Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Buddha
         Belső Ösvénye
                    FELFEDEZŐ ÚT
            ...
SZELLEM
 E     uddha quot;tudományos forradalmaquot; gyorsan elterjedt Ázsia
      fejlett szellemiségű és ...
kozzon: legyen király. Ő azonban egy nap
apja elé állt, és így szólította:
 - Kérlek, válaszolj nekem egy pár kérdés­
  ...
SZELLEM   ban az időben egybefüggött Közép-Ázsiával. Járt és tanított
   Közép-Ázsiában, a szkíták földjén is. N e...
Buddha, vagyis Buda

Buddha nevében a quot;hquot;-t sem az indusok, sem az angolok nem ejtik. Ezt mi a
németektől vettük á...
Tibeti kolostor
aranyozott teteje
Nepál legszentebb buddhista szentélye,
a Boudhanath, azaz a Nagy Sztúpa
A Kőrösi Csorna Sándor
                                       Békesztúpa a Mátra al...
SZELLEM
                      Zarándokok a nyugat-tibeti Kailá-
                 ...
Az első buddhista szerzetesi közös­
ségeket maga Gautama Buddha                              ...
Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba

2 697 vues

Publié le

2500 évvel ezelőtt Buddha útjára indította "tudományos forradalmát".
Tanítása több mint vallás: bensőnk feltárásának t u dománya
és művészete, a Belső Ösvény, melynek gyakorlója
feltárja mind az elméje, mind pedig az elméje által tapasztalt
jelenségvilág valódi természetét. Ugyanakkor ez az út egy
hiteles életbölcselet is - egy életvitel, mely az élet értelmével
foglalkozik, és segít megértenünk, hogyan oldhatjuk meg
életünk és a világ szenvedésének kérdéseit.

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba

 1. 1. Buddha Belső Ösvénye FELFEDEZŐ ÚT BELSŐ VILÁGUNKBA quot;Az ember valódi lényege a jóság. Ha igazán emberi lényekké szeretnénk válni és értelmet akarunk adni létezésünknek, alapvető fontosságú, hogy j ó szívünk legyen.quot; Dalai Láma 2500 évvel ezelőtt Buddha útjára indította „tudományos for­ radalmátquot;. Tanítása t ö b b mint vallás: bensőnk feltárásának t u ­ dománya és művészete, a Belső Ösvény, melynek gyakorlója feltárja m i n d az elméje, m i n d pedig az elméje által tapasztalt jelenségvilág valódi természetét. Ugyanakkor ez az út egy hiteles életbölcselet is - egy életvitel, mely az élet értelmé­ vel foglalkozik, és segít megértenünk, hogyan oldhatjuk meg életünk és a világ szenvedésének kérdéseit. Írta: Csöpel Láma Fényképezte: Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség és Szanyi Gergő
 2. 2. SZELLEM E uddha quot;tudományos forradalmaquot; gyorsan elterjedt Ázsia fejlett szellemiségű és nyitott gondolkodású országai­ ban. A z évszázadok során Európát is több hullámban elérte - az ókortól kezdve egész napjainkig - és megterméke­ nyítő hatást fejtett k i a Belső Ösvény nagy közép-ázsiai, közel- csak kétezer bitre figyelünk. E z azt jelenti, hogy egy olyan v i ­ lágban élünk, ahol minden, amit észlelünk, csak a jéghegy csú­ csa - csak azt vesszük észre, amit a szokásaink megengednek, miközben figyelmen kívül hagyjuk a fennmaradó hatalmas információtömeget - a számtalan lehetőség hatalmas jéghe­ keleti és európai megvilágosult gyakorlóinak közvetítésével. gyének n e m látható részét. A tudatunk pedig a saját adottsá­ A Nyugaton uralkodó szűklátókörű vallásos és tudományos gai és korlátai alapján végzi a szűrést. Itt az idő, hogy új irányt dogmatizmus és babona azonban csak a legutóbbi időkben vegyünk. Lássuk be: a világegyetem hatalmasabb és gazda­ veszített annyit erejéből, h o g y e megvilágosult eszmék szé­ gabb, mint amilyennek gondoltuk eddig. Messze meghalad­ les körű, nyílt és közvetlen elterjedése itt is lehetővé váljon. ja gondolataink és fogalmaink lehetőségeit. A megvilágosult A z utolsó nagy akadály a „klasszikusquot; természettudományos közvetlen megtapasztalás lehetősége és képessége bennünk szemlélet volt, amelynek földhözragadt dogmáit alaposan be­ van. A h o g y a n az álomból fel tudunk ébredni, ebből a most leverték az iskolában m i n d a n n y i u n k fejébe. A huszadik szá­ átélt viszonylagos ébrenléti állapotból is képesek vagyunk fel­ zad azonban gyökeres fordulatot hozott: az új kvantumfizi­ ébredni a tökéletesen felébredt állapotba. ka és agykutatás elsöpörte az elavult szemléleteket, és kitárta a kaput a belső és külső világ elválaszthatatlanságán alapuló megismerés felé. Testünk érzékszervein keresztül rengeteg ínformáció érkezik tudatunkba, amelyet feldolgozunk, érzékszerveinkkel újra és újra átszűrünk, és m i n d e n lépésnél elvész egy csomó informá­ Volt a világon néhány ember, aki a saját tudatával kezdett fog­ ció. Végül kiderül, hogy tudatunk önellátó. A g y u n k négyszáz lalkozni, s ezáltal mérhetetlen segítséget nyújtott megszám­ milliárd bit információt dolgoz fel másodpercenként környe­ lálhatatlan lénynek. Ilyen volt Buddha is, 2500 évvel ezelőtt. zetünkről, testünkről, érzéseinkről és az időről, de m i ebből Apja őt is arra akarta nevelni, h o g y mások tudatával foglal- Norbulingka, a Dalai Láma nyári palotája Lhászában
 3. 3. kozzon: legyen király. Ő azonban egy nap apja elé állt, és így szólította: - Kérlek, válaszolj nekem egy pár kérdés­ re! Te jó király vagy, népedet boldogítani akarod, igazságos uralkodó vagy. A z e m ­ berek életében alapvetőek a betegségből, az öregségből, valamint a halálból faka­ dó szenvedések. Te, m i n t király, a ren­ delkezésedre álló összes csodálatos esz­ közzel, meg tudod-e az embereket óvni ezektől a szenvedésektől? A király elgondolkozott, és azt válaszolta: - Nem. Buddha így folytatta: - A k k o r m i értelme mindannak, amit te­ szel? Én mindezektől a szenvedésektől akarom megszabadítani n e m csak népe­ met, hanem a világ összes lényét! Buddha otthagyta a palota m i n d e n kényel­ mét és elindult, hogy gyógyírt találjon a lé­ nyek szenvedésére. Először felkereste a leg­ nagyobb tanítókat, ám azt tapasztalta, hogy ők sem voltak birtokában a végső válasznak. Ezután hat évet töltött szigorú, magányos aszkézisben, azonban ráébredt, hogy az ön­ sanyargatás n e m célravezető. „Ha túlfeszí­ ted a húrt, elpattan. H a túl lazára engeded, nem ad hangot.quot; - magyarázta egy, a Szkí­ ta Bölcs közelében elhaladó zenész tanítvá­ nyának. A hagyomány azt mondja, e szavak hatására hagyott fel Buddha az aszkézissel, és talált rá a középútra, majd rövidesen el­ érte a megvilágosodást, a végleges felébre­ dést a zavaros tudat szenvedéssel teli világá­ ból. Sziddharta, a szkíta királyfi harmincöt éves korában lett Buddha, vagyis ekkor érte el a tökéletesen felébredt buddha állapotot. Röviddel megvilágosodása után tanítani kezdett. Négy évtizeden át járta az indiai A mécsesek minden lény megvilágosodásáért lobognak szubkontinens kiterjedt földjét, amely ab- Jó - rossz Földünkön óriásiak a vallási előítéletek, és a belőlük táplálkozó problémák. nagyobb hasznunkra válna, ha fejlesztenénk a gondolkodásmódunkat arról, Mi ezeknek az alapjuk? A jó és a rossz fogalmait övező zűrzavar. A rossz hogy miért vagyunk a világon. Bizonyos cselekedetek, gondolatok formálnak cselekedetekért Isten megbüntet, a jókért megjutalmaz. Egyszerűnek tűnik, bennünket, közelebb visznek valódi természetünkhöz ezek a szeretetből táp­ lálkozó jótékony cselekedetek. Másfelől vannak olyan cselekedetek, amelyek nem formálnak, sőt rombolnak, eltávolítanak eredeti természetünktől - ezek az erőszak megnyilvánulásai, az ártalmas tettek. Ez nem a jó vagy a rossz kérdése. Mindenkinek isteni természete van. Gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel mi teremtjük a világot.
 4. 4. SZELLEM ban az időben egybefüggött Közép-Ázsiával. Járt és tanított Közép-Ázsiában, a szkíták földjén is. N e m alapított vallást, nem nyilatkoztatott k i dogmákat. Tanítása a tökéletesen fel­ ébredt buddha állapothoz vezető utat mutatja meg, gyakorlati módon. B u d d h a 2500 éve, mindmáig nagy hatást gyakorol a világra. Számtalan embernek és lénynek hozott boldogságot azáltal, hogy saját elméjével foglalkozott. A tibeti buddhizmus legszentebb Buddha-szobra Lhászában Buddha saját életében és a világban megtapasztalta a m i n d e ­ nütt jelenlévő szenvedés - betegség, öregség, halál - tényét, és a végső kivezető utat kereste. Hosszú évekig tartó meditá­ ció gyakorlattal végül eljutott a felismerésig, hogy a világban tapasztalt m i n d e n szenvedés egyetlen végső okra vezethető vissza, arra, hogy a tudatunk zavaros állapotban van: n e m is­ merjük önmagunk és a világ igaz természetét. A zavaros t u ­ datot a cselekedeteinkkel programozzuk, s ezek ereje, a kar­ ma, fogva tart minket a négy alapvető zavaros tudatállapotban, melyekben kezdet nélküli idők óta, életről-életre vergődünk. Ezek a következők: álom, ébrenlét, halál és a haláltól a követ­ kező újjászületésig terjedő állapot. Megvilágosodásával B u d d ­ ha megtapasztalta, hogy amint az álomból fel lehet ébredni a hétköznapi ébrenléti állapotba, ugyanúgy a zavaros tudat álla­ potából is lehetséges a felébredés a tökéletesen felébredett ál­ lapotba. Ebben a tiszta tudatállapotban nincs többé szenvedés, hasonlatosan ahhoz, ahogyan a rémálomban átélt szenvedés az ébredés után semmivé válik. Buddha tanítása a tapasztalt vezető útmutatása, melynek segítségével m i is végigjárhatjuk a tudatunk tiszta állapotához vezető saját utunkat. quot;Évezredek sötétjét elűzi egyetlen gyertyafénye - Ne átkozd a sötétséget, gyújts világot!quot; Buddha A Dhvaja (harci zászló) a 11 90 The Explorer 9. SZÁM, 2008. IV. É V F O L Y A M tibeti győzelmi jelkép egyike
 5. 5. Buddha, vagyis Buda Buddha nevében a quot;hquot;-t sem az indusok, sem az angolok nem ejtik. Ezt mi a németektől vettük át - helytelenül. Helyes kiejtése tehát: Buda. B u d d h a három nagy ciklusban tanított, a Tan kerekét három ízben forgatta meg. Első alkalommal a Négy nemes igazsá­ got magyarázta: 1. a szenvedés tényét, 2. a szenvedés okát, 3. a szenvedés megszűnését, 4. a szenvedésből kivezető ösvényt. Másodszor az összes jelenség megfoghatatlan nyitottság-ter­ mészetét tanította, mely szerint a világon m i n d e n összefügg m i n d e n mással, a dolgok egymástól való függésben kelet­ keznek. H a r m a d i k alkalommal az összes lény eredendő alapvető j ó ­ ság-természetéről tanított. Eszerint m i n d e n lénynek buddha­ természete van (az állatoknak is) a m i azt jelenti, hogy képe­ sek eljutni a tiszta tudat tökéletesen felébredt állapotába, ha megfelelően törekednek erre. E törekvésben első dolgunk az erőszakmentesség megvaló­ sítása, a nem-ártás. Erre épül a második lépés, az egyetemes gyengédség, szeretet és együttérzés gyakorlása, mely kivétel nélkül minden lény felé irányul elfogulatlanul, beleértve ellen­ ségeinket is. A z egyetemes jóság olyan, mint a Nap, mely jókra, rosszakra egyaránt ragyog. A gyakorlás fő eszköze a meditá­ ció, melynek segítségével egyre mélyebben tárjuk fel a ben­ nünk rejtőző értékeket. A meditáció a jelenben-lét gyakorlata, a felébredés a teljesség megtapasztalása a jelenben. „Az elme mindennek lényege, Az elme, ha tiszta, minden tiszta. Az elme, ha világos, minden világos. Az elme, hajói van, minden jól van. Az elmém mindennek a lényege.quot; Szitu Rinpocse A katmandui Boudhanath-ot őrző sárkányszobrok egyikének szeme
 6. 6. Tibeti kolostor aranyozott teteje Nepál legszentebb buddhista szentélye, a Boudhanath, azaz a Nagy Sztúpa
 7. 7. A Kőrösi Csorna Sándor Békesztúpa a Mátra aljában, Tar település mellett található Védelmező Bódhiszattvák, Mindannyian rendelkezünk elegendő ké­ azaz megvilágosultak, akik nem léptek át a Nirvánába pességgel és bölcsességgel ahhoz, hogy lé­ tünk valódi értékeit feltárjuk és formába öntsük. Ebben n e m szükséges, sőt n e m is lehetséges másokra hagyatkozni. Igaz értékeink éppen attól igazak, hogy m i an­ nak tapasztaljuk meg őket. A tudomány és a vallások megmondják, hogy a d o l ­ gok hogyan vannak, m i a világ, hogyan jött létre, m i a dolgunk, hogyan válha­ tunk jóravaló személyekké. A világegye­ tem... a Teremtő... a teremtés... az ítélet... de m i történik, ha kételkedünk? Talán hallgattassuk el, tagadjuk le legbenső és legőszintébb gondolatainkat? Buddha Belső Ösvénye teljesen más meg­ közelítést kínál: tegyük félre a megkér- 9. SZÁM, 2008. IV. ÉVFOLYAM The Explorer 93
 8. 8. SZELLEM Zarándokok a nyugat-tibeti Kailá- szon, a világ legszentebb hegyén Tara, a női Buddha dőjelezhetetlen dogmákat! Hagyjuk a mások által ránk kény- datunknak egy spirituális része, ahova be is hatolhatunk. E z ­ szerített normákat, induljunk el a saját u t u n k o n ! A belső út zel a képességgel valamennyien rendelkezünk. m i n d e n fordulója új tájakat, új távlatokat, új lehetőségeket nyit meg. A belső utazás az első kézből nyert tapasztalás útja. E z a feladatunk ebben az életünkben. Fejlesszük ezt a csodát, Tanítói n e m próbálnak kész válaszokat adni, tanításai n e m amit tudatnak hívnak, és megtanuljuk, hogyan teremtsünk a írják elő, m i t csináljunk, csak útjelző táblákkal, útmutatás­ lehető legjobb módon, m i n d e n lény javára. Azért létezünk, sokkal szolgálnak. Buddha Belső Ösvénye a lehetőségek útja, hogy alkossunk, és hogy csendben átitassuk a teret tiszta esz­ az első kézből nyert eleven tapasztalásé. Minél inkább elmé­ mék és gyengéd, szeretetteljes gondolatok és cselekedetek se­ lyülsz benne, a világ annál tágasabb, gazdagabb, rejtélyesebb regeivel. Azért létezünk, hogy felismerjük és méltányoljuk igaz és csodálatosabb lesz. énünket, ahol valós esélyünk nyílik arra, hogy megismerjük az elménk igaz természetét. A m i k o r ez a szemléletváltás be­ A Belső Ösvény nagy hasznunkra lehet, a létezés magasabb következik, akkor veszi kezdetét a megvilágosodás útja. Egy szintjén megérthetjük az önmagunkhoz, az emberekhez és a nap valamennyien elérhetjük a megvilágosodás szintjét. E l ­ világ dolgaihoz fűző valóságos viszonyunkat. És itt a bensőnk érkezhetünk a megvilágosodás birodalmába, ahol nincs ítél­ szerepe is fontosabbá válik. Felfedezhetjük, hogy létezik t u ­ kezés, gyűlölet, nincsenek próbák. H o g y a n mérhetők a ha- Egy hagyomány szerint a szent Manasza- rovár-tó közelében fekvő Kailász azonos a szent Meru-heggyel, azaz a világ közepével
 9. 9. Az első buddhista szerzetesi közös­ ségeket maga Gautama Buddha Buddhista zarándok alapította 2500 évvel ezelőtt kézi imamalommal tások? Élni kell az életet, megalkuvás és h u n népeknél, akik közül a tibetiek nélkül képezni kell a tudatunkat, és az­ és a mongolok máig buddhisták. Szkíta­ Korunk paradoxona tán majd meglátjuk, megváltozott-e v a ­ h u n mesterek közvetítésével eljutott Kí­ lami. És ha bekövetkeznek a változások, nába, majd Japánba, és Kelet- és Délkelet- Nagyobbak a házak - kisebbek családjaink; akkor az életünk ismerőivé és irányító­ Ázsia számos országába. Déli irányban több a kényelmünk - kevesebb az időnk; ivá válunk. E z létünk értelme. Sri Lankába, Hátsó Indiába és Indoné­ több a végzettségünk - kevesebb értelmünk; ziába jutott el. A buddhizmus a X X . szá­ több a tudás - kevesebb az ítélőképesség; A tanítások útmutatását követve a gya­ zad közepéig a világ legelterjedtebb val­ több a szakértőnk - több a problémánk; korló megtapasztalja m i n d saját benső­ lása volt, s a század második felében az több a gyógyszer - kevesebb az egészség. jének - elméjének -, m i n d pedig kör­ egész világon sok követőt vonzott. M a nyezetének - a külső világnak az igaz szinte az egész világon találhatók közös­ Megjártuk a Holdat oda-vissza, természetét. B u d d h a Belső Ösvényé­ ségek, melyek B u d d h a belső ösvényét de bajos köszönteni a szemben lakót. nek alapvető üzenete az, hogy a külső gyakorolják. Több a számítógép, több az információ, több példányban készülnek másolatok, világot lehetetlen megismerni belső v i ­ mint valaha - ám kevesebb a kommunikáció. lágunk megismerése nélkül, sőt éppen belső világunk feltárása vezet el külső „Mi emberek, amellett, hogy rendelke­ Nagyok lettünk mennyiségben, valóságunk megismeréséhez. zünk a képességgel, hogy boldog éle­ de minőségben aprók; tet teremtsünk maguknak, másokat gyors ételek és lassú emésztés ideje ez; Buddha a tanítványok hatalmas tömege­ is képesek vagyunk segíteni. Termé­ magas ember törpe jellemmel; it vonzotta maga köré, és számos tanít­ szetes teremtő képességünk van, na­ égbe szökő nyereségek - ványa eljutott a felébredett tudatállapot­ gyonfontos, hogy erre ráébredjünkquot; ám sekély kapcsolatok; ba. Eltávozása után a Tan északi és déli e korban sok van a kirakatban, de a szobában semmi. irányban terjedt. Közép- és Belső Ázsi­ Dalai Láma ában évszázadokon át virágzott a szkíta 9. SZÁM, 2008. IV. ÉVFOLYAM | The Explorer | 95

×