, rµ xo¸t (4) KÕ ho¹ch tæng hîp tõ d­íi lªn (qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia vµ t­ vÊn) t¹i c¸c cÊp ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng d­íi ®©y. (5) Th«ng tin tõ c¸c cÊp d­íi ®· rÊt h÷u Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh theo c¸ch nghÜ chiÕn l­îc cho c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch t¹i cÊp cao. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®· ®­îc thùc hiÖn thÝ ®iÓm t¹i hai x· cña mçi huyÖn trong tÊt c¶ 6 huyÖn cña tØnh §¾c N«ng B¶ng 2: Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch t¹i c¸c cÊp ë §¾c N«ng Qui tr×nh lËp kÕ Qui tr×nh lËp kÕ Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch t¹i th«n/b¶n ho¹ch t¹i x· t¹i huyÖn ho¹ch t¹i tØnh § Nhãm phô n÷ th¶o luËn § Rµ so¸t l¹i qui § Rµ so¸t l¹i qui tr×nh § Héi th¶o kÕ ho¹ch chiÕn c¸c vÊn ®Ò nh­ sù ñng tr×nh/nh÷ng ®iÒu ®¹t § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch l­îc cho l·nh ®¹o c¸c hé cña thÓ chÕ, søc ®­îc vµ bµi häc x· huyÖn vµ c¸c phßng ban khoÎ, giíi § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch § Tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o vµ § Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng vµ § Nhãm nghÌo (bao gåm th«n/b¶n kÕ ho¹ch c¸c ban/ngµnh xu h­íng chung, nh÷ng c¶ phô n÷ vµ nam giíi) § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch § C¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ®iÓm ®¹t ®­îc vµ c¸c bµi § Nhãm c¸c l·nh ®¹o x· theo c¸ch SWOT chiÕn l­îc (SWOT, c¸c häc cña tØnh th«n/b¶n bµn vÒ: xu § Tæng hîp kÕ ho¹ch vµ vÊn ®Ò lùa chän, vµ s¾p § S¾p xÕp thø tù ­u tiªn h­íng nghÌo, m«i ng©n s¸ch xÕp thø tù ­u tiªn) cho § Tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña tr­êng, di d©n.v.v toµn huyÖn huyÖn vµ vïng § B¶n th¶o kÕ ho¹ch § G¾n kÕt vµo kÕ ho¹ch § G¾n kÕt kÕ ho¹ch víi th«n/b¶n tËp trung vµo tæng thÓ. môc tiªu c¸c vÊn ®Ò vµ thø tù ­u § NhËn xÐt vµ thèng nhÊt § Thèng nhÊt c¸c tiªu chÝ tiªn ph©n bæ nguån lùc 10
 11. 11. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch H×nh 1: Tæ chøc lËp kÕ ho¹ch c¸c cÊp ë §¾c N«ng Ai tham ra c¸ch thøc ®Çu ra §¸nh gi¸ c¸c môc tiªu ®¹t Héi ®ång nh©n d©n Héi th¶o lËp kÕ ®­îc cÊp ho¹ch cho c¸c §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ñy ban nh©n d©n tØnh phßng ban c¸c ThiÕt lËp c¸c môc tiªu ­u C¸c l·nh ®¹o phßng ban cña huyÖn cÊp tiªn Tæng hîp KH PT KT-XH §¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng C¸c quan chøc ë c¸c Héi th¶o cho cña kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cÊp phßng ban phô tr¸ch c¸c phßng ban Môc tiªu ph¸t triÓn t­¬ng lai huyÖn vÒ vÊn ®Ò lËp kÕ cña huyÖn vµ x· vµ ®Þnh h­íng ho¹ch KÕ ho¹ch huyÖn vµ ng©n s¸ch (dù kiÕn) theo n¨m §¸nh gi¸ nh÷ng ®iÒu ®¹t C¸c quan chøc cña C¸c cuéc häp ®­îc cña kÕ ho¹ch vµ chÝnh x·, héi ®ång nh©n gi÷a c¸c quan cÊp x· s¸ch d©n, c¸c l·nh ®¹o chøc x· KÕ ho¹ch x· vµ ng©n s¸ch th«n/b¶n (dù to¸n) theo n¨m Ng­êi d©n ®­îc ph©n Danh s¸ch thø tù ­u tiªn Häp th«n/b¶n theo nhãm: nhãm phô theo n¨m Mét vµi pháng cÊp n÷ nghÌo, c¸c l·nh §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ t¸c vÊn c¸ nh©n th«n/b¶n ®¹o cña th«n/b¶n ®éng cña dù ¸n hoÆc cña C¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch chÝnh s¸ch b) §iÓn h×nh 2: Daklak còng ®· thö nghiÖm c¸ch tiÕp cËn “kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng”. Dù ¸n ph¸t triÓn cña GTZ t¹i ®Þa bµn ®· hç trî cho viÖc lËp KÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· vµ th«n/b¶n (VDP, CDP). KÕt qu¶ lµ ng­êi d©n ®· nhËn thÊy râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña hä vµ sù tham gia còng nh­ tiÕng nãi cña hä vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ qu¶n lý ®Þa ph­¬ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¸n bé cña tØnh ®· cã thÓ ngåi l¹i víi nhau ®Ó th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vµ ph©n tÝch, thiÕt lËp vµ lùa chän môc tiªu ­u tiªn cho KH PT KT-XH cña tØnh. (1) C¸ch tiÕp cËn chiÕn l­îc ®­îc thùc hiÖn t¹i c¸c ban ngµnh cña tØnh theo c¸c b­íc sau. C¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng ®· cã kü n¨ng vµ c¸ch nh×n nhËn logic trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. (2) VDP tõ c¸c dù ¸n hiÖn t¹i ®· gióp ®ì xóc tiÕn sù tham gia cña d©n chóng vµ liªn hÖ víi nh©n d©n vµ quan chøc ®Þa ph­¬ng trong viÖc x¸c nhu cÇu vµ c¸c vÊn ®Ò x¶y ra trong kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. Qu¸ tr×nh ®­îc tiÕn hµnh theo 4 b­íc. § B­íc 1: Th«n/b¶n häp lÇn 1 ®Ó giíi thiÖu môc tiªu vµ c¸c ho¹t ®éng cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch th«n/b¶n. § B­íc 2: Sö dông c«ng ®¸nh gi¸ nghÌo/ n«ng th«n cã sù tham gia, (PRA, PPA) cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ lËp kÕ ho¹ch, vµ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c l·nh ®¹o th«n/b¶n vµ nhãm c«ng t¸c VDP. § B­íc 3: Häp nhãm c«ng t¸c § B­íc 4: Häp th«n/b¶n lÇn 2 ®Ó thèng nhÊt b¶n kÕ ho¹ch vµ c¸c ho¹t ®éng dù tÝnh. 11
 12. 12. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Nh÷ng môc tiªu ­u tiªn nµo trong KH 2001 – 2005 cÇn ®­îc bæ xung vµo danh s¸ch nh÷ng ­u tiªn míi? B­íc 1 So s¸nh víi danh s¸ch c¸c ­u tiªn cña KH 2001 – 2005, c¸c ­u tiªn míi nµo cÇn ®­îc chØnh söa lµm râ kh«ng? Lµm thÕ nµo ®Ó nhãm danh s¸ch c¸c môc tiªu ­u tiªn míi ®· ®­îc chØnh söa nµy thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh h¬n (môc tiªu lín, môc tiªu nhá)? Ph­¬ng ¸n lùa chän nµo lµ thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ­u tiªn? B­íc 2 Tham kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®­îc liÖt kª theo c¸c chñ ®Ò trong CPRGS. X¸c ®Þnh mét chØ tiªu cho ph­¬ng ¸n lùa chän. Dùa vµo ph­¬ng ¸n lùa chän xem xÐt: ®iÒu g× cÇn ®­îc thay ®æi, møc ®é thay ®æi? Vµ khi nµo th× ®¹t ®­îc thay ®æi ®ã? B­íc 3 §­a ra mét vµi chØ sè ®Ó gióp gi¸m s¸t/theo dâi nh÷ng tiÕn bé ®èi víi mçi ph­¬ng ¸n ®· ®­îc lùa chän C¸c ®¹i biÓu viÕt lªn thÎ c¸c chØ sè vµ c¾m vµo ph­¬ng ¸n ®· ®­îc chän B­íc 4 Lµm viÖc theo nhãm, dïng c¸c chØ sè ®· ®­îc ®­a ra ®Ó cïng th¶o luËn, chØnh söa bá di hay thªm vµo Ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p nµo ®èi víi mét môc tiªu ®­îc xem lµ hç trî hay m©u thuÉn víi nh÷ng ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p cho mét môc tiªu kh¸c? B­íc 5 TËp hîp c¸c ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p cã thÓ ®­îc xem lµ mét chiÕn l­îc tiÒm n¨ng cho sù ph¸t triÓn cña tØnh Daklak? ChiÕn l­îc nµo ®­îc xem lµ phï hîp nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n? (3). C¸c quan chøc tØnh th¶o luËn lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ tiÕp tôc tiÕn hµnh lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch hµnh ®éng6. §iÒu nµy chØ ra r»ng sù phèi hîp t¸c ®ang cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn th«ng qua thÓ chÕ ho¸ vµ trî gióp kü thuËt. (4) TØnh cã thÓ x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn, môc tiªu ­u tiªn vµ ®­a vµo trong khung kÕt qu¶ víi c¸c chØ tiªu râ rµng cho kÕ ho¹ch 5 n¨m tíi. §iÒu nµy lµ mét kÕt qu¶ tèt ®èi víi chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch KH PT KT-XH cña tØnh theo h­íng tiÕp cËn cã sù tham gia . 6 TrÝch b¸o c¸o GTZ, 2004 12
 13. 13. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch H×nh 2: KÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh ®Ó tiÕp tôc triÓn khai CPRGS trong lËp kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng Ho¹t ®éng Tæ chøc thùc hiÖn Tæ chøc hç trî Thêi gian Nguån lùc Thµnh lËp tæ c«ng t¸c Uû ban Nh©n d©n Bé, ngµnh triÓn khai CPRGS cÊp tØnh C¸c nhµ tµi trî X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu Uû ban Nh©n d©n vµ lín vµ môc tiªu cô thÓ c¸c Së, Ban, ngµnh Ng©n s¸ch X¸c ®Þnh c¸c chØ sè Së KH &§T C¸c së ban ngµnh Th¸ng Nhµ n­íc 10/2004 2005 Hç trî kü thuËt (cho KH (ADB,GTZ) X©y dùng c¸c kÕ HuyÖn vµ c¸c tæ chøc 2006-2010) ho¹ch cô thÓ kh¸c Huy ®éng ng­êi d©n c) §iÓn h×nh 3: TØnh Gia Lai cã cam kÕt m¹nh trong viÖc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tham vÊn ®Î cã c¸c kÕ ho¹ch tèt h¬n. C¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch tõ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng kh¸c nhau vµ c¸c l·nh ®¹o, phßng ban cÊp huyÖn ngåi l¹i víi nhau ®Ó th¶o luËn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña kÕ ho¹ch tr­íc khi x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña huyÖn, tØnh. ChÊt l­îng cña c¸c b¶n kÕ ho¹ch ®­îc n©ng lªn th«ng qua n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Ó ph©n tÝch nguån lùc vµ sö dông th«ng tin vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tèt h¬n, ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t. (1) C¸c cuéc héi th¶o giíi thiÖu vÒ CPRGS ®­îc tæ chøc cho c¸c nhãm l·nh ®¹o vµ nhãm chuyªn viªn t¨ng c­êng. C¸c chuyªn viªn cña tØnh th¶o luËn c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng, vµ sau ®ã c¸c lÜnh vùc then chèt cÇn ®­îc cñng cè bao gåm: (i) n©ng cao n¨ng lùc trong c¸c lÜnh vùc cßn kÐm vµ (ii) sù hîp t¸c gi÷a c¸c phßng, ban vµ c¸c huyÖn trong c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy, TØnh ®· cã nh÷ng nç lùc ®Ó thùc hiÖn thö nghiÖm trao ®æi vµ tham vÊn trong kÕ ho¹ch 2005 d­íi h×nh thøc tæ chøc c¸c cuéc häp cña huyÖn. TØnh muèn ph¸t triÓn mét qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch cã sù tham gia hiÖu qu¶. C¸ch lµm nµy ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao bëi v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn mét tØnh ®· chñ ®éng tham vÊn c¸c bªn liªn quan tõ c¸c phßng ban vµ huyÖn trong c«ng t¸c chuÈn bÞ lËp kÕ ho¹ch. (2) Ph©n tÝch thÓ chÕ vµ n¨ng lùc, tËp trung vµo c¬ cÊu tæ chøc cña Së KÕ ho¹ch & §Çu t­ vµ UBND tØnh, gióp cho viÖc t×m ra nhu cÇu vµ ®iÓm cßn thiÕu vÒ n¨ng lùc. Sù trî gióp kü thuËt ®­îc thiÕt kÕ theo nhu cÇu, (ngoµi giíi thiÖu vÒ CPRGS vµ mét sè ph­¬ng ph¸p) cô thÓ lµ: ®¸nh gi¸ vµ thu hót nguån lùc vµ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch. Sù ph©n tÝch cho thÊy r»ng chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch phô thuéc vµo viÖc c¶i tiÕn thÓ chÕ, ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ n¨ng lùc. d) §iÓn h×nh 4: TØnh Kon Tum ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chung vµ ph©n tÝch t×nh h×nh cña tØnh theo vÊn ®Ò cña tõng nhãm d©n kÐm lîi thÕ, vµ s¾p xÕp thø tù ­u tiªn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò giíi vµ x· héi trong th¶o luËn chÝnh s¸ch nh­ lµ ®Çu vµo cho KH PT KT-XH 5 n¨m cña tØnh. 1) Héi th¶o vÒ CPRGS lµ ®iÓm khëi ®Çu rÊt quan träng cho viÖc giíi thiÖu CPRGS tíi c¸c nhµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng tõ uû ban nh©n d©n vµ c¸c nhµ l·nh ®¹o c¸c ban ngµnh kh¸c nhau cÊp tØnh vµ huyÖn. Héi th¶o ®­îc tæ chøc cho c¸c 13
 14. 14. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch quan chøc nh»m t¨ng sù hiÓu biÕt h¬n vÒ môc ®Ých, môc tiªu, néi dung, qu¸ tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p luËn cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Trong ®ã nhÊn m¹nh vµo viÖc lång ghÐp t¨ng tr­ëng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi kÕ ho¹ch KT-XH 5 n¨m vµ hµng n¨m, v× vËy c¸c vÊn ®Ò ®ã ®­îc gi¶i quyÕt thùc tÕ vµ cã thÓ ®¹t ®­îc. Th¶o luËn ®­îc tæ chøc ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Þa ph­¬ng trong viÖc hiÓu vÒ ph­¬ng ph¸p luËn vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch míi. Héi th¶o tËp huÊn ®­îc tiÕn hµnh víi c¸c th¶o luËn bao gåm: c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ CPRGS (vÝ dô, nã lµ c¸i g×, lµm thÕ nµo ®Ó ¸p dông); thu thËp vµ sö lý sè liÖu (bao gåm c¶ viÖc x¸c ®Þnh c¸c sè liÖu ®· mÊt vµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc chóng); qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch (bao gåm sù tham gia, h¹n chÕ nghÌo, kÕ ho¹ch th©n thiÖn trÎ em vµ líp trÎ, c¸c th¸ch thøc kÕ ho¹ch then chèt vµ c¸c lÜnh vùc cÇn ®­îc c¶i thiÖn); x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn kinh tÕ vµ x· héi; vµ x¸c ®Þnh c¸c b­íc tiÕp theo. NhÊn m¹nh vµo: ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi h­íng vÒ trÎ em, x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi dùa vµo kÕt qu¶ vµ ph©n tÝch tèt, ®¹t ®­îc c©n b»ng tèt h¬n gi÷a ®Çu t­ x· héi vµ kinh tÕ, vµ sö dông tèt h¬n vµ chuÈn x¸c h¬n c¸c chØ tiªu CPRGS ®Ó ®o l­êng sù t¸c ®éng cña ®Çu t­ x· héi (vÝ dô, tû lÖ chÕt cña trÎ s¬ sinh, tû lÖ toµn diÖn gi¸o dôc, ®o l­êng chÊt l­îng cho trÎ cÇn ®­îc b¶o vÖ, c¸c d÷ liÖu theo tuæi, giíi t×nh, vµ c¸c nhãm thiÓu sè) 2) C¸c c¸n bé vµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng trong c¸c ngµnh kh¸c nhau cã thÓ hiÓu ®­îc râ h¬n sù cÇn thiÕt vµ quan träng cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi, theo nghÜa sù cÇn thiÕt cho sù quan t©m ngµy mét t¨ng vµo trÎ em nghÌo, phô n÷, c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng ng­êi sèng ë vïng s©u vïng xa. §iÒu ®ã cho thÊy r»ng c¸c ph©n tÝch tèt vµo sù bÊt c©n b»ng gi÷a c¸c nhãm bÊt lîi cÇn ®­îc quan t©m vµ ph¶n ¸nh vµo KH PT KT-XH. C. Nh÷ng ®iÒu g× cßn h¹n chÕ ? Thø nhÊt, trong khi b¶n th¶o cuèi cïng cña KH PT KT-XH míi (2006-2010) cña c¸c tØnh ch­a ®­îc hoµn thiÖn, th× néi dung cña kÕ ho¹ch KT-XH kiÓu tr­íc ®©y kh«ng thÓ hiÖn khung kÕt qu¶ râ rµng, ®iÒu ®ã cã nghi· r»ng hÇu hÕt c¸c chØ tiªu lµ c¸c chØ tiÓu ®Çu ra h¬n lµ c¸c chØ tiªu kÕt qu¶. Sù thay ®æi c¶ vÒ néi dung b¶n kÕ ho¹ch vµ c¬ chÕ cho viÖc thu thËp th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ x©y dùng kÕt qu¶ ®ßi hái ph¶i cÇn nhiÒu nç lùc h¬n n÷a trong viÖc c¶i tiÕn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch dùa trªn kÕt qu¶ vµ hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ kÕ ho¹ch. Thø hai, thiÕu th«ng tin vµ ph©n tÝch nghÌo. VÝ dô, vÉn ch­a cã sù thèng nhÊt trong chuÈn nghÌo vµ c¸n bé cßn ch­a quen vµ thùc hiÖn ®­îc ®¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia. Thªm vµo ®ã, hÖ thèng x©y dùng môc tiªu ®Çu vµo vµ ®Çu ra vµ c¸c ®¸nh gi¸ theo kiÓu truyÒn thèng lµ kh«ng phï hîp vµ kh«ng ®­îc bæ sung b»ng c¸c ®¸nh gi¸ vÒ ®Þnh tÝnh vµ kh«ng ®o l­êng ®­îc c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. §iÒu nµy lµ kÕt qu¶ cña sù thiÕu hîp t¸c vµ ñng hé cña c¸c tæ chøc ph¸t triÓn hay lµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn, ®ãng vai trß kho kiÕn thøc vµ cung cÊp c¸c ph©n tÝch cho kÕ ho¹ch cÊp tØnh. Cã thÓ lÊy th«ng tin tõ, vÝ dô, c¸c nghiªn cøu ngµnh, PPAs, VDP, vµ kÕ ho¹ch tæng thÓ ngµnh, c¸c chiÕn l­îc ngµnh, vµ c¸c ®iÒu tra. Nh­ng trong c¸c cuéc héi th¶o kÕ ho¹ch chiÕn l­îc, c¸c thµnh viªn tham gia ®· kh«ng ®­a ra c¸c sè liÖu thèng kª ®Çy ®ñ ®Ó, ®Ó hç trî cho c¸c quan ®iÓm chñ quan cña hä. Thø ba, thiÕu sù ®ång bé vÒ lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH gi÷a c¸c tØnh. Quy tr×nh ®­îc thùc hiÖn tèt t¹i cÊp ®Þa ph­¬ng, nh­ng sù trao ®æi vµ chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®ã kh«ng ®­îc tiÕn hµnh, dÉn ®Õn viÖc ghi nh©n vµ x©y dùng m« h×nh hiÖu qu¶ cho viÖc lång ghÐp CPRGS cßn khã kh¨n. Thø t­, qu¸ tr×nh thö nghiÖm kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn tõ d­íi lªn. HiÖn t¹i, cã sù h¹n chÕ ®èi víi sù tiÕp cËn kÕ ho¹ch tõ d­íi lªn trong viÖc tham vÊn víi c¸c huyÖn vµ ban ngµnh. C¸c h¹n chÕ nh­ lµ con ng­êi vµ nguån lùc, c¸c kü n¨ng ®­îc x¸c nhËn. C¸ch tiÕp cËn nµy chØ cã thÓ ®­îc duy tr× nÕu nh­ ®­îc c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng (tõ cÊp x· tíi cÊp huyÖn) thùc hiÖn tiÕp tôc vµ ph¶i ®­îc lÆp l¹i trong mét vµi chu kú kÕ ho¹ch tíi. Cuèi cïng, cã sù h¹n chÕ vÒ thÓ chÕ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. MÆc dï cã c¸c qui ®Þnh cho: (i) ph©n cÊp m¹nh h¬n tíi c¸c cÊp d­íi (huyÖn vµ x·); (ii) t¨ng tr¸ch nhiÖm cña uû ban nh©n d©n vµ héi ®ång nh©n d©n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch; (iii) t¨ng quyÒn lùc cho uû ban nh©n d©n tØnh trong viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch vµ nguån lùc; (iv) phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ ®iÒu phèi c¸c kÕ ho¹ch cÊp tØnh, cã mét vµi h¹n chÕ trong viÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nµy. C¸c c¸n bé cÊp huyÖn vµ x· cã khã kh¨n trong viÖc x©y dùng vµ hµi hoµ kÕ ho¹ch vµ nguån lùc/ng©n s¸ch; héi ®ång nh©n d©n cã Ýt c¬ héi ®Ó th¶o luËn kÕ ho¹ch; cã sù trïng l¾p gi÷a c¸c bé trong viÖc chuyÓn ®æi vµ qu¶n lý nguån lùc gi÷a c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp tØnh vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; vµ cã sù thiÕu hîp t¸c gi÷a Së KH-§T vµ c¸c phßng ban kh¸c trong viÖc lËp kÕ ho¹ch. D. th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bªn tham gia Nh×n chung, c¶ bèn tØnh ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, vµ cã nh÷ng ph¶n håi cã gi¸ trÞ t¹i cuéc héi th¶o tæng kÕt vµo cuèi n¨m 2004. 14
 15. 15. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Gia Lai 7: CPRGS ®· mang l¹i nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i ®Þa ph­¬ng. Thø nhÊt, viÖc lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH 5 n¨m th«ng qua c¸c buæi th¶o luËn vµ n©ng cao n¨ng lùc ®· mang ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn vÒ ph¸t triÓn; ®ã lµ: quan t©m h¬n ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ®­a c¸c vÊn ®Ò x· héi vµo môc tiªu ph¸t triÓn. Thø hai, c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng cã thÓ ®­a c¸c chÝnh s¸ch x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµo c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña hä. Cuèi cïng, ®iÒu quan träng nhÊt lµ viÖc lång ghÐp ®· lµm t¨ng sù phèi hép vµ hîp t¸c c¶ vÒ chiÒu däc vµ chiÒu ngang gi÷a c¸c ban ngµnh vµ c¸c cÊp th«ng qua chia sÎ kinh nghiÖm vµ kü n¨ng. §¾c L¾c vµ §¾c N«ng 8: Hai tØnh kÕt hîp thùc hiÖn qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña céng ®ång. Qu¸ tr×nh cã sù tham gia nµy gióp cho tØnh thu thËp ®­îc c¸c b»ng chøng vµ nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng vµo c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña x·. Tham vÊn ng­êi d©n dùa vµo vÊn ®Ò lµ rÊt cã ý nghÜa trong viÖc kiÓm tra c¸c b¶n ®¸nh gi¸ cña c¸c nghµnh vµ phßng ban. Qu¸ tr×nh tham vÊn ®ång thêi cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Qu¸ tr×nh cã sù tham gia cÇn ®­îc n©ng cao sù chñ së h÷u vµ cam kÕt cña ng­êi d©n vµ c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng trong ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, c¸c bµi tËp cÇn ®­îc më réng vµ lµm tèt h¬n ë cÊp c¬ së. Pháng vÊn «ng Ph¹m H¶i - Vô tr­ëng vô Kinh tÕ §Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ, Bé KH&§T. 1. Theo «ng, «ng ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ c«ng t¸c XDKH cã lång ghÐp CPRGS t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn trong n¨m 2004? - Theo t«i trong n¨m 2004 viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2005 vµ 2006 – 2010 cã lång ghÐp CPRGS lµ mét thµnh c«ng cã tÝnh b­íc ngoÆt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®èi víi c¸c tØnh T©y Nguyªn v× : + ViÖc lång ghÐp, n©ng cao n¨ng lùc ®· giíi thiÖu c¸ch t­ duy míi ®èi víi c«ng t¸c KH ho¸ so víi tr­íc ®©y (a) KÕ ho¹ch ph¶i ®­îc x©y dùng tõ c¬ së trë lªn, tr­íc hÕt ph¶i sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng (b) N©ng cao n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: Th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o c¸n bé c¸c së ban ngµnh, c¸c huyÖn vµ mét sè x· ®· phÇn nµo n¾m b¾t ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn, c¸c c«ng cô ¸p dông trong ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c môc tiªu vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch (c) §· t¹o ®­îc sù tù tin cña c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng. + ViÖc lång ghÐp ®· gióp cho c¸c c¬ quan hiÓu râ CPRGS vµ kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng liªn quan mËt thiÕt víi nhau, môc tiªu cña CPRGS lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch, kh«ng ph¶i t¸ch rêi nh­ tr­íc ®©y. + C¸c tØnh ®· nhËn thÊy sù tham gia, tÝnh c«ng khai vµ minh b¹ch lµ nh÷ng yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña mçi b¶n kÕ ho¹ch. 2. Nh÷ng ®¸nh gi¸ cña «ng vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn? - Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t nh­ ®· nªu chØ lµ b­íc ®Çu vµ cã thÓ ch­a ®­îc nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c vµ c¸n bé ban ngµnh quan t©m, cÇn ph¶i ®­îc cñng cè rót kinh nghiÖm vµ më réng h¬n n÷a. VÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn chóng ta ®· qu¸ quen víi lèi cò lµ cÊp trªn lËp kÕ ho¹ch, cÊp trªn yªu cÇu cÊp d­íi lµm, thËm chÝ cßn lµm thay, lµm cho cÊp d­íi thô ®éng, mÊt quyÒn së h÷u trong c«ng viÖc vµ nh­ vËy cÊp d­íi vµ ng­êi d©n cã tÝnh û l¹i tr«ng chê vµo nhµ n­íc. Cho nªn chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông c¸ch tiÕp cËn míi “Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn tõ d­íi lªn’’. CÇn gióp ng­êi d©n vµ chÝnh quyÒn c¬ së tù th©n hä ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña b¶n th©n hä vµ quª h­¬ng hä, lóc ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ míi v÷ng ch¾c vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo míi bÒn v÷ng. ChÝnh phñ cÇn tiÕp tôc hç trî tµi chÝnh vµ chuyªn gia cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o n÷a… 3. ¤ng cã gîi ý g× vÒ vai trß cña c¸c bªn liªn quan: Bé, l·nh ®¹o tØnh vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc tµi trî ? ViÖc n­íc th× cã rÊt nhiÒu vµ trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, nh÷ng suy nghÜ vµ gîi ý cña t«i ch¾c ch­a ®ñ tÇm cì. T«i chØ m¹nh d¹n cã mét suy nghÜ lµ c¸c c¸n bé c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng nªn tin vµo n¨ng lùc cña nh÷ng ng­êi nghÌo c¸n bé cña c¸c x· nghÌo, m¹nh d¹n ph©n cÊp vµ trao quyÒn cho hä, ®ång thêi cö c¸c chuyªn gia cã t©m huyÕt cã sù c¶m th«ng víi nghÌo khã cña hä ®Ó h­íng dÉn hä cã sù hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó nh»m v­ît qua nghÌo khã. Kh«ng nªn lÊy lý do “D©n trÝ” kÐm, tr×nh ®é thÊp mµ kh«ng gi¸m trao quyÒn. 4. Theo «ng cÇn lµm g× ®Ó kinh nghiÖm ®¹t ®­îc trong n¨m ®Çu tiªn thÝ ®iÓm ë T©y Nguyªn ®­îc chia sÎ vµ ¸p dông tiÕp tôc? Nh÷ng ph¸t hiÖn vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë T©y Nguyªn th«ng qua sù hç trî cña ADB, GTZ vµ UNICEF lµ nh÷ng kinh nghiÖm b­íc ®Çu diÔn ra trªn ph¹m vi hÑp (chØ ë mét sè huyÖn vµ x·). Theo t«i cÇn cã sù hç trî lín h¬n tõ phÝa ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî; ®ång thêi nªn më réng c«ng t¸c truyÒn th«ng d­íi nhiÒu h×nh thøc nh»m giíi thiÖu nh÷ng kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm ®· cã. Mét khi nhiÒu ng­êi nh©n thøc ®­îc c¸c kinh nghiÖm cña chóng ta, kinh nghiÖm sÏ biÕn thµnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tèt h¬n. 7 B¸o c¸o tãm t¾t cña tØnh Gia Lai vµ ph¶n håi tõ l·nh ®¹o TØnh t¹i Héi th¶o ®¸nh gi¸ do ADB tµi trî, th¸ng 1/2005 8 B¸o c¸o tãm t¾t cña tØnh §¾c L¨k vµ ph¶n håi tõ l·nh ®¹o TØnh t¹i Héi th¶o ®¸nh gi¸ do ADB tµi trî, th¸ng 1/2005 15
 16. 16. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch E. C¸c bµi häc kinh nghiÖm vµ khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch C¸c vÊn ®Ò vÒ thÓ chÕ Bµi häc1: Sù phèi hîp gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, KhuyÕn nghÞ 1: Bé KH&§T cÇn thÓ hiÖn vai trß tÝch cùc vµ sù cïng hîp t¸c nguån lùc vµ kiÕn thøc cña c¸c tæ chøc h¬n trong mèi quan hÖ ®èi t¸c víi c¸c nhµ tµi trî; kÕt hîp víi quèc tÕ víi c¸c c¬ quan ban ngµnh cña chÝnh phñ lµ yÕu sù ñng hé cña nhµ tµi trî theo h­íng hiÖu qu¶ h¬n trong tè quan träng cho viÖc lång ghÐp c¸c nguyªn t¾c CPRGS viÖc lång ghÐp c¸c môc tiªu cña CPRGS vµo KH PT KT-XH vµ KH PT KT-XH t¹i cÊp tØnh. Sù phèi hîp nµy lµ quan t¹i ®Þa ph­¬ng. §ång thêi, Bé KH&§T ®ãng vai trß then chèt träng cho viÖc thùc hiÖn KH PT KT-XH sau nµy. trong ®iÒu phèi gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ X· Héi, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c nhµ tµi tr¬, c¸c tæ chøc quèc tÕ víi c¸c c¬ quan lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng. Bµi häc 2: Cßn h¹n chÕ trong viÖc phèi hîp gi÷a c¸c cÊp KhuyÕn nghÞ 2: §¶m b¶o sù phèi hîp tèt h¬n c¶ vÒ chÝnh quyÒn tõ ®ã lµm c¶n trë qu¸ tr×nh lång ghÐp CPRGS chiÒu däc vµ chiÒu ngang gi÷a ban ngµnh vµ chÝnh quyÒn vµo KH PT KT-XH: sù phèi hîp kh«ng ®Çy ®ñ gi÷a c¸c trong qu¸ tr×nh lµm kÕ ho¹ch cÊp trung ­¬ng vµ trong bèi ngµnh t¹i trung ­¬ng vµ tØnh do ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña c¶nh ph©n cÊp: (i) t¨ng c­êng c¸ch tiÕp cËn ®a ngµnh c¸c bé ngµnh, th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ gi÷a trung ­¬ng vµ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ë cÊp ®Þa ph­¬ng (ii) ®Èy c¸c tØnh, cô thÓ nh­ lµ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh m¹nh vai trß ®iÓu phèi cña Bé/Së KH&§T ®Ó x©y d­ng kÕ vµ chØ thÞ cho viÖc lång ghÐp t¹i cÊp tØnh. ho¹ch liªn ngµnh t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng; (iii) t¨ng c­êng sù hîp t¸c vµ trao ®æi gi÷a Bé KH&§T vµ Së KH&§T ®Ó ®¶m b¶o sù hîp t¸c vµ th«ng tin vµ h­íng dÉn vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia mét c¸ch hiÖu qu¶. Bµi häc 3: Khung ph¸p lý (c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, c¸c KiÕn nghÞ 3. ViÖc lång ghÐp CPRGS vµ sù ®æi míi trong NghÞ ®Þnh vµ ChØ thÞ) vÒ lËp kÕ ho¹ch cã g¾n víi môc tiªu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chØ cã thÓ ®­îc duy tr× vµ thùc hiÖn t¨ng tr­ëng gi¶m nghÌo cßn thiÕu vµ ch­a cô thÓ. C¸c ®Þa t¹i c¸c cÊp c¬ së khi mµ cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ ph­¬ng th­êng ch­a n¾m ®­îc c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vµ râ rµng vÒ lËp kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ c«ng céng. Bé KH&§T c¬ chÕ cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn KH PT KT-XH, ®Æc biÖt nªn x©y dùng mét khung ph¸p lý lång ghÐp vµ xuyªn suèt lµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan ®Õn viÖc lång ghÐp c¸c h¬n (c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, NghÞ ®Þnh) cho viÖc giíi thiÖu môc tiªu cña CPRGS vµo KÕ ho¹ch CPRGS vµ KH PT KT- XH cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch t¹i ®Þa ph­¬ng, cô thÓ nh­ sæ tay h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch hoÆc lµ v¨n b¶n chØ dÉn cô thÓ vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo, thùc hiÖn ra lµm sao vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo. Bµi häc 4: HiÖn nay, d­íi sù hç trî ®Ó ®æi míi c«ng t¸c KiÕn nghÞ 4: C¸c ®Þa ph­¬ng cÇn ®ång ý mét chiÕn l­îc lËp kÕ ho¹ch KT-XH trung h¹n vµ hµng n¨m, vÉn ch­a cã tæng thÓ nhiÒu n¨m ®Ó ®æi míi tõng phÇn c«ng t¸c kÕ sù tiÕp cËn thèng nhÊt, cã hÖ thèng. V× vËy, c¸c nç lùc vµ ho¹ch ho¸ (vÝ dô: ph©n tÝch vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, thiÕt lËp nguån lùc ®Ó ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vÉn cßn cã môc tiªu ­u tiªn, ph©n tÝch nguån lùc nh­ trong B¶ng 1) rñi ro vµ dµn tr¶i, thiÕu sù phèi hîp chÆt chÏ, vµ ch­a bÒn ChiÕn l­îc cÇn ®­îc thùc hiÖn qua viÖc cñng cè dÇn c¸c v÷ng. §Æc biÖt, ch­a cã mèi liªn hÖ hÖ thèng gi÷a nç lùc hîp phÇn trong quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ lËp kÕ ho¹ch cña n¨m nay víi n¨m sau. lång trong quy tr×nh cña kÕ ho¹ch hµng n¨m. NÕu kh«ng thùc hiÖn hÖ thèng vµ dµi h¹n nh­ vËy, viÖc ®æi míi quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ c¸c s¸ng kiÕn sÏ r¶i r¸c vµ kÐm hiÖu qu¶. Bµi häc 5: C¸c yÕu tè nh­ lµ khung thêi gian vµ nguån KhuyÕn nghÞ 5. §¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng tËp huÊn t¹i lùc cã thÓ cã cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt khi tæ chøc c¸c kho¸ cÊp tØnh ®­îc tiÕn hµnh tr­íc kú h¹n ph¶i nép kÕ ho¹ch ®µo t¹o t¹i c¸c tØnh. §iÒu ®ã quan träng ®Ó ®¶m b¶o r»ng lªn trªn. X¸c ®Þnh sím c¸c c¬ héi thu hót nguån lùc tµi c¸c khãa ®µo t¹o t¹i cÊp tØnh ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh vµ hç trî kü thuËt tõ Bé KH&§T, tõ c¸c tæ chøc tµi thêi gian ®Ó ®Þa ph­¬ng cã thÓ lËp ®­îc KH PT KT-XH trî vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kh¸c. hµng n¨m theo c¸ch cã sù tham gia vµ nép kÕ ho¹ch lªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ tr×nh Quèc héi ®Ó th«ng qua. 16
 17. 17. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Sù tham gia vµ tÝnh së h÷u Bµi häc 6: Cam kÕt vµ tÝnh së h÷u cña c¸c c¸n bé ®Þa KhuyÕn nghÞ 6: G¾n kÕt c¸c l·nh ®¹o trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®èi víi c«ng t¸c KH PT KT-XH lµ vÊn ®Ò then chèt ph­¬ng (Bé KH&§T, UBND, Së KH&§T) ®Ó cã ®­îc cam cho viÖc duy tr× c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu CPRGS, cô thÓ, kÕt vÒ mÆt chÝnh trÞ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT- t¹i hai cÊp: (i) cam kÕt vÒ chÝnh trÞ vµ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o XH vµ ®Ó thiÕt lËp mét hÖ thèng cã sù tham gia tham vÊn cña c¸c l·nh ®¹o trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng (vÝ dô: Bé víi c¸c c¸n bé cao cÊp t¹i c¸c ban ngµnh. Sù cam kÕt tõ KH&§T, UBND, Së KH&§T); (ii) tÝnh tù chñ vµ sù tham gia trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng cã thÓ ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a trong qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña c¸c c¸n bé t¹i cÊp th«ng qua c¸c Nhãm ®iÒu phèi, c¸c chØ thÞ cña tØnh, hoÆc tØnh, huyÖn vµ x·, còng nh­ lµ nh÷ng c¸n bé thùc hiÖn KH lµ mét dßng ng©n s¸ch cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch. PT KT-XH trong t­¬ng lai. §iÒu sau cïng nµy sÏ gióp cho x·, huyÖn vµ tØnh cã ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m. ChÝnh quyÒn trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nªn thÓ chÕ ho¸ c¸c thö nghiÖm ban ®Çu vµ t¨ng c­êng ®Èy m¹nh c¬ chÕ vµ n¨ng lùc cho viÖc lång ghÐp CPRGS vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. X©y dùng n¨ng lùc Bµi häc 7: ViÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc hiÖn cã cña c¸c c¸n KhuyÕn nghÞ 7: CÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ bé ®Þa ph­¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ t×m ra n¨ng cña ®Þa ph­¬ng tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c kho¸ ®µo t¹o. ®iÓm cÇn t¨ng c­êng, vÝ dô nh­ kü n¨ng ph©n tÝch vµ thu C¸c kho¸ ®µo t¹o tíi vÒ KH PT KT-XH nªn dùa trªn c¸c thËp th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia, sù liªn kÕt ®¸nh gi¸ nµy ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cô thÓ ®· ®­îc x¸c gi÷a ng©n s¸ch víi kÕ ho¹ch, gi¸m s¸t ®¸nh gi¸, x©y dùng ®Þnh. kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc, ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn. Sù hç trî ®èi víi c«ng t¸c lËp KH PT KT-XH cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp thu cña c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng vµ nªn ®­îc x©y dùng dÇn theo cÊp ®é, cã tæ chøc vµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc. Bµi häc 8: X©y dùng n¨ng lùc cã môc tiªu lµ ®iÒu cÇn KiÕn nghÞ 8: Mét ch­¬ng tr×nh tËp huÊn/gi¸o tr×nh phï thiÕt cho sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng t¸c kÕ hîp nªn ®­îc thiÕt kÕ dùa vµo nhu cÇu vµ t×nh h×nh cô thÓ ho¹ch vµ lång ghÐp CPRGS, cô thÓ lµ ph©n cÊp m¹nh h¬n cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ viÖc ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®­îc nãi ë cho ®Þa ph­¬ng. C¸c ho¹t ®éng ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc, trªn. N©ng cao n¨ng lùc cho c¸c c¸n bé chñ chèt trong lµ ®iÒu tiªn quyÕt cho viÖc lËp vµ thùc hiÖn sù lång ghÐp c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lµ cÇn thiÕt. C¸c c¬ quan ChÝnh phñ, CPRGS víi KH PT KT-XH hiÖu qu¶. c¸c ViÖn vµ tr­êng, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ë ®Þa ph­¬ng còng cÇn tham gia nhiÒu h¬n vµo viÖc truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o cho c¸c nhµ ®µo t¹o (TOTs) t¹i c¸c cÊp kh¸c nhau. Bµi häc 9: Bé, ngµnh trung ­¬ng nh­ Bé KH&§T vµ c¸c KhuyÕn nghÞ 9: Tæ chøc phi chÝnh phñ cã thÓ hîp t¸c ®Ó bé kh¸c cïng c¸c nhµ tµi tr¬ ®· hîp t¸c tÝch cùc trong triÓn chuyÓn giao kiÕn thøc vµ kü n¨ng qua phu¬ng thøc TËp khai lång ghÐp CPRGS. Sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi huÊn cho TËp huÊn viªn t¹i c¸c cÊp cho c¸c tæ chøc quÇn chÝnh phñ còng rÊt h÷u Ých. Nh÷ng phu¬ng ph¸p PRA, chóng hoÆc cho c¸n bé lËp kÕ ho¹ch t¹i c¬ së. C¸c ®Þa PPA, VDP cã thÓ ®­îc tæ chøc ®iÒu phèi tèt h¬n víi sù hç ph­¬ng cã thÓ huy ®éng nguån lùc hç trî nµy (c¶ vÒ kü trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, hoÆc c¸c tæ chøc quÇn thuËt vµ tµi chÝnh), ®Ó c¸c kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng cã thÓ sö chóng ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc phi chÝnh phñ còng cã thÓ hç dông c¸c kÕt qu¶ cña VDP/CDP. trî ®µo t¹o n¨ng lùc cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þ¹ ph­¬ng Bµi häc 10: KÕ ho¹ch KH PT KT-XH 5 n¨m vµ hµng n¨m KhuyÕn nghÞ 10: N¨ng lùc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cÇn sÏ cã chÊt l­îng h¬n nÕu nh­ nã ®­îc dùa vµo viÖc ph©n ®­îc cñng cè dÇn dÇn cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þa tÝch vµ ®¸nh gi¸ tèt t×nh h×nh; kÕt hîp c¸c h­íng dÉn cña ph­¬ng. Trong thêi gian hiÖn t¹i vµ c¶ t­¬ng lai, cÇn cã sù trung ­¬ng vµ th«ng tin ®Çu vµo tõ ®Þa ph­¬ng. N¨ng lùc phèi hîp tèt h¬n gi÷a c¸c bé, ngµnh, Côc thèng kª, chÝnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vÉn cßn yÕu. §iÒu cèt lâi lµ th«ng tin d÷ quyÒn vµ tæ chøc nghiªn cøu ®µo t¹o (vÝ dô: ViÖn nghiªn liÖu phôc vô kÕ ho¹ch th­êng kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu ph©n cøu, c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ) ®Ó tÝch t×nh tr¹ng nghÌp ®ãi; thiÕu sù tham gia s©u cña c¸c cung cÊp ®Çu vµo c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. Sù tham ViÖn nghiªn cøu cßn Ýt tham gia hç trî cho ®Þa ph­¬ng. gia vµ tham vÊn tõ ng­êi d©n sÏ gióp cho viÖc x¸c nhËn l¹i ViÖc tham gia hç trî nµy v« cïng gi¸ trÞ cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ®¸nh gi¸ cña ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh. c¸c kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc. 17
 18. 18. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Quy Tr×nh vµ Néi dung cña KH PT KT-XH Bµi häc 11: ChiÕn l­îc CPRGS lµ ®· x¸c ®Þnh ®­îc KhuyÕn nghÞ 11: ViÖc x©y dùng KH PT KT-XH t¹i ®Þa nh÷ng môc tiªu, chØ sè kÕt qu¶ bao gåm Môc tiªu Ph¸t ph­¬ng cÇn ®­îc dùa trªn sù ph©n tÝch tèt vµ mét ph­¬ng triÓn cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, c¸c KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph¸p lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc: vÝ dô nh­ sö dông ph©n tÝch ph­¬ng cßn ch­a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c môc tiªu vµ ch­a §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu – C¬ héi – Th¸ch thøc, ph©n tÝch thÓ hiÖn ®­îc mèi liªn hÖ t¸c ®éng. lîi thÕ so s¸nh, vµ c¸c nghiªn cøu ngµnh. LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cã thÓ gióp x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu tèt cho KH PT KT-XH trong khu«n khæ cña Môc tiªu Ph¸t TriÓn cña ViÖt Nam. Bµi häc 12: CPRGS lµ mét v¨n b¶n tèt cã c¸c yÕu tè KhuyÕn nghÞ 12: KÕ ho¹ch cÇn tËp trung h¬n n÷a vµo h­íng vÒ ng­êi nghÌo víi c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Qu¸ tr×nh c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó ®¶m b¶o ch¾c lËp KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph­¬ng cßn tËp trung vµo c¸c chØ ch¾n r»ng ph¸t triÓn kinh tÕ dÉn tíi ph¸t triÓn x· héi cho tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n lµ c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn x· héi, tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng. KH PT KT-XH xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; c¶i thiÖn møc sèng d©n c­ cho ng­êi cÊp tØnh vµ c¬ së cÇn h­íng tíi môc tiªu gióp ®ì ng­êi nghÌo. nghÌo h¬n n÷a vµ gi¶i quyÕt c¸c kho¶ng c¸ch x· héi ngµy mét t¨ng. D÷ liÖu vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ nh©n khÈu häc hay lµ ph©n tÝch nghÌo lµ c©n thiÕt ®Ó cã thÓ cã KH PT KT-XH h­íng tíi ng­êi nghÌo. Bµi häc 13: Ph©n tÝch sù bÊt b×nh ®¼ng, chªnh lÖch vÒ KiÕn nghÞ 13: KH PT KT-XH cÇn ®¶m b¶o r»ng nhu cÇu tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a c¸c nhãm d©n c­, d©n téc vµ gi÷a cña trÎ em, phô n÷, c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè ®­îc quan c¸c vïng, miÒn lµ cÇn thiÕt. Sù mÊt c©n b»ng gi÷a c¸c t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. C¸c sè liÖu cÇn ®­îc thu thËp nhãm d©n c­ bÞ thiÖt thßi, cô thÓ trÎ em, phô n÷ vµ d©n téc theo ®é tuæi, giíi tÝnh, t«n gi¸o, møc ®é nghÌo vµ sau ®ã thiÓu sè nãi chung ch­a ®­îc ph©n tÝch vµ ®Ò cËp ®Õn ph©n tÝch ®Ó hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù bÊt lîi; c¸c trong KH PT KT-XH. chÝnh s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng cÇn ®­îc ®­a vµo KH PT KT- XH ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶ng c¸ch nµy; nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn c¸c nhãm nµy nªn ®­îc tham gia vµo viÖc x©y dùng KH PT KT-XH. C¸c môc tiªu cña KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph­¬ng nªn ®­îc liªn kÕt víi CPRGS/VDG, cïng víi kÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia cho trÎ em vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia vÒ sù tiÕn bé cña phô n÷. Bµi häc 14: Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia ë tÊt KhuyÕn nghÞ 14: C¸c ho¹t ®éng n©ng cao n¨ng lùc cÇn c¶ c¸c cÊp, sö dông c¸ch tiÕp cËn tõ d­íi lªn víi sù tham bao gåm c¶ viÖc giíi thiÖu c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ ®¸nh gi¸ gia m¹nh mÏ cña c¸c tæ chøc vµ ng­êi d©n ®¹i diÖn cho sù tham gia vµ lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia. Trong khi quy c¸c nhãm d©n c­ bÊt lîi thÕ lµ cÇn thiÕt. tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p vÉn ®­îc coi lµ kh¸ míi ®èi víi hÇu hÕt c¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng, th× cÇn thiÕt ph¶i cã mét sù hç trî m¹nh mÏ, vÝ dô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia nªn ®­îc lÆp l¹i trong mét vµi chu kú lµm kÕ ho¹ch hµng n¨m ®Ó cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tèt ë cÊp c¬ së, víi sù tham gia cña ®¹i diÖn cña nhãm d©n bao gåm c¶ ng­êi nghÌo, phô n÷, trÎ em, vµ c¸c d©n téc thiÓu sè kh¸c nhau, vµ c¸c nhãm kÐm lîi thÕ kh¸c. Bµi häc 15: C¸c qui tr×nh kÕ ho¹ch kh¸c nhau ®­îc tiÕn KhuyÕn nghÞ 15: C¶ kÕ ho¹ch vµ kinh nghiÖm t¹i c¸c hµnh t¹i c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng (vÝ dô; huyÖn, x·) mµ kÕt qu¶ cÊp kh¸c nhau (tØnh, huyÖn, x·) vµ tõ c¸c dù ¸n trong tØnh kh«ng ®­îc liªn kÕt l¹i víi nhau vµ Ýt ®­îc thÓ hiÖn trong nªn ®­îc chia sÎ vµ hîp t¸c ®Ó c«ng t¸c lËp KH PT KT-XH kÕ ho¹ch cÊp tØnh. C¸c kÕ ho¹ch nµy nªn ®­îc liªn kÕt l¹i cã chÊt l­îng tèt h¬n. vµ lång ghÐp vµo KH PT KT-XH cÊp tØnh. Ngoµi ra, cßn thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT-XH vµ kÕ ho¹ch cña c¸c dù ¸n t¹i cÊp tØnh. 18
 19. 19. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ Bµi häc 16: HÖ thèng vµ c¬ chÕ l­u tr÷, tiÕp cËn vµ cËp KhuyÕn nghÞ 16: Mét hÖ thèng th«ng tin vµ dù liÖu tin cËy nhËt sè liÖu vµ th«ng tin lµ cÇn thiÕt. vµ ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn lµ cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tèt gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ ra chÝnh s¸ch trong KH PT KT-XH ®­îc chÝnh x¸c. Nªn sö dông phÇn mÒm VietInfo (UNICEF cã thÓ hç trî) nh­ lµ mét c¬ së d÷ liÖu cho viÖc l­u tr÷, cËp nhËt vµ theo dâi tiÕn tr×nh c¸c chØ sè c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi cña c¸c tØnh. Bµi häc 17: Mét hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ minh b¹ch KhuyÕn nghÞ 17: HÖ thèng minh b¹ch râ rµng cho KH râ rµng ®­îc tËp trung vµo viÖc x©y d­ng vµ thùc hiÖn kÕ PT KT-XH vµ sñ dông nguån lùc t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn ho¹ch KH PT KT-XH cã ý nghÜa lín cho sù thµnh c«ng cña ®Þa ph­¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o c¸c kÕ ho¹ch KH PT c¸c kÕ ho¹ch KH PT KT-XH, c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n KT-XH, c¸c môc tiªu lµ hiÖn thùc vµ cã sù ­u tiªn theo t×nh còng nh­ lµ viÖc ph©n bæ nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®ã. Do ®ã cÇn ph¸t triÓn hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ minh b¹ch râ rµng. C¬ chÕ tham gia tham vÊn nªn ®­îc thiÕt lËp ®Ó thu thËp th«ng tin ph¶n håi, c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ nh÷ng mong ®îi cña ng­êi d©n vÒ c¸c dÞch vô c«ng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ ng­êi nghÌo, phô n÷, trÎ em vµ c¸c d©n téc thiÓu sè còng nh­ lµ c¸c nhãm d©n c­ kÐm lîi thÕ kh¸c nªn ®­îc tham vÊn. Bµi häc 18: KH PT KT-XH vµ qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch KhuyÕn nghÞ 18: C¸c môc tiªu, chØ tiªu cña KH PT KT- nªn dùa vµo kÕt qu¶ vµ cÇn tËp trung h¬n vµo c¸c kÕt qu¶ XH nªn ®­îc thiÕt lËp dùa vµo c¸c kÕt qu¶ vµ t¸c ®éng lµm ph¸t triÓn cuèi cïng vµ c¸c t¸c ®éng (vÝ du: chÊt l­îng t¨ng c¬ së ®Ó gi¸m s¸t ®¸nh gi¸. Theo môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt tr­ëng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo). C¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh Nam, mçi tØnh nªn ph¸t triÓn cho riªng m×nh mét khung tÕ - x· héi tr­íc ®©y chñ yÕu dùa vµo c¸c môc tiªu ®Çu vµo môc tiªu chØ tiªu cô thÓ. C¸c chØ sè nªn ®­îc l­îng ho¸ vµ vµ ®Çu ra. gi¸m s¸t ®­îc. 19

×