Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Gregory Davrazos
Gregory DavrazosProfessor à Gregory Davrazos
Διερεύνηση πηγών στρες και επαγγελματικής
εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Γρηγόριος Δαβράζος,
Καθηγητής Πληροφορικής
Θεωρητικό Πλαίσιο
Ορισμοί
Άγχος: αναφέρεται σε μια εσωτερική κατάσταση του ατόμου
Στρες: προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το
περιβάλλον
Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επιπτώσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Ατομικές
στις Διαπροσωπικές σχέσεις
στο Σχολείο ως οργανισμό
Σωματικές,
Ψυχολογικές
Ατομικές Επιπτώσεις
Σωματικές: Αϋπνίες, πονοκεφάλους, γαστρεντερικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής, υπερένταση κ.α.
Ψυχολογικές: Άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση κ.α.
Συμπεριφορικές: Υπερβολική χρήση αλκοόλ, φαρμάκων,
αυξημένες οικογενειακές συγκρούσεις κ.α.
Επιπτώσεις στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
στην Οικογένεια
στις Κοινωνικές Σχέσεις
στις Επαγγελματικές Σχέσεις
Συγκρούσεις
Επιπτώσεις στο Σχολείο ως Οργανισμό
Αύξηση του αριθμού πρόωρης συνταξιοδότησης
η μειωμένης ποιότητα στην διδασκαλία,
 η αύξηση των ημερών απουσίας,
ο μειωμένος ενθουσιασμός και ενδιαφέρον,
 τα αισθήματα δυσαρέσκειας και αποξένωσης,
η συνεχής ενασχόληση με την προοπτική εγκατάλειψης της εργασίας
τους
κ.α.
Διεθνείς Στρεσογόνοι Παράγοντες Εκπαιδευτικών
 Κακή συμπεριφορά των μαθητών
 Κακές συνθήκες εργασίας
 Έλλειψη πόρων
 Κακές σχέσεις με τους συναδέλφους
 Υπερφόρτωση με διδακτικά καθήκοντα
 Υπερφόρτωση με εξωδιδακτικά καθήκοντα
 Μειωμένη υποστήριξη από τη διεύθυνση
 Επαγγελματική ανεπάρκεια
Μοντέλα Επαγγελματικής Εξουθένωσης
α) Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982)
β) το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980)
γ) το μοντέλο του Cherniss (1980),
δ) το μοντέλο της Pines (Pines & Aronson, 1988)
Μοντέλο Maslach
Συναισθηματική εξουθένωση: χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενέργειας και από την
αίσθηση ότι έχουν τελειώσει τα συναισθηματικά αποθέματα του εργαζόμενου
χωρίς να υπάρχουν πηγές ανανέωσης.
Αποπροσωποποίηση: αναφέρεται στην ανάπτυξη ουδέτερων ή και αρνητικών
συναισθημάτων και στην απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από τους μαθητές του,
τους οποίους αρχίζει να αντιμετωπίζει υποτιμητικά.
Χαμηλή προσωπική επίτευξη: αναφέρεται στο μειωμένο επιθυμητό και
επιδιωκόμενο αίσθημα ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την εργασία του.
Μεθοδολογία Έρευνας
Βασικοί Στόχοι Έρευνας
Να διερευνηθούν:
 Οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες.
 Να εντοπιστεί τυχόν εμφάνιση του Σ.Ε.Ε. στους εκπαιδευτικούς που απάντησαν
στα ερωτηματολόγια.
 Να διερευνηθεί η σχέση του Σ.Ε.Ε. με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, τα
έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Ερευνητικά Ερωτήματα
1. Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες στη βαθμίδα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
2. Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του
Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
3. Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του
Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
4. Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με
την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
5. Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την εμφάνιση του Συνδρόμου
Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
Μεθοδολογία Έρευνας
1. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων
2. Ερωτηματολόγιο πηγών συναισθηματικής έντασης των εκπαιδευτικών
(Μουζούρα, 2005): 39 ερωτήματα, 5-βάθμια Likert κλίμακα
3. Ερωτηματολόγιο Μaslach 22 ερωτήματα, 5-βάθμια Likert κλίμακα
Ποσοτική Έρευνα
Συλλογή των Δεδομένων
Αποτελέσματα Έρευνας
Χαρακτηριστικά Δείγματος
Ηλικία: 62,8% μέχρι 40 ετών
Σπουδές:
Πτυχίο ΤΕΙ: 14 εκπαιδευτικοί
Πτυχίο ΑΕΙ: 55
Δεύτερο Πτυχίο: 5
Μεταπτυχιακό: 67
Διδακτορικό: 7
Φύλο:
111 Γυναίκες
37 Άνδρες
Έτη προϋπηρεσίας: 79,7% έως και 15 έτη
Τύπος Σχολείου:
75 Γυμνάσια
43 σε ΓΕ.Λ
30 σε ΕΠΑ.Λ
Ν: 148 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κυρίαρχοι Στρεσογόνοι Παράγοντες
1. ο ανεπαρκής μισθός,
2. η έλλειψη ειδικών στα σχολεία (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί
Λειτουργοί)
3. η χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός τους.
το διοικητικό έργο,
η εφημερία,
η εργασία στο σπίτι.
δεν αποτελούν
ιδιαίτερες πηγές στρες
Ενώ …..
Συσχετίσεις
Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την
εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
Φύλο - Συναισθηματική Εξουθένωση (t=0.854, p=0.39 >0.05 )
Φύλο - Αποπροσωποποίηση (t=-1,319, p=0.19>0.05)
Φύλο - Προσωπική Επίτευξη ( t=-1.080 p=0.28>0.05)
Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις
συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης που να εξαρτώνται από
το Φύλο.
Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με
την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής
Εξουθένωσης;
Ηλικία - Συναισθηματική Εξουθένωση (p=0.725>0.05)
Ηλικία - Αποπροσωποποίηση (p=0.056>0.05)
Ηλικία – Προσωπική Επίτευξη (p=0.011<0.05) στατιστικά σημαντικές διαφορές
Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που
υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με την εμφάνιση του
Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
Τύπος Σχολείου - Συναισθηματική Εξουθένωσης (p= 0.29>0.05)
Τύπος Σχολείου - Αποπροσωποποίηση (p=0.786 >0.05, )
Τύπος Σχολείου- Προσωπική Επίτευξη (p=0.07>0.05)
Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές
Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την
εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής
Εξουθένωσης;
Έτη Υπηρεσίας - Συναισθηματική Εξουθένωση (p= 0.629>0.05)
Έτη Υπηρεσίας - Αποπροσωποποίησης (p= 0.437>0.05)
Έτη Υπηρεσίας - Προσωπική Επίτευξη (p=0.098>0.05)
Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές
Επιπλέον Αποτελέσματα
1. Το 30,4% (Ν=45) του δείγματος είναι συναισθηματικά εξουθενωμένο.
2. Το 11,5% (Ν= 17) του δείγματος με αίσθημα υψηλής
αποπροσωποποίησης.
3. Το 53,4% (Ν=79) του δείγματος με αίσθημα χαμηλής προσωπικής
επίτευξης.
4. 6 εκπαιδευτικοί μπορεί να χαρακτηριστούν Επαγγελματικά
Εξουθενωμένοι
Περιορισμοί Έρευνας
 Ερωτηματολόγιο
 Επιλογή δείγματος μέσω Facebook
 Χρονική Στιγμή Συλλογής Δεδομένων (Ιούλιος-
Αύγουστος 2013)
Συμπεράσματα
1. Υπάρχουν Στρεσογόνοι Παράγοντες στο επάγγελμα του
Εκπαιδευτικού.
2. Το Burnout είναι μια Πραγματικότητα για τον Εκπαιδευτικό.
3. Πιο εστιασμένες έρευνες χρειάζονται!
1 sur 28

Contenu connexe

Tendances(20)

3.6meat3.6meat
3.6meat
sofoklisk680 vues
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
theodora tz12.2K vues
ομοηχεςομοηχες
ομοηχες
alexadra713.1K vues
sinesthimata.pdfsinesthimata.pdf
sinesthimata.pdf
Σάσα Καραγιαννίδου - Πέννα 353 vues
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ELENI EFSTATHIADOU7.8K vues
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγου
Αννα Παππα56.1K vues

Similaire à Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(20)

Examinations stressExaminations stress
Examinations stress
hamomilaki .611 vues
Mαθησιακες ΔυσκολιεςMαθησιακες Δυσκολιες
Mαθησιακες Δυσκολιες
Sunfiles Εκπαιδευτικά Αρχεία4.8K vues
δεπυ περβανίδου-ν-2016δεπυ περβανίδου-ν-2016
δεπυ περβανίδου-ν-2016
qualityinhealth1.3K vues
Goneis As Eimaste ProetoimasmenoiGoneis As Eimaste Proetoimasmenoi
Goneis As Eimaste Proetoimasmenoi
kethea schema+chroma158 vues
Goneis As Eimaste ProetoimasmenoiGoneis As Eimaste Proetoimasmenoi
Goneis As Eimaste Proetoimasmenoi
kethea schema+chroma180 vues

Plus de Gregory Davrazos(20)

Feature selection: A Data PerspectiveFeature selection: A Data Perspective
Feature selection: A Data Perspective
Gregory Davrazos83 vues
Eγχειρίδιο χρήσης MusescoreEγχειρίδιο χρήσης Musescore
Eγχειρίδιο χρήσης Musescore
Gregory Davrazos1.4K vues
Presentation CyprusPresentation Cyprus
Presentation Cyprus
Gregory Davrazos511 vues
Venturistas niki pharmaVenturistas niki pharma
Venturistas niki pharma
Gregory Davrazos209 vues
Ken RobinsonKen Robinson
Ken Robinson
Gregory Davrazos1.4K vues
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
Παρουσίαση
Gregory Davrazos1.7K vues
ΥλικόΥλικό
Υλικό
Gregory Davrazos2K vues

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • 1. Διερεύνηση πηγών στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γρηγόριος Δαβράζος, Καθηγητής Πληροφορικής
 • 3. Ορισμοί Άγχος: αναφέρεται σε μια εσωτερική κατάσταση του ατόμου Στρες: προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον
 • 5. Επιπτώσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης Ατομικές στις Διαπροσωπικές σχέσεις στο Σχολείο ως οργανισμό Σωματικές, Ψυχολογικές
 • 6. Ατομικές Επιπτώσεις Σωματικές: Αϋπνίες, πονοκεφάλους, γαστρεντερικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής, υπερένταση κ.α. Ψυχολογικές: Άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση κ.α. Συμπεριφορικές: Υπερβολική χρήση αλκοόλ, φαρμάκων, αυξημένες οικογενειακές συγκρούσεις κ.α.
 • 7. Επιπτώσεις στις Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Οικογένεια στις Κοινωνικές Σχέσεις στις Επαγγελματικές Σχέσεις Συγκρούσεις
 • 8. Επιπτώσεις στο Σχολείο ως Οργανισμό Αύξηση του αριθμού πρόωρης συνταξιοδότησης η μειωμένης ποιότητα στην διδασκαλία,  η αύξηση των ημερών απουσίας, ο μειωμένος ενθουσιασμός και ενδιαφέρον,  τα αισθήματα δυσαρέσκειας και αποξένωσης, η συνεχής ενασχόληση με την προοπτική εγκατάλειψης της εργασίας τους κ.α.
 • 9. Διεθνείς Στρεσογόνοι Παράγοντες Εκπαιδευτικών  Κακή συμπεριφορά των μαθητών  Κακές συνθήκες εργασίας  Έλλειψη πόρων  Κακές σχέσεις με τους συναδέλφους  Υπερφόρτωση με διδακτικά καθήκοντα  Υπερφόρτωση με εξωδιδακτικά καθήκοντα  Μειωμένη υποστήριξη από τη διεύθυνση  Επαγγελματική ανεπάρκεια
 • 10. Μοντέλα Επαγγελματικής Εξουθένωσης α) Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982) β) το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980) γ) το μοντέλο του Cherniss (1980), δ) το μοντέλο της Pines (Pines & Aronson, 1988)
 • 11. Μοντέλο Maslach Συναισθηματική εξουθένωση: χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενέργειας και από την αίσθηση ότι έχουν τελειώσει τα συναισθηματικά αποθέματα του εργαζόμενου χωρίς να υπάρχουν πηγές ανανέωσης. Αποπροσωποποίηση: αναφέρεται στην ανάπτυξη ουδέτερων ή και αρνητικών συναισθημάτων και στην απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από τους μαθητές του, τους οποίους αρχίζει να αντιμετωπίζει υποτιμητικά. Χαμηλή προσωπική επίτευξη: αναφέρεται στο μειωμένο επιθυμητό και επιδιωκόμενο αίσθημα ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την εργασία του.
 • 13. Βασικοί Στόχοι Έρευνας Να διερευνηθούν:  Οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες.  Να εντοπιστεί τυχόν εμφάνιση του Σ.Ε.Ε. στους εκπαιδευτικούς που απάντησαν στα ερωτηματολόγια.  Να διερευνηθεί η σχέση του Σ.Ε.Ε. με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
 • 14. Ερευνητικά Ερωτήματα 1. Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στρεσογόνοι παράγοντες στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; 2. Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; 3. Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; 4. Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; 5. Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης;
 • 15. Μεθοδολογία Έρευνας 1. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων 2. Ερωτηματολόγιο πηγών συναισθηματικής έντασης των εκπαιδευτικών (Μουζούρα, 2005): 39 ερωτήματα, 5-βάθμια Likert κλίμακα 3. Ερωτηματολόγιο Μaslach 22 ερωτήματα, 5-βάθμια Likert κλίμακα Ποσοτική Έρευνα
 • 18. Χαρακτηριστικά Δείγματος Ηλικία: 62,8% μέχρι 40 ετών Σπουδές: Πτυχίο ΤΕΙ: 14 εκπαιδευτικοί Πτυχίο ΑΕΙ: 55 Δεύτερο Πτυχίο: 5 Μεταπτυχιακό: 67 Διδακτορικό: 7 Φύλο: 111 Γυναίκες 37 Άνδρες Έτη προϋπηρεσίας: 79,7% έως και 15 έτη Τύπος Σχολείου: 75 Γυμνάσια 43 σε ΓΕ.Λ 30 σε ΕΠΑ.Λ Ν: 148 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 19. Κυρίαρχοι Στρεσογόνοι Παράγοντες 1. ο ανεπαρκής μισθός, 2. η έλλειψη ειδικών στα σχολεία (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) 3. η χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός τους.
 • 20. το διοικητικό έργο, η εφημερία, η εργασία στο σπίτι. δεν αποτελούν ιδιαίτερες πηγές στρες Ενώ …..
 • 22. Ποια είναι η σχέση του Φύλου του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; Φύλο - Συναισθηματική Εξουθένωση (t=0.854, p=0.39 >0.05 ) Φύλο - Αποπροσωποποίηση (t=-1,319, p=0.19>0.05) Φύλο - Προσωπική Επίτευξη ( t=-1.080 p=0.28>0.05) Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης που να εξαρτώνται από το Φύλο.
 • 23. Ποια είναι η σχέση της Ηλικίας του εκπαιδευτικού με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; Ηλικία - Συναισθηματική Εξουθένωση (p=0.725>0.05) Ηλικία - Αποπροσωποποίηση (p=0.056>0.05) Ηλικία – Προσωπική Επίτευξη (p=0.011<0.05) στατιστικά σημαντικές διαφορές
 • 24. Ποια είναι η σχέση του τύπου σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; Τύπος Σχολείου - Συναισθηματική Εξουθένωσης (p= 0.29>0.05) Τύπος Σχολείου - Αποπροσωποποίηση (p=0.786 >0.05, ) Τύπος Σχολείου- Προσωπική Επίτευξη (p=0.07>0.05) Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές
 • 25. Ποια είναι η σχέση των ετών υπηρεσίας με την εμφάνιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης; Έτη Υπηρεσίας - Συναισθηματική Εξουθένωση (p= 0.629>0.05) Έτη Υπηρεσίας - Αποπροσωποποίησης (p= 0.437>0.05) Έτη Υπηρεσίας - Προσωπική Επίτευξη (p=0.098>0.05) Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές
 • 26. Επιπλέον Αποτελέσματα 1. Το 30,4% (Ν=45) του δείγματος είναι συναισθηματικά εξουθενωμένο. 2. Το 11,5% (Ν= 17) του δείγματος με αίσθημα υψηλής αποπροσωποποίησης. 3. Το 53,4% (Ν=79) του δείγματος με αίσθημα χαμηλής προσωπικής επίτευξης. 4. 6 εκπαιδευτικοί μπορεί να χαρακτηριστούν Επαγγελματικά Εξουθενωμένοι
 • 27. Περιορισμοί Έρευνας  Ερωτηματολόγιο  Επιλογή δείγματος μέσω Facebook  Χρονική Στιγμή Συλλογής Δεδομένων (Ιούλιος- Αύγουστος 2013)
 • 28. Συμπεράσματα 1. Υπάρχουν Στρεσογόνοι Παράγοντες στο επάγγελμα του Εκπαιδευτικού. 2. Το Burnout είναι μια Πραγματικότητα για τον Εκπαιδευτικό. 3. Πιο εστιασμένες έρευνες χρειάζονται!