pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam1

N
Pengertian Sejarah dan Kaedah
Sejarah
PENGERTIAN SEJARAH
Kata sejarah berasal dari bahasa
Arab " syajararatun”, artinya pohon.
Apabila digambarkan secara sistematik,
sejarah hampir sama dengan pohon,
memiliki cabang dan ranting, bermula dari
sebuah anak benih, kemudian tumbuh
dan berkembang, lalu layu dan tumbang.
Seiras dengan kata sejarah adalah
silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari
bahasa Arab.
Menurut definisi yang umum, kata
history bererti masa lampau umat
manusia, Dalam bahasa Jerman disebut
geschichete, berasal dari kata geschehen
yang bererti terjadi. Sedangkan dalam
bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari
akar kata ta’rikh dan tawarikh yang berarti
pemberitahuan tentang waktu dan
kadangkala kata tarikhul syai'l yang
membawa erti masa berakhirnya suatu
peristiwa.
Dalam pengertian lain, sejarah adalah
catatan berbagai peristiwa yang terjadi
pada masa lampau. Dalam pengertian
yang lebih saksama sejarah adalah kisah
dan peristiwa masa lampau umat
manusia.
Sejarawan muslim Ibnu Khaldun
mendefinisikan, sejarah adalah
catatan tentang masyarakat umat
manusia atau peradaban dunia;
tentang perubahan-perubahan yang
terjadi pada watak masyarakat,
tentang revolusi dan pemberontakan
oleh segolongan rakyat melawan
golongan yang lain.
Adapun menurut Sidi Gazalba,
sejarah adalah gambaran masa lalu
tentang manusia dan sekitarnya
sebagai makhluk sosial, yang
disusun secara ilmiah dan lengkap,
meliputi urutan fakta masa tersebut
dengan tafsiran dan penjelasan yang
memberi pengertian dan kefahaman
tentang apa yang telah berlalu itu.
Dengan kata lain, Sejarah adalah
keterangan mengenai pertumbuhan dan
perkembangan sesuatu peradaban dari
satu waktu ke waktu yang lain yang
bertali arus dan berkait dalam pelbagai
sebab akibat.
Sejarah adalah cabang ilmu yang
berhubungan dengan pertumbuhan dan
perkembangan sesuatu peradaban, baik
dari segi idea dan konsepsi mahupun dari
segi institusi dan operasional sejak
zaman mula peradapan itu hingga
sekarang.
Empat (4) hal langkah mengembangkan
sesuatu peradaban:
1. Konstruksi, ertinya apakah sejarah
yang berlaku dahulu yang masih
berkaitan disusun, difahami, dihayati
dan dicerna.
2. Interpretasi, ertinya sejarah yang
berkaitan dengan apa yang masih
berlaku kini dan apakah masih dapat
dijadikan pedoman atau apakah masih
perlu dikembangkan atau perlu
dihilangkan.
3. Transformasi, ertinya sejarah perlu
diketahui, dicerna dan dikembangkan
agar mampu mengisi tuntutan
globalisasi
4. Rekonstruksi, ertinya melakukan
konstruksi ulangan secara bertautan
dan sistematik agar ada keserasian
dan kesesuaian dengan zaman kini
agar sejarah dapat membantu dalam
menyediakan model untuk sesuatu
peradaban itu menghadapi masalah
lokal dan global.
KAEDAH (METOD) SEJARAH
Kaedah sejarah adalah proses menguji
dan menganalisis secara kritis rakaman
dan peninggalan masa lampau.
Rekonstruksi yang imaginatif dari masa
lampau berdasarkan data yang diperolehi.
Proses rekonstruksi itu disebut historiografi
(penulisan sejarah).
KAEDAH PENGGALIAN SEJARAH
Dalam penggalian sejarah terdapat
beberapa kaedah yang dapat
digunakan. Untuk menggali data yang
valid berkaitan dengan sejarah
diperlukan kaedah penggalian sejarah
yang tepat. Penggalian sejarah pada
umumnya menggunakan kaedah lisan,
observasi dan dokumentasi.
a. Kaedah Lisan (Oral ) - Kaedah
Temubual (Interview)
Dengan kaedah ini, yang disebut sebagai kaedah
sejarah lisan (oral history) pengutipan keterangan
tentang suatu peristiwa sejarah dilakukan dengan
temubual (inverview). Kaedah temubual interview
atau wawancara disebut juga kaedah soal-jawab
lisan karena terjadi suatu dialog yang dilakukan
oleh pewawancara (interviewer) untuk
memperolehi maklumat dari responden
(interviewee)
b. Metod/Kaedah Observasi
Dengan kaedah observasi, objek sejarah
diamati secara langsung. Kaedah ini sangat
penting digunakan dalam sebuah penelitian
terutamanya waktu sebelum penelitian dimulai
atau pertama kali terjun ke lapangan. Kaedah
observasi merupakan kaedah pengumpulan
data, iaitu penyelidikan yang dijalankan secara
sistematik dan sengaja diadakan dengan
menggunakan alat indera terhadap kejadian
yang masih boleh atau mampu dikesan .
c. Kaedah Dokumentasi
Kaedah ini berusaha mempelajari secara cermat
dan mendalam segala catatan atau dokumen
tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode
pengumpulan data yang digunakan untuk
mengetahui data yang dapat dilihat secara
langsung. Sebagai laporan tertulis dari suatu
peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan
pemikiran terhadap sesuatu peristiwa. Kaedah ini
sangat efektif dan efisien dalam penggunaan
waktu dan tenaga kerana cukup dengan melihat
catatan yang ada.
KAEDAH PENULISAN SEJARAH
Dalam penulisan sejarah, kaedah
penulisan atau pengolahan
sejarah yang dapat digunakan
adalah kaedah deskriptif,
komparatif, penghujjahan,
kronologikal dan analisis sintesis.
a. Metod/Kaedah Deskriptif
Dengan metod ini contohnya: untuk
menggambarkan adanya peradabn
Islam, maksudnya ajaran Islam sebagai
agama samawi yang dibawa Nabi
Muhammad yang berhubungan dengan
peradaban maka dihuraikan
sebagaimana adanya/berlaku, dengan
tujuan untuk memahami yang
terkandung dalam sejarah tersebut.
b. Metod Komparatif
Metod ini merupakan metod yang berusaha
membandingkan sebuah perkembangan
peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya.
Melalui metod komparatif dimaksudkan bahawa
ajaran ajaran Islam tersebut dibandingkan dengan
fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam
waktu serta tempat-tempat tertentu untuk
mengetahui adanya persamaan dan perbezaan
dalam suatu permasalahan tertentu. Dengan
demikian, dapat diketahui pula adanya garis
tertentu yang menghubungkan peradaban Islam
dengan peradaban yang dibandingkan.
c. Metod Analisis Sintetis
Metod ini dilakukan dengan melihat ciri-ciri
peradaban Islam secara lebih kritis,
dianalisis dan dibahaskan dengan luas serta
dbuat kesimpulan yang spesifik, Dengan
demikian, akan tampak adanya kelebihan
dan kekendirian peradaban Islam. Hal
tersebut akan lebih jelas dengan adanya,
pendekatan sintesis yang bertujuan
mendapatkan kesimpulan yang
memaparkan keutuhan dan kelengkapan
kerangka pencapaian tujuan serta manfaat
penulisan sejarah peradaban Islam.
ILMU DASAR SEJARAH
Untuk membantu mendapatkan data
historis yang akurat diperlukan ilmu-ilmu
pendukung yang akan memperkuat
keberadaan sejarah. Ilmu-ilmu lain yang
diperlukan oleh ilmu sejarah terbahagi
kepada dua kategori; ilmu-ilmu dasar
sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah.
Ilmu-ilmu dasar sejarah meliputi :
1. Paleografi (ilmu khath)
Paleografi adalah pengetahuan mengenai
tulisan-tulisan kuno. Melalui paleografi dapat
diketahui beberapa hal, yaitu 1) bentuk-bentuk
tulisan, misalnya bentuk-bentuk tulisan Arab;
seperti tumar, nasakhi, tsulus, farisi, maghribu,
ghubar, diwani, qiqairamah, dan lain-lain; 2) cara
membaca tulisan-tulisan kuno, seperti tulisan
Mesir kuno yang terdapat di Piramid, tulisan Arab
sebelum Islam, tulisan Ibrani, tulisan Jawa
dengan bahsa sanskrit, 3) Bila & dimana tulisan
itu dibuat, sebab tulisan-tulisan itu mengalami
perubahan-perubahan baik kerana waktu
mahupun tempat yang berbeza.
2. Diplomatik
Diplomatik adalah suatu cabang
pengetahuan yang menyelidiki
tanggal, tempat serta keaslian
dokumen-dokumen tertulis.
Dahulunya diplomatik hanya
dikhususkan untuk penyelidikan
dokumen resmi, namun dalam
perkembangannya termasuk dokumen
yang tidak resmi, yang bersifat
pribadi.
3. Epigrafi
Epigrafi adalah cabang
pengetahuan mengenai inskripsi
atau tulisan yang terdapat dalam
monumen, baikpun mengenai
teknik pembuatannya mahupun isi
teksnya. Misalnya tulisan dibatu
nisan makam-makam kuno.
4. Kronologis
Kronologis adalah cabang
pengetahuan masalah kesatuan
waktu, seperti kalender Julius
(model lama) dan Gregorius
(model baru) dalam kalender
Masehi, tahun hijriyah dalam
Islam (1 H = 622M), tahun saka (1
saka = 78 M), dan lain-lain.
5. Sigilografi
Sigilografi adalah pengetahuan
mengenai chop mohor atau
seumpamanya yang dipergunakan
oleh para raja, khalifah, gabenur,
paus, pegawai pemerintah, dan lain-
lain. Dengan mengetahui bentuk-
bentuk chop dan cara
penggunaannya, maka akan diketahui
apakah dokumen tersebut asli atau
palsu.
6. Heraldry
Heraldry adalah pengetahuan tentang
tanda-tanda atau simbol istimewa yang
terdapat dalam jata, baju besi, pakaian
para pembesar, pada bendera dan
pakaian tentera. Dalam sejarah Islam pada
masa-masa pemerintahan Bani Saljuk,
Bani Ayyub, Mamalik dan Turki Usmani
terdapat simbol-simbol dan tanda-tanda
yang menunjukkan jabatan tertentu yang
disandangnya.
7. Numismatik
Numismatik adalah pengetahuan untuk
mengadakan klasifikasi dan
menghuraikan secara deskriptif mengenai
mata wang menurut negeri atau
zamannya, termasuk di dalamnya adalah
medal. Gambar-gambar dan tulisan
dalam mata wang memberikan manfaat
yang sangat penting dalam memberikan
data sejarah.
8. Genealogi
Genealogi adalah pengetahuan tentang
asal usul dan silsilah termasuk juga
daftar para pembesar dan pegawai.
Bangsa Arab sangat mementingkan
silsilah ini, sehingga ada buku khusus
untuk mencari silsilah. Daftar para
kahlifah dengan angka tahun
kekuasaannya yang tepat harus
diketahui oleh para sejarawan.
ILMU BANTU SEJARAH
Disiplin/Ilmu lain seperti antropologi,
sosiologi, sains politik, ekonomi,
geografi, etnologi, dan seumpamanya.
1 sur 28

Recommandé

Pengantar Sejarah Peradaban Islam par
Pengantar Sejarah Peradaban Islam Pengantar Sejarah Peradaban Islam
Pengantar Sejarah Peradaban Islam LBB. Mr. Q
1.6K vues14 diapositives
Perkembangan islam di dunia (tugas Agama ) par
Perkembangan islam di dunia (tugas Agama )Perkembangan islam di dunia (tugas Agama )
Perkembangan islam di dunia (tugas Agama )Rina Anggraeni
51.3K vues16 diapositives
Ilmu tasawuf par
Ilmu tasawufIlmu tasawuf
Ilmu tasawufLia Lia
8.6K vues98 diapositives
Ppt ski-bani-umayyah par
Ppt ski-bani-umayyahPpt ski-bani-umayyah
Ppt ski-bani-umayyahselikurfa
32.8K vues13 diapositives
AHKLAK DAN TASAWUF DALAM ISLAM par
AHKLAK DAN TASAWUF DALAM ISLAMAHKLAK DAN TASAWUF DALAM ISLAM
AHKLAK DAN TASAWUF DALAM ISLAMindah sulistyaningsih
14K vues35 diapositives
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalam par
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu KalamMu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalam
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalamade orreo
25.7K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Gerakan Pembaharuan Islam par
Gerakan Pembaharuan IslamGerakan Pembaharuan Islam
Gerakan Pembaharuan IslamArvina Frida Karela
35.1K vues11 diapositives
Sejarah Perkembangan Islam Di Spanyol par
Sejarah Perkembangan Islam Di SpanyolSejarah Perkembangan Islam Di Spanyol
Sejarah Perkembangan Islam Di Spanyol3ka
21.5K vues34 diapositives
Peradaban Islam Di Spanyol par
Peradaban Islam Di SpanyolPeradaban Islam Di Spanyol
Peradaban Islam Di Spanyolguest55b0c84
6.4K vues16 diapositives
ISLAM DI SPANYOL par
ISLAM DI SPANYOLISLAM DI SPANYOL
ISLAM DI SPANYOLRhati Alfajra
5K vues20 diapositives
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN par
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDINPOLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDINDarussalam Win
26.4K vues11 diapositives
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembali par
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembaliMasa kejayaan islam yang dinantikan kembali
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembaliAristia Endah Renaningtyas
4.1K vues21 diapositives

Tendances(20)

Sejarah Perkembangan Islam Di Spanyol par 3ka
Sejarah Perkembangan Islam Di SpanyolSejarah Perkembangan Islam Di Spanyol
Sejarah Perkembangan Islam Di Spanyol
3ka21.5K vues
Peradaban Islam Di Spanyol par guest55b0c84
Peradaban Islam Di SpanyolPeradaban Islam Di Spanyol
Peradaban Islam Di Spanyol
guest55b0c846.4K vues
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN par Darussalam Win
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDINPOLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
Darussalam Win26.4K vues
Aliran Jabariyah dan Aliran qadariyah par RezaQyu RezaQta
Aliran Jabariyah dan Aliran qadariyahAliran Jabariyah dan Aliran qadariyah
Aliran Jabariyah dan Aliran qadariyah
RezaQyu RezaQta31.4K vues
Makalah sejarah perkembangan tasawuf salafi par Asep Anwar Musadad
Makalah sejarah perkembangan tasawuf salafiMakalah sejarah perkembangan tasawuf salafi
Makalah sejarah perkembangan tasawuf salafi
Asep Anwar Musadad10.2K vues
HUBUNGAN TASAUF DENGAN TAREKAT DAN HUBUNGAN TASAWUF DENGAN SYARI'AT par Mutiara permatasari
HUBUNGAN TASAUF DENGAN TAREKAT DAN HUBUNGAN TASAWUF DENGAN SYARI'ATHUBUNGAN TASAUF DENGAN TAREKAT DAN HUBUNGAN TASAWUF DENGAN SYARI'AT
HUBUNGAN TASAUF DENGAN TAREKAT DAN HUBUNGAN TASAWUF DENGAN SYARI'AT
Mutiara permatasari20.5K vues
Masa kejayaan islam ppt par Mya Miranda
Masa kejayaan islam pptMasa kejayaan islam ppt
Masa kejayaan islam ppt
Mya Miranda59.9K vues
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah par Anas Wibowo
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar KhilafahBuku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Anas Wibowo61.4K vues
Islam masuk ke Afrika par Isaka Yoga
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke Afrika
Isaka Yoga14.8K vues
Dirasah Islamiyah - “Islam Pada Masa (Klasik, abad pertengahan, dan zaman mod... par Exa Purnama
Dirasah Islamiyah - “Islam Pada Masa (Klasik, abad pertengahan, dan zaman mod...Dirasah Islamiyah - “Islam Pada Masa (Klasik, abad pertengahan, dan zaman mod...
Dirasah Islamiyah - “Islam Pada Masa (Klasik, abad pertengahan, dan zaman mod...
Exa Purnama47.4K vues
Akhlak terhadap sesama dan lingkungan par muhammad habibi
Akhlak terhadap sesama dan lingkunganAkhlak terhadap sesama dan lingkungan
Akhlak terhadap sesama dan lingkungan
muhammad habibi10.1K vues
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin par Sholiha Nurwulan
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sholiha Nurwulan65.2K vues
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH par Moh Hari Rusli
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAHDAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
Moh Hari Rusli80.7K vues

En vedette

01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam par
01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam
01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islamHaidar Bashofi
28K vues28 diapositives
Sejarah peradaban islam 1 par
Sejarah peradaban islam 1Sejarah peradaban islam 1
Sejarah peradaban islam 1Chaerul Uman
28K vues11 diapositives
Sejarah peradaban islam par
Sejarah peradaban islamSejarah peradaban islam
Sejarah peradaban islamIrvan Nelvin
22.4K vues22 diapositives
Sejarah peradaban islam par
Sejarah peradaban islamSejarah peradaban islam
Sejarah peradaban islamAndi Uli
1.4K vues15 diapositives
Perkembangan peradaban-islam par
Perkembangan peradaban-islamPerkembangan peradaban-islam
Perkembangan peradaban-islamkiatbelajar95
4.5K vues14 diapositives
Sejarah perkembangan islam di dunia par
Sejarah perkembangan islam di duniaSejarah perkembangan islam di dunia
Sejarah perkembangan islam di duniaAbi Hutomo
16.6K vues18 diapositives

En vedette(20)

01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam par Haidar Bashofi
01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam
01 pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam
Haidar Bashofi28K vues
Sejarah peradaban islam 1 par Chaerul Uman
Sejarah peradaban islam 1Sejarah peradaban islam 1
Sejarah peradaban islam 1
Chaerul Uman28K vues
Sejarah peradaban islam par Irvan Nelvin
Sejarah peradaban islamSejarah peradaban islam
Sejarah peradaban islam
Irvan Nelvin22.4K vues
Sejarah peradaban islam par Andi Uli
Sejarah peradaban islamSejarah peradaban islam
Sejarah peradaban islam
Andi Uli1.4K vues
Perkembangan peradaban-islam par kiatbelajar95
Perkembangan peradaban-islamPerkembangan peradaban-islam
Perkembangan peradaban-islam
kiatbelajar954.5K vues
Sejarah perkembangan islam di dunia par Abi Hutomo
Sejarah perkembangan islam di duniaSejarah perkembangan islam di dunia
Sejarah perkembangan islam di dunia
Abi Hutomo16.6K vues
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw. par PAUSIL ABU
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
PAUSIL ABU58.6K vues
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam par Rohman Efendi
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islamMateri soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Rohman Efendi169.6K vues
power point akidah akhlak "berilmu" par avianinuravivah
power point akidah akhlak "berilmu"power point akidah akhlak "berilmu"
power point akidah akhlak "berilmu"
avianinuravivah52.9K vues
Contoh peristiwa islam pada abad pertengahan dan manfaat par Hafidz Aliyufa
Contoh peristiwa islam pada abad pertengahan dan manfaatContoh peristiwa islam pada abad pertengahan dan manfaat
Contoh peristiwa islam pada abad pertengahan dan manfaat
Hafidz Aliyufa12K vues
Perkembangan islam pada masa pertengahan par Sendi Azis
Perkembangan islam pada masa pertengahanPerkembangan islam pada masa pertengahan
Perkembangan islam pada masa pertengahan
Sendi Azis7.8K vues
Kemajuan peradaban Islam Andalusia par Abdul Algafur
Kemajuan peradaban Islam AndalusiaKemajuan peradaban Islam Andalusia
Kemajuan peradaban Islam Andalusia
Abdul Algafur3.6K vues
Contoh makalah agama tentang peradaban islam par Dedot Helmet
Contoh makalah agama tentang peradaban islamContoh makalah agama tentang peradaban islam
Contoh makalah agama tentang peradaban islam
Dedot Helmet19K vues
Sejarah kebudayaan Islam par Baitinnajmah
Sejarah kebudayaan IslamSejarah kebudayaan Islam
Sejarah kebudayaan Islam
Baitinnajmah4.8K vues

Similaire à pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam1

MATERI KELAS 10.pptx par
MATERI KELAS 10.pptxMATERI KELAS 10.pptx
MATERI KELAS 10.pptxdevvypertiwi
11 vues10 diapositives
Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptx par
Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptxPengertian_dan_periodesasi_SPI.pptx
Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptxistiqomah88
3 vues15 diapositives
Pengantar ilmu sejarah par
Pengantar ilmu sejarahPengantar ilmu sejarah
Pengantar ilmu sejarahSumiatie, S.Pd., M.Pd.
301 vues73 diapositives
Pengertian sejarah a5 par
Pengertian sejarah a5Pengertian sejarah a5
Pengertian sejarah a5Rahman Klu
8.6K vues74 diapositives
Konsep berpikir diakronis par
Konsep berpikir diakronisKonsep berpikir diakronis
Konsep berpikir diakronisPetra Maya
6.7K vues12 diapositives
JUMAT dian sej indo x mipa ips par
JUMAT dian sej indo x mipa ipsJUMAT dian sej indo x mipa ips
JUMAT dian sej indo x mipa ipsRiyanAdita
361 vues9 diapositives

Similaire à pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam1(20)

Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptx par istiqomah88
Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptxPengertian_dan_periodesasi_SPI.pptx
Pengertian_dan_periodesasi_SPI.pptx
istiqomah883 vues
Pengertian sejarah a5 par Rahman Klu
Pengertian sejarah a5Pengertian sejarah a5
Pengertian sejarah a5
Rahman Klu8.6K vues
Konsep berpikir diakronis par Petra Maya
Konsep berpikir diakronisKonsep berpikir diakronis
Konsep berpikir diakronis
Petra Maya6.7K vues
JUMAT dian sej indo x mipa ips par RiyanAdita
JUMAT dian sej indo x mipa ipsJUMAT dian sej indo x mipa ips
JUMAT dian sej indo x mipa ips
RiyanAdita361 vues
Sejarah dan filsafat, filsafat pendidikan par istana walet
Sejarah dan filsafat, filsafat pendidikanSejarah dan filsafat, filsafat pendidikan
Sejarah dan filsafat, filsafat pendidikan
istana walet6.9K vues
Studi islam dalam pendekatan historis par atjehh
Studi islam dalam pendekatan historisStudi islam dalam pendekatan historis
Studi islam dalam pendekatan historis
atjehh34.1K vues
Bab 1 hakikat ilmu sejarah par Mutiara N
Bab 1 hakikat ilmu sejarahBab 1 hakikat ilmu sejarah
Bab 1 hakikat ilmu sejarah
Mutiara N10.2K vues
Cara berfikir sejarah kelompok 2 par fajriaminudin16
Cara berfikir sejarah kelompok 2Cara berfikir sejarah kelompok 2
Cara berfikir sejarah kelompok 2
fajriaminudin1625.7K vues

Dernier

LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx par
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxrandalesmana
16 vues3 diapositives
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf par
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
33 vues35 diapositives
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx par
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxSupriyadiSupriyadi54
24 vues4 diapositives
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka par
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka ahmadmistari
48 vues14 diapositives
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
26 vues35 diapositives

Dernier(20)

LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx par randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 vues
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka par ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari48 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx par AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza115 vues
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf par Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 18 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken13 vues
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vues

pengertian-sejarah-dan-metode-sejarah-peradaban-islam1

 • 1. Pengertian Sejarah dan Kaedah Sejarah
 • 2. PENGERTIAN SEJARAH Kata sejarah berasal dari bahasa Arab " syajararatun”, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah anak benih, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seiras dengan kata sejarah adalah silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab.
 • 3. Menurut definisi yang umum, kata history bererti masa lampau umat manusia, Dalam bahasa Jerman disebut geschichete, berasal dari kata geschehen yang bererti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari akar kata ta’rikh dan tawarikh yang berarti pemberitahuan tentang waktu dan kadangkala kata tarikhul syai'l yang membawa erti masa berakhirnya suatu peristiwa.
 • 4. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam pengertian yang lebih saksama sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia.
 • 5. Sejarawan muslim Ibnu Khaldun mendefinisikan, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia; tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain.
 • 6. Adapun menurut Sidi Gazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang telah berlalu itu.
 • 7. Dengan kata lain, Sejarah adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sesuatu peradaban dari satu waktu ke waktu yang lain yang bertali arus dan berkait dalam pelbagai sebab akibat. Sejarah adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuatu peradaban, baik dari segi idea dan konsepsi mahupun dari segi institusi dan operasional sejak zaman mula peradapan itu hingga sekarang.
 • 8. Empat (4) hal langkah mengembangkan sesuatu peradaban: 1. Konstruksi, ertinya apakah sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, difahami, dihayati dan dicerna. 2. Interpretasi, ertinya sejarah yang berkaitan dengan apa yang masih berlaku kini dan apakah masih dapat dijadikan pedoman atau apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan.
 • 9. 3. Transformasi, ertinya sejarah perlu diketahui, dicerna dan dikembangkan agar mampu mengisi tuntutan globalisasi 4. Rekonstruksi, ertinya melakukan konstruksi ulangan secara bertautan dan sistematik agar ada keserasian dan kesesuaian dengan zaman kini agar sejarah dapat membantu dalam menyediakan model untuk sesuatu peradaban itu menghadapi masalah lokal dan global.
 • 10. KAEDAH (METOD) SEJARAH Kaedah sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rakaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imaginatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperolehi. Proses rekonstruksi itu disebut historiografi (penulisan sejarah).
 • 11. KAEDAH PENGGALIAN SEJARAH Dalam penggalian sejarah terdapat beberapa kaedah yang dapat digunakan. Untuk menggali data yang valid berkaitan dengan sejarah diperlukan kaedah penggalian sejarah yang tepat. Penggalian sejarah pada umumnya menggunakan kaedah lisan, observasi dan dokumentasi.
 • 12. a. Kaedah Lisan (Oral ) - Kaedah Temubual (Interview) Dengan kaedah ini, yang disebut sebagai kaedah sejarah lisan (oral history) pengutipan keterangan tentang suatu peristiwa sejarah dilakukan dengan temubual (inverview). Kaedah temubual interview atau wawancara disebut juga kaedah soal-jawab lisan karena terjadi suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperolehi maklumat dari responden (interviewee)
 • 13. b. Metod/Kaedah Observasi Dengan kaedah observasi, objek sejarah diamati secara langsung. Kaedah ini sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian terutamanya waktu sebelum penelitian dimulai atau pertama kali terjun ke lapangan. Kaedah observasi merupakan kaedah pengumpulan data, iaitu penyelidikan yang dijalankan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian yang masih boleh atau mampu dikesan .
 • 14. c. Kaedah Dokumentasi Kaedah ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data yang dapat dilihat secara langsung. Sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap sesuatu peristiwa. Kaedah ini sangat efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga kerana cukup dengan melihat catatan yang ada.
 • 15. KAEDAH PENULISAN SEJARAH Dalam penulisan sejarah, kaedah penulisan atau pengolahan sejarah yang dapat digunakan adalah kaedah deskriptif, komparatif, penghujjahan, kronologikal dan analisis sintesis.
 • 16. a. Metod/Kaedah Deskriptif Dengan metod ini contohnya: untuk menggambarkan adanya peradabn Islam, maksudnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad yang berhubungan dengan peradaban maka dihuraikan sebagaimana adanya/berlaku, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut.
 • 17. b. Metod Komparatif Metod ini merupakan metod yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Melalui metod komparatif dimaksudkan bahawa ajaran ajaran Islam tersebut dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbezaan dalam suatu permasalahan tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui pula adanya garis tertentu yang menghubungkan peradaban Islam dengan peradaban yang dibandingkan.
 • 18. c. Metod Analisis Sintetis Metod ini dilakukan dengan melihat ciri-ciri peradaban Islam secara lebih kritis, dianalisis dan dibahaskan dengan luas serta dbuat kesimpulan yang spesifik, Dengan demikian, akan tampak adanya kelebihan dan kekendirian peradaban Islam. Hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya, pendekatan sintesis yang bertujuan mendapatkan kesimpulan yang memaparkan keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam.
 • 19. ILMU DASAR SEJARAH Untuk membantu mendapatkan data historis yang akurat diperlukan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keberadaan sejarah. Ilmu-ilmu lain yang diperlukan oleh ilmu sejarah terbahagi kepada dua kategori; ilmu-ilmu dasar sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Ilmu-ilmu dasar sejarah meliputi :
 • 20. 1. Paleografi (ilmu khath) Paleografi adalah pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. Melalui paleografi dapat diketahui beberapa hal, yaitu 1) bentuk-bentuk tulisan, misalnya bentuk-bentuk tulisan Arab; seperti tumar, nasakhi, tsulus, farisi, maghribu, ghubar, diwani, qiqairamah, dan lain-lain; 2) cara membaca tulisan-tulisan kuno, seperti tulisan Mesir kuno yang terdapat di Piramid, tulisan Arab sebelum Islam, tulisan Ibrani, tulisan Jawa dengan bahsa sanskrit, 3) Bila & dimana tulisan itu dibuat, sebab tulisan-tulisan itu mengalami perubahan-perubahan baik kerana waktu mahupun tempat yang berbeza.
 • 21. 2. Diplomatik Diplomatik adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat serta keaslian dokumen-dokumen tertulis. Dahulunya diplomatik hanya dikhususkan untuk penyelidikan dokumen resmi, namun dalam perkembangannya termasuk dokumen yang tidak resmi, yang bersifat pribadi.
 • 22. 3. Epigrafi Epigrafi adalah cabang pengetahuan mengenai inskripsi atau tulisan yang terdapat dalam monumen, baikpun mengenai teknik pembuatannya mahupun isi teksnya. Misalnya tulisan dibatu nisan makam-makam kuno.
 • 23. 4. Kronologis Kronologis adalah cabang pengetahuan masalah kesatuan waktu, seperti kalender Julius (model lama) dan Gregorius (model baru) dalam kalender Masehi, tahun hijriyah dalam Islam (1 H = 622M), tahun saka (1 saka = 78 M), dan lain-lain.
 • 24. 5. Sigilografi Sigilografi adalah pengetahuan mengenai chop mohor atau seumpamanya yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, gabenur, paus, pegawai pemerintah, dan lain- lain. Dengan mengetahui bentuk- bentuk chop dan cara penggunaannya, maka akan diketahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu.
 • 25. 6. Heraldry Heraldry adalah pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam jata, baju besi, pakaian para pembesar, pada bendera dan pakaian tentera. Dalam sejarah Islam pada masa-masa pemerintahan Bani Saljuk, Bani Ayyub, Mamalik dan Turki Usmani terdapat simbol-simbol dan tanda-tanda yang menunjukkan jabatan tertentu yang disandangnya.
 • 26. 7. Numismatik Numismatik adalah pengetahuan untuk mengadakan klasifikasi dan menghuraikan secara deskriptif mengenai mata wang menurut negeri atau zamannya, termasuk di dalamnya adalah medal. Gambar-gambar dan tulisan dalam mata wang memberikan manfaat yang sangat penting dalam memberikan data sejarah.
 • 27. 8. Genealogi Genealogi adalah pengetahuan tentang asal usul dan silsilah termasuk juga daftar para pembesar dan pegawai. Bangsa Arab sangat mementingkan silsilah ini, sehingga ada buku khusus untuk mencari silsilah. Daftar para kahlifah dengan angka tahun kekuasaannya yang tepat harus diketahui oleh para sejarawan.
 • 28. ILMU BANTU SEJARAH Disiplin/Ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, sains politik, ekonomi, geografi, etnologi, dan seumpamanya.