Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Saksbehandling i ht Plan- og bygningsloven

Introduskjonsforelesning saksbehandling i ht Plan- og bygningslova

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Saksbehandling i ht Plan- og bygningsloven

 1. 1. Denne forelesningen er utarbeidet av førstelektor Fred Johansen ved Høgskolen i Gjøvik.<br />Du er hjertelig velkommen til å kommentere innholdet slik at jeg kan bearbeide leksjonen videre.<br />
 2. 2. Saksbehandling i ht Plan- og bygningsloven<br />Forelesning<br />Førstelektor Fred Johansen<br />
 3. 3. Generelt om prosessen i saksbehandling<br />Mottak av sak<br />Innsamling informasjon<br />Vurderinger<br />Vedtak<br />Utføres for å behandle saker på vegne av en virksomhet og som leder fram til en autorisert beslutning. <br />Prosessen er lovregulert gjennom forvaltningsloven<br />
 4. 4. Innholdet i saksbehandling<br />behandle informasjon<br />bruke lover og regler<br />følge prosedyrer<br />kommunisere med aktører som saken gjelder<br />
 5. 5. Godkjenningsprosessen<br />Forhånds-konferanse<br />Søknad eller melding<br />Mottakskontroll<br />Saksbehandling<br />Vedtak<br />Forhåndskonferanse<br />Søknad eller melding?<br />Mottakskontroll<br />Saksbehandling<br />Vedtak<br />
 6. 6. Forhåndskonferanse<br />Hensikten er å avklare rammer<br />Skal føres referat<br />Ikke bindende for noen av partene<br />
 7. 7. Forhåndskonferanse<br />Tiltakshaver<br />tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere, forutsetninger for tiltaket<br />Kommunen<br />rammeforutsetninger og krav som er knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behovet for koordinering med aktuelle myndigheter som skal avgi uttalelse, kommunens praksis, saksbehandlingsopplegg, mulighet for trinnvis saksbehandling, kontroll, ansvarsregler, krav til ansvarlige, og annet av betydning. <br />forventet saksbehandlingstid og den videre saksbehandling<br />
 8. 8. Søknad eller melding?<br />To hovedkategorier:<br />Søknad<br />Melding<br /><ul><li>Meldingssaker benyttes for mindre kompliserte tiltak der kravene til dokumentasjon/ansvarsrett ikke er så omfattende</li></li></ul><li>Mottakskontroll<br />..<br />Trinn 1<br />Kontrollere om det er mangler på melding/søknad, og i så tilfelle be om ytterligere informasjon/ dokumentasjon.<br />
 9. 9. Mottakskontroll<br />..<br />Trinn 2<br />Ved meldingspliktige tiltak kontrollere om disse faller utenfor saksbehandlingsreglene for meldinger.<br />
 10. 10. Mottakskontroll<br />..<br />Trinn 3<br />Ved søknadspliktige tiltak kontrollere om disse krever dispensasjon.<br />
 11. 11. Mottakskontroll<br />..<br />Trinn 4<br />Kontrollere om innhenting av uttalelse/samtykke/tillatelse fra andre etater/myndigheter er gjort der dette kreves.<br />
 12. 12. Mottakskontroll<br />..<br />Trinn 5<br />Be om uttalelse fra tiltakshaver ved innkommet merknader/protester.<br />
 13. 13. Saksbehandling - vedtak<br />Krav til maksimal saksbehandlingstid? <br />Vurdere, godkjenne/avslå dispensasjoner.<br />Eventuelle merknadshavere/protestanter skal underrettes om vedtaket.<br />
 14. 14. Kompleksibilitet:Tre hovedkategorier<br />Enkle tiltak<br />Tiltak som gjennomføres etter ett-trinns saksbehandling<br />Tiltak som gjennomføres etter to-trinns saksbehandling<br />
 15. 15. Enkle tiltak<br />”Enkle tiltak” skilles ut til separat behandling for ikke å bli liggende i påvente av behandlingen av mer kompliserte saker. <br />Enkle tiltak skal behandles innen 3 uker etter at fullstendig søknad er mottatt.<br />
 16. 16. Enkle tiltak<br />Godkjent av andre myndigheter?<br />I samsvar med pbl?<br />Ja<br />Uten nabo<br />protester?<br />Ja<br />Ja<br />Nei<br />Nei<br />Nei<br />Ordinær saksbehandling<br />Enkelt tiltak<br />
 17. 17. Ett-trinns behandling<br />Søker om igangsettingstillatelse uten å gå veien om rammetillatelse<br />Krever ferdig prosjektert bygg<br />
 18. 18. Trinnvis saksbehandling<br />Trinn 1<br />Rammetillatelse<br />Trinn 2<br />Igangsettings<br />tillatelse<br />særlig aktuelt for større og mer kompliserte tiltak <br />Fase 1 avklarer om tiltaket kan realiseres <br />detaljprosjektering m.v. gjennomføres i fase 2 <br />

×