Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Publicité
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth
Prochain SlideShare
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo  juliet...Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo juliet...
Chargement dans ... 3
1 sur 86
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth(20)

Publicité

Plus de https://www.facebook.com/garmentspace(20)

Dernier(20)

Publicité

Cái bi và nghệ thuật bi kịch của shakespear qua các vở bi kịch rômeo juliet, hămlet, otenlô, vua lear, macbeth

 1. 42TBỘ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO 42TTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 42TKHOA NGỮ VĂN 42TLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 42TNIÊM KHOÁ 1995 – 1999 42TMÔN VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 42TĐỀ TÀI: 42TCÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEAR QUA CÁC VỞ KỊCH RÔMEÔ – JULIET, HA8MLET, ÔTENLÔ, VUA LEAR, MACBETH 42TNGƯỜI HƯỚNG DẪN: GS. LƯƠNG DUY TRUNG 42TSINH VIÊN THỰC HIỆN: TỐNG THỊ THIỀU HƯƠNG 42TTP. HỒ CHÍ MINH – 199942T
 2. 42TLỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn thầy Lương Duy Trung- người đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn này. Nhân đây em xin ngỏ lời biết ơn đến Thầy cô trong khoa ngữ vănđã không quản nhọc nhằn dạy dỗ em và các bạn trong những năm vừa qua. Sinh viên: Tống Thị Thiều Hương
 3. 5 MỤC LỤC 49TMỤC LỤC49T ............................................................................................................................5 49TPHẦN I:DẪN LUẬN49T ...........................................................................................................7 49TI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI49T .................................................................................................7 49TII. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ49T ......................................................................................................8 49TPHẦN II: CHƯƠNG KHẢO LUẬN49T ................................................................................10 49TCHƯƠNG 1: CƠ SỞ XÃ HỘI LỊCH SỬ49T ........................................................................10 49T1.1.Thời đại Phục Hưng49T .............................................................................................10 49T1.2.Nền văn hóa văn nghệ Phục Hưng49T .......................................................................10 49T1.3. Nước Anh thời Phục Hưng49T ..................................................................................12 49T1.4. Shakespear - cuộc đời và các giai đoạn sáng tác của ông.49T ..................................14 49TCHƯƠNG 2: CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKES PEARE49T ............17 49T2.1.NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG49T...............................................................................17 49T2.1.1.Cái bi49T .................................................................................................................17 49T2.1.2. Bi kịch49T ..............................................................................................................17 49T2.1.3. Nguồn gốc của cái bi và bi kịch.49T ......................................................................20 49T2.1.4. Nghệ thuật bi kịch49T ............................................................................................22 49T2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE.49T ..............................24 49T2.2.1. Bi kịch của Shakcspeare nguyên nhân và nguồn gốc49T.......................................24 49T2.2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE QUA TỪNG VỞ BI KỊCH49T ..............................................................................................................26 49T2.2.2.1. Bi kịch Rômêô và Juliét49T............................................................................26 49T2.2.2.2. Hămlet - Một sự nghiệp quá lớn đặt trên một đôi vai quá yếu.49T ................37 49T2.2.2.3. "Ôtenlô " tấn bi kịch về lòng tin tan vỡ.49T ...................................................53 49T2.2.2.4. Vua Lear : Bi kịch của ý thức cá nhân cực đoan49T ......................................65 49T2.2.2.5. Macbeth49T ....................................................................................................74 49TTỔNG KẾT49T ........................................................................................................................83
 4. 6 49TTHƯ MỤC THAM KHẢO49T ...............................................................................................88
 5. 7 PHẦN I:DẪN LUẬN 46T...oOo... I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI "Trong mỗi con người chúng ta ai cũng chỉ có một lần sinh ra và cũng chỉ có một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là nghệ thuật luôn luôn sống mãi với thời gian" (Van-goc). Có lẽ Shakespear và bi kịch của Shakespear là trường hợp như thế . Đã gần 400 trôi qua, đã trải qua biết bao thế hệ nhưng tên tuổi của Shakespear và tác phẩm của Shakespear vẫn sống mãi với chúng ta. Những bộ phim, những vở kịch : Rômeo -Juliet, Hămlet, Otenlô…vẫn không bao giờ ngớt khách dẫu có chiếu đi chiếu lại đến mấy trăm lần. Giữa Shakespear và chúng ta có biết bao điều cách biệt cả về "không gian và thời gian. Từ khi Shakespear mất cho đến nay nhân loại đã tiến lên những bước tiến khổng lồ, thời đại đã bao lần hưng vong, điều kiện xã hội - chính trị đã bao lần thay đổi, khoa học kinh tế đạt đến những đỉnh cao chưa từng thấy, văn hóa trải qua một chặng đường dài.... Những tưởng Shakespear phải xa lạ với con người hiện đại con người của thế kỷ XX nhưng không Shakespear vẫn sống mãi với chúng ta. Cùng với sự tiến bộ xã hội, con người biết đến với Shakespear ngày càng nhiều, cách hiểu về Shakespear ngày càng sâu sắc hơn, sự tiếp thu thẩm mỹ những di sản của Shakespear ngày càng cao hơn...đó chính là điều kỳ diệu của Shakespear và những tác phẩm của ông. Dẫu cho biết bao đổi thay nhưng mỗi thế hệ chúng ta đều tìm thấy trong mỗi tác phẩm Shakespear một cái gì tha thiết với cuộc sống mình. Shakespear của Anh cũng như Nguyễn Du của Việt Nam và cũng như các thiên tài khác chúng ta càng tìm hiểu càng thấy mới, càng thấy ngạc nhiên, càng thấy hay, càng thấy đẹp. Bởi vì Shakespear đúng như Ben - Jon - xơn, một nhà thơ nhà
 6. 8 soạn kịch đương thời với Shakespear đã viết "Shakespear là linh hồn của thời đại ông không chỉ thuộc về thời đại minh mà thuộc về tất cả mọi thời đại ... tự anh, anh đã là một đài kỷ niệm, không cần mộ chí anh sẽ sống khi sách anh còn sống và khi chúng tôi còn đủ trí thông minh để đọc sách anh, ca ngợi anh". Xã hội ngày càng phát triển thì cũng đồng thời nảy sinh ra nhiều vần đề phức tạp khó giải quyết, bên cạnh những tiến bộ cũng còn tồn tại nhiều mâu thu ẩn khó giải quyết mà "nghệ thuật là tấm gương phản ánh đời sống. Do đó ngành kịch Việt Nam cưa chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều ở Shakespear, bi kịch Shakespear, nhất là nghệ thuật bi kịch của ông, những sáng tác của Shakespear vẫn luôn là những đề tài hay và hấp dẫn, càng đi sâu vào nghiên cứu chúng ta càng thấy cái hay cái đẹp cái ý nghĩa tiềm ẩn trong nó, mà chúng ta cần phải học hỏi, phải bắt chước ông. Bộ môn văn học nước ngoài Lớp 10 trường phô thông trung học thì phần văn học Phục Hưng chiếm một vị trí khá quan trọng, trong đó Shakespear và bi kịch của ông cũng chiếm một vị trí đặc biệt, số tiết dành cho Shakespear và bi kịch của Shakespear là không ít. Shakespear và bi kịch của ông luôn là đề tài mà tôi cảm thấy hứng thú bởi nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của nó. Chính những điều này đã thúc đẩy tôi chọn đề tài : "Cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear qua các vở bi kịch Rômeo - Juliet, Hămlet, Otenlô, Vua Lear, Macbeth". Và mong muôn góp một phần ý kiến của mình về cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear. Tất nhiên trên khuôn khổ hạn hẹp của luận văn này, tôi không thể nêu được hết tất cả những vấn đề mà bi kịch Shakespear đề cập. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Ben Jon-Xơn (1573 -1637) một nhà thơ và một nhà soạn kịch nổi tiếng
 7. 9 đương thời với Shakespear đã viết về Shakespear "Shakespear là linh hồn của thời đại. Ông không chỉ thuộc về thời đại mình mà thuộc về tất cả mọi thời đại... Tự anh, anh đã là một đài kỷ niệm, không cần mộ chí anh sẽ sống khi sách anh còn sống và khi chúng tôi đủ trí thông minh để đọc sách anh, ca ngợi anh". Đã hơn ba thế kỷ trôi quan những tác phẩm cua Shakespear vẫn sống mãi với nhân loại, vẫn được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Trên thế giới nhất là từ thế kỷ XIX. Người ta đã viết về Shakespear và kịch Shakespear với một khối lượng khổng lồ gấp trăm gấp nghìn lần sáng tác của ông. Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu nhà lý luận phê bình, nhà Shakespear học nổi tiếng trên thế giới nghiên cứu về Shakespear và kịch Shakespear như: Hegel, Mác, Puskin, Biêlinxky, A.Asmirnov, Khrapptenko, A.Anixt. Các nhà nghiên cứu đều đưa ra những nhận định đáng giá của riêng mình về thiên tài Shakespear và đặc biệt kịch Shakespear. Nhìn chung khi nghiên cứu về Shakespear và bi kịch của Shakespear các nhà nghiên cứu đều đánh giá rất cao thiên tài nghệ thuật Shakespear. họ điều thừa nhận Shakespear là một thiên tài nghệ thuật kịch đặc biệt là bi kịch. Shakespear đã đạt tới đỉnh cao chót vót của nghệ thuật bi kịch "Shakespear là thiên tài lớn nhất trong những người sáng tạo, nhà thơ tuyệt diệu nhất, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Shakespear con người kỳ diệu, con người vĩ đại, con người không ai sánh nổi đã bắt được mạch đập của vũ trụ" (Biêlinxky). Với bi kịch Shakespear các phạm trù về cái bi, bi kịch, nghệ thuật bi kịch, nhân vật bi kịch, số phận bi kịch được mở rộng và nhân cao khái quát hơn so với những quan niệm cố điên truyền thông. Shakespear đã đưa bi kịch tính cách lên mức độ cao chưa từng thấy "nhân vật mà Shakespear miêu tả là nhân
 8. 10 PHẦN II: CHƯƠNG KHẢO LUẬN 46T...()()()... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ XÃ HỘI LỊCH SỬ 1.1.Thời đại Phục Hưng Thế kỷ XV - XVI ở Tây Âu được gọi là thời đại Phục Hưng trong đó con người "muốn làm sống lại, muốn tái sinh nền văn hóa cổ đại" - Nền văn hóa ra đời trước đạo Gia Tô và chưa hề biết đến Thần Học là gì, Kinh viện học là gì, một nền văn hóa đã đâm hoa kết quả khi chế độ phong kiến chưa hình thành chưa hề bị trói buộc bởi những xiềng xích của luân lý đạo đức phong kiến. Nền văn hóa đó coi trọng con người và đời người. Con người thời đại Phục Hưng muốn tái sinh lại nhưng tinh hoa đó để đấu tranh xây dựng một cuộc sống mới hoàn toàn khác hẳn cuộc sống con người xưa, một cuộc sống văn minh và tiến bộ hơn. Thời đại Phục Hưng là thời đại quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, giai cấp tư sản hình thành đang phản đối lại chế độ phong kiến cả về hai mặt ý thức và kinh tế. Đây là bước ngoặt lịch sử vĩ đại mang tính chất hai mặt : một mặt đó là "thời đại cần đến những con người khổng lồ và sản sinh ra những con người khổng lồ, khổng lồ về tư tưởng, về nhiệt tình về tính cách, khổng lồ về tài nâng nhiều mặt, về hiểu biết sâu rộng"(Angghen). Thời đại Phục Hưng là một sự khám phá mới ra vũ trụ và con người. Mặt khác thời đại Phục Hưng đồng thời là thời đại tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản đây là thời đại mà như Mác đã kết luận "đứa trẻ tư bản sơ sinh toát và máu và dơ bẩn ở tất cả các lỗ chân lông của nó từ đầu đến chân" (Tư bản) 1.2.Nền văn hóa văn nghệ Phục Hưng Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tài
 9. 11 năng khổng lồ trong đó thế kỷ XV đạt đến trình độ chín muồi của tư tưởng nghệ thuật. Thế kỷ này đã sản sinh ra ba ngôi sao tiêu biểu nhất trên văn đàn bây giờ : Rabelais; Cervantes, Shakespear. Văn học Phục Hưng khẳng định những giá trị to lớn của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại, nền văn hóa mà trong đó nhân phẩm con người được tôn trọng, cuộc đời trần thế được đề cao, hạnh phúc trần tục được chấp nhận. Văn hóa văn nghệ thời kỳ này lên tiếng chống lại những quan niệm mà thời trung cổ đề ra. Thời kỳ trung cổ trong đó giáo hội thiên chúa đóng vai trò quan trọng chi phối toàn bộ sinh hoạt xã hội đã đưa ra những luật lệ hà khắc đối với con người. Nhà Thờ chủ trương cấm dục, nền văn học thời trung cổ không có tình yêu nam nữ, quan hệ tình cảm giới tính cùng không có chỉ có duy nhất mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Nội dung cốt yếu của văn học Phục Hưng là đập tan chủ nghĩa quyền uy, ngu dân, thần bí, khổ hạnh, cấm dục. Hệ tư tưởng chủ đạo, hạt nhân cơ bản, điểm xuất phát và qui tụ của toàn bộ nền văn học Phục Hưng là chủ nghĩa nhân văn. ♦Chủ nghĩa nhân văn : (Humanus) "là toàn bộ những quan niệm đạo đức chính trị bắt nguồn không phải từ cái gì siêu nhiên, kỳ ảo, từ những nguyên lý ngoài đời sống nhân loại mà từ con người tồn tại thực tế trên mặt đất với những nhu cầu, những khả năng trần thế và hiện thực của nó, và những nhu cầu và những khả năng đó phải được phát triển đầy đủ, phải được thỏa mãn" (Chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa xã hội - Vôn Ghin). Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa nhân văn là giải phóng con người ra khỏi xiềng xích phong kiến gông cùng của nhà thờ để họ tự do phát triển những khả năng vô tận của họ. Chủ nghĩa nhân văn trả con người về với thế giới trần tục để họ tận hưởng những khát vọng khổng lồ về vật chất và tinh thần của họ.
 10. 12 1.3. Nước Anh thời Phục Hưng Vào thế kỷ XV - XVI nước Anh bước vào một thời đại mới, thời đại tan rã những quan hệ phong kiến và hình thành những quan hệ tư bản chủ nghĩa trong đó "giai cấp quí tộc cũ bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc chiến "hai hoa hồng" và được thay thế bằng một giai cấp thuộc dòng dõi tư sản (Tiu - đô) và có khuynh hướng tư sản" (Ang ghen). Nước Anh đến triều đại Alizabeth, đây là giai đoạn "nước Anh vui vẻ". Nhưng thực chất của giai đoạn này lại sản sinh ra nhiều vấn đề. Đây là thời kỳ thắng lợi huy hoàng của nước Anh. Nước Anh chiến thắng "hạm đội vô địch" của Tây Ban Nha trở thành cường quốc số một ở Châu Âu. Nhưng bên cạnh đó những cuộc đấu tranh trong nội bộ nước Anh vẫn diễn ra gay gắt : đấu tranh giữa bọn quí tộc phong kiến cũ với chính quyền chuyên chế và giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản làm giàu trên xương máu và sức lao động của nhân dân, chúng bóc lộc sức lao động của nhân dân. Đây cũng là thời kỳ nước Anh phát triển mạnh về ngành công nghiệp, đặc biệt là kỹ nghệ len dạ -cánh đồng được phá đi trồng cỏ để nuôi cừu, chính điều này người dân đã bị cướp hết ruộng đất, bị đuổi ra khỏi làng mạc trở thành nhưng kẻ lang thang không nhà cửa bán sức lao động để kiếm sống. Đây chính là thời kỳ tích lũy nguyên thủy tư bản của nghĩa của nước Anh. Về mặt tôn giáo đây cũng là thời kỳ nước Anh xây dựng nền quốc giáo của mình, thoát ly khỏi ách thống trị của giáo hội La Mã. Quá trình xây dựng Anh quốc giáo cũng là quá trình đấu tranh đổ máu. Ngay dưới triều Elizabeth các tín đồn theo cơ đốc giáo vẫn nhiều lần nổi dậy và các cuộc khởi nghĩa đó đều dìm trong biển máu. Tất cả những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội nói trên là cơ sở tốt cho nước Anh tiếp thu trào lưu nhân văn chủ nghĩa. * Phong trào văn hóa văn nghệ Anh thời kỳ này phát triển rực rỡ. Nước Anh trở thành người khổng lồ vượt các nước Tây Âu về triết học, xã hội học,
 11. 13 văn học... Như nhà triết học duy vật Bacon (1561 - 1626), nhà xã hội học không tưởng Thomas More. Về văn học cũng có nhưng đại biểu xuất sắc về thi ca như : Thomas Nau (1503 - 1542). Phillip Sidney (1552 - 1599), Edmund Spener (1552 - 1599), của văn xuôi như : John Lyly (1554 - 1606), Thomas Lodge (1558 - 1628), Robert Green (1558 - 1592), .... Và đặc biệt phát triển nhất là bi kịch vì trong các loại thể loại văn học kịch là loại hình nghệ thuật có khả năng phản ánh xã hội hơn cả. Truyền thống kịch dân gian thời trung cổ bắt gặp phong trào văn học Phục Hưng đã được tiếp thu nguồn sinh khí mới. Trước William Shakespear bước vào kịch trường nền kịch Anh có hai khuynh hướng tiêu biểu. John Lyly và Rober Greene chuyên chú mô tả những cái êm dịu nhẹ nhàng tinh tế. Đề tài mà họ đề cập thường là những mối tình éo le, trắc trở trong thần thoại hoặc trong truyền thuyết nhưng với lối văn đối thoại tinh tế ý vị gây cười nhẹ nhàng. Kịch của Greene có nhiều tính chất bi thảm nhưng kết thúc thường vui vẽ và chú trọng yếu tố yêu nước. Thomas Kyd (1558 - 1594) và Christapher Marcovv (1564 - 1593) : chú trọng mô tả nhưng cảnh rùng rợn đen tối đẫm máu và nước mắt. họ đề cập đến hai chủ đề hoàn toàn mới mẻ: chủ đề hận thù với những cảnh tràn đầy nước mắt và máu. Chủ đề khát vọng với những nhân vật có dục vọng ghê gớm phi thường, khát vọng chinh phục toàn thế giới. Tliomas Kyd và Marcovv là hai tác giả lớn nhất của kịch trường Anh trước Shakespear. Shakespear tiếp thu cả hai khuynh hướng này vận dụng và phát huy hơn nữa thế mạnh của mỗi xu hướng kết hợp cả hai và tạo ra một phong cách nghệ thuật kịch đặc sắc làm rạng rỡ cho nền kịch Anh
 12. 14 1.4. Shakespear - cuộc đời và các giai đoạn sáng tác của ông. William Shakespear là : "linh hồn của thời đại, kỳ tài của sân khấu, Shakespear không chỉ thuộc về thời đại mình mà còn thuộc về tất cả mọi thời đại" (B. Johnson) "Shakespear là thiên tài lớn nhất trong những người sáng tạo. Nhà thơ tuyệt diệu nhất, cái đó không nghi ngờ gì nữa. Shakespear con người kỳ diệu, con người vĩ đại, con người không ai sáng nổi đã bắt được mạch đập của vũ trụ" (Biêlinxky) "trang đầu tiên của Shakespear mà tôi được đọc, đã chinh phục tôi suốt đời, cuộc sống của tôi được nhân lên đến vô cùng" (Goethe). Shakespear sinh ngày 23 - 4 - 1564 tại Strafor (Anh). Cha là John Shakespear một công dân giàu làm thị trưởng thường chủ trì các buổi diễn kịch. Mẹ là Mary Arden, con gái một gia đình có tiếng tăm. Năm 23 tuổi Shakespear thị trấn quê hương, gia đình lên kinh thành Luân Đôn để tìm một hướng đi cho hoài bảo của mình. Con đường đến với nghệ thuật của Shakespear đầy gian khổ. Lúc đầu ông làm chân giữ ngựa ở cổng rạp hát, sau đó làm người soát vé, nhắc vở, làm diễn viên rồi đến đạo diễn và vinh quang nhất khi ông trở thành một kịch gia. Trải qua biết bao gian truân chìm nổi Shakespear đã đạt đến tuyệt đỉnh vinh quang, từ một con người không có bằng cấp không là quí tộc mà trở thành một nhà soạn kịch nổi tiếng mà cả thế giới ngưỡng mộ và kính phục. Shakespear mất ngày 23 - 4 -1616. Để lại 40 vở kịch trong đó có những vở được coi là báu vật của kho tàng văn học thế giới. Shakespear là kẻ thù của tư tưởng thời trung cổ, của thái độ cuồng tín trong tôn giáo và tệ phân biệt chủng tộc. Trong các tác phẩm của Shakespear ông tôn trọng sự bình đẳng, giá trị đạo đức của con người thuộc về tất cả các giai cấp và mọi chủng tộc. Ông tập hợp tất cả những tinh hoa ưu tú nhất của các nền văn học : văn học cổ đại, văn học dân gian, văn học Phục Hưng để tạo
 13. 15 nên tác phẩm nghệ thuật của mình và đã đưa nó lên tuyệt đỉnh vinh quang của nghệ thuật. Ông đã tổng hợp được cả hai khuynh hướng bi kịch đương thời là : tươi tắn nhẹ nhàng và rùng rợn đẫm máu, đồng thời phản ánh được sự chuyển biến phi thường của thời đại cả cái huy và cái đen tối, cái bi và cái hài của nó. Các nhà nghiên cứu thường chia quá trình sáng tác của Shakespear thành ba giai đoạn: 32T1 . Giai đoạn thứ nhất (1592 - 1600) : màu xanh của mùa xuân. Đây là giai đoạn ra đời của những tác phẩm mang tính lãng mạn, lạc quan yêu đời mà tiền đề là xã hội lịch sử nước Anh vui tươi dưới triều đại Elizabeth. về thể loại gồm có : kịch lịch sử, hài kịch và hai vở kịch đó là Romeo Juliet và Judo Xêđa. 32T2. Giai đoạn thứ hai (1601 - 1608) : những cơn giông tố của mùa hạ Lúc này sự đoàn kết tạm thời giữa quí tộc và tư sản tan rã hẳn. Trung thành với tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa Shakespear đoạn tuyệt, dứt khoát hẳn với ảo tưởng phong kiến đương thời. Ông nhận ra rằng thời kỳ Phục Hưng đang dần chết. Những nhân vật trên sân khấu của Shakespear thường là những con người đa diện luôn suy nghĩ băng khoăn để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Chưa bao giờ vấn đề ý nghĩa cuộc sống, vấn đề hạnh phúc con người được đặt ra gay gắt hơn và bắt người ta suy nghĩ nhiều như ở các vở kịch Hămlet, Otenlô, Macbeth, Vua Lear. Các vở hài kịch giai đoạn này cũng đượm phần chua chát : Cái gì kết thúc là cái ấy tốt - 1602 ; Troihis và Cressida (1602) 3. Giai đoan thứ 3 (1608 — 1616) vẻ u buồn của mùa thu.
 14. 16 Từ năm 1608 thế lực quân chủ tạm thời thắng thế. Trên sân khấu lối kịch kiểu cách đáp ứng thị hiếu của quí tộc đã lấn áp những vở kịch của Shakespear. Ở giai đoạn này Shakespear vẫn quay lại những vấn đề đã đề cập trước kia nhưng lúc này nội dung phản ánh có phần dịu xuống. Mâu thuẫn không gay gắt quyết liệt, kết thúc kịch không phải là những cảnh tan nát chết chóc, đẫm máu như giai đoạn trước mà là một kết thúc vui vẻ đoàn viên . Qua ba giai đoạn sáng tác này của Shakespear cho thấy : Wiliiam Shakespear là người tiêu biểu lỗi lạc cuối cùng của tư tưởng nhân đạo thời Phục Hưng và là người mở đầu cho nền văn học cận đại, đề cao bênh vực quyền sống quyền tự do yêu đương và những khát vọng của con người. Shakespear mất đi đã để lại cho kho tàng văn học thế giới những tác phẩm văn học vô cùng quí báu. Có những tác phẩm của ông như Ronieo Juliet, Hămlet, Otenlô, Macbetth, Vua Lear được coi là những báu vật của kho tàng văn học thế giới trải qua thời gian nó vẫn tỏa sáng lấp lánh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, đã biết bao người, bao thế hệ khám phá nó tìm hiểu nó mà vẫn không thấy cái hay cái đẹp ẩn dấu trong nó.
 15. 17 CHƯƠNG 2: CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKES PEARE 2.1.NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 2.1.1.Cái bi Theo "từ điển thuật ngữ văn học" : "Cái bi là một phạm trù mỹ học phản ánh một hiện tượng có tính qui luật của thực tế đời sống xã hội, thường diễn ra trong cuộc đấu tranh không ngang sức giữa cái thiện và cái ác, cái mới và cái cũ, cái tiến bộ với cái phản động... Trong điều kiện những cái sau còn mạnh hơn cái trước. Đó sự trả giá tự nguyện cho chiến thắng và sự bất tử về tinh thần bằng nỗi đau và cái chết của nhân vật chính diện. Cái bi tạo ra một cảm xúc thẩm mỹ phức hợp bao gồm cả nỗi đau niềm hân hoan lẫn nỗi sợ khủng khiếp cái bi thường đi liềnvới nỗi đau và cái chết. Song bản thân nỗi đau và cái chết chưa phải là cái bi.Nỗi đau vài cái chết chỉ trở thành cái bi khi hướng tới và khẳng định cái bất tử về mặt tinh thần của con người". Cái bi là cơ sở qui định đặc trưng của xung đột nghệ thuật trong thể loại bi kịch. Đó là sự xung đột được tạo nên bởi hành động tự do của nhân vật trong việc thực hiện cái tất yếu mà nó tự thấy trước là không tránh khỏi bị giẫy chết như nhân vật trong bi kịch anh hùng, hoặc không thấy trước như trong bi kịch về sự lầm lạc. 2.1.2. Bi kịch Theo "từ điển thuật ngữ văn học" : "Bi kịch là một loại hình kịch thường được coi là đối lập với hài kịch. Bi kịch phản ánh không phải bằng tự sự mà bằng hành động của nhận vật chính trong mỗi xung đột không thể điều hòa được giữa cái thiện và cái ác, cái cao cả và cái thấp hèn.... diển ra trong một tình huống cực kỳ căng thẳng mà nhân vật chỉ thoát ra khỏi nó bằng cái chết
 16. 18 bi thảm, bằng sự hy sinh mất mát, gây nên những suy tư và xúc động mạnh mẽ đối với chúng". Theo Engels : "Bi kịch là sự thể hiện cái xung đột giữa yêu cầu tất yếu về mặt lịch sử và tình trạng không khả năng thực tế thực hiện yêu cầu đó" Theo Engels : "Bi kịch là sự thể hiện cái xung đột giữa qui luật khách quan (nghĩa là không phụ thuộc và chủ quan con người) và và khả năng con người không thể khắc phục được, không chiến thắng được hoàn cảnh khách quan. Trong bi kịch cái chết không chỉ là sự hủy diệt, nó còn có nghiã là sự bảo tồn dưới hình thức biến dạng cái mà trong hình thức có sẵn cần phải bị tiêu vong". Theo Arisíote trong nghệ thuật thi ca : "Bi kịch là sự bắt chước hành động hệ trọng và trọn vẹn nhằm dùng hành động chứ không phải bằng kể chuyện, bằng cách gây nỗi xót thương và nỗi sợ hãi để thực hiện sự thanh lọc những nỗi xúc động tương tự... Bi kịch nhằm miêu tả những con người tốt nhất so với những con người trong thực tế. vì bi kịch đã miêu tả những con ngươi tốt hơn mọi người nên ta cần bắt chước những họa sĩ vẽ chân dung giả : tức là khi vẽ người nào đó thì đồng thời với việc làm cho các bức chân dung giống người được vẽ, họ còn vẽ người đó thành đẹp hơn thực. Và Aritxtôphan cho rằng : "Bi kịch và hài kịch đem lên sân khấu nhưng sự thực xây ra trong đời sống ... Những việc đó đối với chúng ta rất quen thuộc, những việc đó chúng ta đã sống hàng ngày...". "Giá trị của bi kịch là sự thanh lọc tình cảm thông qua xót thương và sợ hãi" (Aritxtot) Sự thanh lọc tình cảm đó chính là sự giáo dục đạo đức và thẩm mỹ. Còn sự xót thương và sự sợ hãi theo như Higels và Aritxtot thì sự xót thương có
 17. 19 hai nghĩa. Nhưng sự xót thương mà bi kịch nói đến chính là lòng thương chân chính "lòng thương chân chính là lòng thương cố gắng đồng cảm với cái gì cao thượng là khẳng định, là cối tử trong con người đang đau khổ" (Heghen). Nhiều loại bi kịch và các tác giả đã phân chia bi ra làm 6 loại bi kịch : Bi kịch của cái mới, cái tiến bộ, cái cách mạng còn đang trong thế yếu. Bi kịch của cái mới, cái tiến bộ, cái cách mạng đang ở trong thế thắng trong toàn cục nhưng một bộ phận của nó còn lâm vào hoàn cảnh trớ trêu khiến người anh hùng bị sa cơ và tiêu vong. Đó là bi kịch của các nhân vật bị chết trước bình minh, cái chết mang tính bi hùng kịch. Bi kịch của cái cũ là bi của cái đã lật đến trang cuối cùng nhưng chưa hoàn toàn trở thành xấu xa, phản động, trái lại nó còn có ít nhiều sứ mạng trước lịch sử mà sớm bị tiêu vong thảm thương Bi kịch của chính cái xấu là cái cũ thật sự trở thành cái xấu và gây tác hại khủng khiếp và cần bị trừng phạt nghiêm khắc (...). Bi kịch của sự nhầm lẫn, của sự kém hiểu biết, của sự ngu dốt "sự ngu dốt là con quỉ mà chúng ta e rằng nó sẽ còn gây nhiều tấn bi kịch. (Marx). Bi kịch của khát vọng nảy sinh do mâu thuẫn gay gắt giữa khát vọng chính đáng và khả năng không thực hiện được. Nó nói lên sự tan vỡ và mất mát của những gì yêu quí nhất, đáng trân trọng nhất của con người. Shakespeare không phải là một nhà lý luận. Ông không phát biểu hay trình bày quan điểm thuần túy của mình về cái bi. Ông đã trình bày quan điểm của mình về cái bi và bi kịch qua từng vở kịch thông qua lời nói, suy nghĩ việc làm của từng nhân vật. Quan điểm của Shakespeare về cái bi và bi kịch rất phong phú và cũng rất độc đáo. Có khi Shakespeare còn đi ngược lại những khái niệm về bi kịch, những quy luật chung đã định ra. Ví dụ như
 18. 20 Aristote cho rằng "bi kịch là sự bắt chước hành động cao thượng" nhận định trên rất đúng trong các vở bi kịch "Romêô - Juliét", "Hamlét", "Otenlô". Nhưng chưa thật đúng so với hai vở "Vua Lear" và "Macbeth". Nhưng nhân vật như Vua Lear và Macbeth không thể xem là "những người tốt nhất so với nhưng người trong thực tế", mà hai nhân vật này đúng như Lénine đã nhận định đó là "Hiện tượng phong phú hơn qui luật". Lear và Macbeth trong hai vở kịch là nhân vật tội lỗi mù quáng ảo tưởng, say mê quyền lực, tràn đầy dục vọng. Và hành động của họ thì đó không phải là "sự bắt chước hành động nghiêm túc và cao thượng". Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Shakespeare, một thiên tài, ông xây dựng nhân vật bi kịch của mình bằng cách nhìn cách đánh giá rất riêng sáng tác chứ không gò bó theo một khuôn mẫu có sẵn. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng cái khái niệm cái bi và bi kịch chỉ đứng trên tổng thể, với bi kịch truyền thống. Còn đối với bi kịch của Shakespeare thì có lẽ không một ai có thể đưa ra một khái niệm hoàn toàn chính xác. Chính vì vậy mà trải qua mấy thế kỷ mà những chàng Romeo, Hămlet, Otenlô, những nàng Juliét, Dexdeniôna, vẫn được mọi người ngợi khen và ngưỡng mộ. 2.1.3. Nguồn gốc của cái bi và bi kịch. Cái bi - một phạm trù mỹ học hơn bi kịch - một thể loại văn học. Cái bi đã xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp (hành động đầu tội lỗi thảm khóc của Oedipe) và trong anh hùng ca Homère (Cảnh chia tay của vợ chồng Hector khi chàng sắp xông ra chiến trận). Bi kịch xuất hiện sau cái bi rất lâu. Nó xuất hiện từ khi nhà nước dân chủ chủ nô Athenes hình thành "Quyền lực tối cao của nhà nước đó là thuộc về hội đồng nhân dân. Ở đó mọi người dân Athenes có quyền tham gia và phát biểu (Angels). Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển cá tính, sự trổi dậy của cá tính. "Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại là sự thể hiện của các hình thức đẹp đẽ của cá tính (Hégel). "Không có dân tự do Hy Lạp thì không thể sinh ra nghệ
 19. 21 thuật bi kịch Hy Lạp. Đó là một mệnh đề vô cùng chính xác (Hầu Loại Ngư). Bi kịch có nguồn gốc từ "bài ca về con dê" do những người giáo đầu các khúc ca thần rượu nho sáng tác (Aristote) và được hội đồng ca hát trong buổi lễ tế thần Dionysos. Thời Hy Lạp cổ đại những khái niệm đơn giản ngây thơ về cuộc đời không còn nữa. Con người muốn nhận thức, ly gián những mâu thuẫn xung đột gay gắt của cuộc đời bằng tư tưởng, hành động, cái nhìn thẩm mỹ. Do đó bi kịch mở rộng chủ đề, đề tài mang ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn, cá nhân con người được đề cao hơn. Anh hùng ca Momise, bi kịch của Etchyle, Sophơie, Euripiđe ra đời. Các tác phẩm đều chú ý đến tính bất tử của chất người chân chính, cảm hứng về sự tái sinh của vẻ đẹp con người đặt dưới một hình thái mới đầy an ủi. Bi kịch thời trung cổ phuơng Tây mang màu sắc tôn giáo gắn với truyền thuyết Ađam - Eva, truyền thuyết giáng thế và chịu khổ hình hàng trên thập giá của Chúa Jesus. Nó không mỹ hóa vẽ đẹp của con người, ca ngợi sự quằn quại, đau thương của con người bằng triết lý khắc kỷ" (Đỗ Văn Khang- Đỗ Huy). Bi kịch phục hưng đặt ra vấn đề nhân sinh và mang tính lý tưởng rõ rệt, xây dựng xung đột giữa "tính cách khổng lồ và hoàn cảnh khắc nghiệt, khai thác nhưng cơn lốc dục vọng, quá trình trở thành nạn nhân của dục vọng, những trở ngại của cuộc sống bên ngoài, phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc giữa lý tưởng nhân văn hướng về tự do, muốn giải phóng con người với thực tại cuộc sống là con người đang rơi vào siềng xích mới khủng khiếp hơn. Bi kịch cổ điển cuối thế kỷ xvII phản ảnh mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và dục vọng, phản ánh vấn đề đạo đức công lệ và danh dự. Bi kịch thời này đã đạt được những giá trị to lớn về mặt nghệ thuật : có đóng góp quan trọng
 20. 22 trong nghệ thuật xây dựng tính cách, sử dụng các biện pháp tu từ, nghệ thuật kết cấu kịch. kịch của Corneille là "Trường học của những tâm hồn cao thượng". Bi kịch của thế kỷ ánh sáng phản ánh được sự nồng nhiệt của khát khao, đam mê căm giận, kiêu hãnh, đau đớn hy vọng, tuyệt vọng của tình yêu và tuổi trẻ trong việc chiếm lĩnh tư thức làm chủ cuộc đời. 2.1.4. Nghệ thuật bi kịch Theo Max và Engels (về văn học nghệ thuật), "nghệ thuật bi kịch được xem xét dựa trên các yếu tố : mối quan hệ giữa tính cách và hoàn cảnh tính trọng đại bên trong của nhân vật bi kịch, ý thức đón nhận sự hy sinh của nhân vật, tính lạc quan và đầy thi hứng của hành động bi kịch.... Bi kịch là một trong những đỉnh cao của sự sáng tạo thi ca, là loại hình đầy chất triết luận, phản ảnh sâu sắc các vấn đề trong cuộc sống. vẻ đẹp trong bi kịch là vẻ đẹp của những kinh nghiệm cay đắng của cuộc sống. Bi kịch về bản chất là ca ngợi, khẳng định sự bất tử của con người và phát hiện những phẩm chất cao đẹp anh hùng của nó..." 2.1.5. Nhân vật bi kịch "Bi kịch là sự trình bày hành động của nhân vật đấu tranh quyết liệt với những cái đối lập bên ngoài (hoặc bên trong) để tìm cách tự khẳng định mình theo sự thúc đẩy của chí khí và khát vọng bên trong... Để có hành động thực sự kịch cần thiết rằng nguyên lý tự do và độc lập cá nhân đã phải thức dậy ít nhất ý thức tự quyết định, ý muốn tự do và tự mình chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân và hậu quả của nó phải được thức tĩnh dậy (Higels -Mỹ học) Mỗi vở bi kịch đều mang một nội dung riêng, xây dựng những nhân vật với với sự độc đáo riêng của nó. Yếu tố để tạo nên sự độc đáo hấp dẫn của
 21. 23 mỗi vở bi kịch là do tính cách của nhân vật quyết định. Nói về tính cách của nhân vật trong bi kịch Aristote đã nhận xét : "Điều thứ nhất là điều quan trọng hơn cả là tính cách (nhân vật bi kịch) phải cao thượng "(Aristote -Thi pháp). "Nhân vật bi kịch là những con người có một mức độ phát triển nhất định vế chất người, phải được xoa vào người một thứ dầu thánh nào đó để có đủ sức va chạm với nhưng thế lực bên ngoài hay bên trong " (Hergen). Nhân vật bi kịch là "một thủ phạm vô tội" Nhân vật trong bi kịch luôn ý thức được mình tự biết mình phạm lỗi và tuyên bố rằng mình nhận trách nhiệm về các tội lỗi của mình. Prométhée bị thần Zeus trừng phạt vì tội đánh cắp lửa thiêng đem xuống cho loài người để không hề ân hận vì việc mình đã làm. "Ta cố tình phạm tội, phải, chính ta cố tình phạm tội. Việc đó ta không chối cải, vì muốn cứu lấy loài người nên ta tự chuốc lấy đau khổ hôm nay" (Promethée bị xiềng). Otenlô buột lòng giết người mình thương bởi vì chàng cảm thấy vợ mình đã quá xúc phạm đến danh dự phẩm giá và lòng tin của chàng. Chàng có đầy đủ lý lẽ để biện minh cho hành động của mình "Ta là kẻ giết người đáng kính, ta giết người hoàn toàn không phải vì căm giận mà vì lòng danh dự. (Otenlô). Theo Aristote "bi kịch là sự bắt chước các hành động cao thượng", "miêu tả những con người tốt nhất", "đẹp hơn thực". Nhận định này đúng với các vở bi kịch Prométhee bị xiềng, Antigone, Romeo và Juliet, Hămlet, Otenlô nhưng trong King Lear và Macbeth của Shakespeare thì chưa thỏa đáng nhất là Macbeth . Như Lê-nin đã nhận đinh "hiện tượng phong phú hơn qui luật", Lear và Macbeth là những nhân vật tội lỗi, mù quáng, say mê quyền lực, tràn đầy dục vọng, những nhân vật này không thể nào được xem là "những con người tốt nhất so với nhưng con người trong thực tế", cũng như các vở bi kịch này không "nhằm miêu tả những con người tốt hơn mọi người", và cũng không là "sự bắt chước các hành động nghiêm túc và cao thượng". Qua đó ta
 22. 24 có thể thấy Shakespeare đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật bi kịch. 2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE. 2.2.1. Bi kịch của Shakcspeare nguyên nhân và nguồn gốc Giữa lúc ông đang thành công rực rỡ trên hai thể loại : kịch lịch sử và hài kịch thì ông lại chuyển sang một thể loại mới đó là bi kịch. Bi kịch đã trở thành đỉnh cao nghệ thuật của Shakespeare. Chính điều này cho chúng ta tài năng đa dạng của Shakespeare và một cảm quan hết sức nhạy bén của ông. "Ngay giữa lúc ông muốn công chúng vui cười thỏa thích ông vẫn cảm nhận được mối nguy cơ đe dọa con người, mưu toan bóp nghẹt tiếng cười gây nên biết bao cảnh tang tóc đau thương khiên cả máu và nước mắc phải đổ ra không ít". (Lương Duy Trung - Văn Học Phương Tây - NXBGD 1998). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái bi trong bi kịch của Shakespeare. Nhưng nguyên nhân sâu xa và chủ yếu đó là xã hội và thời đại. Sự biến đổi lớn về thời đại đã tác động đến cảm quan Shakespeare. Cảm nhận xã hội và thời đại của Shakespeare mang tính chất bi quan. "Chán nản rồi ta kêu gào cái chết Vì phải nhìn kẻ nghèo trong trơ trụi sinh ra Thằng vô lại đắm mình trong hoan lạc Lòng tin trong trắng bị nguyền rủa xót xa Danh dự cao sang đặt vào nơi tủi hổ. Tấm lòng trinh nữ bị tan nát dày vò Sự điên rồ cai quản tài hoa
 23. 25 Và chân lý gọi lầm là đơn giản. (Đoạn kết Hămlet) Trong bi kịch của mình Shakespeare chỉ rõ cho chúng ta thấy, nguyênnhân, nguồn gốc dẫn đến bi kịch. Mỗi vở bi kịch Shakespeare đề cập đến một vấn đề, đề tài riêng. Nhưng cho dù ông đề cập đến những đề tài khác nhau như thế nào chăng đi nữa thì tất cả các vở bi kịch của ông đều có chung một nguyên nhân dẫn đến bi kịch đó là : xã hội và thời đại ông đang sống, xã hội mà Chủ nghĩa tư bản ra đời, đồng tiền lên ngôi làm khuynh đảo mọi "luân thường đạo lý",... xã hội nảy sinh ra chủ nghĩa cá nhân "Cái bi trong bi của Shakespeare không chỉ bó hẹp trong một phạm vi nhất định mà là cái bi bao quát toàn bộ cuộc sống trong nhưng biểu hiện đa dạng nhất của nó". (A.Anixt). "Những xung đột mang tính chất bi kịch trong bi kịch của Shakespeare có nguồn gốc từ xã hội nhưng những bi kịch trong bi kịch của Shakespeare thuộc về con người" (A.Anixt). Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái bi trong bi kịch của Shakespeare đó là những dục vọng cá nhân. Nguồn gốc tất cả nhưng gì xảy ra trong bi của Shakespeare là tính hành động và ước vọng của con người. A.Anixt khi tìm hiểu về bi kịch của Shakespeare đã khái quát : "không có một cái gì phụ thuộc vào thiên nhiên mà lại là nguyên nhân của cái bi trong Shakespeare. Cái gì ở ngoài ý chí con người có thể là thảm khốc nhưng không thể là bi kịch. Cái bi trong Shakespeare chỉ có một nguồn gốc cuộc sống trần thế của con người và chủ yếu là sự xung đột quyền lợi của con người theo đuổi nhưng mục đích phù hợp với cá tính và ham muốn riêng". Trong tất cả các vở bi kịch của Shakespeare đều xuất hiện cái ác. Cái ác ngoài yếu tố khách quan Shakespeare còn chỉ ra rằng cái ác được sinh ra từ chính những ham muốn thấp hèn ích kỷ của con người - muốn chiếm đọat của cải vật chất. Cũng có khi cái ác còn có nguồn gốc khác không phải nằm trong
 24. 26 những ham muốn vật chất mà còn cả trong những ham muốn tinh thần của con người, đôi khi những ham muốn tốt, những nguyên nhân cao quí lại là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tai hại trong bi kịch của Shakespeare. Cách thể hiện của Shakespeare về cái bi không hình thành ngay một lúc. Nó phát triển đồng thời với nhưng mặt khác nhau trong sáng tác của ông... 2.2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE QUA TỪNG VỞ BI KỊCH 2.2.2.1. Bi kịch Rômêô và Juliét Rômêô và Juliét là vở bi kịch đầu tay của Shakespeare ra đời vào cuối giao đoạn sáng tác thứ nhất, giữa lúc mà Shakespeare đang gặt hái được nhiều thành công trên hai thể loại lịch sử và hài kịch. Rô mèo và Juliét tuy là bi kịch nhưng vẫn mang màu xanh của mùa xuân. vở kịch tuy kết thúc bằng cái chết của đôi trai gái yêu nhau, nhưng tác phẩm vẫn mang tính chất lãng mạng, lạc quan, yêu đời. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu thí tác phẩm được viết vào khoảng 1594 - 1595. Viết vở kịch này Shakespeare đã dựa theo một truyện bằng văn vần (khoảng 3000 câu) của một nhà thơ trẻ người Anh là Athur Brooke, xuất bản 1560. Brooke sáng tác dựa theo một truyện bằng văn xuôi do Matteo Bandello (Ý) viết, xuất bản khoảng 1535 và của Adrien Sevin xuất bản 1542... Mỗi người viết hoặc dịch đều thêm thắt sửa đổi theo ý mình để câu chuyện thêm hấp dẫn. Nhưng chỉ đến Shakespeare thì câu chuyện tình của đôi bạn tình thành Veron mới được lưu lại cho hậu thế. Rômêô và Juliét là bản tình ca bất tử ca ngợi sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng oán thù, và cả những thế lực đen tối trong xã hội. Nội dung vở kịch xoay quanh mối tình say đắm mãnh liệt của đôi trai gái thành Veron là Rô mèo và Juliét. Rômêô và Juliét là đôi trai gái được sinh ra từ hai gia đình có oán thù nhau từ lâu đời. "Mối thù sâu sắc đến nỗi kể cả hai họ, thâm chí
 25. 27 giai nhân hai gia đình gặp nhau là có chuyện cãi cọ hoặc chém giết nhau". Nhưng thật bất ngờ cuộc gặp gỡ giữa đôi trai gái này lại diễn ra như một "định mệnh", như một mối "duyên tiền định". Một đêm tộc trưởng Cupulet mở dạ yến. Romeo, con trai của tộc trưởng Montagui, đang say mê Rodalin, một cô gái trong họ Cupulet, nên cùng vài người bạn đeo mặt nạ đến dự buổi dạ yến này để gặp Rodalin. Nhưng khi đến nơi Romeo gặp Juliet con tộc trưởng Capulet, và hai người đã yêu nhau say đắm từ ánh mắt đầu tiên. Nửa đêm hôm đó, sau khi tiệc tan họ đã gặp nhau và hai người " trao nhau lời thề chung thủy". Sáng hôm sau, Romeo tới gặp cha linh hiến là tu sĩ Lôrân và yêu cầu tu sĩ làm phép cưới cho hai người. Tu sĩ ưng thuận vì hy vong rằng “mối duyên lành này sẽ làm mối hận thù giữ hai họ đổi thành tình sâu nghĩa nặng ”. Nhưng cùng ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện không hay. Tibân (Tybalt), anh họ Juliet, gặp Romeo và buông lời hỗn xược, Romeo nhịn nhưng bạn Romeo là Mêkiuxio thì bực tức và đánh nhau với Tibân. Thừa lúc Romio len vào giữa để can, Tibân đâm chết Mêkiuxio. Để báo thù cho bạn Romeo đã đâm chết Tibân. Vương chủ thành Vêsora kết án Romeo phải đày khỏi thành Vêsona. Sau khi giết Tibân, Rômeo trốn trong phòng tu sĩ Lôrân. Nhờ sự an ủi và khuyên bảo của tu sĩ và nhờ sự giúp đỡ của vú nuôi Juliet, Romeo ngay đêm đó đã tới để gặp nàng và từ biệt nàng. Khi Romeo ở nhà cha Juliet ép nàng phải lấy một thanh niên quý tộc là bá tước Parit, Juliet không muốn làm vợ Parit nên đã nhờ tu sĩ Lôrân nhờ giúp đỡ. Lôrân cho nàng uống một liều thuốc ngủ để nàng giả vờ chết, đợi Romeo trở về. Tưởng Juliet, Romeo từ nơi lưu đày lén trở về Veron. Chàng có mang
 26. 28 theo một liều thuốc độc, Romeo lẻn vào thăm mộ Juliet, ở đây chàng gặp Parit và đã giết y, chàng đã uống thuốc độc và chết. Juliét tĩnh dậy và thấy người yêu mình đã chết, nàng đau xót vô cùng. Nàng hôn lên đôi môi của Romeo để uống hết những giọt thuốc còn lại để chết theo chàng. Nhưng thuốc đã khô hết, Juliet bèn rút kiếm tự vẫn và ngã gục chết bên xác chàng. Tin lan ra, khắp thành Veron xôn xao vương chủ và hai gia đình kéo đến. Tu sĩ Lôrân đã kể câu chuyện tình thương tâm này cho họ nghe. Và : "Bên xác con, cha mẹ đã quên thù" Người ta thường nói Romeo và Juliet là vở bi kịch của tình yêu, một tình yêu trong sáng và chân thành. Romeo và Juliet gặp nhau cũng rất tình cờ, họ đã yêu nhau say đắm từ ánh mắt đầu tiên. Gặp Juliet, Romeo gần như bị chinh phục ngay lập tức, bởi vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nhưng hết sức kiều diễm và lộng lẫy của nàng. Chàng đã phải sững sờ thốt lên "tiểu thư nào kia đang làm lộng lẫy bàn tay người khiêu vũ với nàng. vẻ đẹp tuyệt thế kia sao cõi trần lại có" Họ vừa gặp nhau đã bị hút vào nhau "như hai luồng điện để phát ra một tia lửa, sự việc xảy ra nhanh chóng quá, bất ngờ quá, thình lình quá như ánh chớp kia vội tắp trước khi ta kịp nói: kìa chớp lóe". Gặp Juliet, Romeo hầu như ngay lập tức quên ngay nàng Rosaline mặc dù mới đó tình yêu của chàng đối với Rosaline đã làm cho chàng u sầu khổ não đến nỗi cha chàng phải nói "nhiều buổi sáng ta bắt gặp nó ở đó, hạt lệ đầm đìa làm thêm ướt giọt sương môi trường, rồi lại não ruột thở dài khiếm đám mây mù thêm u ám... . Nó như nụ hoa kia bị một con sâu ghen ghét đục khoét trước khi được phô trương kheo sắc dưới ánh mặt trời". Tình yêu của Romeo dành cho Juliet thật khác xa tình cảm trước đó của chàng đối với Rosaline. Tình yêu đó như cha Lawrence đã nhận xét "chỉ là sự cuồng si, rồ dại nhất thời" đó là "ái tình mắt bị bịt kín" như Romeo tự thú với
 27. 29 bạn. Khi Meratô khuyên chàng "Anh đang say đắm vì tình, vậy anh hãy mượn thần ái tình đôi cánh mà tung bay ra khỏi cõi phàm tục". Romeo đã than thở "tôi đã bị trúng thương vì mũi tên của Cupid rồi còn mượn đôi cánh nhẹ của hắn mà bay sao được". Khi yêu Rosaline Romeo đã đau khổ thật nhiều bởi tình yêu đó chưa trọn vẹn, yêu nhưng chưa được đáp trả. Romeo bi quan tuyệt vọng chỉ biết than van sầu não. Nhưng với Juliet thì khác hẳn "trên đời này không có gì hạnh phúc bằng tình yêu và được yêu" (Goerge). Romeo đã yêu và đã được Juliet đáp trả lại tình yêu đó. Chàng đã tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đó. Juliet đã cho chàng biết thế nào là một tình yêu đích thực. Chàng không còn nhút nhát thụ động chờ đợi rồi u sầu ủ ê nữa mà tràn đầy hạnh phúc bởi tình yêu đã tiếp thêm sứa mạnh cho chàng. Chàng chủ động để tìm mọi cách để vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để gặp riêng nàng, để tỏ tình với nàng. "Ta vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu. Mấy bức tường đó ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được, người nhà nàng ngăn sao nổi tôi." "Ái tình, ái tình đã xui tôi tìm kiếm, ái tình cho tôi lời khuyên và tôi đã cho ái tình đôi mắt". Tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm cho chàng. "Nàng hãy nhìn tôi với khóe mắt yêu thương là tôi chẳng ngại ngần gì hận thù của họ nữa... Tôi chẳng phải là tay thủy thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất thì tôi cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật". Tình yêu của họ thật đẹp, thật lãng mạn, họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng đích thực từ lòng mình. Juliet, một cô gái lần đầu tiên bước vào ngưỡng của tình yêu. Tình yêu đến với cô thật bất ngờ như tiếng sét lúc trời quang. Cô nghe trái tim mình rạo rực và đã đi theo tiếng gọi của trái tim, tự
 28. 30 phó thác hoàn toàn cho sự mách bảo của trái tim mình. Tình yêu đồng thời cùng tiếp thêm cho Juliet vượt qua bản chất e thẹn của một cô gái mới lớn, vượt quạ hàng rào của vòng lễ giáo, xóa nhòa đi mối thù của giữa hai dòng họ mạnh dạn tình nguyện đích ước với người yêu. "Chàng ơi, em chẳng muốn vượt vòng lễ giáo, em muốn,... em muốn từ chối những lời vừa nói... nhưng thôi khách sáo làm gì? Chàng Montaque tuấn tú ơi. Em yêu chàng say đắm..". Trong tình yêu những người con gái hay che dấu tình cảm của mình không dám nói ra. Nhưng ở đây Juliet đã mạnh dạn thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình không giấu điếm với Romeo điều gì. "Chàng Romeo phong nhã ơi, nếu chàng cho em là kẻ dễ xiêu lòng quá thì em sẽ cau mày, sẽ làm cao, sẽ nói không, để chàng sớm khuya đeo đuổi... Có lẽ chàng cho em là cô gái lẵng lơ, nhưng em hãy tin em người quân tử, em giàu lòng chung thủy hơn những kẻ giả bộ kiêu kỳ và cũng van xin thú thật nếu chàng chẳng bắt gặp em đương thố lộ mối tình tha thiết thì em cũng dè dặt hơn cùng chàng". Juliet quả thật là một cô gái thông minh và có cá tính, chính Juliet cùng là người chủ động đưa ra vấn đề hôn nhân đối với người yêu. "Ngày mai em sẽ nói cho người đến gặp chàng, chàng sẽ cho biết muốn hôn lễ cử hành ngày nào, chỗ nào." Trong tình yêu có những lúc Juliet là một cô gái rất ngây thơ, nhưng có lúc nàng rất thông minh. "Nàng thông minh và sâu sắc một cách tuyệt vời trong những cảm nghỉ yêu đương của mình" "Ước mơ đẹp tự nó đã giàu có, nó hãnh diện về thực chất chứ không phải bằng những cái tô điểm bề ngoài. Những kẻ còn đem được của cải của mình, thật còn quá nghèo nàn. Mối tình chân thật của em lớn đến nổi giá muốn đếm một nữa kho tàng của lòng em, em cũng không thể nào đếm xiết".
 29. 31 Khi Romeo dùng trăng để thề nguyền thì Juliet lại bày tỏ hết sức khôn ngoan và dịu dàng "em xin chàng đừng lấy trăng kia để thề thốt, vầng trăng nghiêng ngã mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về". Nàng rất thông minh sâu sắc và hiểu rõ qui luật tình yêu "yêu có nghĩa là trao ban, trao ban có nghĩa là lãnh nhận". Nàng biết rằng: "Ái tình cũng giống như thủy ngân trên tay Xòe rộng bàn tay ra nó sẽ ở lại Nắm chặt bàn tay lại nó sẽ tuôn đi" - Dorothy Parleer - cho nên nàng đã nói với Romeo "Em chỉ muốn rộng lòng hào phóng và tặng chàng lần nữa. Em càng tặng chàng thì em càng có nhiều vì cả hai điều là vô tận". Juliet đã trở thành "Hình tượng người thiếu nữ yêu đương đẹp nhất trong văn học thế giới" Mối tình của họ trở thành mối tình thơ mộng, lãng mạn nhất trong văn học. Nó là một bản tình ca bất hủ ca ngợi tình yêu, một mối tình mạnh hơn cái chết. Khi Romeo và Juliet bên nhau họ cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào và tưởng tượng ra biết bao điều hết sức thú vị. Trò chuyện cùng nhau bằng những lời nói hết sức thông minh. Khi Juliet hỏi "chàng làm sao đến được chốn này" thì Romeo đáp lại không chút ngại ngùng "tôi vượt đôi tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu...". Romeo thông minh khi nhận ra những điều mà Juliet dấu kín trong lòng nhưng Juliet lại biểu hiện qua đôi mắt lung linh của nàng. "Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng đã tha thiết nhờ đôi mắt nàng long lanh đợi ánh sao về". Và khi tình yêu của họ gặp trở ngại thì họ làm tất cả để bảo vệ tình yêu
 30. 32 của mình. Juliet sẵn sàng liều thuốc ngủ rồi vào nằm trong hầm mộ để đợi người yêu, để khỏi làm vợ Parit. Điều này thật không dễ chút nào đối với nàng, một cô gái mới lớn quen sống trong sự chiều chuộng của gia đình. Nhưng chính sức mạnh của tình yêu đã giúp nàng làm được điều đó. Trước khi quyết định hành động của mình nàng không phải không do dự, nàng vẫn lo sợ dằn vặt và nghi vấn, nàng sợ những điều bất trắc xảy ra đối với nàng. "Nhỡ thuốc không kiên hiệu thì sao ? Sáng mai tôi sẽ phải làm vợ người ta chăng?". "Nhỡ đây là thuốc độc mà ông thầy đa mưu kia muốn dùng để giết ta sao..? Ta sẽ ngạt thở mà chết trước khi Romeo đến kịp...". Hay "Nếu có sống được chăng giữa cảnh chết chóc âm u ở một nơi khủng khiếp như vậy thì cũng đến ... ta sẽ hóa điên lên mất". Nhưng chính sức mạnh của tình yêu đã dẫn dắt nàng vượt qua mọi gian nan thử thách "Tình yêu sẽ chỉ lối khi chẳng có đường đi" (Euspides). Họ đã sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng tưởng họ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. Nhưng kết thúc câu chuyện thật buồn, cả hai đều phải chết. Vậy nguyên nhân bi kịch tình yêu của họ là do đâu? Romeo và Juliet rơi vào bi kịch trước tiên là là do hoàn cảnh khách quan đưa đẩy. Cuộc tình duyên của đôi trai gái rất cân xứng về nhan sắc và dòng dõi đã gặp phải nhiều hoàn cảnh trớ trêu, chịu đủ mọi tác động chi phối của các yếu tố khách quan. Mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ là trở ngại lớn. Romeo và Juliet là những nhân vật bi kịch ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Họ sinh ra trong hai gia đình có oán thù nhau từ lâu đời. Oán thù này là nguồn gốc nảy sinh những bất trắc cho cuộc tình của họ sau này. Và bên cạnh đó còn có biết bao sự kiện ngẫu nhiên khác nữa như : bản tính hung hãn của Tybalt đã gây nên cái chết cho Mercutio, cho chính bản thân y và cả cái án đi đầy của Romeo. Tu sĩ John - người đưa thư gặp trắc trở trên đường đi. Quyết định
 31. 33 gả chồng cho Juliet của cha nàng, ông già Capullet... Nhưng mối thù hằn lâu đời giữa hai nhà không ngăn cản được họ đến với nhau. Lễ giáo phong kiến không làm cho họ chùn bước trên con đường tiến đến tự do hôn nhân. Cái chết củaTybalt, án đi lưu đày của Ro meo không chia lìa được họ. Tài mạo, danh vọng, của cải, tình yêu của Parit không làm Juliet thay lòng đổi dạ. Sự việc kinh khủng nhất : nằm một ngày, một đêm trong hầm mộ những thây marketing (cả cũ lẫn mới), nhất là xác Tybalt đang nằm gần đó cũng không làm nàng Juliet chùn bước trên con đường nàng đã chọn. Cả hai Romeo và Juliet điều chấp nhận nguy hiểm bởi họ hy vọng vào một kết thúc tốt đẹp. Bởi "ái tình là cây tầm xuân ngát hy vọng mặc cho những điều tàn mà nó bám vào". - Gustave Plaubest- Romeo và Juliet rơi vào bi kịch là do hoàn cảnh khách quan đưa đẩy, tuy nhiên còn do tính cách của họ nữa. Mặc dù họ chủ động vượt qua hàng rào ngăn cách giữa hai dòng họ, nhưng hầu như lúc nào họ cũng nghĩ đến nó, xem nó là một trở ngại trong việc công khai hóa mối tình của họ. Juliet cũng đôi lúc nghĩ đến sự ngăn cách đó nhưng nàng không cho đó là một trở ngại nàng sẵn sàng gạt bỏ để nghĩ đến tình yêu của mình nên "chỉ có tên họ của chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu chẳng phải là người họ Montaghiu thì chàng cũng vẫn là chàng". Còn Romeo thì lúc nào cũng nghĩ đến điều ấy. Chàng luôn trăn trở và lo lắng về nó. Khi biết mình yêu Juliet Romeo đã thốt lên : "Ôi oan trái yêu quý đời sống của ta nằm trong tay người thù" rồi "Tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng". Tuy chàng thực sự hạnh phúc khi chàng yêu Juliet nhưng chàng vẫn luôn nghĩ đến sự ngăn cách, mối thú hằn giữa hai dòng họ và cho đó là một trở ngại. Ngay trong lời cầu xin cha Lôrân làm lễ cưới Romeo cũng không quên mối thù "con xin cha cứu giúp cho người thù cũng như con" và chàng đã "linh cảm rằng một định mệnh nào đây mà hiện nay còn treo lơ lửng trên các vì sao sẽ lấy đêm vui này làm màn đầu cho một tấm thảm
 32. 34 kịch. Và đến phút chót thì cái số kiếp chẳng ra gì ấp ủ trong lòng ngực tôi đây cũng sẽ sớm tàn". Trong suy nghĩ của Romeo dường như chàng tin vào số mệnh đã được định trước "thiên mệnh" nhưng chàng luôn hành động để chống lại nó, biến nó theo ý mình, chính điều này đã khiến chàng rơi vào bi kịch. Nguồn gốc bi kịch của họ ở đây đó chính là những nguyện vọng cao quí nhất. Chính sức mạnh tình yêu của Romeo và Juliet đã dẫn đến sự hy sinh không thể tránh khỏi của họ. Nếu như cả Romeo và Juliet chịu khuất phục số mệnh, họ biết thỏa hiệp với tình trạng hiện tại, tình cảm của họ không tha thiết thế thì chắc chắn họ đã sống cuộc đời bình thản. Nhưng chính điều này mới làm nên cái thiên tài của Shakespeare. Nhân vật của Shakespeare bao giờ cũng có tính tối đa, có tình cảm cực điểm, họ không cho phép sự thỏa hiệp. Romeo và Juliet với cái say sưa nồng nhiệt của những tâm hồn tuổi trẻ không suy nghĩ gì đến hậu quả của hành động. Họ hoàn toàn chìm đắm trong những tình cảm cá nhân của mình. Họ chỉ hiểu có tình yêu của họ, và họ rất sâu sắc trong sự suy nghĩ về những tình cảm đối với nhau mà không suy nghĩ gì đến thế giới xung quanh. Cũng vì mối thù giữa hai họ mà họ không dám công khai hóa mối tình của họ và họ cho đó là điều tốt nhất. Nhưng họ khéo léo cho gia đình biết về tình yêu của họ thì có lẽ một kết thúc sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nếu họ yêu nhau và cả hai gia đình đều biết và ngăn cấm khiến họ phải bí mật kết hôn thì đó lại là chuyện khác. Nhưng ở đây từ lúc mới yêu họ chưa gặp một trở ngại nào lớn lao ngăn cản ngoài cái hàng rào đó là mối thâm thù giữa hai họ (mà cái hàng rào vô hình đó cũng rất mờ nhạt so với tình yêu của họ) họ liền tính đến chuyện bí mật làm lễ cưới. Chúng ta biết rằng cha mẹ của cả Romeo và Juliet đều là những người rất mực thương con, họ sẵn sàng chiều con với những gì con muốn. Chính ông già Capiulet đã từng nói với Parit về Juliet. "Chỉ còn một mình nó là nguồn hy vọng độc nhất của ta..." "Ý ta tùy thuộc vào ý nó. Nếu nó ưng thuận ai thì sự đồng ý của ta cũng
 33. 35 nằm trong vòng lựa chọn của nó mà thôi". Ông đã để cho Juliet lựa chọn tình yêu của mình chứ không hề ép buộc. Và chính ông cũng rất yêu quý mến Romeo thậm chí rất trân trọng chàng nữa. Khi Tybalt muốn gây sự với chàng chính ông đã ngăn cản và không tiếc lời ca ngợi chàng. "Nó đi đứng đàng hoàng lịch sự lắm. Mà nói thực thành Verona này cũng tự hào vì đã có một chàng thanh niên công tử đức hạnh và mực thước như nó. Cho ta tất cả thành Verona này ta cũng không muốn xảy ra trong nhà ta điều gì xúc phạm đến danh dự của nó..". Điều này thật là một thuận lợi cho mối tình của họ. Và thuận lợi hơn khi Romeo là bạn thân của Mercutio - người có họ hàng thân cận với vương chủ, người đứng đầu thành Verona, là người đang cố gắng hòa giải giữa hai dòng họ. Chắc chắn rằng ông sẽ đồng ý tán thành cho mối tình của họ. Nếu như họ đừng có thành kiến quá nặng nề về dòng họ thì họ đâu phải bí mật đến với nhau như vậy. Và biết đâu nhờ tình yêu, nhờ sự thuyết phục giữa hai gia đình sẽ tránh cho họ một bi kịch mà lẽ ra không nên có. Nhưng dù sao đi nữa cái chết của họ cũng không phải là sự từ bỏ mình, đầu hàng trước số phận của họ là hành động bảo vệ sự thủy chung trong tình yêu. Cái chết đã làm được một việc mà uy quyền của vương chủ thànhVerona cũng không làm nổi : chấm dứt sự đổ máu giữa hai dòng họ. "Cái chết của đôi bạn tình chân thật một di sản đồi bại trong quá khứ Trung cổ sống trong những thành kiến về danh dự và dòng máu... họ ngã xuống như những người tử vì đạo cho lý tưởng nhân văn chủ nghĩa theo cách của họ" (Trần Duy Châu - Văn học phương Tây _ ĐHTT - TPHCM 1995). Sự đấu tranh quyết liệt của Romeo đã bảo vệ tình yêu của họ đó là sự đấu tranh quyết liệt của những tư tưởng nhân đạo thời phục hưng chống lại những thành kiến dã man và ngu muội của thời trung cổ. Thắng lợi của vở kịch đó là thắng lợi của nguyên lý nhân văn chủ nghĩa đối vời tính vô nhân đạo của nên phong kiến trung cổ. Cái
 34. 36 chết đã cảm hóa lòng người biến đổi được mối quan hệ giữa hai dòng họ và Romeo và Juliet vẫn có thể được xem là "vở bi kịch lạc quan" (Mecanxki) • Nghệ thuật Tuy rằng Romeo và Juliet vẫn thuộc phạm trù bi kịch kiểu củ, Shakespeare đã khai thác môtip quen thuộc của truyền thống dân tộc và môtip hận thù để để làm nên nguyên nhân cho vở bi kịch của mình., nhưng Romeo và Juliet vẫn luôn luôn mới trong suy nghĩ của độc giả. Sở dĩ có được điều này là phải nhờ đến thiên tài nghệ thuật của Shakespeare. Shakespeare đã chú ý đến mối bi kịch này bằng một số biện pháp đáng kể. Cái tài của Shakespeare đầu tiên đó là chuyện một câu chuyện cũ thành kịch. Và để làm được điều này phải kể đến nghệ thuật tạo dựng và dẫn dắt hành động kịch. "Ông đặt nhân vật vào tình huống bi kịch dẫn dắt chúng qua các tình huống ấy và đối địch với nhau, chẳng những thế mà còn để chúng tự bộc lộ những mâu thuẫn bên trong của chúng..." (Lương Duy Trung - Văn học phương Tây -NXBGD 1998) Shakespeare đã khéo léo đặt hai nhân vật chính là Romeo và Juliet vào một tình huống bi kịch đó là họ sinh ra trong hai gia đình có mối thù truyền kiếp. Ông để cho họ đến với nhau rất tình cờ, và cũng rất tình cờ nhưng bất trắc liên tiếp áp đến với họ theo một trình tự hết sức hợp logic. Romeo và Juliet cô gắng vựợt qua được trở ngại này thì lại gặp một trở ngại khác ập đến với họ, điều này tạo nên tính li kỳ hấp dẫn của vở kịch. Và vở kịch càng hấp dẫn hơn cách kết cấu thời gian và không gian của vở kịch thời gian thì rút ngắn chỉ trong có bốn ngày, không gian thì mở rộng. Địa điểm luôn luôn thay đổi. Hành động kịch khi thì diễn ra trong nhà, khi thì ở ngoài vườn họ Capuilet, có lúc trên đường phố, lúc lại ở trong hầm mộ... Nhưng nét đặc sắc nhất ở vở kịch này có lẽ phải nói đến nghệ thuật điển hình hóa tính cách nhân vật. Romeo và Juliet mang một tính cách hết sực riêng biệt mà có lẽ trong nền văn học chưa từng gặp. Họ yêu nhau say đắm và thủy chung không được
 35. 37 hưởng hạnh phúc bên nhau dưới mặt trời thì họ sẵn sàng chết cạnh nhau, ở cùng một nơi để mãi bên nhau.Chính vì vậy mối tình của họ mãi mãi vẫn là mối tình đẹp nhất lãng mạn nhất trong văn học ngôn ngữ. Tuy là bi kịch như Shakespeare không gò bó trong khuôn mẫu của bi kịch. Ông khéo léo trộn lẫn cái bi và cái hài trong một vở kịch. Ông đưa nhiều yếu tố hài vào trong vở bi kịch tạo cho vở bi kịch một không khí lạc quan vui vẻ. Mối tình của Romeo và Juliet chưa hẳn sẽ kém phần hấp dẫn nếu không có nhân vật nhũ mẫu. Nhũ mẫu một người phụ nữ tuy đã là người đứng tuổi nhưng tính cách của bà thật vui vẻ, dí dỏm. Những câu nói đùa của bà khi bà nói tạo nên một không khí vui vẻ. Những lời nhận xét của bà về Romeo, những câu đối thoại của bà với Juliet thực chất là những câu nói đùa trêu chọc vui vẻ, nó giúp cho Romeo và Juliet quên đi không khí hận thù xung quanh. Không những thế có lúc Shakespeare còn đưa một số cảnh tràn đầy không khí lạc quan vui vẻ vào trong vở kịch để xóa tan không khí hận thù đang bao bọc xung quanh mối tình của Romeo và Juliet . Như cách thề hẹn của họ dưới ánh trăng trong vườn nhà Capuliet là một cảnh thật tuyệt diệu, thơ mộng lãng mạn. Hay cảnh tu sĩ Lôrân làm phép cưới cho họ trong nhà thờ.... Chính hoàn cảnh chung của xã hội, gia đình và hoàn cảnh riêng của họ đã góp phần tạo nên số phận đau thương của hai người, đồng thời tình yêu của họ, cái chết của họ đã cảm hóa được lòng người, biến đổi được mối quan hệ giữa hai dòng họ "cái bi kịch chân chính chỉ có thể là cảnh tiêu vong hoặc bất hạnh, lớn nhất của những ai mà sự hoạt động tỏ ra chính đáng về mặt lịch sử... có tác dụng về mặt xã hội .. tỏ ra phù hợp với những lý tưởng xã hội và thẩm mỹ tiến bộ" (Đư-ni-cơ -Bách Khoa Toàn Thư) 2.2.2.2. Hămlet - Một sự nghiệp quá lớn đặt trên một đôi vai quá yếu. "Nếu Shakespeare vĩ đại thì đó là Hămlet" (Leémantop)
 36. 38 Hămlet là một kiệt tác lớn nhất của Shakespeare , là một tác phẩm hét sức phong phú, phức tạp và sâu sắc. Nó là sự két hợp tuyệt diệu giữa tính chất triết học và tình chất thi ca, tính chất tư tưởng và tính nghệ thuật. Shakespeare viết Hămlet vào khoảng 1601 theo thể tuồng (Méledrame) là hình thức nghệ thuật sân khấu phổ biến ở nước Anh lúc bấy giờ. về sau qua nhiều lần trình diễn bị tam sao thất bản. Ông tự tay chỉnh lý tác phẩm. Văn bản cuối cùng theo thể kịch nơi xuất bản 1623 và được dùng cho đến ngày nay. Kịch bản "Hămlet" phỏng theo câu chuyện dân gian Đan Mạch kể lại chuyện hoàng tử Amleth xứ Jutland giả điên để báo thù cho vua cha bị chú ruột giết chết để cướp ngôi và lấy hoàng hậu. Câu chuyện mang đề tài báo thù phổ biến trong các truyền thuyết vùng Bắc Âu. Năm 1858 một thầy tu Đan Mạch là Saxo Gramniaticus chép lại bằng tiếng Latin và đưa vào "Historia Danica" năm 1572, nhà biên soạn người Pháp Luois de Belle Forest dựa vào đó mà viết "câu chuyện bi thảm thứ năm" trong tập truyện của ông. Tuy kịch bản của Shakespeare dựa vào các câu truyện trên nhưng chủ đề tư tưởng cũng như tính cách, số phận các nhân vật bi kịch Hămlet hoàn toàn khác hẳn hai văn bản kia. Hămlet là hoàng tử Đan Mạch đang du học ở Đức, được tin vua cha mất, gặp ngay đám cưới của hoàng hậu, mẹ chàng, với chú ruột chàng. Chàng nghi ngờ có điều gì đó bí ẩn, hồn ma vua cha hiện về cho biết : Clôdiux, chú chàng đầu độc cha chàng để cướp ngai vàng và lấy hoàng hậu. Hồn ma giục Hămlet trả thù, nhưng chàng chưa hành động, chàng giã điên để theo dõi tình hình. Hămlet đoạn tuyệt với Ôphêlia, chàng cho diễn một màn kịch có vụ mưu sát Gôndagơ giống như hồn ma đã kể và mời Clôdiux cùng Hoàng hậu đến dự. Có tật giật mình Clôdiux bỏ ra về. Chàng xách kiếm chạy theo, thấy y đang cầu nguyện,chàng chưa giết y. Chàng vào phòng hoàng hậu vạch tội bà.
 37. 39 Tên nịnh thần Pôlôniux, bố của Laớt và Ôphêlia, (nút sau màn nghe trộm, chàng tưởng là tên vua tàn bạo và đâm chết hắn. Clôdiux quyết định đẩy chàng sang Anh Cát Lợi để thủ tiêu chàng. Chàng sửa lại mật thư và vượt biên quay trở về, Laơt rút kiếm định giết chàng. Clôdiux nảy ra độc kế. Y bố trí cuộc đấu kiếm giữa hai người. Y cho tẩm thuốc độc vào mũi kiếm của Laớt và pha sẵn ly thuốc độc để chúc mừng chàng nếu nhỡ chàng chiến thắng. Cuộc quyết đấu bắt đầu. Hămlet bị Laớt đâm, chàng đánh rơi kiếm Laớt và nhặt lên đâm trúng hắn, Laớt ngã xuống tố cáo âm mưu Clodiux. Lúc này Hoàng hậu uống nhầm thuốc độc, ngã ra chết. Hămlet xông tới đâm chết Clôdiux. Bị ngấm thuốc độc chàng ngã xuống và chết trong tư thế của người chiến sĩ Hămlet mở đầu cho giai đoạn sáng tác bi kịch của Shakespeare . Vở bi kịch này được Shakespeare xây dựng khi ông đã từng trải nhiều về cuộc sống, hiểu nhiều về xã hội và những mối quan hệ đang tồn tại trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Đó là một xã hội tư bản mà sự tích lũy sơ khai của giai cấp tư bản Anh đang nảy sinh ra những mâu thuẫn gay gắt khó có thể giải quyết được. Cuộc sống của nhân dân chịu nhiều khổ cực dưới sự áp bức của giai cấp tư sản Anh cùng với bọn phong kiến. Quyền sống của nhân dân bị tước đoạt, mọi quan hệ thay đổi. Đồng tiền và cường quyền lên ngôi lãnh đạo xã hội chà đạp lên công lý. "Tuy nội dung được phỏng theo một chuyện cổ nhưng Shakespeare lại có những sáng tạo rất riêng của mình. Ông đã nhào nặn câu chuyện theo ý thức nghệ thuật mà ông quan niệm "mục đích của nghệ thuật sân khấu trước kia cũng như ngày nay đều thế cả, là giơ cao một tấm gương ra trước tự nhiên để phản ánh bộ mặt thật của thời đại mình sao cho thật đúng hình dáng và đặc điểm của nó, mặt tốt cũng như mặt xấu của nó, những đòi hỏi bức thiết của nó." "Nghệ thuật là đưa ra một tấm gương trước cuộc sống, khiến cho nét hay
 38. 40 tật xấu đều thấy trong đó hình thù của mình, khiến cho thời đại nhìn thấy trong đó hình thù của mình" (Hămlet). Và quả quả thật trong tác phẩm này Shakespeare đã phanh phui ra ánh sáng một thời đại đảo điên, tan tác, nền đạo đức, luân lý tình cảm bạn bè, anh em vợ chồng đều đảo lộn "bật tung" lên. Ông đã đã phát hiện được rằng "cả thế giới là một nhà tù ghê tởm nhất". Chính vì vậy khi nhận xét về kịch Shakespeare đại thi hào Gaớt đã nhận xét : "nếu như chúng ta cho rằng Shakespeare là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thì tức là chúng ta đã thừa nhận rằng, không có mấy ngươi nhận thức được thế giới như ông đã nhận thức, không có mấy người biết ông nâng độc giả đèn sự nhận thức thế giới như vậy. Thế giới đối với chúng ta hoàn toàn trong suốt, đột nhiên chúng ta thấy bộc lộ ra đạo đức và tật xấu, cái vĩ đại, và cái nhỏ bé, cái cao quý và cái hấp hèn và tất cả những điều này bằng những phương tiện đơn giản nhất. Tất cả những gì bay trong không khí khi diễn ra những biến cố lớn của thế giới, tất cả những gì hiện ra trong những phút kinh khủng nhất, tất cả những gì mà chúng ta sợ hãi, có dấu kín trong lòng ở đây đều bộc lộ ra một cách tự do và tất yếu, chúng ta nhận thức được chân lý cuộc sống và bản thân chúng ta không hiểu rằng cách nào mà chúng ta nhận thức được." Không phải mà ngẫu nhiên mà trong tất cả các vở bi kịch của mình, Shakespeare đều lấy tên nhân vật trung tâm đặt tên cho tác phẩm của mình. Mỗi một nhân vật Shakespeare đều dày công xây dựng với một mục đích riêng của mình. Hămlet một chàng trai sống trong xã hội đảo điên "lừa lọc" đó đã nhìn thấy được bộ mặt thật của xã hội và dũng cảm một mình đứng lên chiến đấu với nó để xây dựng lại cho ngay ngắn vững vàng" đem lại cho nó nền hòa bình và công lý dù cho mình có phải bị hy sinh. Vì vậy bi kịch Hămlet cũng chính là bi kịch của chàng trai Hămlet. Cái chết đột ngột của vua cha, sự tái giá vội vàng của mẹ với chú ruột của chàng đã khơi lên biết bao mối nghi ngờ, đau khổ trong tâm tư chàng. Từ
 39. 41 cái đám cưới quá gấp gấp vội vàng của của mẹ chàng với chú ruột chàng, chàng bỗng nghi ngờ về nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của cha chàng. Và hơn nữa chàng cũng hoài nghi về tình yêu cũng như sự thủy chung của người phụ nữ nói chung. Cuộc hôn nhân vội vàng giữa mẹ chàng và tên chú ruột của chàng nếu như theo đạo lý xưa thì đó là chuyện loạn luân không thể chấp nhận được thì bây giờ họ lại cho chuyện đó là chuyện bình thường. Cả mẹ lẫn chú chàng đều nhởn nhơ đắc ý, vui vẻ trong yến tiệc linh đình, trong những lạc thú loạn luân. Không những thế họ còn khuyên chàng nên vất bỏ bộ mặt rầu rĩ đau thương mà tận hưởng lạc thú ở cõi đời như họ. "Hậu : Con há chẳng biết đó (cái chết của vua cha) là luật chung của tạo hóa, cái gì có sống ắt có chết. Hămlet : Đúng thế ! Đó là luật chung mà. Hậu : Đã thế con vẫn coi hình như là có chuyện lạ lùng. Hămlet : Hình như ư ? Tâu lệnh bà ! Không, thực chứ, con nào biết chuyện hình như, vì người ta có thể đóng kịch ra như thế". Chàng đã chỉ ra sự khác nhau giữa sự thật và những giả dối đang tràn lan trong xã hội. Sự khác biệt giữa "hình như" và "thực chứ' là sự khác biệt giữa hiện tượng và bản chất. Nếu hoàng hậu, mẹ chàng và những người cùng quan điểm có chuyện loạn luân, trái đạo lý là chuyện bình thường thì Hămlet cho đó là chuyện lạ lùng. Điều "Bí ẩn" mà Hămlet muốn tìm tới là bản chất đích thực bên trong của sự vật chứ không phải là hiện tượng bên ngoài. Chàng khẳng định rằng cái gọi là "hình như" là cái mà người ta có thể đóng kịch ra như thế", còn ở chàng thì tất cả đều là thật. Chàng không thể nào chấp nhận sự giả dối cũng như không thể nào chàng chấp nhận điều bình thường mà hoàng hậu, mẹ chàng và chú ruột đã làm. Hămlet dằn vặt đau khổ trong nỗi đau của riêng mình, và từ nỗi đau này
 40. 42 Hămlet đã nhìn rộng ra xã hộivà thế giới để thấy được nỗi đau khổ của toàn thế giới. Chàng đau khổ với nỗi đau chung của con người thời đại mình, một thời đại "đảo điên, tan tác", vấn đề mà bi kịch đề cập không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, không chỉ là anh giết em, vợ giết chồng mà là một xã hội giết người. Cái chết bất ngờ của cha chàng mà mẹ chàng cho đó là "qui luật chung của tạo hóa", đã được chàng khám phá ra sự thật. Nó vượt quá giới hạn của một gia đình để đi đến phạm vi rộng, đó là toàn bộ xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Việc phát hiện ra "thế giới là một nhà tù" cũng có nghĩa là Hămlet tự đặt mình vào trong sự xung đột về môi trường, nhưng đó vẫn chưa phải là xung đột bi kịch như Gorki nói "Một cuộc đánh lộn của đám khỉ trong vườn bách thú không thể là tấn bi kịch". Chàng Hămlet trong văn học dân gian cũng xung đột nhưng chẳng có gì là bi kịch cả. Vậy nội dung của mỗi xung đột mang tính chất bi kịch trong trong Hămlet đó là "cái yêu cầu tất yếu về mặt lịch sử và tình trạng không có khả năng thực tế thực hiện yêu cầu đó" (Engels). Nhiệm vụ mà Hămlet đặt ra cho mình quá cao "dẹp yên những nỗi bất bằng" trong khi bản thân chàng rơi vào tình huống cô độc ("hàng vạn người mới nhặt ra một người lượng thiện") và có nguy cơ bị tiêu diệt "đời tôi có khác gì một cái vườn không chăm nom, hạt giống gieo xuống chưa nẩy mầm đã bị cỏ dại mọc đầy" (Hămlet). Xung đột bi kịch của Hămlet, theo cách nói của Gớt là ở chỗ : "Một sự nghiệp quá lớn đặt trên một đôi vai qúa yếu", hay như Bêlinxki "anh chàng Hămlet. có nhưng ý nghĩa khổng lồ(nhưng ý chí lại như một đứa trẻ cứ loạng choạng trên mỗi bước chân đi dưới sức nặng của một sứ mệnh vượt quá sức anh ta. Trong "Chống Đuy Sinh", Engels có nói : "Nếu bản thân sự di động của một máy móc đơn giản đã chứa đựng mâu
 41. 43 thuẫn, thì tất nhiên những hình thức vận động cao hơn của vật chất và đặc biệt là sự sống hữu cơ và sự phát triển của sự sống hữu cơ đó lại cũng phải chứa đựng mâu thuẫn như vậy. Sự sống trước hết chính là ở chỗ một vật trong mỗi lúc vừa là nó vừa là cái khác. Như vậy là sự sống cũng là một mâu thuẫn tồn tại trong bản thân các sự vật và các quá trình tự đề ra và được giải quyết không ngừng và khi mâu thuẫn đã hết thì sự sống không còn nữa và cái chết xảy đến. Cũng như chúng ta thấy rằng trong lĩnh vực tư duy cũng vậy chúng ta không thể thoát ra khỏi mâu thuẫn, như mâu thuẫn giữa năng khiếu nhận thức vô tận ở bên trong những con người bị hạn chế bởi hoàn cảnh bên ngoài". Qua đó ta thấy xung đột trong bản thân Hămlet là một điều mang tính chất qui luật. Xung đột giữa cá nhân và xã hội là tiên đề của những xung đột bi kịch thật sự xảy ra bên trong Hămlet. Hămlet phải đấu tranh với mình, phải đối thoại ngay với chính bản ngã mình. "Cuộc đấu tranh quyết liệt trong con người của Hămlet đã tạo ra bản chất của toàn bộ vở kịch" (Bielinski) Thực tế phủ phàng của cuộc đời đã làm cho Hămlet chán chường tất cả: "Ôi ! trời hỡi trời! Bao nhiêu lạc thú trên đời này đối với ta sao mà chán chường nhạt nhẻo và vô vị đến thế, bẩn thỉu thay là đời". Đau đớn tuyệt vọng có lúc Hămlet nghĩ đến chuyện tự sát "ôi , thịt da rắn chắc này hãy chảy ra đi, biến thành một giọt sương. Mong sao đấng bất diệt đừng trừng phạt kẻ tự hủy hại mình". Nhưng Hămlet không gục ngã mà ngược lại chàng đã đứng dậy tìm cho mình một lẽ sống, "Sống thế nào cho đáng sống". Chàng quả thực có yếu đuối hèn nhát vì có lúc chàng muốn buông xuôi mình, muốn tự sát. Nhưng trong các yếu đuối của chàng lại ẩn chứa một điều như Bêlinski nhận xét "Hămlet mạnh khỏe và vĩ đại trong cái yếu đuối của mình, vì một người mạnh khỏe về tinh thần khi suy sụp vẫn đứng cao hơn, họ yếu đuối khi họ vùng lên". Hămlet biết tự đấu tranh với bản thân để chiến thắng cái hèn nhát và yếu đuối của mình. Chàng dũng cảm tự mổ xẻ phanh phui cái bản ngã của mình. Chính
 42. 44 điều này đã tạo nên xung đột trong bản thân Hămlet. Chỉ trong một đoạn văn mà câu trên chan chứa niềm tin tưởng sâu sắc vào khả năng to lớn của con người, câu dưới đã ngã sang màu hoài nghi tuyệt vọng về con người "kỳ diệu thay là con người! Cao quí sao về mặt lý trí, vô tận làm sao về mặt năng khiếu... Ấy thế mà, đối với tôi chính chất cát bụi kia là gì ? Đàn ông chẳng làm tôi vui, cả đàn bà cũng vậy nữa". Chính vì vậy Hămlet đã khuyên Ôphêha nên vào nhà tu kín mặc dù chàng đã khẳng định bốn mươi ngàn thằng anh cũng không sánh nổi tình yêu của chàng" đối với nàng. Sự xung đột giữa tin tưởng và hoài nghi là một hiện tượng có nội dung lịch sự của thời đai Phục Hưng. Nó là sự phản ánh hai mặt huy hoàng và đen tối của chủ nghĩa tư bản ngay từ lúc nó đang sinh thành và trên đà phát triển. Giữa xã hội như vậy thì Hămlet luôn luôn hoài nghi và sự hoài ghi đó là có cơ sở. Vì vậy vở kịch mang tính chất bi kịch. Cái bi mang ý nghĩa "tích cực tiến bộ". Bao trùm lên tất cả những mâu thuẫn nội tâm Hămlet là sự trăn trở giữa "sống hay không sống". Đây là mối xung đột cơ bản nhất. "Sống hay không sống đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đạn, những mũi tên của số phận phủ phàng hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại sóng gió của bể khổ, chống lại và tiêu diệt chúng đi đằng nào cao quí hơn chết là ngủ không hơn, và tự nhủ là ngủ đi, tức là chấm dứt mọi đau khổ của nỗi lòng và vô vàn vết thương mà hình hài phải chịu đựng.... chết là ngủ. Ngủ chỉ có thể là mơ!...” (Hămlet hồi III-cảnh 1) Đó là "sự nghiền ngẫm đầy cảm quan bi kịch" rất sâu sắc do nội dung triết học của nó về sự lựa chọn đường đi nước bước trong cuộc đời. Cho nên thực chất của vấn đề "sống hay không sống" là phải sống như thế nào? "Không sống" đồng nghĩa với "chết", nhưng tại sao Hămlet không "chết". Vậy không sống là gì? Là sống mà không ra sống, sống không xứng đáng với
 43. 45 danh hiệu là con người, sống nhục sống hèn là "không sống". 46TNhư Goóc-Nây; Huy gô, Phu-Xích đ ề u có một q u a n n i ệ m tương tự : - "Sông ô danh là không biết sống" (Láơt) "Những người sống là những người chiến đấu. Tồn tại mà không sống thì còn gánh nặng nào hơn" 46T(Trừng Phạt) "Sống quy lụy, sống trong siềng xích sống nô lệ và chịu bóc lột, đấy không phải là sống" (Dưới lá cờ cộng sản chủ nghĩa) Theo Hămlet "sống" có hai cách sống : chịu đựng hoặc vùng lên chiến đấu để hủy diệt hết khổ đau. "Chịu đựng tất cả những viên đạn nhũng mủi tên của số phận phủ phàng hay là cầm vũ khí vùng lên chống lại những sống gió của biển khổ, chống lại để tiêu diệt khổ đau... đằng ào quí hơn" (Hămlet - hồi III - cảnh 10) Chàng trăn trở và cuối cùng chàng dứt khoát khẳng định "Con người còn có ra gì nếu đem tất cả phần tinh túy và giá trị đời mình vào việc ăn, việc ngũ? Chỉ là một con vật không hơn". Theo chàng sống là phải vùng lên diệt điều ác, tiêu diệt khổ đau, phải chiếm đấu để khôi phục lại trật tự, làm cho cái thời đảo điên tan tác" trở nên “ngay ngắn vững vàng”. Từ lý tưởng cao quí đó Hămlet quyết tâm hành động cho dù có gặp khó khăn chồng chất "Ôi ! từ giờ phút này, ý nghĩ ta phải đẫm máu, nếu không sẽ chẳng có giá trị gì". Và chàng đã vung lưỡi gươm trừng phạt Clôdiux - kể không chỉ giết cha
 44. 46 chàng, dẫn dắt mẹ chàng vào vũng bùn ô uế mà chính hắn đã biến cả đất nước thành "một nhà tù ghê tởm nhất". Hămlet giết Clôdiux không phải là là sự "trả thù" mang tính chất cá nhân mà đó là vấn đề mang tính chất toàn xã hội. Chính vì vậy mà Shakespeare ca ngợi cuộc chiến đấu và sự hy sinh của Hămlet như "một người chiến sĩ'. "Xin bốn vị tướng quân Hãy khiêng Hămlet như khiêng một người chiến sĩ Đặt lên long sàng Bởi chúng nếu lên ngôi trị vì Người ắt đó là một đấng quân vương cáo quí nhất Khỉ rước người đi Nhạc binh và nghi thức dành cho người chiên sĩ Sẽ tấu lên vì người khúc tráng sĩ ca. " (Đoạn kết Hămlet) Cái chết của Hămlet tuy chưa làm được việc mà chàng mong muốn, đó là biến xã hội "đảo điên tan tác" thành "ngay ngắn vững vàng, vì tương lai đất nước chưa biết sẽ đưa vào tay ai?" Nhưng dẫu sao nó cũng đã làm một việc phi thường, đó là tiêu diệt được điều ác đang tồn tại và lên ngôi thống trị xã hội. Chính vì vậy mà cái chết của chàng là "không chết" là "bất tử". Cái bi trong bi kịch của Hămlet vì vậy không do cái chết gợi nên. Cái chết của Hămlet khiến cho người xem xúc động và thương tiếc nhưng lại là cái chết không sao tránh khỏi, cái chết tất yếu. Tính tất yếu này do hai nguyên nhân mà ra: Nguyên nhân lịch sử và nguyên nhân của bản thân tính cách nhân vật Hămlet.
 45. 47 Cái bi trong bi kịch vua Hămlet trước hết là do nguyên nhân lịch sử gây nên. Lịch sử chưa tiếp nhận cái lý tưởng mà Hămlet đấu tranh cho nó. Lý tưởng của Hărnlet là một yêu cầu tất yếu của con người nhưng thời đại chàng- thời đại phục hưng, chưa có khả năng thực tế thực hiện yêu cầu đó. Tuy là bước ngoặt tiến bộ vĩ đại nhất mà từ trước đến bây giờ mà loài người chưa nhìn thấy" (Engels) Nhưng thời đại Phục Hưng là giai đoạn mở đường cho kỷ nguyên tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu, kỷ nguyên của bước tiến lớn lao nhưng cũng đồng thời là kỷ nguyên của áp bức bóc lột công khai và trắng trợn nhất, Chính vì cái mâu thuẫn lý tưởng cáo quí và khả năng không thể thực hiện được cái gây nên cái bi của vở kịch. "Nguyên nhân xã hội của cái bi trong Shakespeare nằm trong sự nhận thức tình trạng không thích ứng của toàn bộ lịch sử loài người trong quá khứ hiện tại và tương lai gần của nhân loại với những lý tưởng của nhân văn. Giờ đây chúng ta hiểu bản chất xã hội của tình trạng ấy. Đó là một hình thái xã hội bất công - Chủ nghĩa phong kiến được thay tế bằng hình thái xã hội bất công khác - Chủ nghĩa tư bản (A.Anixt) Bên cạnh đó nguyên nhân dẫn đến cái bi trong bi kịch của Hămlet còn do tính cách của chàng nữa. Bi kịch của Hămlet không phải là bi kịch của cá nhân đối với xã hội mà còn là bi kịch trong tâm hồn nhân vật. Hămlet rơi vào bi kịch do những mâu thuẫn bên trong bản thân chàng. Chàng là hiện thân của sự đau khổ về tâm hồn. Hămlet không chỉ đau khổ bởi thực tế phủ phàng xảy ra trong gia đình chàng mà chàng còn đau khổ cho xã hội. Những giá trị tốt đẹp đang bị ăn mòn tàn phá bởi cái xấu xa tàn ác. Chàng là một con người rất thông minh. Trí thông minh buộc chàng phải suy nghĩ để lý giải mọi vấn đề. Chàng không bằng lòng với những cách nhìn nhận, lý giải sẵn có. Nhờ thông minh nhạy cảm chàng đã khám phá và phát hiện ra chân lý và sự thật. Nhưng chính điều này cũng gây nên nỗi khổ trong tâm hồn chàng và đà đến tấm bi kịch trong tâm hồn chàng. Đó là sự xung đột mâu thuẫn giữa khổ đau thì vô
Publicité