стандартизація лекція 4

G
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра виноградарства та плодоовочівництва
Миколаїв 2014
1. Орієнтація на клієнта (споживача, покупця)
2. Лідерство
3. Залучення персоналу
4. Процесний підхід
5. Системний підхід до менеджменту
6. Постійне поліпшення
7. Прийняття рішень на підставі фактів
8. Створення взаємовигідних відносин з
постачальниками
1. Орієнтація на клієнта (споживача, покупця).
Появу нової версії міжнародних стандартів на системи якості серії ІSО
9000:2000 можна розглядати як один з проявів глобального процесу змін,
пов'язаного з формуванням нової парадигми.
Ринок продавця, що панував у світі не одне століття, десь усередині
70-х років минулого віку якось непомітно зник. Зник, і спочатку цього
майже ніхто не помітив. А тим часом ринок споживача відрізняється від
ринку продавця.
Такий підхід, звичайно, пов'язаний з відомим ризиком. Треба
витратити значні кошти і час на розроблення продукції, закупівлю
сировини і комплектувальних виробів, запуск виробництва та й на
рекламу теж.
Головне, щоб виробництво не зупинялося ні на секунду, поки є попит.
Сьогодні, якщо ми хочемо домогтися успіху, а ми цього хочемо,
доводиться до початку розроблення нової моделі продукції йти до
потенційних споживачів і ретельно з'ясовувати, що саме вони хотіли б
купити.
Основна ставка підприємства робиться на маркетингові
дослідження й аналіз ринку, що служить механізмом, який
запускає наше виробництво. Почавши виробництво, ми повинні як
найпевніше знати, хто, коли і за якою ціною купить нашу
продукцію.
Лояльність клієнтів у десятки разів збільшує комерційні
результати бізнесу і його тимчасову усталеність. А як домогтися
прихильності клієнтів? На це запитання є дві, що не суперечать одна
одній, відповіді.
Перша. Не обмежуватися задоволенням формальних вимог
клієнта, зафіксованих у договорі, технічних умовах чи інших
документах, а намагатися вгадати його невисловлені бажання і
задовольнити їх. Можливо, щире прагнення до цього навіть
важливіше від самого результату.
Друга. До кожного потенційного клієнта – індивідуальний
підхід. Це приводить до таких далекосяжних наслідків, як відмова
від принципів масового виробництва. Мова йде не про
зменшення, а скоріше, навпаки, про збільшення його обсягів
завдяки розширенню попиту. За таких обсягів виробництва його
не можна назвати приватною лавочкою з індивідуального
пошиття одягу. Це, власне кажучи, новий вид виробництва.
Новими гаслами нашого життя будуть: «Споживач-
король», «Споживач – головна дійова особа в нашому
бізнесі». Немає споживача – немає і нас.
Людині приділяється найактивніша роль – роль лідера.
«Ніяку серйозну справу не буде виконано з найбільшим ефектом, якщо
люди, які її очолюють, не візьмуть на себе лідерських функцій».
Системи управління організаціями, керівництво проектами, створення
і використання систем якості – усе це сфера діяльності, нездатна вижити
без лідерства.
Керівник, який не може чи не хоче стати лідером, веде свою
організацію до катастрофи, і виникнення її – це тільки справа часу.
Проблеми лідерства і влади тісно взаємопов'язані. А влада має
на увазі силу.
Лідер – це людина, якій не треба користуватися силою і
переборювати опір.
Лідера не можна призначити, ним можна тільки стати.
Керівник-лідер – необхідна умова стійкого успіху, але лідерські
функції потрібні на всіх рівнях організації при вирішенні будь-яких
відповідальних завдань.
Без лідерів не можна побудувати гнучку, динамічну, ефективну
організаційну структуру, створити місію організації та її бачення.
3. Залучення персоналу.
Чим більше люди, що працюють в організації, діють їй на благо,
тим більш світлі перспективи відкриваються перед нею.
Команда – це «троянський кінь», покликаний зруйнувати
традиційну організацію, оскільки вона вже не цілком відповідає
реаліям сучасного ринку.
Типовий зовнішній проект – поява нового клієнта, внутрішній
проект – розробка і впровадження системи якості. У всіх випадках
при виникненні проекту хтось в організації повинен узяти на себе
відповідальність за його реалізацію й одержати повноваження у
вигляді «власника» проекту.
Перший крок до налагодження відносин у команді – делегування
повноважень.
Делегування повноважень ґрунтується на довірі, а довіра – один з
найважливіших елементів творчого клімату, що сприяє ефективній
роботі на жорстких ринках.
Співробітник, на відміну від найманого робітника, розділяє
культуру і цінності організації він готовий у разі потреби
розділити її долю.
Ми ще не говорили про гроші. Певна річ, матеріальне
стимулювання відіграє не таку важливу роль, як уже розглянуті
стимули, але все ж таки воно теж важливе. Важливою умовою
залучення співробітників є відмовлення бід фіксованих окладів і
зв'язку матеріального стимулювання з комерційними результатами
організації.
4. Процесний підхід.
У багатьох сферах людської діяльності ІТ – необхідна умова
забезпечення конкурентноздатності, тому процесний опис діяльності
організації цілком доречний. Крім того, процесний підхід зручний і
поза контекстом ІТ насамперед, тому, що відкриває широкі
можливості для візуалізації, а тому – і для залучення співробітників.
Мета-процес, що складається з таких 14 кроків:
1. виявити (задати) повну систему процесів, необхідних для
менеджменту якості;
2. визначити послідовність, взаємозв'язок і взаємодії у цій
системі процесів:
3. визначити ключові процеси з позицій стратегічних цілей і
планів;
4. знайти співробітника, готового взяти на себе відповідальність
за даний процес і наділити його відповідними повноваженнями,
зробити власником процесу;
5. визначити замовника чи споживача процесу й описати вихід
процесу, тобто вимоги до якості результатів його функціонування;
6. визначити постачальників процесу і вимоги до елементів входу
процесу, тобто до ресурсів;
7. визначити критерії ефективного менеджменту даного процесу і
вибрати для них метрологічно забезпечені вимірювачі;
8. спланувати процеси вимірювання показників якості й
ефективності процесу;
9. описати сам процес у вигляді блок-схеми чи схеми потоків з
урахуванням системи менеджменту процесу;
10. визначити вхідні та вихідні документи за стадіями процесу
(наприклад, регламент, посадові інструкції, робочий журнал тощо);
11. забезпечити інформаційні потоки, необхідні для ефективного
менеджменту і моніторингу процесу;
12. вести регулярну оцінку, моніторинг і аналіз даних, що
відносяться до процесу;
13. систематично проводити коригувальні і попереджувальні дії,
спрямовані на досягнення цілей процесу;
14. визначити порядок внесення змін у процес
5.Системний підхід до менеджменту
Одна річ – описувати який-небудь бізнес-процес, зовсім інша –
створити цілу організацію як систему взаємодіючих динамічних
процесів. Але саме це і припускає п'ятий принцип.
Системний погляд потребує координації всіх аспектів
діяльності організації. Це веде, насамперед, до узгоджування
завдань, що виникають у рамках концепції якості, з місією
організації, її баченням, стратегічними цілями тощо.
6. Постійне поліпшення.
Є два безпосередніх приводи для постійних поліпшень: внутрішній і
зовнішній.
Внутрішній привід – очевидний. Він зумовлений тим, що ніщо на
світі не досконале і завжди можна зробити що завгодно завтра краще, ніж
сьогодні. Систематичний пошук можливостей постійного поліпшення
по-японськи називається словом «кайзен». Кайзер – це кропіткий
неспішний процес постійного поліпшення всіх аспектів діяльності
організації.
Організованість – спрямована на ретельну сепарацію усіх речей, що
оточують нас у процесі роботи. Чим менше речей нас оточуватимуть,
тим легше буде працювати.
Акуратність – передбачає ретельний аналіз поточного стану справ
для виявлення шляхів і причин руху кожної речі. Це дасть можливість
знайти зручні місця для збереження всіх речей і найбільш доцільні
маршрути їхнього переміщення.
Турбота про чистоту – справа не тільки прибиральниці, а й усіх і
кожного. Причому, завжди. Мова тут йде не тільки про гігієну. Пил,
бруд, відходи виробництва, якщо від них не позбавлятися систематично,
спричинюють брак, втрати і багато незручностей.
Стандартизація всіх елементів роботи дозволяє кожен рух довести до
досконалості.
Діаграма Ісікави – один із семи простих інструментів статистичного
контролю якості. В основу схеми Ісікави покладено принцип «4М», що
дозволяє класифікувати всі можливі групи впливів на процес чи його
елемент. Ці чотири класи такі:
1) матеріали (сировина і комплектувальні вироби, а також послуги
зовнішніх організацій);
2) устаткування (верстати й агрегати);
3) методи (технології та підходи до організації виробництва);
4) люди (усі ті, хто так чи інакше бере участь у нашій справі).
Взагалі удосконалювання без навчання – марне заняття.
Навчання виконує відразу кілька ключових функцій, серед яких:
• надання роботі творчого характеру;
• згуртування команди;
• підвищення кваліфікації співробітників;
• зниження втрат від неефективних, нераціональних, некваліфікованих дій.
Знання – це товар коштовний, який користується
підвищеним попитом. Так чому б не зайнятися його
виробництвом і продажем?
Такого роду питання хвилювало людей останні півстоліття
і привело до чотирьох груп пов'язаних між собою проблем:
1) навчання й організації, що самостійно навчаються;
2) якість та інновації;
3) наукові дослідження і виробництво;
4) управління знаннями.
7. Прийняття рішень на підставі фактів.
Крім фінансово-економічних, ця система включає ще три групи
показників:
1) показники задоволеності клієнтів (споживачів, покупців) нашою
продукцією та послугами;
2) характеристики внутрішніх бізнес-процесів;
3) показники можливостей для навчання і росту персоналу.
Показники, сформульовані на рівні підприємства, важливо
ретранслювати на всі рівні, аж до кожного робочого місця. У такому
вигляді збалансовані показники стають могутнім інструментом
прийняття управлінських рішень. Точність і ефективність таких рішень
помітно підвищуються, якщо для кожного показника є ще й еталон,
тобто таке значення до якого слід прагнути.
Приймаючи рішення на підставі фактів, ми знижуємо величезні
втрати від неефективних управлінських рішень і одночасно накопичуємо
інформацію, що поступово перетворюється у знання.
8. Створення взаємовигідних відносин з постачальниками.
Традиційні відносини «постачальник – споживач» були дуже
зручні.
Тепер настали інші часи і з'явилися нові гасла, навіть такі дивні,
як «любіть своїх постачальників».
У цьому новому світі невигідно купувати «дешевше», оскільки на
практиці це виявилося «собі дорожче».
Постачальники – необхідна умова нашого успіху.
стандартизація лекція 4
1 sur 26

Recommandé

Тема 1 Управління змінами par
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиuliana8
7.6K vues15 diapositives
Управління змінами Альтернатива par
Управління змінами АльтернативаУправління змінами Альтернатива
Управління змінами АльтернативаDmytryLozovytskiy
1.2K vues20 diapositives
Опір організаційним змінам, причини, наслідки, шляхи подолання par
Опір організаційним змінам, причини, наслідки, шляхи подоланняОпір організаційним змінам, причини, наслідки, шляхи подолання
Опір організаційним змінам, причини, наслідки, шляхи подоланняMaximSidorenko
3.3K vues13 diapositives
Фокус на процесах. Використання наукового мислення для створення системи безп... par
Фокус на процесах. Використання наукового мислення для створення системи безп...Фокус на процесах. Використання наукового мислення для створення системи безп...
Фокус на процесах. Використання наукового мислення для створення системи безп...Всеукраинский Форум "Развитие производственных систем"
522 vues20 diapositives
опер менедж (1) par
опер менедж (1)опер менедж (1)
опер менедж (1)Ира Томаш
119 vues10 diapositives
Досвідтоп-менеджменту у втіленні систем покращення ефективності бізнесу. Джон... par
Досвідтоп-менеджменту у втіленні систем покращення ефективності бізнесу. Джон...Досвідтоп-менеджменту у втіленні систем покращення ефективності бізнесу. Джон...
Досвідтоп-менеджменту у втіленні систем покращення ефективності бізнесу. Джон...Всеукраинский Форум "Развитие производственных систем"
346 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Тема 8. Проектне планування та управління проектами par
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиVictor Step
12.8K vues41 diapositives
Strategic and Management Control 2015-05-12 par
Strategic and Management Control 2015-05-12Strategic and Management Control 2015-05-12
Strategic and Management Control 2015-05-12Kostiantyn Redchenko
340 vues19 diapositives
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи par
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Victor Step
9.4K vues22 diapositives
Лекція 4 якість послуг та виробництва par
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництваPavlo Syrvatka
913 vues15 diapositives
Лекція 7 показники якості par
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якостіPavlo Syrvatka
1.5K vues31 diapositives
Система Just in-time par
Система Just in-timeСистема Just in-time
Система Just in-timeVlad Humenchuk
573 vues20 diapositives

Tendances(8)

Тема 8. Проектне планування та управління проектами par Victor Step
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step12.8K vues
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи par Victor Step
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Victor Step9.4K vues
Лекція 4 якість послуг та виробництва par Pavlo Syrvatka
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництва
Pavlo Syrvatka913 vues
Лекція 7 показники якості par Pavlo Syrvatka
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якості
Pavlo Syrvatka1.5K vues
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж... par Victor Step
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...
Victor Step13.3K vues
тема 8 par CDN_IF
тема 8тема 8
тема 8
CDN_IF1.1K vues

En vedette

стандартизація лекція 3 par
стандартизація лекція 3стандартизація лекція 3
стандартизація лекція 3galushko29
1.5K vues27 diapositives
стандартизація лекція 1 2 par
стандартизація лекція 1 2стандартизація лекція 1 2
стандартизація лекція 1 2galushko29
3.9K vues40 diapositives
стандартизація лекція 5 par
стандартизація лекція 5стандартизація лекція 5
стандартизація лекція 5galushko29
1.2K vues43 diapositives
тпз лекція 4 par
тпз лекція 4тпз лекція 4
тпз лекція 4galushko29
955 vues24 diapositives
стандартизація лекція 7 9 par
стандартизація лекція 7 9стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9galushko29
1.7K vues55 diapositives
лєбєдєва par
лєбєдєвалєбєдєва
лєбєдєваlitwinnatasha
399 vues9 diapositives

En vedette(18)

стандартизація лекція 3 par galushko29
стандартизація лекція 3стандартизація лекція 3
стандартизація лекція 3
galushko291.5K vues
стандартизація лекція 1 2 par galushko29
стандартизація лекція 1 2стандартизація лекція 1 2
стандартизація лекція 1 2
galushko293.9K vues
стандартизація лекція 5 par galushko29
стандартизація лекція 5стандартизація лекція 5
стандартизація лекція 5
galushko291.2K vues
тпз лекція 4 par galushko29
тпз лекція 4тпз лекція 4
тпз лекція 4
galushko29955 vues
стандартизація лекція 7 9 par galushko29
стандартизація лекція 7 9стандартизація лекція 7 9
стандартизація лекція 7 9
galushko291.7K vues
тпз лекція 3 par galushko29
тпз лекція 3тпз лекція 3
тпз лекція 3
galushko294K vues
зу про метрологію par CDN_IF
зу про метрологіюзу про метрологію
зу про метрологію
CDN_IF610 vues
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА par prot92
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНАСИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
prot922K vues
тзппр лекція 3 par galushko29
тзппр лекція 3тзппр лекція 3
тзппр лекція 3
galushko293.2K vues
тзппр лекція 8 par galushko29
тзппр лекція 8тзппр лекція 8
тзппр лекція 8
galushko291.5K vues
тпзпр лекція 27 par galushko29
тпзпр лекція 27тпзпр лекція 27
тпзпр лекція 27
galushko29960 vues
тпз лекція 2 par galushko29
тпз лекція 2тпз лекція 2
тпз лекція 2
galushko295K vues
тзппр лекція 2 par galushko29
тзппр лекція 2тзппр лекція 2
тзппр лекція 2
galushko293.9K vues
тзппр лекція 12 par galushko29
тзппр лекція 12тзппр лекція 12
тзппр лекція 12
galushko293.1K vues
тпзпр лекція 20 par galushko29
тпзпр лекція 20тпзпр лекція 20
тпзпр лекція 20
galushko29837 vues
тзппр лекція 11 par galushko29
тзппр лекція 11тзппр лекція 11
тзппр лекція 11
galushko292.1K vues

Similaire à стандартизація лекція 4

завдання 1 par
завдання 1завдання 1
завдання 1AnastasiaVoloshyna2
37 vues3 diapositives
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdfRostyslavDmytruk
53 vues33 diapositives
завдання 2 par
завдання 2завдання 2
завдання 2AnastasiaVoloshyna2
17 vues4 diapositives
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиYuri Navruzov
222 vues40 diapositives
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxRostyslavDmytruk
58 vues29 diapositives
Cтратегія блакитних океанів par
Cтратегія блакитних океанівCтратегія блакитних океанів
Cтратегія блакитних океанівssusere1ab11
122 vues24 diapositives

Similaire à стандартизація лекція 4(20)

2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности par Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov222 vues
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Cтратегія блакитних океанів par ssusere1ab11
Cтратегія блакитних океанівCтратегія блакитних океанів
Cтратегія блакитних океанів
ssusere1ab11122 vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx par RostyslavDmytruk
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxМодель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx par RostyslavDmytruk
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx par RostyslavDmytruk
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptxБізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Standardization-and-certification-14.pptx par ssuser8584b1
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptx
ssuser8584b116 vues
Social Respon.Business par Oksana
Social Respon.BusinessSocial Respon.Business
Social Respon.Business
Oksana915 vues
Social Respon.Business par Oksana
Social Respon.BusinessSocial Respon.Business
Social Respon.Business
Oksana820 vues
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт par Igor Naida
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултпрезентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
Igor Naida223 vues
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР... par Vasyl Melnychuk
 ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР... ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР...
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР...
Vasyl Melnychuk138 vues
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ par Igor Naida
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТCХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ
Igor Naida251 vues
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт par Igor Naida
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултпрезентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
Igor Naida296 vues

Plus de galushko29

дудяк 2 par
дудяк 2дудяк 2
дудяк 2galushko29
1.8K vues3 diapositives
дудяк 1,2 par
дудяк 1,2дудяк 1,2
дудяк 1,2galushko29
2.9K vues3 diapositives
дудяк 1 par
дудяк 1дудяк 1
дудяк 1galushko29
441 vues3 diapositives
тпз лекція 8 9 par
тпз лекція 8 9тпз лекція 8 9
тпз лекція 8 9galushko29
3.8K vues84 diapositives
тпз лекція 7 par
тпз лекція 7тпз лекція 7
тпз лекція 7galushko29
2.3K vues46 diapositives
тпз лекція 5 6 par
тпз лекція 5 6тпз лекція 5 6
тпз лекція 5 6galushko29
2.8K vues71 diapositives

Plus de galushko29(20)

дудяк 1,2 par galushko29
дудяк 1,2дудяк 1,2
дудяк 1,2
galushko292.9K vues
тпз лекція 8 9 par galushko29
тпз лекція 8 9тпз лекція 8 9
тпз лекція 8 9
galushko293.8K vues
тпз лекція 7 par galushko29
тпз лекція 7тпз лекція 7
тпз лекція 7
galushko292.3K vues
тпз лекція 5 6 par galushko29
тпз лекція 5 6тпз лекція 5 6
тпз лекція 5 6
galushko292.8K vues
тпз лекція 4 par galushko29
тпз лекція 4тпз лекція 4
тпз лекція 4
galushko291.8K vues
тпз лекція 1 par galushko29
тпз лекція 1тпз лекція 1
тпз лекція 1
galushko29837 vues
стандартизація лекція 6 par galushko29
стандартизація лекція 6стандартизація лекція 6
стандартизація лекція 6
galushko29482 vues
онтогенез молочної залози par galushko29
онтогенез молочної залозионтогенез молочної залози
онтогенез молочної залози
galushko29670 vues
презентація par galushko29
презентаціяпрезентація
презентація
galushko29909 vues
фактори, що впливають на молочну продуктивність корів par galushko29
фактори, що впливають на молочну продуктивність корівфактори, що впливають на молочну продуктивність корів
фактори, що впливають на молочну продуктивність корів
galushko294.6K vues
хімічний склад молока par galushko29
хімічний склад молокахімічний склад молока
хімічний склад молока
galushko293.3K vues
біосинтез par galushko29
біосинтезбіосинтез
біосинтез
galushko29272 vues
тпзпр лекція 29 par galushko29
тпзпр лекція 29тпзпр лекція 29
тпзпр лекція 29
galushko29987 vues
тпзпр лекція 28 par galushko29
тпзпр лекція 28тпзпр лекція 28
тпзпр лекція 28
galushko291.4K vues
тпзпр лекція 26 par galushko29
тпзпр лекція 26тпзпр лекція 26
тпзпр лекція 26
galushko29834 vues
тпзпр лекція 24, 25 par galushko29
тпзпр лекція 24, 25тпзпр лекція 24, 25
тпзпр лекція 24, 25
galushko291.2K vues
тпзпр лекція 23 par galushko29
тпзпр лекція 23тпзпр лекція 23
тпзпр лекція 23
galushko29523 vues
тпзпр лекція 22 par galushko29
тпзпр лекція 22тпзпр лекція 22
тпзпр лекція 22
galushko29704 vues

стандартизація лекція 4

 • 1. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра виноградарства та плодоовочівництва Миколаїв 2014
 • 2. 1. Орієнтація на клієнта (споживача, покупця) 2. Лідерство 3. Залучення персоналу 4. Процесний підхід 5. Системний підхід до менеджменту 6. Постійне поліпшення 7. Прийняття рішень на підставі фактів 8. Створення взаємовигідних відносин з постачальниками
 • 3. 1. Орієнтація на клієнта (споживача, покупця). Появу нової версії міжнародних стандартів на системи якості серії ІSО 9000:2000 можна розглядати як один з проявів глобального процесу змін, пов'язаного з формуванням нової парадигми. Ринок продавця, що панував у світі не одне століття, десь усередині 70-х років минулого віку якось непомітно зник. Зник, і спочатку цього майже ніхто не помітив. А тим часом ринок споживача відрізняється від ринку продавця.
 • 4. Такий підхід, звичайно, пов'язаний з відомим ризиком. Треба витратити значні кошти і час на розроблення продукції, закупівлю сировини і комплектувальних виробів, запуск виробництва та й на рекламу теж. Головне, щоб виробництво не зупинялося ні на секунду, поки є попит. Сьогодні, якщо ми хочемо домогтися успіху, а ми цього хочемо, доводиться до початку розроблення нової моделі продукції йти до потенційних споживачів і ретельно з'ясовувати, що саме вони хотіли б купити.
 • 5. Основна ставка підприємства робиться на маркетингові дослідження й аналіз ринку, що служить механізмом, який запускає наше виробництво. Почавши виробництво, ми повинні як найпевніше знати, хто, коли і за якою ціною купить нашу продукцію.
 • 6. Лояльність клієнтів у десятки разів збільшує комерційні результати бізнесу і його тимчасову усталеність. А як домогтися прихильності клієнтів? На це запитання є дві, що не суперечать одна одній, відповіді. Перша. Не обмежуватися задоволенням формальних вимог клієнта, зафіксованих у договорі, технічних умовах чи інших документах, а намагатися вгадати його невисловлені бажання і задовольнити їх. Можливо, щире прагнення до цього навіть важливіше від самого результату.
 • 7. Друга. До кожного потенційного клієнта – індивідуальний підхід. Це приводить до таких далекосяжних наслідків, як відмова від принципів масового виробництва. Мова йде не про зменшення, а скоріше, навпаки, про збільшення його обсягів завдяки розширенню попиту. За таких обсягів виробництва його не можна назвати приватною лавочкою з індивідуального пошиття одягу. Це, власне кажучи, новий вид виробництва. Новими гаслами нашого життя будуть: «Споживач- король», «Споживач – головна дійова особа в нашому бізнесі». Немає споживача – немає і нас.
 • 8. Людині приділяється найактивніша роль – роль лідера. «Ніяку серйозну справу не буде виконано з найбільшим ефектом, якщо люди, які її очолюють, не візьмуть на себе лідерських функцій». Системи управління організаціями, керівництво проектами, створення і використання систем якості – усе це сфера діяльності, нездатна вижити без лідерства. Керівник, який не може чи не хоче стати лідером, веде свою організацію до катастрофи, і виникнення її – це тільки справа часу.
 • 9. Проблеми лідерства і влади тісно взаємопов'язані. А влада має на увазі силу. Лідер – це людина, якій не треба користуватися силою і переборювати опір. Лідера не можна призначити, ним можна тільки стати. Керівник-лідер – необхідна умова стійкого успіху, але лідерські функції потрібні на всіх рівнях організації при вирішенні будь-яких відповідальних завдань. Без лідерів не можна побудувати гнучку, динамічну, ефективну організаційну структуру, створити місію організації та її бачення.
 • 10. 3. Залучення персоналу. Чим більше люди, що працюють в організації, діють їй на благо, тим більш світлі перспективи відкриваються перед нею. Команда – це «троянський кінь», покликаний зруйнувати традиційну організацію, оскільки вона вже не цілком відповідає реаліям сучасного ринку.
 • 11. Типовий зовнішній проект – поява нового клієнта, внутрішній проект – розробка і впровадження системи якості. У всіх випадках при виникненні проекту хтось в організації повинен узяти на себе відповідальність за його реалізацію й одержати повноваження у вигляді «власника» проекту. Перший крок до налагодження відносин у команді – делегування повноважень. Делегування повноважень ґрунтується на довірі, а довіра – один з найважливіших елементів творчого клімату, що сприяє ефективній роботі на жорстких ринках.
 • 12. Співробітник, на відміну від найманого робітника, розділяє культуру і цінності організації він готовий у разі потреби розділити її долю. Ми ще не говорили про гроші. Певна річ, матеріальне стимулювання відіграє не таку важливу роль, як уже розглянуті стимули, але все ж таки воно теж важливе. Важливою умовою залучення співробітників є відмовлення бід фіксованих окладів і зв'язку матеріального стимулювання з комерційними результатами організації.
 • 13. 4. Процесний підхід. У багатьох сферах людської діяльності ІТ – необхідна умова забезпечення конкурентноздатності, тому процесний опис діяльності організації цілком доречний. Крім того, процесний підхід зручний і поза контекстом ІТ насамперед, тому, що відкриває широкі можливості для візуалізації, а тому – і для залучення співробітників.
 • 14. Мета-процес, що складається з таких 14 кроків: 1. виявити (задати) повну систему процесів, необхідних для менеджменту якості; 2. визначити послідовність, взаємозв'язок і взаємодії у цій системі процесів: 3. визначити ключові процеси з позицій стратегічних цілей і планів; 4. знайти співробітника, готового взяти на себе відповідальність за даний процес і наділити його відповідними повноваженнями, зробити власником процесу; 5. визначити замовника чи споживача процесу й описати вихід процесу, тобто вимоги до якості результатів його функціонування;
 • 15. 6. визначити постачальників процесу і вимоги до елементів входу процесу, тобто до ресурсів; 7. визначити критерії ефективного менеджменту даного процесу і вибрати для них метрологічно забезпечені вимірювачі; 8. спланувати процеси вимірювання показників якості й ефективності процесу; 9. описати сам процес у вигляді блок-схеми чи схеми потоків з урахуванням системи менеджменту процесу; 10. визначити вхідні та вихідні документи за стадіями процесу (наприклад, регламент, посадові інструкції, робочий журнал тощо);
 • 16. 11. забезпечити інформаційні потоки, необхідні для ефективного менеджменту і моніторингу процесу; 12. вести регулярну оцінку, моніторинг і аналіз даних, що відносяться до процесу; 13. систематично проводити коригувальні і попереджувальні дії, спрямовані на досягнення цілей процесу; 14. визначити порядок внесення змін у процес
 • 17. 5.Системний підхід до менеджменту Одна річ – описувати який-небудь бізнес-процес, зовсім інша – створити цілу організацію як систему взаємодіючих динамічних процесів. Але саме це і припускає п'ятий принцип. Системний погляд потребує координації всіх аспектів діяльності організації. Це веде, насамперед, до узгоджування завдань, що виникають у рамках концепції якості, з місією організації, її баченням, стратегічними цілями тощо.
 • 18. 6. Постійне поліпшення. Є два безпосередніх приводи для постійних поліпшень: внутрішній і зовнішній. Внутрішній привід – очевидний. Він зумовлений тим, що ніщо на світі не досконале і завжди можна зробити що завгодно завтра краще, ніж сьогодні. Систематичний пошук можливостей постійного поліпшення по-японськи називається словом «кайзен». Кайзер – це кропіткий неспішний процес постійного поліпшення всіх аспектів діяльності організації.
 • 19. Організованість – спрямована на ретельну сепарацію усіх речей, що оточують нас у процесі роботи. Чим менше речей нас оточуватимуть, тим легше буде працювати. Акуратність – передбачає ретельний аналіз поточного стану справ для виявлення шляхів і причин руху кожної речі. Це дасть можливість знайти зручні місця для збереження всіх речей і найбільш доцільні маршрути їхнього переміщення. Турбота про чистоту – справа не тільки прибиральниці, а й усіх і кожного. Причому, завжди. Мова тут йде не тільки про гігієну. Пил, бруд, відходи виробництва, якщо від них не позбавлятися систематично, спричинюють брак, втрати і багато незручностей.
 • 20. Стандартизація всіх елементів роботи дозволяє кожен рух довести до досконалості. Діаграма Ісікави – один із семи простих інструментів статистичного контролю якості. В основу схеми Ісікави покладено принцип «4М», що дозволяє класифікувати всі можливі групи впливів на процес чи його елемент. Ці чотири класи такі: 1) матеріали (сировина і комплектувальні вироби, а також послуги зовнішніх організацій); 2) устаткування (верстати й агрегати); 3) методи (технології та підходи до організації виробництва); 4) люди (усі ті, хто так чи інакше бере участь у нашій справі).
 • 21. Взагалі удосконалювання без навчання – марне заняття. Навчання виконує відразу кілька ключових функцій, серед яких: • надання роботі творчого характеру; • згуртування команди; • підвищення кваліфікації співробітників; • зниження втрат від неефективних, нераціональних, некваліфікованих дій.
 • 22. Знання – це товар коштовний, який користується підвищеним попитом. Так чому б не зайнятися його виробництвом і продажем? Такого роду питання хвилювало людей останні півстоліття і привело до чотирьох груп пов'язаних між собою проблем: 1) навчання й організації, що самостійно навчаються; 2) якість та інновації; 3) наукові дослідження і виробництво; 4) управління знаннями.
 • 23. 7. Прийняття рішень на підставі фактів. Крім фінансово-економічних, ця система включає ще три групи показників: 1) показники задоволеності клієнтів (споживачів, покупців) нашою продукцією та послугами; 2) характеристики внутрішніх бізнес-процесів; 3) показники можливостей для навчання і росту персоналу. Показники, сформульовані на рівні підприємства, важливо ретранслювати на всі рівні, аж до кожного робочого місця. У такому вигляді збалансовані показники стають могутнім інструментом прийняття управлінських рішень. Точність і ефективність таких рішень помітно підвищуються, якщо для кожного показника є ще й еталон, тобто таке значення до якого слід прагнути.
 • 24. Приймаючи рішення на підставі фактів, ми знижуємо величезні втрати від неефективних управлінських рішень і одночасно накопичуємо інформацію, що поступово перетворюється у знання.
 • 25. 8. Створення взаємовигідних відносин з постачальниками. Традиційні відносини «постачальник – споживач» були дуже зручні. Тепер настали інші часи і з'явилися нові гасла, навіть такі дивні, як «любіть своїх постачальників». У цьому новому світі невигідно купувати «дешевше», оскільки на практиці це виявилося «собі дорожче». Постачальники – необхідна умова нашого успіху.