нові надходження березень 2015

Нові надходження літератури до фонду бібліотеки Тернопільського державного медичного університету в березні 2015 року

Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського
Бібліотека.
Відділ комплектування та наукової обробки літератури
Нові надходження літератури
за березень 2015 р.
61
Д 444
Дидактичні технології викладання питань
репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посібник для
викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда [та
ін.]. – Київ : Книга плюс, 2011. – 192 с.
Кільк. примірників - 1
Посібник розроблено для викладачів вищих медичних навчальних
закладів lll-IV рівнів акредитації, слухачів закладів (факультетів) післядипломної
медичної та фармацевтичної освіти для покращення знань та навичок викладання питань
планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я, підвищення якості надання
медичних послуг. У підготовці посібника використано міжнародний та вітчизняний досвід
підготовки викладачів.
612
Ф 504
Фізіологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівня акредитації / за
ред. В. Г. Шевчука. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 448 с.
Кільк. примірників - 1
У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної
науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи
клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових
клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму,
роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи,
інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин,
травлення та виділення.
614
И 851
Исаев, Ю. П. Практическая валеология / Ю. П. Исаев, Л.
А. Попова. – К. : Здоров’я, 2009. – 192 с.
Кільк. примірників - 1
У книзі викладена система формування, збереження та зміцнення індивідуального
здоров’я людини. Висвітлені сучасні уявлення про індивідуальне здоров’я людини,
найефективніші методи очищення організму. Розглянуті основи раціонального
харчування, правила використання води для оздоровлення організму, а також біологічні
ритми і заснований на них добовий режим.
.
614.2
Р 68
Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних
проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю : навч.-
метод. посібник для лікар. заг. практ. – сімейн. лікар. / за ред.
Л. Ф. Матюхи та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. –
176 с.
Питання супроводу пацієнтів з інтелектуальною недостатністю
практично не висвітлені в навчальних програмах підгтовки сімейних
лікарів. Пропонований посібник створено мультидисциплінарною командою фахівців для
лікарів первинної ланки медичної допомоги з метою підвищення компетенцій сімейних
лікарів і визначення їх ролі у спостереженні за пацієнтами з інтелектуальною
недостатністю.
614.2
Т 35
Терешкевич, Д.-Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і
медичної освіти : навч. посібник для студ. ВМНЗ 4 рівн.
акред. / Д.-Г. Терешкевич. – Львів : Світ, 2008. – 344 с.
Кільк. примірників - 1
Навчальний посібник створений на основі першої в Україні захищеної
дисертаційної роботи авторки, а також матеріалів, що отримані
авторкою у процесі тривалого вивчення проблем біоетики, зокрема під
час стажування в Італії, та апробовані автором під час викладання
курсу біоетики. Запропоновані новітні підходи до розуміння гідності й святості людського
життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів,
лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції,
абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також
проблем евтаназії, самогубства, реанімації. Проаналізовані правові й медико-соціальні
аспекти державного регулювання системи охорони здоров'я на засадах біоетики. Вміщена
опрацьована авторкою програма курсу біоетики, яка може бути основою для укладання
робочих програм з цієї дисципліни.
615.01 A 62
Antonyuk, V. O. A laboratory on pharmacognosy : [study
manual for the English med. stud. of higher educat. instit. and
facult. of Pharmacy at higher med. educat. institut. of the 4 lev.
of accred.] / V. O. Antonyuk, R. M. Lysyuk, L. Ya. Antonyuk. –
Lviv, 2012. – 215 p.
Кільк. примірників - 1
У підручнику розглянуто найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики згідно з
програмою, затвердженою МОЗ України. Призначений для студентів вищих навчальних
медичних закладів, викладачів, пошуковців та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами
медичної та біологічної фізики.
615.1
Е 644
Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних
термінів : українсько-лшатинсько-російсько-англійський :
[навч. посібн. для студ. ВНЗ] / за ред. В. П. Черниха. –
Вінниця : Нова книга, 2014. – 824 с.
Кільк. примірників - 1
Словник містить понад 7000 фахових термінів за програмою
«Фармація»: біофармація; біотехнологія; фармацевтична технологія;
управління, організація та економіка фармації; фармакоекономіка; менеджмент і
маркетинг у фармації; соціальна фармація; фармакогнозія; хімія природних сполук;
фармацевтична ботаніка; стандартизація, сертифікація та контроль якості ліків;
фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, товарознавство, мікробіологія,
лабораторна діагностика, хімія (аналітична, біологічна, медична, неорганічна, органічна,
токсикологічна, фармацевтична, фізколоїдна) та ін. Фахові терміни систематизовані,
структуровані відповідно до алгоритму фармацевтичної діяльності, а їх тлумачення
адаптовано до термінології країн ЄС та рекомендацій ВООЗ.
Рекомендується у якості базового навчального видання з фармацевтичної термінології у
навчальному процесі, гідний надання офіційного статусу. Розрахований на науковців,
працівників фармацевтичної промисловості, організаторів фармацевтичної галузі,
управлінців системи охорони здоров’я, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів,
студентів та інших фахівців, що мають справу з ліками.
616.2
К 294
Катилов, А. В. Клиническая пульмонология детского
возраста : учеб. пособие для студ. ВУМУ 3-4 уровн. аккред. /
А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриев. – Винница,
2013. – 336 с.
Кільк. примірників - 1
У представленому навчальному посібнику в чіткій, обгрунтованій
формі, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних та зарубіжних
наукових шкіл, викладені з практичної точки зору основні питання
діагностики та лікування основних клінічних синдромів та захворювань органів дихання у
дітей. Для студентів старших курсів медичних університетів, лікарів-інтернів і початківців
лікарів-педіатрів, пульмонологів та лікарів загальної практики.
616.89
Л 878
Лущик, У. Б. Діагностичні алгоритми оцінки
церебральних дизгемій та нейрореабілітації хворих
нейрохірургічного профілю / У. Б. Лущик. – Київ, 2004. – 48
с.
Кільк. примірників - 1
Ця книга – свого роду короткий екскурс у дві актуальні проблеми
сучасної нейрохірургії, перша з яких – діагностика й оцінка стану
судинної системи на регіональному церебральному та мікроциркуляторному рівні; друга
ж – нейро-реанімація та інтенсивна нейрореабілітація тяжких хворих неврологічного і
нейрохірургічного профілю. У доступній формі викладено основи сучасних методів
дослідження судинної системи організму та інтерпретації результатів дослідження.
Наголошено на можливостях комплексного застосування ультразвукової діагностики
судин мозку, комп’ютерної капіляроскопії поряд із магнітно-резонансною та
рентгеноконтрастною ангіографією.
617
Б 919
Бурых, М. П. Основы технологии хирургических
операций : материалы для студ.-иностранцев и интерн.-
хирургов / М. П. Бурых. – Харьков, 1998. – 480 с.
Кільк. примірників - 1
У книзі представлені пристрої та обладнання операційного блоку,
загальний і спеціальний хірургічний інструментарій, а також
сформульовані принципи технології здійсненняа хірургічних операцій.
Для студентів-іноземців медичних вузів, інтернів хірургів таі лікарів
усіх спеціальностей.
618.1
О-608
Оперативна гінекологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівн.
акред. / І. У. Свистонюк, С. П. Польова, О. М. Юзько
[та ін.] ; за ред. В. П. Пішака. – Київ : Здоров’я, 2009. – 304
с.
Кільк. примірників - 2
Підручник з оперативної гінекології підготовлено згідно з сучасною
навчальної програмою та відповідно до вимог Болонського процесу.
Ілюстроване видання містить розділи з клінічної анатомії передньобічної стінки живота,
органів нижнього поверху черевної порожнини та заочеревинного простору, органів
малого таза та внутрішніх і зовнішніх статевих органів жінки. Особливу увагу приділено
методам оперативного лікування, показанням для його проведення, положенню хворої під
час операції, способам знеболювання, можливим помилкам та ускладненням. Детально
висвітлені практичні навички і техніка найпоширеніших класичних та сучасних
оперативних втручань, а також технологія малоінвазивної хірургії. Анатомічні терміни
наведені відповідно до Українського стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури.
618.2
С 794
Степанківська, Г. К. Акушерство : навч. посібн. для студ.
ВМНЗ 4 рівн. акред. / Г. К. Степанківська,
О. Т. Михайленко. – 2-е вид., перер. і доп. – К. : Здоров’я,
2012. – 920 с.
Кільк. примірників - 1
У навчальному посібнику висвітлені питання історії розвитку
акушерської допомоги, основні розділи фізіологічного, патологічного
та оперативного акушерства. Особливу увагу приділено традиційним і
найновішим методам розпізнавання вагітності, діагностики стану
плода й новонародженої дитини, виявленню патології та ускладнень вагітності й пологів,
їх лікуванню і профілактиці, опису прийомів, методів та оперативних втручань,
застосовуваних в акушерській практиці. Описаний патогенез патологічних станів в
акушерстві та їх діагностика. Окремі розділи присвячені організації родопомочі у нашій
країні, медико-генетичному консультуванню, перинатальній медицині, деонтології,
санітарно-епідемічному режиму в акушерських стаціонарах.
81.2 (Англ)
А 647
Англійська мова для медиків : навч. посібн. для студ.
мед. вузів / Н. П. Соловйова, Г. М. Лапа, В. П. Пішак,
Г. І. Ходоровський. – Чернівці : Медуніверситет, 2005. –
182 с.
Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, які оволоділи основами
граматики англійської мови, анатомії і фізіології, і мають за мету розвиток у студентів
навичок біглого читання і адекватного розуміння оригінального наукового тексту по
спеціальності.
22.3
Л 152
Ладика, Р. Б. Повторимо курс фізики : посібн. для
вступників до вищ. навч. закл. / Р. Б. Ладика. – Тернопіль :
Джура, 1999. – 272 с.
Кільк. примірників - 1
У посібнику розкрито зміст основних понять, моделей, законів і
теорій, що вивчаються в курсі фізики середньої школи і відповідають
вимогам програми з фізики для вступників до вищих навчальних
закладів України. Теоретичний матеріал доповнюється прикладами розв'язування задач
різного рівня складності, задачами і питаннями для самоконтролю.
Для слухачів підготовчих відділень вузів, випускників та учнів середніх шкіл, ліцеїв,
гімназій і технікумів, викладачів фізики середніх навчальних закладів.
28
M 46
Medical and biological physics : textbook for the stud. of
higher med. estab-lish. of the 4 accred. lev. / ed. by A. V. Chalyi.
– 2-nd edit. – Vinnytsia : Nova knyha, 2013. – 480 p.
Кільк. примірників - 1
28
С 12
Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підручн. для студ.
ВМНЗ 1-2 рівнів акредитації / Р. О. Сабадишин, С. Є.
Бухальська. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 368 с.
Кільк. примірників - 1
67
П 833
Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред.
Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. –
166 с.
Кільк. примірників - 1
Матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями
профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий
тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали,
додаткові матеріали.
88
В 54
Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до
професійної діяльності / І. С. Вітенко. – Вінниця : Нова
книга, 2013. – 132 с.
Кільк. примірників - 1
У монографії викладені результати досліджень основних психологічних
чинників, що впливають на адаптацію до професійної діяльності лікаря
сімейної медицини. Описано специфіку формування та клінічну
картину станів дезадаптації та методи їх корекції і профілактики. Встановлено роль
психологічного обстеження сімейним лікарем і його значення у розробці лікувально-
реабілітологічних заходів, що здійснює сімейний лікар у практичній діяльності.
П 833
Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред.
Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. –
166 с.
Кільк. примірників - 1
Матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями
профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий
тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали,
додаткові матеріали.
88
В 54
Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до
професійної діяльності / І. С. Вітенко. – Вінниця : Нова
книга, 2013. – 132 с.
Кільк. примірників - 1
У монографії викладені результати досліджень основних психологічних
чинників, що впливають на адаптацію до професійної діяльності лікаря
сімейної медицини. Описано специфіку формування та клінічну
картину станів дезадаптації та методи їх корекції і профілактики. Встановлено роль
психологічного обстеження сімейним лікарем і його значення у розробці лікувально-
реабілітологічних заходів, що здійснює сімейний лікар у практичній діяльності.

Recommandé

раб прогр онко_¦нтернатура par
раб прогр онко_¦нтернатурараб прогр онко_¦нтернатура
раб прогр онко_¦нтернатураmoc_uz_ua
927 vues32 diapositives
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1 par
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1NataliaPriemskaya
86 vues18 diapositives
Nadhodgennya 3kv 2019 par
Nadhodgennya 3kv 2019Nadhodgennya 3kv 2019
Nadhodgennya 3kv 2019михаил соболев
104 vues13 diapositives
Що треба знати про епілепсію і як надати першу допомогу par
Що треба знати про епілепсію і як надати першу допомогуЩо треба знати про епілепсію і як надати першу допомогу
Що треба знати про епілепсію і як надати першу допомогуVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
292 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Valeologiya par
ValeologiyaValeologiya
ValeologiyaІгор Філоненко
749 vues19 diapositives
август октябрь 2013 par
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013johnnykramer
1.4K vues65 diapositives
Новые поступления (август-октябрь 2013) par
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)johnnykramer
5K vues61 diapositives
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020 par
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020Novi nadhodgennya 1_ kv_2020
Novi nadhodgennya 1_ kv_2020михаил соболев
82 vues13 diapositives
1kv. 2019 novi nadhodgennya par
1kv. 2019 novi nadhodgennya1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennyaмихаил соболев
141 vues13 diapositives
Інформаційний проспект par
Інформаційний проспектІнформаційний проспект
Інформаційний проспектDmitriy Gol
43.1K vues44 diapositives

Tendances(17)

август октябрь 2013 par johnnykramer
август октябрь 2013август октябрь 2013
август октябрь 2013
johnnykramer1.4K vues
Новые поступления (август-октябрь 2013) par johnnykramer
Новые поступления (август-октябрь 2013)Новые поступления (август-октябрь 2013)
Новые поступления (август-октябрь 2013)
johnnykramer5K vues
Інформаційний проспект par Dmitriy Gol
Інформаційний проспектІнформаційний проспект
Інформаційний проспект
Dmitriy Gol43.1K vues
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез" par Olena Коленченко
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
Методична розробка інтегрованого заняття " Пластиди та фотосинтез"
робоча програма нт. рад¦ол. par moc_uz_ua
робоча програма нт. рад¦ол.робоча програма нт. рад¦ол.
робоча програма нт. рад¦ол.
moc_uz_ua2.2K vues
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік... par Dmytro Horilyk
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...
Підсумки 2012/2013 навчального року та завдання на наступний академічний рік...
Dmytro Horilyk904 vues
пац онкол 2013 par moc_uz_ua
пац онкол 2013пац онкол 2013
пац онкол 2013
moc_uz_ua219 vues
лекція №1 ию вводна par Svetlana25
лекція №1 ию вводналекція №1 ию вводна
лекція №1 ию вводна
Svetlana251.5K vues

En vedette

프레젠테이션1 par
프레젠테이션1프레젠테이션1
프레젠테이션1arpark
304 vues9 diapositives
Bibopys par
BibopysBibopys
Bibopysgavryshchak
1.1K vues7 diapositives
Esjay Technology Company Profile1 par
Esjay Technology Company Profile1Esjay Technology Company Profile1
Esjay Technology Company Profile1Esjay Technology
272 vues15 diapositives
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медицини par
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медициниМикола Михайлович Амосов – сподвижник української медицини
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медициниgavryshchak
1.1K vues33 diapositives
Thesis par
ThesisThesis
ThesisGeorge Wallace
845 vues50 diapositives
Неспокій Юрія Смолича par
Неспокій Юрія СмоличаНеспокій Юрія Смолича
Неспокій Юрія Смоличаgavryshchak
886 vues6 diapositives

En vedette(9)

프레젠테이션1 par arpark
프레젠테이션1프레젠테이션1
프레젠테이션1
arpark304 vues
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медицини par gavryshchak
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медициниМикола Михайлович Амосов – сподвижник української медицини
Микола Михайлович Амосов – сподвижник української медицини
gavryshchak1.1K vues
Неспокій Юрія Смолича par gavryshchak
Неспокій Юрія СмоличаНеспокій Юрія Смолича
Неспокій Юрія Смолича
gavryshchak886 vues
Adolescenti al museo? Lo strano caso di Palazzo Grassi Teens par Palazzo Grassi Teens
Adolescenti al museo? Lo strano caso di Palazzo Grassi TeensAdolescenti al museo? Lo strano caso di Palazzo Grassi Teens
Adolescenti al museo? Lo strano caso di Palazzo Grassi Teens
Palazzo Grassi Teens a Palazzo Strozzi per il convegno Arte/scuola/museo. Nov... par Palazzo Grassi Teens
Palazzo Grassi Teens a Palazzo Strozzi per il convegno Arte/scuola/museo. Nov...Palazzo Grassi Teens a Palazzo Strozzi per il convegno Arte/scuola/museo. Nov...
Palazzo Grassi Teens a Palazzo Strozzi per il convegno Arte/scuola/museo. Nov...

Similaire à нові надходження березень 2015

ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf par
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdfФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdfssuseraf5281
7 vues95 diapositives
Obstetrics запорожан par
Obstetrics  запорожанObstetrics  запорожан
Obstetrics запорожанIgor Nitsovych
5.3K vues475 diapositives
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М. par
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.Igor Nitsovych
4.4K vues96 diapositives
нові надходження листопад грудень 2013 par
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013johnnykramer
896 vues17 diapositives
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand... par
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Alexander Wolf
15 vues25 diapositives
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин par
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тваринВетеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тварин
Ветеринарія: сучасні методи профілактики та лікування тваринVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
225 vues21 diapositives

Similaire à нові надходження березень 2015(20)

ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf par ssuseraf5281
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdfФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ssuseraf52817 vues
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М. par Igor Nitsovych
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Igor Nitsovych4.4K vues
нові надходження листопад грудень 2013 par johnnykramer
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013
johnnykramer896 vues
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand... par Alexander Wolf
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Alexander Wolf15 vues
От земской медицины к семейному врачу par johnnykramer
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
johnnykramer860 vues
Парад лікарських рослин par bibliotekaumsa
Парад лікарських рослинПарад лікарських рослин
Парад лікарських рослин
bibliotekaumsa1.3K vues
Абетка здоров’я par НБ МДУ
Абетка здоров’яАбетка здоров’я
Абетка здоров’я
НБ МДУ727 vues
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року par johnnykramer
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуНові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
johnnykramer597 vues
Algorithm practical obstetrics par Igor Nitsovych
Algorithm practical obstetricsAlgorithm practical obstetrics
Algorithm practical obstetrics
Igor Nitsovych11.9K vues
Новые поступления июль-август 2012 года par Library Franko
Новые поступления июль-август 2012 годаНовые поступления июль-август 2012 года
Новые поступления июль-август 2012 года
Library Franko738 vues
Моя майбутня професія - лікар. par Bogaychuk
Моя майбутня професія - лікар.Моя майбутня професія - лікар.
Моя майбутня професія - лікар.
Bogaychuk13.8K vues
Moya maybutnya profesiya par Bogaychuk
Moya maybutnya profesiyaMoya maybutnya profesiya
Moya maybutnya profesiya
Bogaychuk427 vues
6 осн здор_воронцова_пономаренко_пособ_2006_укр par Aira_Roo
6 осн здор_воронцова_пономаренко_пособ_2006_укр6 осн здор_воронцова_пономаренко_пособ_2006_укр
6 осн здор_воронцова_пономаренко_пособ_2006_укр
Aira_Roo135 vues
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез" par Olena Коленченко
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"

Dernier

НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf par
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdfolha1koval
11 vues1 diapositive
Методичний річний 23-24.doc par
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.dochome
14 vues12 diapositives
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf par
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfolha1koval
36 vues12 diapositives
Č-UKencik.na web..pptx par
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptxsavcenkoalena
25 vues38 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
11 vues15 diapositives
ЗУ.pdf par
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 vues6 diapositives

Dernier(19)

НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf par olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 vues
Методичний річний 23-24.doc par home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 vues
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf par olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 vues
11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 vues
структура МР 23-24.pptx par home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues

нові надходження березень 2015

 • 1. Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Бібліотека. Відділ комплектування та наукової обробки літератури Нові надходження літератури за березень 2015 р. 61 Д 444 Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посібник для викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда [та ін.]. – Київ : Книга плюс, 2011. – 192 с. Кільк. примірників - 1 Посібник розроблено для викладачів вищих медичних навчальних закладів lll-IV рівнів акредитації, слухачів закладів (факультетів) післядипломної медичної та фармацевтичної освіти для покращення знань та навичок викладання питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я, підвищення якості надання медичних послуг. У підготовці посібника використано міжнародний та вітчизняний досвід підготовки викладачів. 612 Ф 504 Фізіологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівня акредитації / за ред. В. Г. Шевчука. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 448 с. Кільк. примірників - 1 У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. 614 И 851 Исаев, Ю. П. Практическая валеология / Ю. П. Исаев, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 2009. – 192 с. Кільк. примірників - 1 У книзі викладена система формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я людини. Висвітлені сучасні уявлення про індивідуальне здоров’я людини, найефективніші методи очищення організму. Розглянуті основи раціонального харчування, правила використання води для оздоровлення організму, а також біологічні ритми і заснований на них добовий режим. .
 • 2. 614.2 Р 68 Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю : навч.- метод. посібник для лікар. заг. практ. – сімейн. лікар. / за ред. Л. Ф. Матюхи та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 176 с. Питання супроводу пацієнтів з інтелектуальною недостатністю практично не висвітлені в навчальних програмах підгтовки сімейних лікарів. Пропонований посібник створено мультидисциплінарною командою фахівців для лікарів первинної ланки медичної допомоги з метою підвищення компетенцій сімейних лікарів і визначення їх ролі у спостереженні за пацієнтами з інтелектуальною недостатністю. 614.2 Т 35 Терешкевич, Д.-Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти : навч. посібник для студ. ВМНЗ 4 рівн. акред. / Д.-Г. Терешкевич. – Львів : Світ, 2008. – 344 с. Кільк. примірників - 1 Навчальний посібник створений на основі першої в Україні захищеної дисертаційної роботи авторки, а також матеріалів, що отримані авторкою у процесі тривалого вивчення проблем біоетики, зокрема під час стажування в Італії, та апробовані автором під час викладання курсу біоетики. Запропоновані новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації. Проаналізовані правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров'я на засадах біоетики. Вміщена опрацьована авторкою програма курсу біоетики, яка може бути основою для укладання робочих програм з цієї дисципліни. 615.01 A 62 Antonyuk, V. O. A laboratory on pharmacognosy : [study manual for the English med. stud. of higher educat. instit. and facult. of Pharmacy at higher med. educat. institut. of the 4 lev. of accred.] / V. O. Antonyuk, R. M. Lysyuk, L. Ya. Antonyuk. – Lviv, 2012. – 215 p. Кільк. примірників - 1 У підручнику розглянуто найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики згідно з програмою, затвердженою МОЗ України. Призначений для студентів вищих навчальних медичних закладів, викладачів, пошуковців та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами медичної та біологічної фізики.
 • 3. 615.1 Е 644 Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : українсько-лшатинсько-російсько-англійський : [навч. посібн. для студ. ВНЗ] / за ред. В. П. Черниха. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 824 с. Кільк. примірників - 1 Словник містить понад 7000 фахових термінів за програмою «Фармація»: біофармація; біотехнологія; фармацевтична технологія; управління, організація та економіка фармації; фармакоекономіка; менеджмент і маркетинг у фармації; соціальна фармація; фармакогнозія; хімія природних сполук; фармацевтична ботаніка; стандартизація, сертифікація та контроль якості ліків; фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, товарознавство, мікробіологія, лабораторна діагностика, хімія (аналітична, біологічна, медична, неорганічна, органічна, токсикологічна, фармацевтична, фізколоїдна) та ін. Фахові терміни систематизовані, структуровані відповідно до алгоритму фармацевтичної діяльності, а їх тлумачення адаптовано до термінології країн ЄС та рекомендацій ВООЗ. Рекомендується у якості базового навчального видання з фармацевтичної термінології у навчальному процесі, гідний надання офіційного статусу. Розрахований на науковців, працівників фармацевтичної промисловості, організаторів фармацевтичної галузі, управлінців системи охорони здоров’я, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів, студентів та інших фахівців, що мають справу з ліками. 616.2 К 294 Катилов, А. В. Клиническая пульмонология детского возраста : учеб. пособие для студ. ВУМУ 3-4 уровн. аккред. / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриев. – Винница, 2013. – 336 с. Кільк. примірників - 1 У представленому навчальному посібнику в чіткій, обгрунтованій формі, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, викладені з практичної точки зору основні питання діагностики та лікування основних клінічних синдромів та захворювань органів дихання у дітей. Для студентів старших курсів медичних університетів, лікарів-інтернів і початківців лікарів-педіатрів, пульмонологів та лікарів загальної практики. 616.89 Л 878 Лущик, У. Б. Діагностичні алгоритми оцінки церебральних дизгемій та нейрореабілітації хворих нейрохірургічного профілю / У. Б. Лущик. – Київ, 2004. – 48 с. Кільк. примірників - 1 Ця книга – свого роду короткий екскурс у дві актуальні проблеми сучасної нейрохірургії, перша з яких – діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному церебральному та мікроциркуляторному рівні; друга ж – нейро-реанімація та інтенсивна нейрореабілітація тяжких хворих неврологічного і нейрохірургічного профілю. У доступній формі викладено основи сучасних методів
 • 4. дослідження судинної системи організму та інтерпретації результатів дослідження. Наголошено на можливостях комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерної капіляроскопії поряд із магнітно-резонансною та рентгеноконтрастною ангіографією. 617 Б 919 Бурых, М. П. Основы технологии хирургических операций : материалы для студ.-иностранцев и интерн.- хирургов / М. П. Бурых. – Харьков, 1998. – 480 с. Кільк. примірників - 1 У книзі представлені пристрої та обладнання операційного блоку, загальний і спеціальний хірургічний інструментарій, а також сформульовані принципи технології здійсненняа хірургічних операцій. Для студентів-іноземців медичних вузів, інтернів хірургів таі лікарів усіх спеціальностей. 618.1 О-608 Оперативна гінекологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівн. акред. / І. У. Свистонюк, С. П. Польова, О. М. Юзько [та ін.] ; за ред. В. П. Пішака. – Київ : Здоров’я, 2009. – 304 с. Кільк. примірників - 2 Підручник з оперативної гінекології підготовлено згідно з сучасною навчальної програмою та відповідно до вимог Болонського процесу. Ілюстроване видання містить розділи з клінічної анатомії передньобічної стінки живота, органів нижнього поверху черевної порожнини та заочеревинного простору, органів малого таза та внутрішніх і зовнішніх статевих органів жінки. Особливу увагу приділено методам оперативного лікування, показанням для його проведення, положенню хворої під час операції, способам знеболювання, можливим помилкам та ускладненням. Детально висвітлені практичні навички і техніка найпоширеніших класичних та сучасних оперативних втручань, а також технологія малоінвазивної хірургії. Анатомічні терміни наведені відповідно до Українського стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури. 618.2 С 794 Степанківська, Г. К. Акушерство : навч. посібн. для студ. ВМНЗ 4 рівн. акред. / Г. К. Степанківська, О. Т. Михайленко. – 2-е вид., перер. і доп. – К. : Здоров’я, 2012. – 920 с. Кільк. примірників - 1 У навчальному посібнику висвітлені питання історії розвитку акушерської допомоги, основні розділи фізіологічного, патологічного та оперативного акушерства. Особливу увагу приділено традиційним і найновішим методам розпізнавання вагітності, діагностики стану плода й новонародженої дитини, виявленню патології та ускладнень вагітності й пологів, їх лікуванню і профілактиці, опису прийомів, методів та оперативних втручань, застосовуваних в акушерській практиці. Описаний патогенез патологічних станів в
 • 5. акушерстві та їх діагностика. Окремі розділи присвячені організації родопомочі у нашій країні, медико-генетичному консультуванню, перинатальній медицині, деонтології, санітарно-епідемічному режиму в акушерських стаціонарах. 81.2 (Англ) А 647 Англійська мова для медиків : навч. посібн. для студ. мед. вузів / Н. П. Соловйова, Г. М. Лапа, В. П. Пішак, Г. І. Ходоровський. – Чернівці : Медуніверситет, 2005. – 182 с. Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, які оволоділи основами граматики англійської мови, анатомії і фізіології, і мають за мету розвиток у студентів навичок біглого читання і адекватного розуміння оригінального наукового тексту по спеціальності. 22.3 Л 152 Ладика, Р. Б. Повторимо курс фізики : посібн. для вступників до вищ. навч. закл. / Р. Б. Ладика. – Тернопіль : Джура, 1999. – 272 с. Кільк. примірників - 1 У посібнику розкрито зміст основних понять, моделей, законів і теорій, що вивчаються в курсі фізики середньої школи і відповідають вимогам програми з фізики для вступників до вищих навчальних закладів України. Теоретичний матеріал доповнюється прикладами розв'язування задач різного рівня складності, задачами і питаннями для самоконтролю. Для слухачів підготовчих відділень вузів, випускників та учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій і технікумів, викладачів фізики середніх навчальних закладів. 28 M 46 Medical and biological physics : textbook for the stud. of higher med. estab-lish. of the 4 accred. lev. / ed. by A. V. Chalyi. – 2-nd edit. – Vinnytsia : Nova knyha, 2013. – 480 p. Кільк. примірників - 1 28 С 12 Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підручн. для студ. ВМНЗ 1-2 рівнів акредитації / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 368 с. Кільк. примірників - 1 67
 • 6. П 833 Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 166 с. Кільк. примірників - 1 Матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали, додаткові матеріали. 88 В 54 Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності / І. С. Вітенко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 132 с. Кільк. примірників - 1 У монографії викладені результати досліджень основних психологічних чинників, що впливають на адаптацію до професійної діяльності лікаря сімейної медицини. Описано специфіку формування та клінічну картину станів дезадаптації та методи їх корекції і профілактики. Встановлено роль психологічного обстеження сімейним лікарем і його значення у розробці лікувально- реабілітологічних заходів, що здійснює сімейний лікар у практичній діяльності.
 • 7. П 833 Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 166 с. Кільк. примірників - 1 Матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали, додаткові матеріали. 88 В 54 Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності / І. С. Вітенко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 132 с. Кільк. примірників - 1 У монографії викладені результати досліджень основних психологічних чинників, що впливають на адаптацію до професійної діяльності лікаря сімейної медицини. Описано специфіку формування та клінічну картину станів дезадаптації та методи їх корекції і профілактики. Встановлено роль психологічного обстеження сімейним лікарем і його значення у розробці лікувально- реабілітологічних заходів, що здійснює сімейний лікар у практичній діяльності.