Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à Bharat vishva guru (20)

Publicité

Bharat vishva guru

 1. స్వామీ వివేకానంద స్వామీ వివేకానంద అన్నారు సై నస్ అభివృద్ధి అయ్యేకొద్దీ సన్నతన ధర్మం మరంత బలపడుతూ ఉంటంద్ధ అని.
 2. LOVING THE NATURE: ఒకో దేశంలో, ఒకో మతం.. ఒకో మతం లో ఒకో దేవుడు, మీ దేశం లో మీ దేవుడు ఎవరు..?? మా భార్త జాతి పర కృతి తో సంభాషంచుకంటారు. చంద్రర డిని చంద'మామ గా, భూమిని తల్లి గా, నద్రలను దేవతలుగా, హిమాలయాల ను తాత గా, సూరుేడిని సూర్ే భగవాను నిగా భావించుకంటాం. ˜ భూ మాత, భార్త మాత, నద్ద మాత, వన మాత, గో మాత ఆనే మాక, పంచభూతాలే దై వాలు. అదే "వసుధై క కటంబం". ఎవరూ వార కటంబం క హాని కల్లగంచరు. అటవంటి భావము గల మాలో మత పర్మై న హింస్వయుత DNA లు ఉండవు. ద్దనినే సన్నతన_ధర్మం అంటారు. ఇద్ధ ఓక వేక్తి కోసమో, ఓక వేక్తి వలి నో పుటిి న మతం కాద్ర ఇద్ధ సన్నతనం, నితే నూతనం...!
 3. VISHNU SAHASRA NAMAM 1st NAMAM " VISWAM" FIRST NAMAM "OUM PRAKRUTYI NAMAHA LAXMI ASTTOTTARAM
 4. Science in Temples
 5. Yaganti
 6. Preservation of Dead Body.. Bhagavat Ramanuja It is the 1000 Years old mummified body of Sri Ramanujacharya preserved in Sri Ranganathaswamy Temple. Sri Ramanujacharya is also known as Ramanuja. He was an exponent of the Sri Vaishnavism tradition within Hinduism and there is a separate shrine dedicated to him in Sri Ranganathaswamy Temple.
 7. Fashion field కంచిలోని కై లాసన్నథర్
 8. Fashion Field Avudayar Koil, Tamil Nadu
 9. Vimaana Saastram - Pushpaka Vimaanam Bharadwaja Samhita,
 10. Concern about Animals GOMATA
 11. SIMHA Vaahanam ---DURGA MAATA RAT --VINAYAKA...
 12. PEACOCK.. KUMARA SWAMYNANDI OR VRUSHABHAM - SIVA
 13. GARUDA- VISHNU HAMSA -BRAHMA & SARASWATI
 14. Three Headed Elephant IRAVATAM - INDRUDU PARROT OF KAMADEVA- Rati Devi
 15. SIMHAM OF PARVATI DEVI The Makara of Ganga and Varuna
 16. Dog - Kalabhairava A manifestation of Shiva THE ANTILOPE OF VARUNA
 17. Yama - BuffaloThe Cat of Shasthi
 18. The Crow of Shani EAGLE OF KETU
 19. The Rooster of Bahuchara Mata The Tortoise of Yamuna
 20. The Tiger of Parvati The Donkey of Sitala Maa
 21. The Multi-Headed Serpent of Vishnu The Rhinoceros of Dhavdi
 22. The Man Vahana of Kuber The Seven-Headed Horse Aaditya
 23. Wearing Gold Jewellery Overall Wellbeing. If you always feel down and worn out, gold jewelry can cheer you up as it has positive energy that can overcome problems within your body or mind. This positive energy brings warm, soothing vibrations that relax your blood vessels and boost oxygen distribution to the cells
 24. Vasudhika kutumbakam ikshvaakoonaam iyam bhoomi
 25. America –Amarica California - Kapila Aranya
 26. Mexico - Yaksha sila
 27. Medak - Metuku vooru
 28. Kari Nagaram - Karim nagar
 29. Amster Dam - Antar Dham
 30. Kandahaar - Gandhaara Desam
 31. Australia - Astralaya - Kanbera - కణ్ా మహరి వర్ం పంద్ధన సథ లం Melborne.. Melemi Varnam
 32. Russia- Rushi Pradesam
 33. Alighad - Hari ghad
 34. Kurnool- Kandena volu (కందనవోలు)
 35. Yoga Postures with Animal Poses Cobra Pose – Bhujangasana Swan Pose – Hamsasana
 36. Animal Yoga Poses Cow Pose (Bitilasana) – Cat Pose (Marjaryasana) Camel Pose – Ustrasana
 37. Animal Yoga Poses Butterfly Pose –Badhakonasana Downward Facing Dog – Adho Mukha Svanasana
 38. Animal Yoga Poses Fish Pose – Matsyasana King Pigeon Pose – Kapotasana
 39. Animal Yoga Poses One-Legged Pigeon Pose – Eka Pada Kapotasana Eagle Pose – Garudasana
 40. Animal Yoga Poses Tortoise Pose – Kurmasana Cow Face Pose – Gomukhasana
 41. Animal Yoga Poses Crane Pose – Bakasana and Crow – Kakasana Peacock Pose – Mayurasana
 42. Animal Yoga Poses Scorpion Pose – Vrschikasana Frog Pose – Bhekasana
 43. Animal Yoga Poses Lion Pose – Simhasana Monkey Pose – Hanumanasana
 44. Animal Yoga Poses Locust Pose – Salabhasana Horse Pose – Vatayanasana
 45. Animal Yoga Poses Rabbit Pose – Sasangasana Firefly Pose – Tittibhasana
 46. Animal Yoga Poses Crocodile Pose – Makarasana
 47. Vedic Maths :Geometry , Trignametery Etc....By Valmiki Maharshi అక్షర్ లక్ష: ఈ గర ంథం ఒక ఎన్సై కోి పీడియా గర ంథము. ర్చయిత వాల్మమక్త మహరి . రేఖాగణితం, బీజగణితం, తిి కోణ్మితి, భౌతిక గణిత శాస్ రం మొదలై న 325 ర్కాల గణిత పర క్తర యలు, ఖనిజ శాస్ రం, భూగర్భ శాస్ రం, జలయంతి శాస్ రం, గాల్ల, విద్రేత్, ఉష్ణ ంలను కొల్లచే పదీ తులు మొదలై న ఎనోా విష్యాలు ఇంద్రలో తెలపబడ్డా యి.
 48. శబీ శాస్ రం: ర్చయిత ఖండిక ఋష. సృషి లోని అనిా ర్కాల ధానులను, పర తిధానులను ఇద్ధ చరచంచింద్ధ. ఇంద్రలోని ఐద్ర అధ్యేయాలలో కృతిి మంగా శబ్దీ లను సృషి ంచడం, వాటి పిచ్(స్వథ యి), వేగాలను కొలవడం వివరంచారు. .
 49. శిలప శాస్ రం: ర్చయిత కశేప ముని. ఇంద్రలో 22 అధ్యేయాలు ఉన్నాయి. 307 ర్కాల శిలాపల గురంచి, 101 ర్కాల విగర హాలతో కల్లపి సంపూర్ణ ంగా చరచంచారు. గుళ్ళు, రాజ భవన్నలు, చావడులు మొదలై న నిరామణ్ విష్యాలు 1000క్త పై బడి ఉన్నాయి. ఇదే శాస్ రంపై విశాామితుి డు, మయుడు, మారుతి మొదలగు ఋషులు చెపిపన విష్యాలు కూడ్డ ఇంద్రలో చరచంపబడ్డా యి.
 50. సూప శాస్ రం: ర్చయిత సుకేశుడు ఇద్ధ పాక శాస్ రం, ఊర్ గాయలు, పిండి వంటలు, తీపి పదారాథ లు,108 ర్కాల వేంజన్నలు మొదలగు అనేక ర్కాల వంటకాల గురంచి, పర పంచ వాేప్ ంగా ఆ విష్యాలు, వాడుకలో ఉనా 3032 ర్కాల పదారాథ ల తయారీ గురంచి చెపపబడింద్ధ.
 51. మాల్లనీ శాస్ రం: ర్చయిత ఋష్ేశృంగ ముని పూల మాలలను తయారు చేయడం, పూలగుతు్ లు, పూలతో ర్కర్కాల శిరోఅలంకర్ణ్లు, ర్హసే భాష్లో పూవుల రేకల పై న ప్రర మ సందేశాలు పంపడం లాంటి అనేక విష్యాలు 16 అధ్యేయాలలో వివరంపబడ్డా యి
 52. LAW OF ATTRACTION - NUTON? వరాహమిహురుడు (క్రర .శ. 505) తన “పంచ సిదాి ంతి” అనే గర ంధంలో గురుతాాకర్ి ణ్ శక్తి గురంచి – “భుతలంలోని ఏ భాగంలో అయిన .. అనిా జాాలలు పై కేగుస్వ్ యి.. పై క్త వేసిన వసు్ వు క్తంద పడుతుంద్ధ. ఈ అనుభవం అందరక్త తెల్లసినదే. సమానమై నదే” అని అంటాడు. పం.సి. 13 అ – శ్లి II గగనము పై తి శిభిశిఖ క్తి ప్ మపి క్తి తముపితి గురు క్తంచిత్I _యధాద్ధహ మానవాన్నం అసురానం తదాాదేవాజఘ ః II “ల్మలావతి” అనే గర ంధంలో “భువనకోశం” అనే సర్గ లో భాసకరాచారుేడు (క్రర .శ. 1114) తన పుతిి క ల్మలావతిక్త “భూమి గురుతాాకర్ి ణ్ శక్తి కల్లగ ఉంద్ధ. ఖగోళంలో గర హాల పర్సపర్ ఆకర్ి ణ్ శక్తి వలాి అవి అకకడ తమక తామే ఆధ్యర్భూతమై నిల్లచి ఉన్నాయని” చకకగా వివరంచారు....
 53. Sushruta, at Royal Australian College of Surgeons in Melbourne
 54. The sperm and ovum pictures cannot be traced without microscope...I wonder how they have imagined these.. Womb This womb statue is carved on a wall of Kundadam Vadakkunath Swami Temple (about 60 km from Coimbatore). Imagine how people of that time would have received this information a thousand years before the discovery of X-RAY or Ultrasound On the other walls of the temple, a statue of the position of the unborn child is carved every month.
 55. ఆచార్ వేవహారాలు కాళి క పసుపు, మట్టి లు
 56. గుమామనిక్త తోర్ణాలు
 57. బొటి ఎంద్రక దరంచాల్ల ? హిందూ ధర్మం లో తిలక ధ్యర్ణ్క అతేంత పార ముఖేత ఉంద్ధ. భూర మధేములొ ధరంచే ఈ కంకమ వలి కొనిా న్నడులు ఉత్త్ జితము అవుతాయి అని శాస్ ర పరశ్లధనలలో త్తల్లంద్ధ కూడ్డ. అలాగే ఎద్రటివారు మన ముఖము చూడగానే కనిపించే ఈ కంకమ వలి దృషి దోష్ం కూడ్డ ఉండద్ర అని చెపుతారు. కానీ మనం ఎం చేసు్ న్నాం? అతేంత ముఖేమై న తిలకానిా పటి కోవడం మానేసు్ న్నాం. ఫాష్న్ అంటూ నుద్రటిన బొటి లేకండ్డనే బయటిక్త వెళ్ళుపోతున్నాం. మగవారై న్న, ఆడవారై న్న స్వానం చేసిన వెంటనే నుద్రటిన 🔴 బొటి ధరంచాల్ల అని శాస్ రం. ఇద్ధ ఎవరు పటిి ంచుకోవటం లేద్ర. పూజ చేసుకనే ముంద్ర కాళుక పసుపు రాసుకొని కూరోచవాల్ల అంటంద్ధ శాస్ రం. బొట్టి లేకపోత్త, ఇంకా పసుపుక స్వథ నం ఎకకడ? మహా అయిత్త పూజ , లేదా నమస్వకర్ం అయ్యే వర్క బొటి పటి కొని ఇవతలక్త రాగానే తుడిచెసు్ న్నారు ఈకాలం అమామయిలు .ఒకవేళ పటి కొన్నా కనీ కనపడకండ్డ చినా నలి ర్ంగు బొటి పటి కంటన్నారు. నలి ర్ంగు బొటి ఎపుపడు పటి కొంటారో వారక్త ఎవరు చెపపటం లేద్ర. కొనిా మతాలలో బొటి పటి కనే అలవాట లేద్ర. విదేశీయులు కూడ్డ పటి కోరు. వారని అనుకరంచి మనం మన పధి తి మారుచకోవడం ఎంత సబబు? ఇతర్ మతాల వాళ్ళు వాళి అలవాటి , సంపర దాయాలు వద్రలుకోవటం లేదే? మనకంద్రక ఆ అనుకర్ణ్!
 58. Knowledge
 59. Language
 60. Rituals We are knowing practically the value of our rituals in this Panic Corona time మడికడతార్ని అనాపానీయాలు వారే తెచుచకంటార్ని, దూర్ం పాటిస్వ్ ర్ని,అందరతో కలవర్ని, బ్దవిలో నీళ్ళు చేద్రకొని స్వానం చేస్వ్ ర్ని, స్వానం చేసి మడిగా వంట చేయాలంటార్ని, స్వానం చేసిన తరాాత భగవంతునిక్త పూజ చేసి నై వేదేం గా సమరపంచిన ఆహార్ం ( శాకాహార్ం) మాతి మే భుజిస్వ్ ర్ని, చెపుపలు బయట విడిచి కాళ్ళు కడుకోకంద్ధ లోపల్లక్త రానివార్ని, మరుగుదొడిా (అటాచా ్ టాయిలట్ వద్రీ ) ఇంటిక్త దూర్ంగా వుండ్డలంటార్ని, మనిషక్త మనిష కొంత దూర్ం పాటించాలంటార్ని, నమస్వకర్ం చేయాలంటార్ని హాసేంగా ఆచారాలను అపహాసేం చేసిన పర పంచం ఇపుపడు దానేా పాటించాల్లస వచిచంద్ధ. తర్తరాలుగా వచిచన ఆచారాలను ఒకొకకకటి చొపుపన వద్ధల్లపట్టి సిథ తి నుండి మళ్ళు పాటించాల్లస వచిచన ఈ సిథ తి మనిష జీవన విధ్యనంలో మారుప కోరుతోంద్ధ దయచేసి జీవన విధ్యనం మారుచకని వచేచ తరాలక బర తుక భయం లేని పర పంచం ఇవాాల్ల.
 61. Karma theory
 62. Language Grammar- నవ వాేకర్ణ్ములు Nava Vyakaranas ● The nine Sanskrit Vyakarana (grammar) branches are: ● Indhram , Saandhram , Kaasakruthsnam , Koumarakam , ● Sakadayanam , Saarasvatham ,Aabhisalam , Saakalam and ● Paanineeyam .
 63. Civil construction Ajanta & Ellora
 64. Logic Tarka Sastram Nyaya + Viseshika saastrams
 65. Family systems
 66. Gdp Cannot compare with any country Gross Domestic Product (GDP) is the monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. GDP provides an economic snapshot of a country, used to estimate the size of an economy and growth rate. GDP can be calculated in three ways, using expenditures, production, or incomes.
 67. Hand made goods
 68. Cosmetics
 69. Grate Warriors – Maharana Prathap According to tradition, Chetak is the horse ridden by Maharana Pratap at the Battle of Haldighati on 21 June 1576. ... In it, the horse is named Chytuc, and is once referred to as the "blue horse". Pratap is at one point called the "rider of the blue horse". The story spread beyond Rajasthan, to Bengal and elsewhere.
 70. Astrology Time Dilation Black hole Warm hole Interstellar Movie
Publicité