Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ligjerata fshab NJOFTIM

3 159 vues

Publié le

Menanxhmenti Bankar

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

Ligjerata fshab NJOFTIM

  1. 1. MSc. Bashkim Nurboja
  2. 2. <ul><li>Objektivat e lëndës: </li></ul><ul><ul><li>Njoftimi me funksionet bankare </li></ul></ul><ul><ul><li>Të pajisë studentët me njohuritë themelore mbi Menaxhimin e bankave; </li></ul></ul><ul><ul><li>Të aftësojë studentët për identifikimin e problemeve të bankave në kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe të konkurrencës gjithnjë në rritje ne industrinë bankare </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuptimi i produkteve bankare </li></ul></ul><ul><ul><li>Roli i riskut në banka </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>Ligjërata </li></ul><ul><li>Seminar </li></ul><ul><li>Prezantime </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Seminar 20% </li></ul><ul><li>Testi I 15% </li></ul><ul><li>Testi II 15% </li></ul><ul><li>Provimi përfundimtar 50% </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Emaili: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Orari i konsulltave </li></ul><ul><li>Të Martën nga ora 13:30 deri 14:30 </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Literatura bazë: </li></ul><ul><ul><li>Literatura: Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Menaxhmenti bankar, Prishtinë, 2008. </li></ul></ul><ul><li>Literatura shtesë: </li></ul><ul><ul><li>Prof.Dr.Gazmend Luboteni, Bankat dhe afarizmi bankar, Prishtinë, 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezantimi në sllajde </li></ul></ul><ul><li>Hennie van Greuning dhe Sonja Brajovic Bratanovic “Analyzing Banking Risk”, Washington, 2009/ </li></ul><ul><li>Artikuj shkencor: </li></ul><ul><ul><li>Valentin Toçi (2009) „EFFICIENCY OF BANKS IN SOUTH-EAST EUROPE: WITH SPECIAL REFERENCE TO KOSOVO“ Banka qendrore e Kosoves </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Çka është Banka? </li></ul><ul><ul><li>A është si çdo firmë apo dallon? </li></ul></ul><ul><li>Termi “Bank” përdoret në institucionet financiare që ofrojnë: kursime dhe kredidhënie </li></ul><ul><ul><li>Bankat ofrojnë edhe shumë produkte tjera </li></ul></ul><ul><li>Paradigma qendrore e Bankave </li></ul><ul><ul><li>Asimetria informatave </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Roli bankava është: </li></ul><ul><ul><li>Intermediator- transferimi nga depositorët tek kuredimarrësit </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagesat- kryen shërbimin e pagesave për klientet </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantues- bën rolin a garantuesit për klientet e vet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kujdestarë- kujdeset për pasurin e klienteve </li></ul></ul><ul><ul><li>Makroekonomik/politik- shërben si kanal për rritjen/zvogëlimin e parasë në treg. </li></ul></ul><ul><ul><li>Likuiditet- ofronë likuiditet në treg për sektorit privat dhe atë publik </li></ul></ul>
  9. 9. <ul><li>Risku në banka: </li></ul><ul><ul><li>Risku nga normat e interesit </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku nga ndryshimet në treg </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku nga valutat </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku likuditetit </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku operacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Risku sistematik </li></ul></ul>

×