Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά

Télécharger pour lire hors ligne

Παρουσίαση του Γαβριήλ Α. Κουρή, Γενικού Γραμματέα Δ. Πλατανιά, στο 9ο OTS Forum για τη στρατηγική και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Πλατανιά.

Παρουσίαση του Γαβριήλ Α. Κουρή, Γενικού Γραμματέα Δ. Πλατανιά, στο 9ο OTS Forum για τη στρατηγική και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Πλατανιά.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (8)

Similaire à Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά (20)

Publicité

Plus récents (16)

Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά

 1. 1. Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά ΓΑΒΡΙΗΛ Α. ΚΟΥΡΗΣ Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.Sc.  28213 40006  gengram@platanias.gr  polis2020.wordpress.com 9ο OTS Forum | Κατερίνη, 16-18 Νοεμβρίου 2017
 2. 2. Βασικοί Άξονες • Εισαγωγικά - Ορισμοί • Τοπική Αυτοδιοίκηση & ΤΠΕ • Η μετάβαση στον ψηφιακή πόλη… • Πλατανιάς #ψηφιακός_δήμος: Στρατηγική & έργο στον τομέα των ΤΠΕ • Η νέα ψηφιακή “παρουσία” του Δήμου Πλατάνια
 3. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια με ραγδαίους ρυθμούς και επηρεάζουν τη καθημερινότητα των πολιτών σε όλους σχεδόν τους τομείς. • Σε μια σύγχρονη κοινωνία, το Κράτος και η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύντομα και με μικρό κόστος, καθώς επίσης να συνδιαλέγεται με τους πολίτες, να «ακούει» τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. • Οι ΤΠΕ προσφέρουν τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών και ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ ένα πλαίσιο διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής.
 4. 4. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» (e-Government) • …“η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των δημόσιων πολιτικών” | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) • … “ο εκσυγχρονισμός του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών” | Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2014)
 5. 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΠΕ • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο εγγύτερος, στον πολίτη, θεσμός οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και να αξιοποιήσει τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται, μέσω της ορθής χρήσης τεχνολογικών λύσεων που αυξάνουν τη παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τις παροχές τους προς τους πολίτες μέσα από άμεσες, συμμετοχικές, διαφανείς, καινοτόμες και δυναμικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. • Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (και τη Δημόσια Διοίκηση εν γένει) απαιτεί αλλαγές στον τρόπο σκέψης του ανθρώπινου δυναμικού της Τ.Α. – αιρετού και υπαλληλικού - και των πολιτών, ανανέωση των εσωτερικών διαδικασιών και εφαρμογή ευρείας τεχνογνωσίας από το χώρο των ΤΠΕ. • Βασική πρόκληση πολλών εφαρμοζόμενων πολιτικών σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, είναι να προσεγγίσει ακόμα περισσότερο ο πολίτης τις ΤΠΕ και να εξοικειωθεί με τη χρήση τους.
 6. 6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 1. Ύπαρξη καλά οργανωμένων διαδικασιών στον ΟΤΑ που θα παρέχει την ηλεκτρονική υπηρεσία. 2. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα κληθεί να χειριστεί τα εσωτερικά (Back Office) πληροφοριακά συστήματα που θα διαχειριστούν και θα εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των πολιτών ή τις e-διαδικασίες. 3. Χρήση ώριμων τεχνολογιών, υψηλών και ανοιχτών προδιαγραφών και προτύπων, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα και την επαναχρησιμοποίησή τους. 4. Ισχυρή πολιτική δέσμευση (και αντίληψη) για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε ΤΠΕ. 5. Ψηφιακά εγγράμματους δημότες, δηλαδή δημότες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
 7. 7. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…
 8. 8. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ Η ανάδειξη του Δήμου Πλατανιά σ’ ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό οργανισμό παροχής τοπικών υπηρεσιών, με αναβαθμισμένη οργανωτικο-διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα, με αναπτυξιακό προσανατολισμό και με επίκεντρο την ευρεία αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). ΟΡΑΜΑ ΣΤΟΧΟΙ 1. η βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη. 2. η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων – ανθρώπινων και οικονομικών – του Δήμου και ο εξορθολογισμός / βελτιστοποίηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών. 3. η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής/συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης δημοτικών αποφάσεων.
 9. 9. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ Δημιουργία βασικών υποδομών ΤΠΕ Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών & βελτίωση ποιότητας υπαρχόντων λειτουργιών/ υποδομών ΤΠΕ Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός – Λειτουργική ένταξη και αφομοίωση των επενδύσεων & των νέων υπηρεσιών ΤΠΕ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ Οδικός Χάρτης Δήμου Πλατανιά για τον εκσυγχρονισμό & την παροχή νέων, καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη
 10. 10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ • Εφαρμογή ενιαίου πληροφοριακού / μηχανογραφικού συστήματος για το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών • Χρήση Ελεύθερου/Ανοιχτού Λογισμικού Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πακέτου εφαρμογών γραφείου ελεύθερου λογισμικού (Libreoffice), σε ποσοστό που ξεπερνά το 80% επί των λειτουργούντων υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου. • Αναβάθμιση γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ • Εφαρμογή Ψηφιακών Υπογραφών • Νέο σύστημα εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Αναβάθμιση Πληροφοριακής Υποδομής – Εξοπλισμού • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο ”e-Delivery” για την ασφαλή διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ (2016-2017) α/α Εφαρμογές Ενιαίου Πληροφοριακού/Μηχανογραφικού Συστήματος Δήμου Πλατανιά 1 Οικονομική Διαχείριση - Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ 2 Διαχείριση τέλους παρεπιδημούνταν - Δημοτικού φόρου 3 Διαχείριση τέλους Βοσκής 4 Διαχείριση αδειών καταστημάτων - κοινόχρηστων χώρων - Τραπεζοκαθισμάτων – Διαφημίσεων 5 Διαχείριση τέλους ΚΟΚ 6 Διαχείριση ΤΑΠ 7 Διαχείριση έργων 8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 9 Δημοτολόγια- Μητρώα Αρρένων- Εκλογικοί Κατάλογοι- Σύνδεση με το Εθνικό Δημοτολόγιο 10 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο – Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων (web) 11 Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών οργάνων 12 Σύστημα Αυτόματης Ανάρτησης αποφάσεων και οικονομικών στοιχείων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 13 Διαχείριση Προσωπικού 14 Διαχείριση Μισθοδοσίας - ΕΑΠ 15 Διαχείριση οχημάτων 16 Αυτόματη ανάρτηση προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου με δυνατότητα γραφικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 17 Web Services που ισχύουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας Στατιστικά Υπ. Οικονομικών - Σύνδεση με ΥΠΟΙΚ (Web Services) Εφαρμογή άντλησης δεδομένων από την ΓΓΠΣ PoweredbyOTS
 11. 11. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ • Εφαρμογή e-Πρωτοκόλλου & Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων • Προϋπολογισμός on line • Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [2016-2017] Προϋπολογισμός on line
 12. 12. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ • Πλήρης ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διακίνηση του συνόλου των εγγράφων – εισερχομένων και εξερχομένων – στο Δήμο. • Εξοικονόμηση πόρων – Ελαχιστοποίηση χρήσης χαρτιού & λοιπών αναλώσιμων, προερχόμενη από την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιοποιημένων εγγράφων. • Άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων για τη χρέωση εισερχομένων εγγράφων. • Διαχείριση αναθέσεων εργασιών από Διευθυντές / προϊσταμένους. • Παρακολούθηση και διαχείριση των χρεωμένων εγγράφων από τη διοίκηση και κάθε στέλεχος της υπηρεσίας. • Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων στο e- πρωτόκολλο με χρήση συνδυασμού κριτηρίων. • Δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης ιστορικού ενεργειών διεκπεραίωσης. e-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Powered by OTS
 13. 13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ e-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Powered by OTS
 14. 14. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ • Διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και λειτουργία. • Παρουσίαση τρέχοντος προϋπολογισμού αλλά και προϋπολογισμών παρελθόντων ετών (1997- σήμερα). • Άντληση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. • Δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των οικονομικών αποτελεσμάτων - παρουσίαση στατιστικών δεικτών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ON LINE Powered by OTS
 15. 15. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ • Άμεση και χωρίς αναμονή υποβολή ηλεκτρ. αίτησης από πλευράς ενδιαφερόμενων πολιτών για ένταξη τους στις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, από οποιαδήποτε ηλεκτρ. συσκευή (Η/Υ, ταμπλέτα, κινητό). • Αυτόματη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων βάσει των προκαθορισμένων κριτηρίων που έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή. • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των ωφελούμενων πολιτών (υπηρεσία sms) για θέματα που αφορούν τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου ή άλλων κοινωνικών υπηρεσιών/δομών. ΕΦΑΡΜΟΓΗ e- ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ PoweredbyIMMKO Silver Βραβείο στα Best City Awards 2017
 16. 16. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ #ΨΗΦΙΑΚΟΣ_ΔΗΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ e- ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ • Μείωση διοικητικού φόρτου και βελτίωση διαχείρισης των πόρων του Δήμου (ανθρώπινων, οικονομικών, κλπ) μέσω της δυνατότητας που παρέχει η εφαρμογή για αυτόματη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ωφελουμένων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. • Ενδυνάμωση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και με διαφάνειας λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου . • Ενίσχυση ικανότητάς καταγραφής-ανίχνευσης τοπικών κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων – με βάση τα δεδομένα και μεταδεδομένα που καταχωρούνται στην εφαρμογή - και συνακόλουθα στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας κοινωνικού σχεδιασμού και της κοινωνικής παρέμβασης. “Η ανάπτυξη της δικτυακής πύλης platanias.aitiseispoliton.gr υπηρετεί τη στρατηγική της Έξυπνης Πόλης που επενδύει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός Δήμου διοικητικής καινοτομίας που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για να υποστηρίξει και να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες προς όφελος των πολιτών αλλά και του ίδιου του Οργανισμού, προωθώντας ταυτόχρονα την αυτοματοποίηση των συστημάτων και παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών”
 17. 17. • Νέο δημοτικό Portal & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες • Διαχείριση Αιτημάτων Πολιτών & Διαδραστικότητα • Ψηφιακός Βοηθός (Platanias Bot) 365 Χ 24 • Πλατφόρμες Συμμετοχικότητας • Ανοικτά Δεδομένα • Αποθετήριο μελετών - Διοικητική γνώση • Στρατηγική με τους πολίτες - Διοργάνωση του πρώτου Citylab Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Powered by
 18. 18. ΝΕΟ PORTAL & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύγχρονος σχεδιασμός και λειτουργικότητα Φιλική στο χρήστη περιήγηση με νέα καινοτόμα e-εργαλεία και υπηρεσίες Powered by
 19. 19. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 3.0 Ο πολίτης ξέρει που βρίσκεται και ποιος χειρίζεται το αίτημα του! Powered by
 20. 20. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ • Ρόλος και λόγος στους πολίτες. • Κάθε πρόταση πολιτικής, κάθε σχέδιό του Δήμου σε διαβούλευση. • Πλατφόρμα κοινωνικής δημιουργικότητας για τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς.
 21. 21. • Θέλω να προτείνω… • Θέλω να υποβάλω ένα αίτημα… • Θέλω να ενημερωθεί ο Δήμαρχος… Powered by
 22. 22. PLATANIAS BOT ● Παρουσίαση πληροφοριών μέσα από το facebook messenger ● 4.7 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα έχουν λογαριασμό. ● Το Platanias bot παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και υποβολής ερωτημάτων 365 ημέρες Χ 24 ώρες απευθείας από το κινητό ή το pc, με εύκολο και απλό τρόπο. ● PlataniasBot: το πρώτο CityBot στην Ελλάδα! Powered by
 23. 23. Powered by
 24. 24. PLATANIAS BOT Powered by
 25. 25. #OPENDATA & ΑΠΟΘΕΤΗΡIΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
 26. 26. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ… ● Αναβαθμίζουν τη σχέση του Δήμου με τους πολίτες. ● Υλοποιούν την Νομοθεσία. ● Προάγουν το δημοτικό έργο. ● Ενισχύουν την καινοτομία. ● Αναδεικνύουν το τοπικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. ● Δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης. ● Συνιστούν καλές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ● Είναι εναρμονισμένες με Ευρωπαϊκές Στρατηγικές/Πολιτικές και παγκόσμιες τάσεις. Οι δράσεις του Δήμου Πλατανιά στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…
 27. 27. Σας περιμένουμε στο #platanias citylab! • Παρουσιάζουμε τα εργαλεία και τις δράσεις μας… • Τα βελτιώνουμε με τις προτάσεις όλων, μέσα από ένα συμμετοχικό εργαστήριο καινοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης… • Ακούμε … και (ανα)προσαρμόζουμε… • Εντός Ιανουαρίου 2018… 
 28. 28. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΓΑΒΡΙΗΛ Α. ΚΟΥΡΗΣ Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.Sc. (+30) 28213 40006 gengram@platanias.gr Blog: polis2020.wordpress.com /gkouris /Gabriel_Kouris /GabrielKouris stay CONNECTED…

×