Publicité

barbarian.docx

gapfilm
7 Nov 2022
barbarian.docx
barbarian.docx
barbarian.docx
barbarian.docx
Prochain SlideShare
فیلم The Greatest Beer Run Ever.docxفیلم The Greatest Beer Run Ever.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

barbarian.docx

  1. ‫سال‬ ‫در‬ 2022 ‫فیلم‬ ‫دلهره‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫بسیاری‬ ‫آور‬ ‫ک‬ ‫اند‬ ‫ه‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫هستند‬ ‫بالاتر‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫یک‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آثار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫رازآلود‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرگر‬ ‫زک‬ ‫ساخته‬ ‫بربرها‬ ‫فیلم‬ ،‫ژانر‬ ‫این‬ ‫امسال‬ ‫های‬ ‫بسیاری‬ ‫نظر‬ ‫توانست‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ترسناک‬ ‫کن‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بینندگان‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫داشته‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫مثبتی‬ ‫بسیار‬ ‫نظرات‬ ‫هم‬ ‫منتقدان‬ ‫و‬ ‫آنه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫اند‬ ‫پس‬ ‫ا‬ ‫دارا‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫هوشمندانه‬ ‫بسیار‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اعلام‬ ‫فیلم‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫هم‬ ‫ترسناک‬ ‫و‬ ‫انگیز‬ ‫هیجان‬ ،‫تلخ‬ ‫طنز‬ ‫بودن‬ ‫با‬ ‫گپ‬ .‫بگذاریم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اطلاعات‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫فیلم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫فیلم‬ Barbarian ‫فیلم‬ ‫سال‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫بربریان‬ ‫نامه‬ 2022 ‫توسط‬ ‫آمریکاست‬ ‫سینمای‬ Zach Cregger ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫کارگردانی‬ ‫هم‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫درآمده‬ ‫تحریر‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعلام‬ ‫مصاحبه‬ ‫یک‬ The Gift Of Fear ‫کارگردانی‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گفته‬ ‫همچنین‬ ‫کرگر‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫الهام‬ ‫اش‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫بالایی‬ ‫انگیزه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اث‬ ‫که‬ ‫بسازد‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫ربخشی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بالایی‬ ‫دلهره‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫آور‬ 31 ‫تیر‬ 1401 ‫فیلم‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫انتشار‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫مثبتی‬ ‫نظرات‬ ‫توانست‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫دیگو‬ ‫سن‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫افتاد‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫نیز‬ 9 ‫سپتامب‬ ‫ر‬ 2022 ‫با‬ ‫معادل‬ 18 ‫شهریور‬ 1401 ‫منتشر‬ ‫جهان‬ ‫سینماهای‬ ‫در‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫استودیو‬ ‫کمپانی‬ ‫توسط‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫آفیس‬ ‫باکس‬ ‫جدول‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫بلافاصله‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بربریان‬ .‫شد‬ .‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫فیلم‬ ‫داستان‬ Barbarian ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ Barbarian ‫ما‬ ‫تس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جوانی‬ ‫زن‬ ‫داستان‬ ‫می‬ ‫روایت‬ ‫را‬ ‫رشال‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫کاری‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫شهر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سفر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫او‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجاره‬ ‫خانه‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫اقامت‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫سفر‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫وی‬ .‫کند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نظرش‬ ‫مورد‬ ‫اقامتگاه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫رسد‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ت‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اجاره‬ ‫می‬ ‫اقامتگاه‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫س‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عجیبی‬ ‫مرد‬ ‫شود‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫تعجب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫ساکن‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کند‬
  2. ‫می‬ ‫تصمیم‬ ‫متوجه‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ماجراست‬ ‫ابتدای‬ ‫تازه‬ ‫این‬ .‫بماند‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شب‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنطور‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خانه‬ ‫که‬ ‫شود‬ .‫نیست‬ ‫رسد‬ ‫بازیگر‬ ‫فیلم‬ ‫ان‬ Barbarian ‫فیلم‬ ‫نگارش‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفته‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫بازیگران‬ ‫انتخاب‬ ‫درباره‬ ‫کرگر‬ ‫زک‬ ‫هیچ‬ ‫نامه‬ ‫نقش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بازیگری‬ :‫است‬ ‫گفته‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫سرگرم‬ ‫صحنه‬ ‫یک‬ ‫خواستم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بنویسم‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫تبدیل‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫نمی‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خودش‬ ‫مشغول‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانس‬ ‫تم‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫درآمد‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫انقدر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫رسد‬ .‫کردیم‬ ‫تبدیلش‬ ‫کرده‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫شاخص‬ ‫بازیگران‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ :‫پردازیم‬ ‫بربریا‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مارشال‬ ‫تس‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫کمپبل‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایفا‬ ‫کمپبل‬ ‫جورجینا‬ ،‫ن‬ ‫فیلم‬ ‫مطالعات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫تحصیلات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انگلیسی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫بازیگر‬ ‫سریال‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫آفرینی‬ ‫نقش‬ ‫متعددی‬ ‫سینمایی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫توان‬ Freak ، Casualty ‫و‬ Holby City ‫آثار‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫توانسته‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫تلویزیونی‬ 2014 ‫به‬ ‫را‬ ‫بفتا‬ ‫جایزه‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ،‫سال‬ ‫زن‬ ‫بازیگر‬ ‫برترین‬ ‫عنوان‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫بازیگر‬ Barbarian .‫است‬ ‫اسکارشگورد‬ ‫بیل‬ ،‫کرده‬ ‫آفرینی‬ ‫نقش‬ ‫بازیگ‬ ‫و‬ ‫کارگردان‬ ،‫کننده‬ ‫تهیه‬ ،‫پیشه‬ ‫صدا‬ ،‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫بی‬ .‫است‬ ‫سوئدی‬ ‫ر‬ ‫فرزند‬ ‫ل‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫شهرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسکارشگورد‬ ‫استلان‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫مانند‬ Dune ‫و‬ The Avengers ‫شهرت‬ ‫عمده‬ ‫اسکارشگورد‬ ‫بیل‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫فیلم‬ ‫مجموعه‬ ‫دلقک‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ It ‫و‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫جا‬ ‫برنده‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ،‫نقش‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫یزه‬ Fright Meter Awards .‫است‬ ‫شده‬ ‫کرده‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫بازیگران‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ریچارد‬ ،‫مادر‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫دیویس‬ ‫پاتریک‬ ‫متیو‬ ،‫براید‬ ‫گیل‬ ‫جل‬ ‫ای‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫لانگ‬ ‫جاستین‬ ‫جی‬ ،‫آندره‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫باتلر‬ ‫جیمز‬ ،‫داگ‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫برانولر‬ ‫کرت‬ ،‫فرانک‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫بریک‬
  3. ‫در‬ ‫اسپاسیتو‬ ‫آر‬ ‫در‬ ‫سورنسن‬ ‫سوفی‬ ‫و‬ ‫ملیسا‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫باسورث‬ ‫کیف‬ ،‫جف‬ ‫نقش‬ ‫زین‬ ‫بانی‬ ‫نقش‬ ‫فیلم‬ ‫درباره‬ ‫منتقدان‬ ‫نظر‬ Barbarian ‫نظرات‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫منتقدان‬ ،‫جهان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مرور‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نظرات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫می‬ :‫کنیم‬ ‫از‬ ‫استراس‬ ‫باب‬ San Francisco ‫امتیاز‬ ‫با‬ 100 ‫از‬ 100 ‫دلهره‬ ‫هیجان‬ ‫و‬ ‫شور‬ ،‫کرگر‬ ‫کارگردانی‬ ‫اولین‬ ‫نتیجه‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آوری‬ ‫پیش‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫نمی‬ ‫پیش‬ ‫کنید‬ ‫جلوه‬ ،‫گریم‬ ،‫دکور‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫رود‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫شگفت‬ ‫کارهای‬ ،‫نورپردازی‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫انگیزی‬ ‫لوایزا‬ ‫بیاتریس‬ ‫از‬ The New York Times ‫امتیاز‬ ‫با‬ 90 ‫از‬ 100 : ‫کلیشه‬ ‫موضوعات‬ ‫کرگر‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫مانند‬ ‫بسیاری‬ ‫ای‬ ‫د‬ ‫ترسناک‬ ‫های‬ ‫هه‬ 80 ‫و‬ 90 ‫غافل‬ ‫کاملا‬ ‫سویی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫سوق‬ ‫کننده‬ ‫گیر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫برجسته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫دبرگ‬ ‫پیتر‬ Variety ‫امتیاز‬ ‫با‬ 90 ‫از‬ 100 : ‫می‬ ‫کارگردان‬ ‫ستایش‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫وحشتی‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫حس‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫توانم‬ ‫فیلم‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ .‫داریم‬ ‫سراغ‬ ‫ترسناک‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫ساور‬ ‫تریس‬ The Austine Chronicle ‫امتیاز‬ ‫با‬ 89 ‫از‬ 100 ‫همه‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫هوشمندی‬ ،‫بودن‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ،‫کنندگی‬ ‫سرگرم‬ ،‫ترسناکی‬ ‫ویژگی‬ ‫هستن‬ ‫هایی‬ ‫فیلم‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫اتفاق‬ ‫شب‬ ‫نیمه‬ ‫در‬ ‫داستانشان‬ ‫که‬ ‫آینده‬ ‫کلاسیک‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫سبک‬ ‫آن‬ ‫به‬ ،‫افتد‬ .‫اند‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ Barbarian ‫فیلم‬ ‫دیدن‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫اگر‬ Barbarian ‫شده‬ ‫علاقمند‬ ‫کافی‬ ‫اید‬ ‫سری‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ .‫بزنید‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫ا‬ ‫ل‬
  4. ‫اپلیکیشن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫دیگر‬ ‫نسخه‬ ،‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫اندروید‬ ‫های‬ Pow ‫کاربران‬ .‫شوید‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یا‬ ‫اپل‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ،‫طریق‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫علاقه‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫روش‬ .‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫اشتراک‬ ‫خرید‬ ،‫ول‬ ‫پایین‬ ‫پلتفرم‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هم‬ ‫تری‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫رقیب‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫علاقه‬ ‫مورد‬ ‫آثار‬ ،‫داخلی‬ ‫اپراتورهای‬ ‫بهای‬ ‫تمام‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫اشتراک‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫اینصورت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫تو‬ ‫انید‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫آرشیو‬ ‫به‬
Publicité