Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pattaya Martial Arts Grand Championship #1 (KARATE)

586 vues

Publié le

Pattaya Martıal Arts Grand Championship
The Prime Minister's Cup #1
2015

Publié dans : Sports
  • Soyez le premier à commenter

Pattaya Martial Arts Grand Championship #1 (KARATE)

  1. 1. ประเภทกีฬา คาราเต้โด 1. ประธานอานวยการกีฬาคาราเต้โด นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 2. ประธานเทคนิคการแข่งขัน นายศรัณย์ยุวรรณะ 3. วัน - เวลา กาหนดการแข่งขัน ประชุมผู้จัดการทีม 19 มิถุนายน 2558 20 มิถุนายน 2558 ยุวชน อายุต่ากว่า 14 ปี 21 มิถุนายน 2558 Cadet, Junior, Senior 4. สถานที่แข่งขัน อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 5. การตัดสิน 5.1. ตัดสินโดยคณะผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย 5.2. ใช้กติกาอ้างอิง WKF 9.0 หรือที่สมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทยประกาศใช้
  2. 2. 6. คุณสมบัตินักกีฬา 6.1. นักกีฬาที่จะลงแข่งขันจะต้องอยู่ในเกณฑ์ และอายุที่กาหนด โดยนักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันไม่ จากัดรายการ โดยลงให้ตรงรุ่นน้าหนัก 6.2. นักกีฬาต้องมีสังกัดที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์เยาวชน บริษัท ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด และสามารถลงให้เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น 6.3. การแข่งขันระดับประชาชน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 6.4. อายุนับจากปี พ.ศ. เกิดเท่านั้น อ้างอิงตามสูติจิบัตร หรือบัตรประชาชน 7. รุ่นการแข่งขัน ประเภทการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 62 รายการ ลาดับ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 1 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 6 - 7 ปี 1 1 2 4 2 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 6 - 7 ปี 1 1 2 4 3 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 8 - 9 ปี 1 1 2 4 4 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 8 - 9 ปี 1 1 2 4 5 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 10 - 11 ปี 1 1 2 4 6 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 10 - 11 ปี 1 1 2 4 7 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 12 - 13 ปี 1 1 2 4 8 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 12 - 13 ปี 1 1 2 4 9 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี (Cadet) 1 1 2 4 10 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 - 15 ปี (Cadet) 1 1 2 4 11 ท่าราบุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี (Junior) 1 1 2 4 12 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี (Junior) 1 1 2 4 13 ท่าราบุคคลชาย รุ่นประชาชน (Senior) 1 1 2 4 14 ท่าราบุคคลหญิง รุ่นประชาชน (Senior) 1 1 2 4 15 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 6 - 7 ปี 1 1 2 4 16 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 6 - 7 ปี 1 1 2 4 17 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 8 - 9 ปี 1 1 2 4 18 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 8 - 9 ปี 1 1 2 4
  3. 3. ลาดับ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 19 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 10 - 11 ปี น้าหนักไม่เกิน -43 กก. 1 1 2 4 20 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 10 - 11 ปี น้าหนักเกิน +43 กก. 1 1 2 4 21 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 10 - 11 ปี น้าหนักไม่เกิน -38 กก. 1 1 2 4 22 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 10 - 11 ปี น้าหนักเกิน +38 กก. 1 1 2 4 23 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 12 - 13 ปี น้าหนักไม่เกิน -48 กก. 1 1 2 4 24 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 12 - 13 ปี น้าหนักเกิน +48 กก. 1 1 2 4 25 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12 - 13 ปี น้าหนักไม่เกิน -43 กก. 1 1 2 4 26 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12 - 13 ปี น้าหนักเกิน +43 กก. 1 1 2 4 27 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -52 กก. 1 1 2 4 28 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -57 กก. 1 1 2 4 29 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -63 กก. 1 1 2 4 30 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -70 กก. 1 1 2 4 31 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักเกิน +70 กก. 1 1 2 4 32 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -47 กก. 1 1 2 4 33 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักไม่เกิน -54 กก. 1 1 2 4 34 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 - 15 ปี น้าหนักเกิน +54 กก. 1 1 2 4 35 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -55 กก. 1 1 2 4 36 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -61 กก. 1 1 2 4 37 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -68 กก. 1 1 2 4 38 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -76 กก. 1 1 2 4 39 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักเกิน +76 กก. 1 1 2 4 40 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -48 กก. 1 1 2 4 41 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -53 กก. 1 1 2 4 42 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักไม่เกิน -59 กก. 1 1 2 4 43 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี น้าหนักเกิน +59 กก. 1 1 2 4 44 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -55 กก. 1 1 2 4 45 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -60 กก. 1 1 2 4 46 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -67 กก. 1 1 2 4
  4. 4. ลาดับ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 47 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -75 กก. 1 1 2 4 48 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -84 กก. 1 1 2 4 49 ท่าต่อสู้บุคคลชาย รุ่นประชาชน น้าหนักเกิน +84 กก. 1 1 2 4 50 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -50 กก. 1 1 2 4 51 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -55 กก. 1 1 2 4 52 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -61 กก. 1 1 2 4 53 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นประชาชน น้าหนักไม่เกิน -68 กก. 1 1 2 4 54 ท่าต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นประชาชน น้าหนักเกิน +68 กก. 1 1 2 4 55 ท่าราทีมชาย รุ่นอายุ 12 - 13 ปี 1 1 2 4 56 ท่าราทีมหญิง รุ่นอายุ 12 - 13 ปี 1 1 2 4 57 ท่าราทีมชาย รุ่นอายุ 14 - 15 ปี (Cadet) 1 1 2 4 58 ท่าราทีมหญิง รุ่นอายุ 14 - 15 ปี (Cadet) 1 1 2 4 59 ท่าราทีมชาย รุ่นอายุ 16 - 17 ปี (Junior) 1 1 2 4 60 ท่าราทีมหญิง รุ่นอายุ 16 - 17 ปี (Junior) 1 1 2 4 61 ท่าราทีมชาย รุ่นประชาชน (Senior) 1 1 2 4 62 ท่าราทีมหญิง รุ่นประชาชน (Senior) 1 1 2 4 รวม 62 62 124 248 8. ประเภทรางวัลมีดังนี้ 8.1. เหรียญรางวัลประเภทต่อสู้ (Kumite)/ท่ารา (Kata) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2* ได้รับรางวัลเหรียญชุบทองแดง พร้อมเกียรติบัตร * รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีสองรางวัล 8.2. ถ้วยรางวัลทีม และทุนพัฒนาทีม ถ้วยรางวัลชนะเลิศนายกรัฐมนตรีทีมยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมทุนพัฒนาทีม 50,000 บาท ถ้วยรางวัลชนะเลิศนายกรัฐมนตรีทีมยอดเยี่ยมระดับประชาชน 1 รางวัล พร้อมทุนพัฒนาทีม 25,000 บาท ถ้วยรางวัลชนะเลิศนายกรัฐมนตรีทีมยอดเยี่ยมระดับเยาวชน 1 รางวัล พร้อมทุนพัฒนาทีม 25,000 บาท รวม 3 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  5. 5. 8.3. ถ้วยรางวัลบุคคลสาหรับนักกีฬายอดเยี่ยม และทุนการศึกษา ประเภทต่อสู้ (Kumite)/ท่ารา (Kata) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม** ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเยาวชน (Junior) ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชน (Cadet) ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชน อายุต่ากว่า 14 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล *** รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท รวม 8 รางวัล มูลค่า 16,000 บาท 8.4. ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอน ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมระดับประชาชน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมระดับเยาวชน 1 รางวัล ***รางวัลผู้ฝึกสอน ทุนพัฒนาทีมรางวัลละ 2,000 บาท 8.5. ถ้วยรางวัลสาหรับผู้ตัดสิน ถ้วยรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยม 1 รางวัล ***เกณฑ์การพิจารณา และของรางวัลคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบวันประชุมผู้ตัดสิน ****รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 120,000 บาท**** หมายเหตุ ทุกรางวัลแจกพร้อมใบประกาศนียบัตร 8.6. หลักเกณฑ์พิจารณาถ้วยรางวัล 8.6.1.ต่อสู้เหรียญทอง 9 คะแนน ,เงิน 5 คะแนน, ทองแดง 2 คะแนน 8.6.2.ท่าราเหรียญทอง 9 คะแนน ,เงิน 5 คะแนน, ทองแดง 2 คะแนน 8.6.3.รุ่นใดนักกีฬาไม่ถึง 3 คนต่อรุ่น จะคิดเหรียญทอง 2 คะแนน และเงิน 1 คะแนน ทั้งต่อสู้ และท่ารา 8.6.4.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม สาหรับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในช่วงอายุที่กาหนดและมีจานวนครั้งที่ ชนะมากที่สุดกรณีเท่ากันให้พิจารณาจากมารยาทในสนาม 8.6.5.ถ้วยคะแนนชนะเลิศประเภทต่างให้นับคะแนนรวม เหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8.6.1 – 8.6.3 8.6.6.การให้รางวัลพิจารณาจากนักกีฬา/ทีม ที่เข้าร่วมทาการแข่งขัน โดยพิจารณาจากผลการ แข่งขัน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงมารยาทที่ดีและมีน้าใจนักกีฬาตาม วัฒนธรรมประเพณีของคาราเต้โดยคณะกรรมาธิการผู้ตัดสิน เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
  6. 6. 8.6.7.รางวัลต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเหมาะสม 8.6.8.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 9. วิธีการจัดการแข่งขัน 9.1. การแข่งขันต่อสู้ (Kumite) ประเภทบุคคล 9.1.1. ใช้กติกาการแข่งขัน WKF V.9.0 แต่ให้มีการใช้ VIDEO REPLAY เฉพาะการแข่งขัน SENIOR เท่านั้น 9.1.2. ใช้ระบบการแข่งขัน Repeat Chart ตั้งแต่รอบ 16 คนโดยมีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน 9.1.3. เยาวชนรุ่นอายุที่ต่ากว่า 14 ปี ใช้เวลาในการแข่งขัน 1:30 นาที 9.1.4. เยาวชนรุ่นอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 นาที 9.1.5. ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการแข่งขัน นักกีฬาชาย 3 นาที นักกีฬาหญิง 2 นาที 9.1.6. ในวันแข่งขันนักกีฬาต้องมารายงานตัวและอยู่ในบริเวณที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กาหนด เพื่อรอทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15นาที 9.2. การแข่งขันท่ารา (Kata) ประเภทบุคคล / ทีม 9.2.1. ใช้ระบบการแข่งขัน Repeat chart ตั้งแต่รอบ 16 คนโดยมีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน 9.2.2. ในรอบชิงเหรียญประเภททีมให้มีการแสดงBUNKAI KATA 9.2.3. ในวันแข่งขันนักกีฬาต้องมารายงานตัวและอยู่ในบริเวณที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กาหนด เพื่อรอทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15นาที 9.3. การตัดสิทธิ์นักกีฬาให้ออกจากการแข่งขัน 9.3.1. ทาผิดกติกาการแข่งขัน ตามที่ระบุใน WKF V.9.0 9.3.2. นักกีฬา หรือโค้ชแสดงท่าทีอันเป็นเหตุให้การแข่งขันหยุดชะงัก 9.3.3. นักกีฬาไม่ลงสนามภายใน 1 นาที หลังจากประกาศเรียก 9.3.4. นักกีฬาถูกตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติเข้าแข่งขัน ก่อน/ ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน 10. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม 10.1. นักกีฬาที่จะลงแข่งขันจะต้องสังกัดทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น 10.2. คณะนักกีฬา 1 ทีมกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมได้ไม่เกิน 4 คน (เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งสามารถลงนั่งโค้ชได้) ผู้ควบคุมทีม 1 คน
  7. 7. ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ให้มีผู้ฝึกสอนเพิ่มได้ 1 คนต่อนักกีฬา 10 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 10.3. ในขณะทาการแข่งขันกาหนดให้ผู้ฝึกสอนนักกีฬาลงทาหน้าที่ในสนามได้ไม่เกิน 1 คนและต้องแต่ง กายให้สุภาพเรียบร้อยปฏิบัติตนภายในระเบียบของการจัดการแข่งขันนี้ทุกประการ ไม่อนุญาตให้ สวมรองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้นลงสนาม 11. อุปกรณ์การแข่งขันคาราเต้โด 11.1. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ป้ องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) และสหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) กาหนดไว้โดยนักกีฬาเป็นผู้จัดเตรียมมาเองทั้งหมด 11.2. ชุดแข่งขันอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ของสถานฝึกสอนและหรือสมาคมที่สังกัด โดยห้ามใช้ธงชาติหรือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการแข่งขันอื่นที่เหนือขั้นกว่าระดับเยาวชนแห่งประเทศไทย 11.3. สายคาดเอวไม่อนุญาตให้ปักชื่อหรือตราใด ยกเว้นตราผู้ผลิต 11.4. ป้ ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุดหรือผู้อุปถัมภ์ที่ติดบนชุดผู้แข่งขันนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน 11.5. นักกีฬาต้องสวม นวม, สนับแข้ง, สนับหลังเท้า และเกราะป้ องกันลาตัว ที่ได้รับการรับรองจากสมาคม คาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) หรือ สหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) 11.6. ให้นักกีฬาต้องใส่ฟันยางในการแข่งขันประเภทต่อสู้ด้วยในทุกรุ่น (ยกเว้น รุ่น 6-7 ปี, 8-9 ปี) 12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 12.1. ผู้ฝึกสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวเพื่อรับการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันก่อนการแข่งขัน 15 นาที 12.2. ผู้ฝึกสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ 12.3. เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนามนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้า กรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม 13. เงื่อนไขต่างๆที่ควรทราบ 13.1. กรณีลงชื่อผิดรุ่นหรือผิดประเภทแล้วไม่ทาการตรวจสอบในระยะเวลาที่กาหนดผู้จัดถือว่าข้อมูล ณ วันที่ปิดการแก้ไขถูกต้องแล้วไม่สามารถมาเลื่อนรุ่นหรือแทรกในวันแข่งขันได้ 13.2. กรณีพิมพ์ชื่อผิดสามารถมาขอแก้ไขได้หลังจากการแข่งขันเริ่มต้นแล้วโดยเขียนชื่อที่ถูกต้องที่ ด้านหลังไอดีการ์ดแล้วนามายื่นให้ที่โต๊ะ IT หากไม่มาทาการแก้ไขก่อนที่ฝ่ายทะเบียนจะพิมพ์วุฒิบัตร หลังจากนั้นจะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
  8. 8. 13.3. นักกีฬาที่ไม่มีคู่แข่งขันสามารถขอคืนค่าสมัครได้หรือขอรับเหรียญทองได้ทันที โดยคิดคะแนนทีม 2 คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8.5.3 13.4. นักกีฬาที่ชั่งนน. ไม่ผ่านจะไม่สามารถเลื่อนรุ่น และตัดสิทธิ์จากการแข่งทันที โดยไม่คิดคะแนนทีม หรือรับรางวัลใดๆทั้งสิ้น 13.5. ไม่รับสมัคร หรือเพิ่มชื่อหน้างาน หรือหลังวันปิดรับสมัครทุกกรณี 13.6. กรณีถอนตัวจะไม่สามารถขอรับค่าสมัครคืนได้ทุกกรณี ยกเว้นข้อ 13.3 ***ข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆในการแข่งขัน ให้การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 14. วิธีสมัครแข่งขัน 14.1. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.gmscoring.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558 14.2. ค่าสมัคร ประเภทบุคคล ประเภทละ 500 บาท 14.3. ค่าสมัคร ประเภททีม ทีมละ 700 บาท 14.4. กรุณาชาระเงินค่าแข่งขันเข้าบัญชี บริษัท จีเอ็ม สกอริ่ง จากัด ธ. กสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่ 073-2-56407-1 14.5. กรุณาชาระเงินก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และส่งสาเนาสลิปมาที่ info@gmscoring.com มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลทุกประเภท และถอนตัวจากการแข่งขัน 15. กาหนดการแข่งขัน วันที่ 20 มิถุนายน 2558 07:00 - 08:00 น. – ชั่งน้าหนักรุ่นยุวชนต่ากว่า 14 ปี 08:00 - 09:00 น. – นักกีฬารายงานตัว 09:00 - 17:00 น. – ทาการแข่งขันกาต้าและคูมิเต้รุ่นอายุ 6-7 ปี, 8-9 ปี, 10-11 ปี, 12-13 ปี 10:00 - 11:00 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 21 มิถุนายน 2558 07:00 - 08:00 น. – ชั่งน้าหนัก Cadet, Junior, Senior 08:00 - 09:00 น. – นักกีฬารายงานตัว 09:00 - 17:00 น. – ทาการแข่งขันกาต้าและคูมิเต้รุ่นอายุ 14-15 ปี, 16-17 ปี, 18-19 ปี 18:00 - 18:30 น.- สรุปคะแนนรวม, พิธีมอบถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม, ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี - พิธีปิดการแข่งขัน

×