Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Unang Markahan sa AP10 (Kontemporaryong Isyu

Buwanang Pagsusulit

  • Soyez le premier à commenter

Unang Markahan sa AP10 (Kontemporaryong Isyu

  1. 1. TALISAYAN NATIONAL HIGH SCHOOL San Jose, Talisayan Misamis Oriental Buwanang Pagsusulit Araling Panlipunan 10 Unang Markahan Pangalan:________________________________Sekyon:________________________Petsa:________________ Pangalan at Lagda ng magulang:____________________________________Eskor:______________ I. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyung papel. 1. Anong batas ang ipinatupad upang magkaroon ng legal na batayan sa iba’t ibang desisyonat proseso ng pamamahala ng solid waste sa bansa? A.Republic Act 9003 B.Republic Act 8742 C. Republic Act 7942 D. Republic Act 7586 2. Batay sa pag-aaral ng National Solid Waste management Report ng 2015, anong uri ng basura ang may pinakamalaking porsyento ang itinatapon sa bansa? A.Biodegradables B. Recyclables C. Residual D. Special 3. Ito ay tumutukoy sa mga taong sama- samang naninirahan sa isang organisadongkomunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga A.Bansa B. Komunidad C. Lipunan D. Organisasyon 4. Alin sa mga sumusunod ang totoo sa “ Ascribed Status “ ? A.Nakatalaga sa isang indibidwal sa bisa ng mga dokumento B.Nakatalaga sa isang indibidwal simula ng siya ay ipanganak. C.Nakatalaga sa isang indibidwal sa bisa ng isinasaad ng batas. D.Nakatalaga sa isang indibidwal sa bisa ng kanyang pagsusumikap 5. Tumutukoy ang solid waste sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal naestablisimyento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ngagrikultura at iba pang basurang hindi nakakalason. Sang ayon sa pag-aaral ng National SolidWaste Management ng 2016, saan nagmumula ang malaking porsyento ng basura saPilipinas? A.Batangas B. Cavite C. Metro Manila D. Mindanao 6. Alin sa mga sumusunod na solid waste ang kabilang sa electronic waste? A.laptop, computer at cellular phone B.Computer at mga sirang yero C. laptop, computer at mga basag na bubog D. Lata, plastic at mga papel 7. Alin sa mga sumusunod na elemento ng istrukturang panlipunan ang nagbibigay tuon sa posisyong kinabibilangan ng isang indibidwal sa lipunan? A.Gampanin B. Simbolo C. Status D. Social Groups at Institusyon 8.“ BAWAL TUMAWID MAY NAMATAY NA DITO “. Ipinababatid ng babala ang paalala sa isangpatakaran. Ang paglabag sa patakarang ito ay nakapaloob sa anong elemento ng kultura? A.Norms B. Pagpapahalaga C. Paniniwala D. Simbolo 9. Tumutukoy ito sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal. A. Secondary Group B. Primary Group C. Clan D. Wala sa nabanggit 10. Saan matatagpuan ang mas maraming kagubatan. A. Luzon B. Visayas C. Mindanao D. Metro Manila II. Pagkakakilanlan _____________1. Tawag sa paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito. ______________2. Tumutukoy ito sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal na establisimyento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakakalason. ______________3.Ilan ang mga species ng isda mayroon ang Pilipinas. ______________4. Isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay- kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan . ______________5. Tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may pagkakatulad na katangian ng nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa atn bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. ______________6. Binubuo ng mga indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa. ______________7. Organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. ______________8. Pinagkukunan ng hilaw na materyales upang makagawa ng bagong produkto. ______________9. Tumutukoy sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo.
  2. 2. ______________10. Ang pangunahing paksa na pinag-aaralan sa Araling Panlipunan 10. III. Essay (10 Pontus) 1. Alin sa mga sitwasyon ang naranasan mo na? Ano ang iyong naramdaman?

×