Contenu connexe

Dernier(20)

5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013

  1. F R A M T I D S S PA N I N G 5 M E G AT R E N D E R S O M F O R M A R VÅ R VÄ R L D P A MARTIN BÖRJESSON W W W. F U T U R A M B . S E 
 @FUTURAMB +46 704 262891
  2. DEN POSTNORMALA MÄNNISKAN Drivkrafter • • • Högre i Maslows behovspyramid Individuellt uppkopplade, kunniga och med överblick Perspektiv utifrån sina egna mål, sitt välbefinnande, sina känslor och upplevelser Exempel • • • Ständigt ifrågasättande och sökande Vänner före familj - hög skilsmässofrekvens Sanning, en individuell känsla Framtiden • • • Känslor och sociala behov styr Horisontellt definierade identiteter Den globala byn = altruism/empati starkare
  3. TEKNIK, KUNSKAPSO C H I N N O V AT I O N S EXPLOSION Drivkrafter • • • • Moore's lag - processorkraftens utveckling Kommunikationstekniken/Internet Sensorutvecklingen Människans inbyggda nyfikenhet Exempel • • • Nanoteknik - Grafén 3D-print utvecklas snabbt Automatisering 2.0 • Robotar/självgående enheter • Algoritmisering Framtiden • • • • • Snabbt kortare halveringstid för affärsmodeller Människan minskar i värde som produktionsresurs Begreppsupplösning av bl a arbete & konsumtion Ökande oförutsedda konsekvenser - moralism Tillbaka till naturen - till oss själva
  4. O R G A N I S AT I O N S REVOLUTIONEN Drivkrafter • • Individens kommunikationsförmåga och informationstillgång Social logik driver människor samman Exempel • • Crowd-baserade affärsmodeller och projekt Flockarna utmanar institutionerna • Politiskt maktskifte • Innovationerna sker utanför institutionerna Framtiden • • • • Känslostyrda mäktiga flockar Ägande ersätts allt oftare med tillgång Organisationer = plattformar vs ekosystem Vi blir delar i ett större medvetande
  5. FORMANDE BEGRÄNSNINGAR Drivkrafter • • • • • Begränsningar av energi, mat och vatten Befolkningstillväxt Påtagliga klimateffekter Ekonomisk inbromsning och turbulens Global ihopkoppling skapar instabilitet Exempel • • • Höga energipriser & ökande priser på mat Förändrade vädermönster Ökande komplexitet, störningsfrekvens och magnitud Framtiden • • • Fler och allvarligare mänskliga konflikter Resiliens ersätter fokus på effektivitet Fokus förskjuts från det materiella till teknisk infrastruktur, känslor och upplevelser
  6. ACCELERERANDE CITIFIERING Drivkrafter • • • • Människor flockas i städs - urbanisering Staden har bättre förutsättningar att hantera begränsningarna Staden är ett resilient ekosystem Stadsproblemen är lika världen över Exempel • • • C40 - utmanar för att hantera klimatet Städer framhålls allt mer som lösningen Städers organisationer allt mäktigare Framtiden • • • Tillväxten sker i städerna Städerna blir mänsklighetens reaktorer Nationalstaten blir underordnad
  7. S A M M A N FA T T N I N G V A R T L E D E R D E T TA ? DEN POSTNORMALA MÄNNISKAN TEKNIK, KUNSKAPS- OCH I N N O V AT I O N S - E X P L O S I O N O R G A N I S AT I O N S REVOLUTIONEN FORMANDE BEGRÄNSNINGAR ACCELERERANDE CITIFIERING DISKONTINUERLIG
 UTVECKLING