Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

"ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП"

22 012 vues

Publié le

ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП
автор: Галин Цоков

Publié dans : Formation

"ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП"

 1. 1. ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП
 2. 2. Зараждане на идеята за интегрирано обучение.
 3. 3. В образованието на децата с трайниувреждания, може да се приеме следната обща класификация:• XIX век - период на бурно развитие на медицината, когато се диференцират множество видове заболявания и видове инвалидности; тук може да се говори за зараждане и формиране на медицинския модел на инвалидността, а образованието на децата с увреждания е подчинено на принципите на сегрегацията и изолацията, на господство, доминация и подчинение;
 4. 4. • от началото на ХХ век до към 60-те години - наложен е медицинския модел на инвалидността, а образованието е подчинено на споменатите вече принципи и се извършва в специално създадени образователни институции (специални училища). Тук акцентът е поставен върху патологията, върху неспособността на индивида да изпълнява присъщите му социални роли и да извършва характерните за него ежедневни жизнени дейности.
 5. 5. • от средата на 60-те години на ХХ век до средата на 80-те години - възниква и се налага т.нар. нормализация, когато родителите на децата с увреждания повеждат борба и съдебни процеси (особено интензивни в САЩ) за правото децата им да учат в масовите училища.• в основата на концепцията за нормализацията залягат схващанията, че децата с трайни увреждания са способни да усвояват различни дейности и обществото трябва да създаде условия за живот, максимално близки до нормалните• налагат принципите на интеграция и създаването на различни форми на интегрирано
 6. 6. • от средата на 80-те години на ХХ век насам се появява и утвърждава модела на гражданските права на инвалидите, а образованието е подчинено на принципите на свободен достъп и социално включване в общността.
 7. 7. • Идеята за обучение на деца с увреждания в обикновеното училище започва да занимава специалистите 70 години след възникване на специалните училища.• За инициатор на това, което днес наричаме интегрирано обучение се счита големият австро-унгарски педагог на зрително затруднените Йохан Клайне.• През 1839 г. той публикува „Ръководство за обучение на слепи деца от най-ранно детство, вкъщи и местното училище”.
 8. 8. • Първият опит за законодателен текст свързан с възможностите слепите деца да учат в масовите училища е предприет в Шотландия , но за съжаление без никакъв успех .• През 1880 г. работещият в Европа известен сляп интелектуалец от САЩ – Франсис Кембъл предлага програма за ранно съвместно обучение с виждащите в Лондонския кралски нормален колеж .• През 1896 г. легендарната сляпо – глуха американка Келън Келър е приета в Кембриджското девическо училище ( щата Масачузетс ) . Подпомагана от своята учителка Ан Съливан , тя учи и живее заедно с виждащите си съученици .• До практическо осъществяване и регламентиране на интегрираното обучение се стига в самото начало на миналия век , когато на 17. 09 1900г в Чикаго е
 9. 9. • повратна точка в дескредитацията на специалното образование се открива в средата на 20век, когато се появява Всеобщата декларация за правата на човека(1948) и Декларацията за правата на детето(1959).• Постепенно в живота, науката и практиката започват да навлизат нови практики и модели, свързани с преустройството, а понякога и със закриване на интернати и психиатрични болници
 10. 10. Същност на интегрираното обучение.Дефиниция. Терминология. Особености
 11. 11. • Интегрираното обучение се дефинира като ’’ съвместно обучение на деца със специални педагогически потрабности и здрави деца в обикновеното училище чрез квалифицирано подпомагане от специален учител’’• за да е налице интегрираното обучение, детето трябва да прекарва най – малко 50% от учебното време в обикновената класна стая.
 12. 12. • Това е продължителен процес , изискващ:- много отговорност , • промени в законодателството, • ранно откриване и диагностика на децата със специални образователни потребности , • обучение и квалифициране на педагогически кадри за работа с тези деца в масовото училище, • популяризиране на проблемите на хората с увреждания пред широката общественост и други.
 13. 13. • Интегрираното обучение не е само една съвременна концепция, а качествено нова образователна политика.• Интегрираното обучение не може да бъде нито метод, нито принцип, тъй като обективно в себе си използва и двете.• Това обучение включва и учебните стратегии и стилове, поради което не може да се отъждествява с тях.• В условията на интегрирано обучение изключително важно е да се разбере, че масовото училище поема част от отговорността за обучението на детето със специални педагогически нужди.
 14. 14. • Интегрираното обучение не е просто преместване от специалното в масовото училище, а активно включване на ученика във всекидневието на обикновения клас.• Това обучение не си поставя за цел да адаптира класа от деца без СОП към интегрирания ученик, а тъкмо обратното, ние трябва да помогнем на детето реално да се адаптира в класа.• Това обучение е истинско партньорство между специалното, масовото училище, родителите и обществените институции, които формират неговата солидна обществена база.
 15. 15. • Най – важната роля в интегрираното обучение играят така наречените ресурсни учители. Без тях няма интегрирано обучение• Функциите на ресурсния учител могат да се разделят на основни , които биват три вида и допълнителни , които непрекъснато се допълват.Основните са – подпомагане на интегрирания ученик, подпомагане на масовия учител, подпомагане на родителите
 16. 16. включващо образование• При ниго стои идеята, че индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се организира по такъв начин, че да се удовлетворят особените потребности на всяко дете.• Смята се, че включващото образование предоставя възможност на всички ученици да усвояват изцяло учебния материал и да участват пълноценно в живота на социалните групи от детската градина, през училището до Университета.• Включващото образование активира ресурси, които са насочени кум стимулиране на равноправието на учениците и създаването на възможности за тяхното участие във всички аспекти на живота на групата (класа).
 17. 17. • Включващото образование се основава на осем принципа:• ценността на човека не зависи от неговите способности и постижения;• всеки човек е способен да чувства и да мисли;• всеки човек има право да общува и да бъде изслушван;• всички хора се нуждаят един от друг;• истинското образование може да се реализира само в контекста на реални взаимоотношения;• -всички хора се нуждаят от подкрепа и контакти с връстниците си;
 18. 18. три важни обстоятелства свързани с управление на ИО:• не може да се прилага определен модел на интегрирано обучение в страната и да се твърди, че той е най-подходящият• не трябва да се приема, че определен модел е най-подходящ за интегриране на дадена група ученици със специфични увреждания• няма по-добър модел на интегрирано обучение, но има един, който е най-подходящ за конкретно дете.
 19. 19. Модели на интегрираното обучение
 20. 20. Съществуват около двадесет модела за интегрирано обучение. • Модел на тотално интегриране- заражда се в САЩ • Този модел предвижда обучение в масовото училище още от първи клас. • Може би най-добрия за интегрирано обучение, но веднага трябва да се подчертае, че той е най- трудния и най-рискования
 21. 21. • Тоталната интеграция предполага в определени случаи спомагателна роля на специалните училища, особено ако интегрирания ученик има сериозни проблеми със специфичния начин на ограмотяване.• Този модел предполага също така много добра комплексна подготовка на ресурсния учител, който трябва да отделя повече време за подпомагане на детето, особено през първата година от обучението.• В условията на тотално интегриране особено важна роля играят родителите, които вкъщи могат да допълват функциите на ресурсния учител
 22. 22. • Модел на частична интеграция:- Моделът предвижда детето със СОП да получивъзможността да посещава масово училище единден седмично или две-три занятия в рамките наедна седмица.- От този модел могат да се възползват деца семоционални разтройства, с интелектуалнанедостатъчност и със синдром на Даун. • Занятието по музика и рисуване са особено полезни. • Важно е посещенията да бъдат индивидуални, а не групови. Макар и да не осигурява пълна интеграция, моделът е стъпка напред в преодоляване на социалната изолация
 23. 23. • Канадски модел:• Този модел се отличава с т. нар. двойна структура.• Децата, които ще се интегрират се изпращат в съседното масово училище за един пробен период.• Ако ученикът покаже успешно адаптиране в обикновения клас, се преминава към втората стъпка.• Детето напуска интерната на специалното училище и се отправя към дома, за да посещава масовото училище.• Този модел предполага добро взаимодействие между ресурсната служба на специалното
 24. 24. • Модел за интегриране в определена училищна степен:- В сравнение с тоталното интегриране, този моделе по-лесно приложим, поради факта, че следзавършване на началния или средния курс вспециалното училище, детето може да продължи вобикновен клас. • В този случай се дава възможност за осъществяване на по-добра подготовка за интеграция, тъй като детето отива в масовото училище с достигнато определено равнище на знания и умения.- Моделът предполага добро взаимодействиемежду специалното и масовото училище.
 25. 25. • Модел за обърнато интегриране:- представлява размяна на малки групи деца междуспециалното и масовото училище от един и същиклас по едни и същи дисциплини.
 26. 26. • Модел едно към едно:- Този модел се прилага при деца с множестводълбоки увреждания, изискващи интензивноиндивидулано обучение.- Те се обучават по системата едно към едно, т.е.един учител обучава един ученик.- При този модел може да се осъществи многодобро обучение
 27. 27. • Модел за обединени класове:• Този модел предвижда интегриране на група деца със СОП в обикновен клас, но без определяне на нейната численост.• Същественото е, че интегрираната група продължава да бъде структура на специалното училище без да е наразделна част от обикновения клас.• Същевременно по някои учебни предмети, обучението може да протича съвместно, чрез планиране на общи дейности между специалния и масовия учител.
 28. 28. • Модел за специални класове в масовото училище:• Този модел също има своите поддържници в САЩ, Русия, някои европейски страни, както и в страни от третия свят.• Създаването на специален клас за деца с едни и също увреждания в обикновеното училище, наистина създава впечатление, че интегрираното дете, както всички останали, ходи на училище.• От дуга страна обаче, срещу този модел има много сериозни възражения. Формално специалният клас остава затворен за здравите деца и поставя интегрираните ученици в нова изолация.• Здравите деца трудно биха разбрали социалните цели на специалния клас, понеже виждат, че децата с увреждания са различни от тях, тъй като са отделени.
 29. 29. Интегрирано обучение на деца със СОП в другите страни• модел на „единствения път” - това са страни, в които образователната политика и прилаганите практически решения и действия са насочени към интеграцията на почти всички деца в масовите училища.• Такива страни са Гърция, Испания, Италия, Кипър, Норвегия, Португалия и Швеция (Пшибиш 2005). Интересно е например, че в Италия още от 70-те години на ХХ век няма специализирано образование;
 30. 30. • модел на „двата пътя”• това са страни, в които съществуват две отделни образователни системи, които функционират на основата на отделни правни норми за образование в масовото (интегрирано) и специалното образователни течения.• Отделен сектор за специално образование действа в Белгия, Холандия, както и в България, Латвия и Румъния;
 31. 31. • модел на „множество решения”• тук не се използва едно решение, а по-скоро се предлагат различни концепции, свързващи елементите на горните два модела на образование.• Такива страни са Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Лихтенщайн, Люксембург, Финландия, Франция, както и Естония, Литва, Полша, Словакия, Словения и Чехия.
 32. 32. Директиви на ЕС• Препoръка R (92), в която ясно са формулирани изискванията към специалното и интегрираното образование, както и случаите, в които може да се прилага специално образование, но само със съгласието на родителите на децата с трайни увреждания (Препоръка R (92) 1992).• на децата със СОП трябва да се осигурява помощ при преодоляването на трудностите в процеса на обучение и придобиване на онази компетентност, които ще им бъдат необходими за живота като зрели хора.
 33. 33. Законодателна уредба на интегрираното обучение в България
 34. 34. • Още през 1929 Васил Стефанов – директор на първото училище за слепи в България след посещение в САЩ докладва за наблюдаваната от него система на слепи и слабо виждащи в специален клас към масовото училище.• През 1984 г. във Варна към училището на деца със нарушено зрение е създадена първата за страната действаща ресурсна служба• През 1986 г. се открива и втора ресурсна служба към училището за деца с нарушено зрение в София• По отношение на децата със слухови нарушения интегрираното обучение съществува от 1998-1999 г. , когато към различни масови учебни заведения в София за открити кабинети подпомагащи интегрирани ученици с увреден слух .
 35. 35. ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДСОП В МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ:• ХV доклад на СЗО по психохигиена - Женева 1967 г.; традиционната практика на физическа изолация и психическо и социално очуждение” на лица с нарушения е неефективна и нехуманна• Резолюция 2856 на ОС на ООН - от 1971 г. с тази резолюция Общото събрание на ООН приема “Декларация за правата на лицата с умствени затруднения”, в която “изрично се подчертава правото им на пълноценно образование, живот и труд” 6/26/2009
 36. 36. Споразумение от Саламанка в което се казва:• Всяко дете има основното право на образование и трябва да получи възможност да постигне и подържа приемливо ниво на знания.• Всяко дете има уникални качества, интереси способности и образователни нужди.• Децата със СОП трябва да имат достъп до обикновените училища.• Обикновените училища с ориентация към интегриране са най-ефикасното средство за преодоляване на дискриминационното отношение, като създават дружелюбни общности, като изграждат интегрирано общество и постигат образование за всички; нещо повече – те осигуряват ефективно образование за мнозинството от децата и подобряват ефективността на
 37. 37. За пръв път въпросът за интегрираното обучение се урежда в “Закона за защита, рехабилитация и социална интеграциа на инвалидите”/от 1998 г./ • В член 12 на този закон се посочва, че: “предучилищните детски заведения, общообразователните и професионалните училище осигуряват възможности за интегрирано обучение на деца инвалиди в общи или специални паралелки чрез:- целенасочено възпитение на здравите деца;- адаптирани учебни програми, методики и организация на учебнияпроцес;- приспособяване на училищната и околната среда;- използването на квалифициран персонал;- въвеждене на социалнопсихологически услуги и приобщаване насемействата за активно участие в образователно-възпитателнияпроцес. • (2) Специалното образование в ранна и училищна възраст се осъществява след изчерпване на възможностите на
 38. 38. Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета от 2002година законодателно се рашава проблема за интегрираното обучение• Съгласно член 21, точка 1: “децата със специални образователни потребности или с хронични заболявания постъпват в държавни или общински детските градини”.• Задължение на детските градини е да приемат такива деца. Едва когато “всички възможности за възпитание в държавните и общинските детски градини са изчерпани и при писмено съгласие на родителите или настойниците”(чл.21, т. 4), децата със специални образователни потребности могат да преминат в специални детски градини.
 39. 39. • Според член 27, децата със специални образователни потребности или хронични заболявания се обучават интегрирано в масовите училища.• Задължение на училищата е да приемат такива деца.• Едва когато “всички други възможности за обучение и възпитание в държавните и общинските училища са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците”, децата със специални образователни потребности могат да постъпят в специални училища
 40. 40. Измененията на Правилника за прилагане на ЗНП от 2003 година• Съгласно тези изменения “децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по ал. 1, които са задължени да ги приемат”(чл. 26, т.2).• В същото време в специалните детски градини се приемат деца с писмена молба на родителите или настойниците и решение на диагностичен екип към детската градина.
 41. 41. • В разглеждания правилник се уточнява, че “в държавните и общинските училища се приемат в паралелка до 5 ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и професионалните гимназии - и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”(чл.50, т. 6).• чл.7 „детски градини, училища и обслужващи звена съвместно с финансиращия орган осигуряват подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания”
 42. 42. НАРЕДБА № 6 ОТ 2002 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ • Чл. 2. (1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават и възпитават интегрирано в детски градини, училища и обслужващи звена.(2) Децата със специални образователни потребности и/илис хронични заболявания могат да се обучават и възпитавати в специални детски градини, училища и обслужващизвена.(3) В специалните детски градини, училища и обслужващизвена се приемат само деца и ученици, за които всичкивъзможности за обучение и възпитание в детски градини иучилища са изчерпани и при изрично желание на
 43. 43. Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата нанародната просвета (приет с Решение № 894 от 22 декември 2003 г. на Министерския съвет).• Цел: Поетапно въвеждане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
 44. 44. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НАИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /2006 г./
 45. 45. Организация на интегрираното обучение
 46. 46. Функции на РЦ• консултативна,• образователно-възпитателна,• рехабилитационна• координираща функция
 47. 47. • работа с родителите• работа с учителите и екипите от общообразователните детски градини и училища• работа с децата и учениците• работа с обществото
 48. 48. Функции на ресурсния учител
 49. 49. Подпомагане на интегрирания ученик• това е първата по важност функция на ресурсния учител. Ако интегрирането на ученика предстои, първата стъпка на ресурсния учител е да проучи и анализира всички фактори, свързани с подготовката на интегрираното обучение. Следваща стъпка е съвместно с институцията, към коята функционира ресурсната служба, да се уточни броят на обслужваните.• Най – общо конкретните задължения на ресурсния учител, свързани с подпомагането на интегрирания ученик, могат да се обобщят по следния начин:• Подготвя ученика за интегриране
 50. 50. • Помага на постъпващия ученик в обикновения клас да се адаптира в околната среда и подготвя класа за реалното му приемане. На здравите ученици трябва внимателно да им се обясни, че въпросният ученик е също като тях и има същите потребности.• Снабдява детето с необходимото специално оборудване и специални учебници, ако има нужда от такива.
 51. 51. • Инструктира ученика за справяне с типичните проблеми по отделните общообразователни дисциплини. Тук трябва да се отчита по какви програми се провежда обучението и моделът на интегриране, който е възприет за конкретното дете.• Организира обучение по специални програми. Обикновено се приема, че ресурсния учител е подготвен сам да води обучението по някои или в краен случай по всички специални програми.• Оказва помощ в професионалното ориентиране на ученика и заедно с родителите и ръководството на училището разработва индивидуален план за професионална подготовка.• Организира и активно участва в диагностичното оценяване на детето.
 52. 52. • При необходимост ресурсният учител разширява сферата за обслужване на детето. Вероятно е да се наложи допълнителен медицински преглед , специфично лечение или някои вид терапия, които следва да бъдат организирани и с подкрепата на родителите• Създаване на обществена база за подкрепа на интегрираното обучение. Ресурсния учител може много да допринесе за социалната подкрепа и подпомагане на интегрираните ученици. Той следва да осъществява взаимодействие с различни обществени институции и доброволни организации
 53. 53. Подпомагане на масовия учител• Ресурсния учител консултира масовия върху най – важните особености в обучението на ученика, произтичащи от неговото специфично увреждане. Масовият учител трябва да има представа за начина, по който детето ще получава информация в учебния процес, как може да общува с него, в какви учебни дейности може да участва и като цяло, основните пътища за компенсация на увреждането.• Оказва специфична методична помощ по отделните учебни дисциплини, в които интегрирания ученик е включен.• Ресурсния и масовия учител планират съвместни дейности в урока. Допустимо е ресурсният учител да присъства в класната стая в определени случаи, за да
 54. 54. • Двамата учители могат да обсъждат някои детайли на учебната програма, засягащи интегрирания ученик.• Помага на класния ръководител за пълноценно включване на интегрирания ученик в живота на класа.• Ресурсният учител организира включването на масовия в краткосрочни форми за получаване на основна специална подготовка. Такива могат да бъдат еднодневни семинари, посещения на уроци в специалното училище и пр.• Снабдява масовия учител с достъпна за него специална литература.
 55. 55. Подпомагане на родителите• Запознава родителите с целите и философията на интегрираното обучение• Предлага на родителите конкретни начини за успешна самоподготовка в дома. Ресурсният учител може да съветва родителите как да бъдат полезни в подготовката на уроците и домашните упражнения,.• Родителите се насърчават активно и практически да поддържат формираните у детето полезни умения за самостоятелен и независим живот.
 56. 56. • Ресурсния учител съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на детето по местоживеене.• Семейството трябва да бъде проучено от гледна точка на това, на какъв етап се намира след раждането на детето със СОП.• Включване на родителите в различни форми на подготовка като краткосрочни родителски семинари, уикенди в специалното училище и др.
 57. 57. • Индивидуална програма за обучение и развитие на интегрирания ученик

×