+ɨÉÖJɨÉÂ
´ÉänùÉ& ¦ÉÉ®úiɺªÉYÉÉxɦÉhb÷É®úÉ& ºÉÎxiÉ*
|ÉvÉÉxÉäxÉ SÉi´ÉÉ®ú& ´ÉänùÉ&ºÉÎxiÉ* iÉä @ñM´ÉänÆù,
ªÉVÉÖ´Éæn,Æù ºÉɨÉ...
VªÉÉäÊiɹɨÉÂ
´ÉÉxɶÉɺjɨÉ xÉIÉjÉÊ´ÉtÉ (VªÉÉäÊiɹÉÉ) MÉÊhÉiɶÉɺjɨÉÂ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÊhÉiÉYÉÉ&
¦ÉɺEò®úÉ- 1 ¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉ...
¤ÉÉèvÉɪÉxÉ&
{ÉèlÉMÉÉä®úºÉ ʺÉrùÉxiÉ&
¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉÇ&- {Éè
+ɪÉǦÉ^õ&- ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiɨÉÂ
¥ÉÀMÉÖ{iÉ& - +RÂóEòMÉÊhÉiɨÉÂ
+ɪ...
ANCIENT AND MEDIEVAL POLITICAL
PHILOSOPHY
Name : _______________________________________
Class : _________________________...
santhi krishna ppt
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

santhi krishna ppt

90 vues

Publié le


ppt

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
90
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

santhi krishna ppt

  1. 1. +ɨÉÖJɨÉ ´ÉänùÉ& ¦ÉÉ®úiɺªÉYÉÉxɦÉhb÷É®úÉ& ºÉÎxiÉ* |ÉvÉÉxÉäxÉ SÉi´ÉÉ®ú& ´ÉänùÉ&ºÉÎxiÉ* iÉä @ñM´ÉänÆù, ªÉVÉÖ´Éæn,Æù ºÉɨɴÉänÆù,+lÉ´ÉÇnÆù SÉ * ´ÉänùYÉÉxÉÉlÉÈ ´ÉänùÉRÂóMÉÉ&+ɴɶªÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ* |ÉvÉÉxÉäxÉ ¹É]Âõ ´ÉänùÉRÂóMÉÉ& ºÉÎxiÉ MÉÊhÉiÉ ºÉƺEÞòÊiÉ& Uôxnù&{ÉÉnùÉè iÉÖ ´ÉänùºªÉ½þºiÉÉèEò±{ÉÉä lÉ {É`ö¬iÉä VªÉÉäÊiɹÉɨɪÉxÉÆ SÉIÉÖÌxɯûHÆò ¸ÉÉäjɨÉÖSªÉiÉä ʶÉIÉÉ QÉÉhÉÆ iÉÖ ´ÉänùºªÉ¨ÉÖJÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ º¨ÉÞiɨÉ iɺ¨ÉÉiÉ ºÉÉRÂóMɨÉvÉÒiªÉè´É ¥ÉÀ±ÉÉäEäò ¨É½þÒªÉiÉä*
  2. 2. VªÉÉäÊiɹɨÉ ´ÉÉxɶÉɺjɨÉ xÉIÉjÉÊ´ÉtÉ (VªÉÉäÊiɹÉÉ) MÉÊhÉiɶÉɺjɨÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÊhÉiÉYÉÉ& ¦ÉɺEò®úÉ- 1 ¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉÉÇ- 2 +ɪÉǦÉ]õ& ´É®úɽþʨÉʽþ®úÉ ¥ÉÀMÉÖ{iÉ& Ê{ÉRÂóMɱÉ& ¤ÉÉèvÉɪÉxÉ& MÉÊhÉiɶÉɺjÉä ¦ÉÉ®úiɺªÉªÉÉäMÉnùÉxɨÉ Ê{ÉRÂóMɱÉ& - ¶ÉÚxªÉ¨ÉÂ
  3. 3. ¤ÉÉèvÉɪÉxÉ& {ÉèlÉMÉÉä®úºÉ ʺÉrùÉxiÉ& ¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉÇ&- {Éè +ɪÉǦÉ^õ&- ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiɨÉ ¥ÉÀMÉÖ{iÉ& - +RÂóEòMÉÊhÉiɨÉ +ɪÉǦÉ]õ& +ɪÉǦÉ]õÒªÉ,+ɪÉǦÉ^õ ʺÉrùÉxiÉ ´É®úɽþʨÉʽþ®úÉ - {ÉSÉʺÉrùÉÎxiÉEòÉ ¥ÉÀº¡Öò]õ ʺÉrùÉxiÉ JÉhb÷JÉÉt ¦ÉɺEò®úÉ- 11ʺÉrùÉxiÉʶɮúÉä¨ÉÊhÉ, ±ÉÒ±ÉÉ´ÉiÉÒ ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiÉ ¦ÉɺEò®úÉ- 1¨É½þɦÉɺEò®úÒªÉÉ, ±ÉPÉÖ¦ÉɺÉEò®úÒªÉ Ê{ÉRÂóMɱÉ& UôxnùºÉÚjÉÉ
  4. 4. ANCIENT AND MEDIEVAL POLITICAL PHILOSOPHY Name : _______________________________________ Class : ________________________________________ Roll No: _____________________________________

×