Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Durs onoshilgooni tehnokch

85 vues

Publié le

Mongolia

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Durs onoshilgooni tehnokch

 1. 1. ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИИШГ СОРИЛ Сорил хариулах заавар: 1. А хэлбэрийн / хамгийн зөв ганц хариултыг сонгох сорил/ Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн үсгэн дугаартай байна. Эндээс хамгийн зөв нэг хариуг сонгоно. 2. К хэлбэрийн / комплекс сорил/ Энэ хэлбэрийн сорилын хариулт нь 1-5 тоогоор дугаарлагдсан байна. ХАРИУЛАХ КОД: 1, 2, 3-р хариултууд зөв бол А. 1,2,3,4-р хариултууд зөв бол B. 2 ба 4-р хариултууд зөв бол C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол D. Бүх хариулт зөв бол E. 3. Е хэлбэрийн. Шалтгаан хамаарлын сорилыг дараах кодоор хариулна. I баталгаа II баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв Зөв Зөв Буруу Буруу Зөв Зөв Буруу Зөв Буруу Зөв Буруу Буруу Буруу Буруу А В С D Е 4. В хэлбэрийн. / асуулт хариултын хослол / 1. Эгц авсан цээжний рентген зургаар уушгийг буслүүр болгон яаж хуваадаг вэ? A. Урд талын 1,3-р хавирганы доод ирмэгээр B. Урд талын 2,4-р хавирганы дээд ирмэгээр C. Урд талын 2,4-р хавирганы доод ирмэгээр D. Цээжний 5-р нугалмайн доод ирмэгээр E. Цээжний 8,9-р хавирганы дундуур 2. Цээжний нугалмайн дунд хэсгийн дискийн өндөрийн рентген норм ямар байх вэ? A. Нугалмайн өндөрийн дөрөвний нэгтэй тэнцүү B. Нугалмайн өндөрийн тавны нэгтэй тэнцүү C. Нугалмайн өндөрийн долооны нэгтэй тэнцүү D. Нугалмайн өндөрийн зургааны нэгтэй тэнцүү E. Нугалмайн өндөрийн гуравны нэгтэй тэнцүү 3. Цээжний эгц рентген зурган дээр баруун талын 1-р нумыг юу үүсгэдэг вэ? A. Дээд хөндийн вен B. Доод хөндийн вен C. Аортын өгсөх хэсэг D. Баруун тосгуур E. Баруун ховдол 4. Хэвийн үед зүүн өрцний доор юуны хий тодорхойлогддог вэ? A. Уушгины хий B. Хэвлийн хий C. Ходоодны хий D. Бүдүүн гэдэсний хий E. Хий тодорхойлогдохгүй 5. Хавирга өрцний синус ямар өнцөг үүсгэх вэ? A. Мохоо өнцөг B. Хурц өнцөг C. Тэгш өнцөг D. 45 градус
 2. 2. E. Өнцөг үүсгэхгүй 6. Рентгенографи гэдэг нь: A. Бронход тодосгогч бодис шахаж зураг авах арга B. Олон байрлалд рентгенд харах арга C. Бронх дурандах D. Цээжний зураг авах арга E. Бари уулгаж байгаад зураг авах арга 7. Рентген оношлогооны аппаратны өрөөний ханын өндөр хэдэн метр байх шаардлагатай вэ? A. 1.5 метр B. 2.0 метр C. 2.5 метр D. 3.0 метр E. 3.5 метр 8. Рентген оношлогооны аппаратны өрөөний шалны талбай хэдэн метр квадрат байх шаардлагатай вэ? A. 20 метр/кв B. 30 метр/кв C. 40 метр/кв D. 50 метр/кв E. 60 метр/к 9. Тавхайн КТГ-ийн шинжилгээнд орж байгаа өвчтөнг хэрхэн гантри луу оруулах вэ? A. Толгойгоор нь дээш харуулж B. Толгойгоор нь доош харуулж C. Шинжилгээнд орж буй хөлөөр нь дээш харуулж D. Хөлөөр нь доош харуулж E. 2 хөлөөр нь доош харуулж 10.HRCT шинжилгээнд зураг авах хэсгийг хэрхэн хэмжих вэ? A. Эрүүнээс хүйс хүртэл B. Эрүүнээс аймхай мөгөөрс хүртэл C. Мөрнөөс хүйс хүртэл D. Мөрнөөс хавирганы нум дуустал E. Мөрнөөс аймхай мөгөөрс хүртэл 11.КТГ-ийн цээжний зургийг нээхдээ аль сонголтоор нээх вэ? A. CT Viewer B. Viewer C. Cardiac Viewer D. Analysis E. MIP 12.64 slice-тай КТГ-ийн аппарат авсан зургаа хэдэн мл-ээр Recon хийдэг вэ? A. 0,5 B. 0,6 C. 0,67 D. 0,625 E. 0,65 13.Артифактийн шугамыг хаанаас сонгодог вэ? A. Geometry-Coil selection B. Geometry-REST slabs C. Geometry-CLEAR D. Motion-NSA E. Geometry-SENSE 14.Хүүхдийн толгойн MRI зураг авахад ямар Coil ашиглах вэ?
 3. 3. A. Толгой хүзүүний 8ch B. Толгой хүзүүний 16ch C. Толгойн 16ch D. Толгойн 8ch E. Толгой хүзүүний 32ch 15.Сээр нурууны MRI зураг авахад диск зүсэх үед хэдэн Stack тавьж авдаг вэ? A. 3 B. 6 C. 7 D. 13 E. 15 16.Хүзүүний MRI зураг авахад аль горимоор нугасыг хардаг вэ? A. T2W_TSE Sag B. T2W _TSE Cor C. T1W_SE Sag D. STIR_LongTE Sag E. T1/TRA 17.Гурвалсан мэдрэлийн протокол аль нь вэ? A. (T2W_FFE ) B. T2W TSE C. T1W_SE D. ST1W_3D_ISO E. T2W _3D_DRIVE 18.Хуучирсан тодруулагч уусмал хэрэглэснээс рентген зураг авсан хальсан дээр юу үүсэх вэ? A. Шар-ногоон B. Улаан C. Вуаль D. Артефакт E. Улаан 19.Тодруулагч уусмалын найрлаган дах сульфат натри бага байснаас рентген зураг авсан хальсан дээр юу үүсэх вэ? A. Бор B. Хөх C. Шар-ногоон D. Вуаль E. Артефакт 20.Зураг угаах үйл ажиллагааны дутагдлаас шалтгаалан рентген зураг авсан хальсан дээр вуаль үүсдэг бөгөөд вуалийн нягт нь дүрсийн нягтаас бага байвал рентген зураг авсан хальсыг шаардлага хангасан гэж үзэж болох уу? A. Болохгүй B. Мэдэхгүй C. Болно D. Шаардлага хангахгүй E. Тодорхой хариу хэлж чадахгүй байна 21.Аммиак хадгалсан орчинд ямар материалыг хадгалах хориотой вэ? A. Рентген хальс B. Кассет C. Хүчлэгч дэлгэц D. Харах дэлгэц E. Рентген хоолойнууд 22.Хүхэрлэг устөрөгч хадгалсан орчинд ямар материалыг хадгалах хориотой вэ? A. Кассет
 4. 4. B. Хүчлэгч дэлгэц C. Харах дэлгэц D. Рентген хальс E. Рентген хоолойнууд 23.Шалны түвшингээс 60 см дээш зайд ямар материалыг хадгалдаг вэ? A. Харах дэлгэц B. Рентген хальс C. Кассет D. Хүчлэгч дэлгэц E. ТФ-5 24.Хувьсах гүйдлийн нэг үетэй тэнцүү хугацаанд тогтмол гүйдлийн үйлчлэлээр тухайн эсэргүүцэл дээр ялгарч байгаа дулаантай тэнцүү дулааныг үүсгэж байгаа хувьсах гүйдлийн утгыг ямар утга гэдэг вэ? A. Эгшин зуурын утга В.Амплитут утга С.Үйлчлэх утга D. Хэмжилтийн утга E. МАХ утга 25.Хэлхээний хэсэг дээр унаж буй хүчдэлийг хэмжихийн тулд вольтметрийг хэлхээнд ямар холболтоор холбох вэ? A. Цуваа B. Зэрэгцээ C. Холимог D. Нийлмэл E. Аль нь ч биш 26.Хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг багасгахын тулд эсэргүүцлүүдийг хооронд ямар холболтоор холбодог вэ? A. Цуваа B. Зэрэгцээ C. Холимог D. Нийлмэл E. Аль нь ч биш 27.Хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг ихэсгэхийн тулд эсэргүүцлүүдийг хооронд ямар холболтоор холбодог вэ? A. Цуваа B. Зэрэгцээ C. Холимог D. Нийлмэл E. Аль нь ч биш 28.Шугаман хурдасгуурын фотоны энерги нь 4-8 МэВ бол: A. Их фотоны энергитэй B. Дундаж фотоны энергитэй C. Бага фотоны энергитэй D. Хэт их протоны энергитэй E. Хэт бага протоны энергитэй 29.Co60-н хагас задралын үе нь хэдэн жил вэ? A. 5 жил B. 5,26 жил C. 5,3 жил D. 5,8 жил E. 6 жил 30.Туяа эмчилгээний ямар үндсэн 2арга байдаг вэ? A. External theraphy, internal theraphy B. External diagnose, internal theraphy
 5. 5. C. External theraphy, internal diagnose D. External radio theraphy, brachytheraphy E. External theraphy, inside radio theraphy 31.Orthovoltage рентген хоолойн хүчдэл хэд вэ? A. 100-300 кВ B. 150-400 кВ C. 40-150 кВ D. 10-100 кВ E. 400-800 кВ 32.ЗТЭ-д ашиглаж буй изотоп нь ... шаардлагатай. A. Хагас задралын үе нь харьцангуй урт байх. B. Цацрагийн энерги бага байх. C. Агаарт цацруулж буй ионы тоо тогтмол бус байх. D. Энгийн аргаар гаргаж авах боломжтой E. Фотоны энерги бага 33.Цацраг гэж юу вэ? A. Бодисын электроны бүрхүүлээс ялгарсан долгион B. Бодисын атом буюу цөмөөс ялгарсан долгион C. Бодисын дотоод давхраанаас ялгарсан долгион D. Бодисын электроны гадна давхраанаас ялгарсан долгион E. Цацраг идэвхит элементээс долгион 34.Аль нь ионжуулагч цацрагийн төрлүүд вэ? A. Альфа бөөм, бета бөөм, рентген цацраг, гамма цацраг B. Альфа бөөм, бета бөөм, рентген цацраг, хэт улаан туяа C. Альфа бөөм, бета бөөм, рентген цацраг, нил улаан туяа D. Хэт ягаан туяа, нил улаан туяа E. Хэт ягаан туяа, рентген цацраг 35.Цацрагтай ажиллагчдын 1 жилд авч болох тунгийн нийт дээд хэмжээ хэд вэ? A. 20мЗв B. 50мЗв C. 75 мЗв D. 90 мЗв E. 100мЗв 36.Шингээгдсэн цацрагийн тунгийн нэгж юу вэ? A. Беккерель-Бк B. Рентген-Р C. Зиверт-Зв D. Кюри-К E. Люмен-Л 37.Рентген цацраг нь ямар шинж чанартай вэ? A. Өнгөгүй, үнэртэй, амтгүй, биед мэдрэгдэхгүй B. Өнгөгүй, үнэргүй, амтгүй, биед мэдрэгдэнэ. C. Өнгөгүй, үнэргүй, амтгүй, биед мэдрэгдэхгүй D. Өнгөгүй, үнэртэй, амтгүй, биед мэдрэгдэнэ E. Өнгөтэй, үнэргүй, амтгүй, биед мэдрэгдэнэ 38.Фотоны энергийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? A. КВ B. КэВ C. МэВ D. ГэВ E. ТэВ 39.С-гарнаас нь хамаарч ангиографийг яаж ангилдаг вэ?
 6. 6. A. Mono-plane, digital B. Mono-plane, pi-plane C. Mono-plane, bi-plane D. Bi-plane, digital E. Digital, peta-plane 40.Тодосгогч бодис тарихаас өмнөх дүрсийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Subtraction image B. Digital image C. Mask image D. Second image E. First image 41.Дараах телемедициний аргуудаас аль нь халдварыг бууруулах, хагалгааны үед зөвөлгөө өгөх, гэмтэлтэй холбоотой сургалт явуулдаг вэ ? A. Telepharmacy B. Teletrauma care C. Telerehabilitation D. Telenursing E. Telepathology 42.Телемедицинийг хэрэглэснээрээ үйлчлүүлэгчид ямар сул талтай вэ? A. Эмчилгээний сонголт илүү уян хатан биш байдаг B. Гэрээсээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах болоцоо бага байдаг C. Эмчтэй ойр дотно харилцаагүйгээс хандлага харилцааны хувьд бэрхшээл тулгарч болно. D. Архаг хууч өвчинтэй хүмүүс өөрийгөө байнга хянаснаар алдаа гарч болно E. Өөрийн гэр орноо гэр эмнэлэг болгосноор асар их зардал мөнгө гарна 43.Телемедициний дутагдалтай талыг дурдана уу? A. Эрүүл мэндийн чанарыг хангалттай сайжруулж чадахгүй байна B. Урьдчилан сэргийлэлт хангалттай биш байна C. Хэрэглэж буй техник асар үнэтэй болохоор эрүүл мэндэд зарцуулж буй зардлыг өндөр байна D. Шаардлагатай техник технологи үнэтэй болохоор хөгжингүй, хөгжил буурай орон хэрэглэх боломж муутай байгаа E. Бичиг цаасны ажил дагаад ихсэж байна 44.Зүрх судсыг шинжилдэггүй шинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү? A. Рентгенскопи B. Рентгенграфи C. Флюрографи D. Цистографи E. Маммографи 45.Амьсгалын системийг шинжилдэггүй шинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү? A. Рентгенскопи B. Флюрографи C. Томографи D. Рентгенграфи E. Миелографи 46.Рентген хоолойд дунджаар 15000 в, 3 амперийн гүйдэл өгч улайслын утсыг 2000 градус хүртэл халаахад ямар туяа үүсэх вэ? A. Гамма B. Бетта C. Капитрон D. Рентген E. Альфа
 7. 7. 47.Рентген туяаг гаргаж авахын тулд катодоос нисгэсэн электронуудын хэдэн хувь нь рентген туяа үүсгэх вэ? A. 60 % B. 80 % C. 99 % D. 1.0 % E. 0.5 % 48.Хэвлийн тодосгогч бодистой шинжилгээнд 4 кг жинтэй нярай хүүхдэд тодосгогч бодисыг кг жинд хэрхэн тооцож хийх вэ? A. 0,3-0,5 мл B. 0,5-1 мл C. 1-1,5 мл D. 1,5-2 мл E. 2-3 мл 49.Рентген эгц зургаар уушгины зураглал нормдоо ямар байх вэ? A. Зах хүртэл тодорсон B. Дотор зоноор олширсон C. Захаар 1-1,5 см -д байхгүй D. Дотор ба гадна зоноор олширсон E. Дунд зоноор олширсон 50.Хажуу байрлалаар авсан ПЭГ дээр хэвийн ховдлуудын дүрс ямар хэлбэрээр тодрох вэ? A. Гурвалжин хэлбэрийн дүрс B. Хараацайн сүүл хэлбэрийн дүрс C. Трапец маягийн дүрс D. Эрвээхэй хэлбэрийн дүрс E. Тах хэлбэрийн дүрс 51.Харвалттай үед хийгдэх горим аль нь вэ? A. (T2W_FFE ) B. (T2W TSE) C. (T1W_SE) D. ( ST1W_3D_ISO) E. (T2W _3D_DRIVE ) 52.Толгойн MRI шинжилгээнд шинэ, хуучин цусыг ямар горимоор хардаг вэ? A. (T2W_FFE ) B. T2W TSE C. T1W_SE D. DWI_NEW E. FLEAR_TSE 53.Рентген хальс дээрх хоёр дүрсийн хоорондын зааг нь ялгаран харагдахгүй байхыг юу гэж нэрлэх вэ? A. Дифракци B. Флюресценци C. Рентген дүрсийн тодотгол D. Рентген дүрсийн бүдгэрэл буюу тодрол бус E. Сульфит цинк кадми 54.Нарийн флюрографийн хальсаар хэдэн кадр зураг угаах вэ? A. 320кадр B. 220 кадр C. 420 кадр D. 520 кадр E. 120 кадр 55.Хувьсах гүйдлийг хэмждэг багажууд дээрх заалт нь хувьсах гүйдлийн ямар хэмжигдхүүнийг илэрхийлдэг вэ?
 8. 8. А. Хувьсах гүйдлийн эгшин зуурын утгыг В. Хувьсах гүйдлийн хамгийн их утгыг С. Хувьсах гүйдлийн үйлчлэх утгыг D. Хувьсах МАХ утга E. Хувьсах МIN Утга 56.Сүлжээний давтамж гэж ямар хэмжигдхүүнийг хэлдэг вэ? A. Үений урвуу хэмжигдхүүнийг давтамж гэдэг. B. Эсэргүүцлийн урвуу хэмжигдхүүнийг давтамж гэдэг C. Давталт хийж байгаа хэмжигдхүүнийг давтамж гэнэ D. Нэг удаа бүтэн хэлбэлзэх утга E. Дээрх бүгд буруу 57.Вольтметрийг хэлхээнд холбож хэлхээний ……………..ийг хэмждэг. A. Хүчдэл B. Эсэргүүцэл C. Гүйдэл D. Чадал E. Дамжуулах чадвар 58.Гүйдэлтэй дамжуулагчийн орчинд үүссэн соронзон орны чиглэлийг ямар дүрмээр тодорхойлдог вэ? A. Зүүн гарын B. Баруун гарын C. Шургын D. Ленцын E. Омын 59.Вольтметрийн дотоод эсэргүүцэл нь ямар байдаг вэ? A. Харьцангуй их B. Харьцангуй бага C. Их D. Маш бага E. Маш их 60.Orthovoltage рентген хоолойн хүчдэл хэд вэ? A. 100-300 кВ B. 150-400 кВ C. 40-150 кВ D. 10-100 кВ E. 400-800 кВ 61.Рентген зурганд бөөр нь: 1. Бөөр нь бага зэрэг томорч харагддаг 2. Бөөрний гадаргуу тод, жигд байдлаар дүрслэгддэг 3. Өргөн нь 5-8 см 4. Бөөр нь L3-L5 түвшинд байрладаг 5. Цистографиар бөөрийг шинжилдэг 62. Ямар гэдэсний аль хэсэгт Фатерийн хөхлөг байдаг вэ? 1. Бүдүүн гэдэсний өгсөх хэсэг 2. Бүдүүн гэдэсний уруудах хэсэг 3. Бүдүүн гэдэсний хөндлөн хэсэг 4. 12 хуруу гэдэсний уруудах хэсэг 5. Бүгд буруу 63.Улаан хоолой нас гүйцсэн хүнд хүзүүний хэддүгээр нугалмайгаас эхэлж, хэдэн см хэмжээтэй үргэлжилдэг вэ? 1. Төвөнхийн доод хэсгээс эхэлнэ 2. C6 -р нугалмайгаас эхэлнэ 3. Өвчүүний бүдэрхийн ард дуусна 4. 23-25 см 5. Бүгд буруу
 9. 9. 64. Улаан хоолой хаана хаана физиологийн нарийсал үүсгэдэг вэ? 1. Залгираас эхэлмэгц 2. Мөгөөрсөн хоолойн ац орчим 3. Өрцийг нэвтлэх үед 4. Зүүн ховдолын ар талд 5. Ходоодны антрум хэсэгт 65.Уушгинд хэдэн сегмент, хэдэн дэлбэн байдаг вэ? 1. Баруун уушги 3 дэлбэнтэй 2. Зүүн уушги 2 дэлбэнтэй 3. Баруун уушги 10 сегменттэй 4. Зүүн уушги 7 сегменттэй 5. Зүүн уушги их, бага 2 завсарлагатай 66.Kyposis багана нурууны аль хэсэгт байдаг вэ? 1. Хүзүү 2. Сээр 3. Бүсэлхий 4. Ууц 5. Бүх хэсэгт 67.Lordosis багана нурууны аль хэсэгт байдаг вэ? 1. Сээр 2. Хүзүү 3. Ууц 4. Бүсэлхий 5. Бүх хэсэгт 68.Толгойн ясны нүүрний хэсэгт ямар ямар яс ордог вэ? 1. Хоншоор 2. Хацар 3. Хамрын доод хясаа яс 4. Хөвч яс 5. Самалдаг 69. Аман хүзүү нь бусад нугалмайнуудаас юугаараа ялгаатай вэ? 1. Дээд гадаргуу дээр дагзны ёрвонтой 2. Үений сэртэн байхгүй 3. Үений дээд сэтэрхий байхгүй 4. Үений доод сэтэрхий байхгүй 5. Их биений сэртэн байхгүй 70.Хатан хүзүү нь бусад нугалмайнуудаас юугаараа ялгаатай вэ? 1. Их биеийн дээд хэсэгт шүд маягийн сэртэнтэй 2. Шүд маягийн сэртэн нь бортого хэлбэртэй 3. Үений дээд сэртэн байхгүй 4. Дээд гадаргуу дээр дагзны ёрвонтой 5. Үений сэртэн байхгүй 71.Рентген зургийн артефактын төрлүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Зураг авах явцын 2. Рентген цацрагын 3. Зураг угаах болон хальс хадгалах 4. Хөдөлгөөний 5. Байрлалын 72.Дүрсийн шинжилгээний тодролд дараах хүчин зүйл нөлөөлдөг. 1. KVP 2. Хальсны тодрол 3. Шинжлүүлж буй эрхтэн 4. Өвчтний байрлал 5. Өвчтний биеийн жин 73.Дүрсийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг тодосгогч бодисыг хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Бари
 10. 10. 2. Сөрөг 3. Иод 4. Эерэг 5. Хий 74.Гиссийн өнцөг нормдоо босоо байдалд хэдэн градус вэ? 1. 40-50 2. 20-30 3. 10-15 4. 60-70 5. 90 градусаас их 75.Дараахь эрхтнүүдийн аль нь байгалийн тодролтой эрхтэн биш вэ? 1. Уушги 2. Яс 3. Ходоод 4. Элэг 5. Гэдэс 76.Тодосгогч бодисыг бие махбодид ямар замаар оруулах вэ? 1. Ам 2. Венийн судас 3. Шулуун гэдэс 4. Нугас 5. Артерийн судас 77.СРТ-ийн шинжилгээний эсрэг заалтыг нэрлэнэ үү? 1. Жирэмсний эхний 3 сар 2. Хиймэл үетэй өвчтөн 3. Том судсанд стенттэй өвчтөн 4. Пейсмекертэй өвчтөн 5. Шүдний протезтэй өвчтөн 78.СРТ-ийн шинжилгээг КТГ-ийн шинжилгээтэй харьцуулахад ямар давуу талтай вэ? 1. Тархи нугас болон зөөлөн эдийн тодрол сайн 2. Олон параметрт дүрслэлтэй 3. Цацрагийн ачаалалгүй 4. Ясны эмгэгт мэдрэг 5. Шинжилгээний хугацаа богино 79.СРТ-ийн шинжилгээний дутагдалтай талуудыг нэрлэнэ үү? 1. Хөдөлгөөний артифакт үүснэ 2. Металиас артифакт үүснэ 3. Шохойжсон голомтонд мэдрэг бус 4. Цацрагийн ачаалалтай 5. Өвчтөнд зовиуртай 80.T1 протокол дээр дараах эдүүдийн дүрслэлийн харагдах байдалийг нэрлэнэ үү? 1. Өөхөн эд - хар бараан өнгөтэй 2. Ус, цус, тархи нугасны шингэн - хар бараан 3. Цус, хаван, болон тархи нугасны шингэн - тод цагаан 4. Өөхөн эдийг цагаан буюу тод 5. Аль нь ч биш 81.T2 протокол дээр дараах эдүүдийн дүрслэлийн харагдах байдлийг нэрлэнэ үү? 1. Өөхөн эдийг цагаан буюу тод 2. Цус, хаван, болон тархи нугасны шингэн тод цагаан 3. Ус, цус, тархи нугасны шингэн хар бараан 4. Өөхөн эд хар бараан 5. Аль нь ч биш 82.КТ-ын аппаратын онцлогуудыг нэрлэнэ үү? 1. Бага kVp, mAs, 2. Өндөр тохиргоо
 11. 11. 3. Зүслэгийн үргэлжлэх хугацааг хэрэгцээтэй хугацаанд тохируулан нарийн баримтлах 4. КТ-ийн төвд шинжлэх эрхтний төв таарч байх 5. Нимгэн зүслэгийг зөвхөн шаардлагатай үед л хэрэглэх 83.Тодосгогч бодист ямар ямар шаардлага тавидаг вэ? 1. Зуурамтгай чанар нь цусныхтай ойролцоо 2. Дахин хэрэглэхэд сөрөг нөлөөгүй 3. Биеэс хурдан гадагшилдаг 4. Хүний биед сөрөг нөлөөгүй 5. Тодрох чанар өндөртэй 84.Ямар хүмүүст тодосгогч бодистой шинжилгээ хийж болохгүй вэ ? 1. Хүнд хэлбэрийн гипертиреоз 2. Иодын харшил 3. Жирэмсэн 4. Зүрхний дутал 5. Уушгины эмфизем 85.Тодосгогч бодис хийх хатуу заалтанд ямар ямар өвчин ордог вэ? 1. Далд хэлбэрийн гипертиреоз 2. Зүрх судасны дутмагшил 3. Тархмал миеломын өвчин 4. Элэгний хүнд дутмагшил 5. Тархины судасны хатуурал 86.Хэт авиан шинжилгээ нь ямар ямар байрлалаар зүслэг хийдэг вэ? 1. Хөндлөн 2. Ташуу 3. Дагуу 4. Босоо 5. Трапез 87.Хамгийн өндөр нягтралтай эдийг нэрлэнэ үү? 1. Зөөлөн эд 2. Шохойжил 3. Элэг 4. Яс 5. Уушги 88.КТ-ийн шинжилгээ ямар эрхтэнд мэдрэг болон өвөрмөц чанар багатай вэ? 1. Тархи 2. Нугас 3. Нүд 4. Умай өндгөвч 5. Хэвлийн эрхтнүүд 89.Рентген хальсийг бүрхүүлийн төрлөөр нь юу гэж ангилдаг вэ? 1. Хөх гэрэлд мэдрэг 2. Ногоон гэрэлд мэдрэг 3. Панхроматик мэдрэг 4. Улаан гэрэлд мэдрэг 5. Шар гэрэлд мэдрэг 90.Рентген хальсний бүтцийг нэрлэнэ үү? 1. Супер бүрхүүл 2. Эмульс 3. Наалдамхай давхрага 4. Суурь давхрага 5. Суурь бүрхүүл 91.Зүрх судасны аль хэсэг хэддүгээр нум үүсгэж багааг уялдуулан сонго. 1. Дээд хөндийн вен А. 2 2. Зүүн ховдол Б. 3 3. Зүүн тосгуурын чихэвч В. 4
 12. 12. 4. Баруун тосгуур Г. 1 5. Аортын уруудах Д. 1 A. 1д, 2г, 3в, 4б, 5а B.1г, 2д, 3а, 4в, 5б C.1а, 2в, 3г, 4д, 5б D.1г, 2в, 3б, 4а, 5д E. 1д, 2г, 3б, 4а, 5в 92.Зүрхний аль хөндийд ямар ямар судас орж гардаг вэ? 1. Зүүн ховдол А. Дээд хөндийн вен 2. Зүүн тосгуур Б. Доод хөндийн вен 3. Баруун ховдол В. Аорт 4. Баруун тосгуур Г. Уушгины вен нэртэй артери 5. Баруун тосгуур Д. Уушгины артери нэртэй вен A. 1в, 2г, 3д, 4а, 5б B.1д, 2г, 3в, 4б, 5а C.1в, 2г, 3б, 4а, 5д D.1д, 2б, 3а, 4в, 5г E. 1г, 2в, 3б, 4а, 5д 93.Хавирганы анатоми латин нэртэй нь уялдуулан сонгоно уу? 1. Costae verae А. 11,12 хавирга 2. Costae spurae Б. 1 хавирга 3. Costae fluctuantes В. 8-10 хавирга 4. Хамгийн богино хавирга Г. 1-7 хавирга 5. Хамгийн нарийхан хавирга Д. 12 хавирга A. 1в, 2г, 3д, 4а, 5б B. 1д, 2г, 3в, 4б, 5а C. 1в, 2г, 3б, 4а, 5д D. 1д, 2б, 3а, 4в, 5г E. 1г, 2в, 3а, 4б, 5д 94.Хэт авиан шинжилгээний датчикийн төрлийг хэрэглэгдэх шинжилгээний төрөлтэй нь уялдуудан сонгоно уу? A. Шулуун 1. Зүрх B. Гүдгэр 2. Хэвлий C. 3D.4D 3. Бамбай D. Үтрээний 4. Ураг E. Зүрхний 5. Умай өндгөвч A. A1B2C3D4E5 B. A2B1C3D4E5 C. A2B2C1D3E5 D. A3B2C4D5E1 E. A3B2C1D4E5 95.Дараахь эрхтэнд онош тодруулах дүрсийн ямар шинжилгээг хийхийг уялдуулан сонгоно уу? A. Ходоод гэдэс 1. Уян дуран B. Хөх 2. Хэвлийн тодосгогчтой КТ C. Элэгний хавдар сэжиглэж буй 3. Хөхний СРТ D. Удаан хугацааны толгойн өвдөлт 4. Толгойн СРТ E. Хавирга ясны хугарал 5. Цээжний КТ A. A1B2C3D4E5 B. A1B3C2D4E5 C. A2B1C4D3E5 D. A3B2C4D5E1 E. A3B2C1D4E5 96.Хэт авиа нь хоёр өөр акустик эсэргүүцэлтэй орчны заагаас хэт авиа эргэж ойдог чанарт үндэслэгддэг учир ойсон долгион нь энэ хоёр орчны тухай мэдээллийг өөртөө агуулна
 13. 13. 97.Цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр пьезокристалл цочирч, хувьсах үүсгэн бүртгэгчээс тодорхой долгионы урттай дууны долгион гарах учраас дууны долгион олон чиглэлд шулуун тархдаг учраас үүсгэн бүртгэгчээр фокуслана. 98.DICOM-н файл нь дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрддэг учраас мэдээллийг нэгээс нөгөөд 24-48 цагийн дотор илгээх боломжтой. 99.PACS систем нь зургийг угаах болон холболт хийх зэрэгт аналог систем хэрэглэдэг учраас зураг харах болон хадгалах зэрэгт тоон системийг хэрэглэдэг. 100. Их хэмжээний цацраг идэвхт хаягдал агуулж байгаа томоохон байгууламжаас цацраг идэвхт изотопууд алдагдах учир хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх аюулын зэрэг реакторын ойр орчимд өндөр байна. Сорилын хариулт
 14. 14. 1 C 26 B 51 A 76 B 2 D 27 A 52 A 77 E 3 A 28 C 53 D 78 A 4 C 29 B 54 C 79 A 5 B 30 D 55 C 80 C 6 D 31 B 56 A 81 C 7 D 32 A 57 A 82 E 8 D 33 B 58 C 83 E 9 C 34 A 59 A 84 A 10 D 35 A 60 B 85 E 11 A 36 C 61 A 86 B 12 D 37 C 62 D 87 C 13 B 38 B 63 C 88 B 14 D 39 C 64 A 89 A 15 D 40 D 65 A 90 B 16 D 41 B 66 C 91 D 17 E 42 C 67 C 92 A 18 C 43 D 68 B 93 E 19 D 44 E 69 B 94 D 20 C 45 E 70 A 95 B 21 A 46 D 71 A 96 A 22 D 47 D 72 A 97 A 23 B 48 D 73 C 98 D 24 C 49 C 74 D 99 D 25 B 50 E 75 C 100 D

×