Nebile guvercin egitsel yazilimlar

EGITSEL
  YAZILIMLAR
HAZIRLAYAN:Nebile Guvercin
    20071760
EĞİTSEL YAZILIM NEDİR?

  Çocukların bilgisayar başında kalma
süreleri gün geçtikçe artmakta bu da
onların zihinsel, sosyal özelliklerini
yeterince geliştirememelerine neden
olmaktadır. Onlara bu konuda yol
göstermek için geliştirilmiş bazı
programlar vardır, bunlara eğitsel
yazılımlar denir.
YAZILIM GELİŞTİRİLME
     NEDİR?

  Yazılım sistemleri bankacılıktan
otomotiv sanayisine, sağlık bilgi
sistemlerinden şirket yönetimine,
iletişim sistemlerinden hava
taşımacılığına kadar çok geniş
alanlarda kullanılan bilgisayar
sistemlerinin çok önemli ve kritik bir
parçasını oluşturmaktadır.
Yazılım geliştirme, yazılım sistemlerinin
mühendislik prensipleri çerçevesinde
tasarımının yapılmasını, geliştirilmesini ve
ürün haline getirilmesini
hedefler.Bilgisayar sistemleri günlük
hayatın her alanda yoğun ve etkin bir
şekilde kullanılmakta olduğundan, tüm
disiplinlerde yazılım geliştirme uygulamaları
geliştirilmektedir.
EĞİTSEL YAZILIMIN
    FAYDALARI
*Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme-
öğretme sürecine etkin bir biçimde
katılmasını sağlar.
*Eğitim yazılımlarında kullanılan
animasyonlar, metinler, grafikler dikkat
çekmesi bakımından çok önemlidir. Bu
nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde
tasarlanmalıdır.
EĞİTİM YAZILIMLARI
          Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme-öğretme
  sürecine etkin bir biçimde katılmasını sağlar.
  Eğitim yazılımlarında kullanılan animasyonlar,
  metinler, grafikler dikkat çekmesi bakımından çok
  önemlidir. Bu nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde
  tasarlanmalıdır. Eğitim yazılımları derse aktif
  katılımı sağlar. Görsel çabuk ve zevkli bir öğretim
  ortamı oluşturur. Somut olarak verilen örnekler
  öğrencinin bazı olayları daha iyi kavramasına
  yardımcı olur.
EĞİTİM YAZILIMLARININ
   HAZIRLANMASI
* Öğrencilerin seviyesine göre konular farklı zorluk derecelerinde
 sunulmalı

*Konular kendi içinde sınıflandırılıp sıralanmalı ve basitten
 karmaşığa kolaydan zora doğru olmalı

*Öğrencinin bilgiyi alması yanında çeşitli sorularla öğrencinin
 soruları cevaplaması sağlanmalı

* Sorulara verilen cevapların doğru ve yanlış olup olmadığının
 kontrolü yapılmalı ve bunun hakkında öğrenciye bilgi verilmeli

*İçerik birbirine bağlı olmalı
*Kolay sorular ve çeşitli ipuçları verilmelidir.

   *Konular seslendirmelerle canlandırılmalı

   *Geriye dönmeye ve tekrara imkan sağlanmalıdır.

   *Değerlendirme yapmak için testler yapılmalıdır.

   *Çeşitli oyunlar hazırlanarak öğrencinin ilgisi çekilmeli

   *Programın çalışması konusunda yardım menüsü ve klavuzu
  bulunmalıdır.

   *Konu anlatımlarında seviye grupları olmalı kullanım rahat olmalıdır.
 
Eğitsel Yazılım Türleri
1.Web-tabanlı Öğrenme

2.Açık Uçlu Öğrenme Ortamları

3.Simülasyonlar

4.Öğretici Oyunlar

Her BDE yazılımı türü için ele alınması gereken bazı faktörler
vardır. Bu faktörler tasarımcının kontrolü altında yazılımın
görünümünü, fonksiyonelliğini ve etkinliğini etkiler.
Ayrıca tüm interaktif çoklu ortam yazılımlarını etkileyen öğretsel
faktörler vardır.
Öğretsel Faktörler

Öğretsel faktörler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir;

 •  Yazılıma Giriş
 •  Öğrenci Kontrolü
 •  Bilginin Sunulması
 •  Yardım sunulması
 •  Yazılımın Sonlanması
Nebile guvercin egitsel yazilimlar
Eğitsel Yazılım Türleri

   Eğitsel yazılım türleri beşe ayrılır:   
 
    • Özel Ders Yazılımları        
    • Alıştırma Yazılımları        
    • Simulasyonlar 

    • Eğitsel Oyunlar    
ÖZEL DERS YAZILIMLARI:

  Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan yazılım
türü olan özel ders yazılımları birçok eksiği olmasına rağmen
geliştirilme aşamasındadır.Her bir adımda öğrenciye bilgi
sunma, bu bilgiye yönelik soru sorma öğrencinin cevabını alma
ve bunların değerlendirmesini yapar. 
ALIŞTIRMA YAZILIMLARI:


  Özel dersten farklı olarak belirli bir konu yada kavramı
öğretmek yerine önceden sınıf yada başka bir öğretim ortamında
öğretilen konu yada kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen
programlardır. 
SİMULASYONLAR:

 Dinamik bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar
aracığıyla değerlendiren bir tekniktir.
EĞİTSEL OYUNLAR:


 Eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri
pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini
sağlayan etkinliklerdir.
EĞİTSEL YAZILIM OLUŞTURMA
     TÜRLERİ

1. Özel Öğretici (Tutorials)
2. Benzetişim (Simülasyon)
3. Alıştırma ve Uygulama (Drills and Practice)
4. Oyunlar
5. Elektronik Kitap
6. Animasyon
7. Problem Çözme
8. Yapay Zekâ
1.Özel Öğretici (Tutorials) Amaç bilgisayar ile öğrenci arasında birebir etkileşim yolu ile
ders ortamı sağlamaktır. Öğretmen gibi konu anlatır, soru sorar,
cevap verir, geribildirim verir, gerek duyulursa ipucu verir ve
öğrenci başarısını değerlendirir.
Güçlü yanları
*Öğrencinin alışık olduğu bir iletişim biçimidir.
* Geliştirilmesi çok pahalı değildir. Genelde kolay ve alışılmışbir
  tasarımdan fazlasını gerektirmezler.
* En yaygın öğretim yazılımlarıdır. Pek çok konuda kolayca
  örnek bulunabilir.
*Öğretmene yönelik ihtiyacı azaltır. Doğrudan öğrenmeyi
  kolaylaştırır.
* Canlandırma, seslendirme, çizim, grafik, renk gibi dikkat
  çekici öğeler çokça bulunabilir.
* Örgencini bireysel yönlendirmesine izin verir.
Zayıf yanları

•  Öğretmene benzeme adına bilgisayarın kendine özgü etkileşim
  potansiyelini sınırlar. Kabul etmek gerekir ki, öğretim sürecinde
  bilgisayardan beklenen yalnızca öğretmeni simüle etmek değil; onun
  yapamadıklarından hiç olmazsa bir kısmını yapabilmek ya da onu
  desteklemektir. Öğrenci değil de bilgisayar yönlendirilmesi ile
  içerik takibini yapıldığı örneklerde tek düze işleyişi sıkıcı  olabilir.
2.Animasyon:

   Amaç bilgisayarda grafik araçlar kullanılarak görsel etkilerin
oluşturulmasıdır. Gerçek ortamlarda geliştirmenin güç, tehlikeli ve
pahalı olduğu durumlarda öğrencilere gerçeğin bir benzerini
izleyerek öğrenme olanağı sağlar. Canlandırma ve seslendirme yolu
ile.
Güçlü yanları
* Öğrenci için oldukça dikkat çekicidir.
* Öğrenmeyi zevkli hale getirir.
* Karmaşık bilgilerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır.
* Sınıf ortamına taşınamayan gerçek olay, olgu ve nesneleri temsil
  olanağı verir.
* Maliyet, güvenlik ve süre ile ilgili olası sorunlar nedeniyle gerçek
  koşulların sağlanamadığı durumlarda ideal ortamlar sağlarlar.
* Öğrencilere öğretilmek istenen soyut olayları ve varlıkları
  somutlaştırma ve zihinde canlandırmaları güçlüklerini ortadan
  kaldırmaktadır.
*Benzetişime göre hazırlanması daha kolaydır
Zayıf yanları

*Öğrenci izleyici konumunda olduğu için pasif durumdadır.
* Öğrenci uygulamayı değişik
3.Benzetişim (Simülasyon)  Amaç gerçek ortamlarda geliştirmenin güç, tehlikeli ve pahalı
olduğu durumlarda öğrencilere gerçeğin bir benzeri üzerinde
çalışma olanağı sağlamaktır. Metin,  test, canlandırma, 
seslendirme,  alıştırma-uygulama  gibi pek çok tasarım seçeneğinin
uygulanmasına olanak tanırlar.
Güçlü yanları

* Bilgisayarınetkileşim seçeneklerini en üst düzeyde destekleme
  özelliğine sahiptir.
*Öğrenci için oldukça dikkat çekicidir.
*Benzetimlerde öğrenci oldukça aktiftir.
* Sınıf ortamına taşınamayan gerçek olay, olgu ve nesneleri temsil
  olanağı verir.
* Maliyet, güvenlik ve süre ile ilgili olası sorunlar nedeniyle gerçek
  koşulların sağlanamadığı durumlarda ideal ortamlar sağlarlar.
* Uygun şekilde tasarlandığında bilgi sunma, öğrenme sonuçlarını test
  etme, farklı öğrenme stratejilerini destekleme, uygulama olanağı
  verme gibi pek çok işlevi aynı yapıda birleştirirler.
Zayıf yanları

• Daha fazla çaba, zaman ve mali kaynak gerektirir. Geliştirme
 zorluğu maliyeti arttırır.
• Oldukça ilgi çekici olduklarından zaman zaman asıl eğitsel
 amacı gölgeleyebilir.
• v Yazılımın sağladığı sanal durumun araç olduğu göz ardı
 edilerek o anki durum amaçlaştırılabilir.
4.Alıştırma ve Uygulama (Drills
     and Practice) Amaç öğretmek yerine pratik yapmaktır.  Test türü yazılımlardan
farklı olarak öğrenme sonuçlarını ölçmeyi değil, uygulama,
pekiştirme ve geliştirmeyi hedefler, sorulan sorulara ilişkin
cevaplar geri bildirimle değerlendirilir, ipuçları ve yönlendirmelerle
bilgi pekiştirilmeye çalışır.
Güçlü yanları

* Kullanıcıya öğrendiklerini uygulama ortamı sağlar.
*Yeteri kadar örnek üzerinde çalışma imkânı sağlar.
*Öğrenme hızı düşük öğrencilere daha çok pekiştirme imkânı sağlar.
Zayıf yanları

* Doğrudan öğrenmeyi hedeflemezler.
*Varsayılan bilgilerden hareket ederler.
* Öğrencilerin mevcut bilgileri ile karşı karşıya kaldıkları
  uygulama durumları arasında etkileşim kuramaması onların
  motivasyonunu sınırlayan bir durum olabilir.
5.Oyunlar


  Amaç öğrencilerin oyun formatından yararlanarak ders
konularını öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini
geliştirmektir. Oyunlar, eğlenme teması üzerine kurulu benzetimler
olarak algılanabilir öğrencileri öğrenme ortamlarında sürekli aktif
tutan yazılımlardır.
Güçlü yanları

*Üst düzeyde kullanıcı katılımını gerektirir.
*Öğrenilecek konuya duyulan ilgiyi artırır
*Öğrenmeleri gerekenleri daha kısa sürede kazanabilmektedirler
* Oyun aracılığıyla kazandıkları bilgi ve becerilerin kalıcı olmaktadır
*Okul öncesi çocukların el-göz koordinasyonlarını geliştirme ve zihinsel
  beceri kazanmalarında yararlı sonuçlar vermektedir
* Öğrencilerin olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar
  alma, etkinlikte bulunma ve devinsel (hareket-psikomotor)
  becerilerini geliştirir
* Çocukların birbiri ile iletişim kurmalarını ve teknoloji kültürü
  kazanmalarını sağlamaktadır.
Zayıf yanları
• Bazı öğretmenler; Öğrencilerin oyunlardaki kazanma
 isteklerinin öğrenme etkinliğinden uzaklaştırdığına
 inanmaktadır .
• Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması.

 Yetersiz öğrenme: Öğrenciler eğitsel oyun yazılımlarının
 eğitsel değerlerinden çok heyecan verici ve harekete
 geçirici özelliklerine odaklanmaktadır.
6.Elektronik Kitap  Basılı kitabı taklit etme temeline dayanır. Günümüzde elektronik
kitaplarda canlandırma ve seslendirme teknolojileri de
kullanılmakta, kullanıcılar önemli görülen yerlerin altını
çizebilmekte,  elektronik olarak notlar alabilmekte  sesli olarak
dinlenebilmektedir.
Güçlü yanları

*Üretilmesi kolaydır,
* Dersi kaçıran öğrenci için tekrar ihtiyacını karşılar,
*Dağıtımı kolaydır,
* Yazı karakteri farklılaşması, hareket, ses, canlandırma ve renk
  farklılaşması gibi dikkat çekici öğelerin kullanımı kolaydır.
*Güncellemesi kolay ve ucuzdur.
Zayıf yanları

* Bilgisayarın eğitsel potansiyelini yeterince kullanamaz
* Donanıma ve yazılıma bağlılığından kolayca taşınabilir değildir.
* Eğitsel işlevleri açısından verimliliği yükseltme gücü oldukça
  sınırlıdır
7.Problem Çözme


  Amaç problemin çözümünün öğretilmesinin yanı sıra problemi
çözmek için gerekli bilginin de öğretilmesidir. Açık bir çözümü
olmayan bir problem ya da durumu bilimsel yaklaşımla, yaparak ve
yaşayarak çözen üst düzey zihinsel etkinliklerin (analiz, sentez,
değerlendirme, tümevarım, tümdengelim) kazanılmasını sağlayan,
yaratıcı düşünceyi geliştiren yazılımlarıdır.
Güçlü yanları

* İlgiyi artırır ve güdüler.
*Hareketsiz bilgiyi önler.


   Zayıf yanları

* Beceriler yerine kavramların kullanılması
* Etkili olup olmadığının bilinmemesi
* Doğrudan öğretimin olumsuz etkisi
* Genel problem çözme becerilerinin içerik alanına transfer
  edip edilemeyeceği ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamamıştır.
8.Yapay Zekâ Amaç var olan bilgi ve uygulamaların ötesinde olası yenilik ve
uygulamaların tartışılıp, geliştirilerek ortaya konmasını
sağlamaktır.  Diğer yöntem ve tekniklerin nasıl öğrenme sürecine
katkı getirebileceğini araştırır
Eğitsel Yazılımlar
  Öğretim veya kendi kendine öğrenme amacıyla kullanılan
bilgisayar yazılımlarıdır.
Eğitsel Yazılımların Öğretsel Faktörleri


   Her eğitsel yazılım türü için ele alınması gereken bazı
  faktörler vardır. Bu faktörler tasarımcının kontrolü altında
  yazılımın görünümünü, fonksiyonelliğini ve etkinliğini etkiler.
  Ayrıca tüm interaktif çokluortam yazılımlarını etkileyen
  öğretsel faktörler vardır.

   Öğretsel faktörler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
•  Yazılıma Giriş (Giriş),
•  Öğrenci Kontrolü,
•  Bilginin Sunulması,
•  Yardım Sunulması,
•  Yazılımın Sonlanması (Çıkış).
Yazılıma Giriş

  Bir yazılımın giriş bölümünde önemli 3 faktör vardır:

–   Başlık Sayfası

–   Yönergeler

–   Kullanıcı Tanımı
Öğrenci Kontrolü

Öğrenci kontrolünün tasarımında ele alınacak 3 konu vardır:


  • Öğrenciye Bırakılan Kontrol

  • Kontrol Metodu

  • Kontrol Türü
Bilginin Sunumu
   Genel İlkeler
•  Çizgi
•  Doku-Desen
•  Şekil
•  Renk
•  Bütünlük-Ahenk
•  Denge
•  Oran-Ölçek
•  Boyut
   Sunum Türleri
•  Metin Bilgisi
•  Grafik
•  Ses
•  Video
Yardımın Sunumu
  Sadece eğitsel yazılımlarda değil tüm yazılımlarda bulunması
gereken önemli bir özellik yardım bulunmasıdır. Bu özellik
kullanıcının aklı karıştığı veya neyin ne işe yarayacağını bildirmemiz
gerektiği zaman işimize yarar.
Yazılımın Sonlanması  Yazılımda bulunması gereken bir başka özellikte öğrencinin
istediği anda programı sonlandırmasına olanak vermektir.
Dikkat Edilecek Unsurlar
   Bu bölümde eğitsel yazılımlarda nelere dikkat edersek eğitsel
  yazılımın daha iyi olmasını sağlayabiliriz. Bunlar yer almaktadır.
  Burada yer alacak öneriler şunlardır:

•  Sayfalardaki metin ve boşlukların yerleşimindeki tutarlılık
•  Metinlerde ortak biçim öğelerinin kullanımı
•  Yazı boyutunun kullanıcı düzeyine uygunluğu
•  Tırnaklı veya tırnaksız yazı tipinin kullanımı
•  Yazı ve arka plan rengi
•  Yazı ton değeri
•  Satırlar arası boşluk
•  Sözcüklerin vurgulanması
•  Satır uzunlukları
•  Sözcükler arası boşluk
•  Sözlük
•  Kaydırma Çubukları
1 sur 46

Contenu connexe

Tendances(14)

418 ödev418 ödev
418 ödev
alper12345182 vues
Bilgisayar KullanımıBilgisayar Kullanımı
Bilgisayar Kullanımı
Rahme Latif Gündoğan1K vues
e-egitim_MEM_NCe-egitim_MEM_NC
e-egitim_MEM_NC
Serap Şişman Uğur372 vues
Bdeceit477osmanpastirmaciogluBdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
Osman Pastırmacıoğlu514 vues
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
nyavuzalp1.2K vues
Fatih projesi nedir? DynEd nedir?Fatih projesi nedir? DynEd nedir?
Fatih projesi nedir? DynEd nedir?
Havva Ercan771 vues
asdasd
asd
guest52c1d33324 vues
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
nyavuzalp2.6K vues
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Ramazan Şenol475 vues
AkıllıtahtaAkıllıtahta
Akıllıtahta
Mehmet Özcan902 vues
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Nesibe Yüce1.4K vues

En vedette

YazıLıM TüRleriYazıLıM TüRleri
YazıLıM TüRleriasliteacherantalya
12.1K vues9 diapositives
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitimnyavuzalp
1.5K vues26 diapositives
çEvre kirliliğiçEvre kirliliği
çEvre kirliliğisilakilcioglu
6.6K vues12 diapositives
Cevre KirliliğiCevre Kirliliği
Cevre KirliliğiKürşat Ardıç
8.7K vues51 diapositives

En vedette(7)

YazıLıM TüRleriYazıLıM TüRleri
YazıLıM TüRleri
asliteacherantalya12.1K vues
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
nyavuzalp1.5K vues
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Nesibe Yüce908 vues
çEvre kirliliğiçEvre kirliliği
çEvre kirliliği
silakilcioglu6.6K vues
Cevre KirliliğiCevre Kirliliği
Cevre Kirliliği
Kürşat Ardıç8.7K vues
Cevre egitim sunumCevre egitim sunum
Cevre egitim sunum
Tülay Can Cönger5.3K vues

Similaire à Nebile guvercin egitsel yazilimlar

Similaire à Nebile guvercin egitsel yazilimlar(20)

Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
Serhan Batıgün125 vues
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
Serhan Batıgün129 vues
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
Serhan Batıgün129 vues
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
Serhan Batıgün141 vues
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
Serhan Batıgün158 vues
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Mustafa Arslan476 vues
Tolga yaman 20070566 cei̇t 418Tolga yaman 20070566 cei̇t 418
Tolga yaman 20070566 cei̇t 418
tolqa Yaman425 vues
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Nesibe Yüce636 vues
Bilgisayar destekli eğitim.pptxBilgisayar destekli eğitim.pptx
Bilgisayar destekli eğitim.pptx
Hatice Genç20 vues
Bde ö (1)Bde ö (1)
Bde ö (1)
Semiha Güner422 vues

Nebile guvercin egitsel yazilimlar

 • 1. EGITSEL YAZILIMLAR HAZIRLAYAN:Nebile Guvercin 20071760
 • 2. EĞİTSEL YAZILIM NEDİR?  Çocukların bilgisayar başında kalma süreleri gün geçtikçe artmakta bu da onların zihinsel, sosyal özelliklerini yeterince geliştirememelerine neden olmaktadır. Onlara bu konuda yol göstermek için geliştirilmiş bazı programlar vardır, bunlara eğitsel yazılımlar denir.
 • 3. YAZILIM GELİŞTİRİLME NEDİR?  Yazılım sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritik bir parçasını oluşturmaktadır.
 • 4. Yazılım geliştirme, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımının yapılmasını, geliştirilmesini ve ürün haline getirilmesini hedefler.Bilgisayar sistemleri günlük hayatın her alanda yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, tüm disiplinlerde yazılım geliştirme uygulamaları geliştirilmektedir.
 • 5. EĞİTSEL YAZILIMIN FAYDALARI *Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme- öğretme sürecine etkin bir biçimde katılmasını sağlar. *Eğitim yazılımlarında kullanılan animasyonlar, metinler, grafikler dikkat çekmesi bakımından çok önemlidir. Bu nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde tasarlanmalıdır.
 • 6. EĞİTİM YAZILIMLARI           Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine etkin bir biçimde katılmasını sağlar. Eğitim yazılımlarında kullanılan animasyonlar, metinler, grafikler dikkat çekmesi bakımından çok önemlidir. Bu nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim yazılımları derse aktif katılımı sağlar. Görsel çabuk ve zevkli bir öğretim ortamı oluşturur. Somut olarak verilen örnekler öğrencinin bazı olayları daha iyi kavramasına yardımcı olur.
 • 7. EĞİTİM YAZILIMLARININ HAZIRLANMASI * Öğrencilerin seviyesine göre konular farklı zorluk derecelerinde sunulmalı *Konular kendi içinde sınıflandırılıp sıralanmalı ve basitten karmaşığa kolaydan zora doğru olmalı *Öğrencinin bilgiyi alması yanında çeşitli sorularla öğrencinin soruları cevaplaması sağlanmalı * Sorulara verilen cevapların doğru ve yanlış olup olmadığının kontrolü yapılmalı ve bunun hakkında öğrenciye bilgi verilmeli *İçerik birbirine bağlı olmalı
 • 8. *Kolay sorular ve çeşitli ipuçları verilmelidir. *Konular seslendirmelerle canlandırılmalı *Geriye dönmeye ve tekrara imkan sağlanmalıdır. *Değerlendirme yapmak için testler yapılmalıdır. *Çeşitli oyunlar hazırlanarak öğrencinin ilgisi çekilmeli *Programın çalışması konusunda yardım menüsü ve klavuzu bulunmalıdır. *Konu anlatımlarında seviye grupları olmalı kullanım rahat olmalıdır.  
 • 9. Eğitsel Yazılım Türleri 1.Web-tabanlı Öğrenme 2.Açık Uçlu Öğrenme Ortamları 3.Simülasyonlar 4.Öğretici Oyunlar Her BDE yazılımı türü için ele alınması gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler tasarımcının kontrolü altında yazılımın görünümünü, fonksiyonelliğini ve etkinliğini etkiler. Ayrıca tüm interaktif çoklu ortam yazılımlarını etkileyen öğretsel faktörler vardır.
 • 10. Öğretsel Faktörler Öğretsel faktörler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir; • Yazılıma Giriş • Öğrenci Kontrolü • Bilginin Sunulması • Yardım sunulması • Yazılımın Sonlanması
 • 12. Eğitsel Yazılım Türleri    Eğitsel yazılım türleri beşe ayrılır:      • Özel Ders Yazılımları         • Alıştırma Yazılımları         • Simulasyonlar  • Eğitsel Oyunlar   
 • 13. ÖZEL DERS YAZILIMLARI: Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan yazılım türü olan özel ders yazılımları birçok eksiği olmasına rağmen geliştirilme aşamasındadır.Her bir adımda öğrenciye bilgi sunma, bu bilgiye yönelik soru sorma öğrencinin cevabını alma ve bunların değerlendirmesini yapar. 
 • 14. ALIŞTIRMA YAZILIMLARI: Özel dersten farklı olarak belirli bir konu yada kavramı öğretmek yerine önceden sınıf yada başka bir öğretim ortamında öğretilen konu yada kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır. 
 • 15. SİMULASYONLAR: Dinamik bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracığıyla değerlendiren bir tekniktir.
 • 16. EĞİTSEL OYUNLAR: Eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir.
 • 17. EĞİTSEL YAZILIM OLUŞTURMA TÜRLERİ 1. Özel Öğretici (Tutorials) 2. Benzetişim (Simülasyon) 3. Alıştırma ve Uygulama (Drills and Practice) 4. Oyunlar 5. Elektronik Kitap 6. Animasyon 7. Problem Çözme 8. Yapay Zekâ
 • 18. 1.Özel Öğretici (Tutorials) Amaç bilgisayar ile öğrenci arasında birebir etkileşim yolu ile ders ortamı sağlamaktır. Öğretmen gibi konu anlatır, soru sorar, cevap verir, geribildirim verir, gerek duyulursa ipucu verir ve öğrenci başarısını değerlendirir.
 • 19. Güçlü yanları *Öğrencinin alışık olduğu bir iletişim biçimidir. * Geliştirilmesi çok pahalı değildir. Genelde kolay ve alışılmışbir tasarımdan fazlasını gerektirmezler. * En yaygın öğretim yazılımlarıdır. Pek çok konuda kolayca örnek bulunabilir. *Öğretmene yönelik ihtiyacı azaltır. Doğrudan öğrenmeyi kolaylaştırır. * Canlandırma, seslendirme, çizim, grafik, renk gibi dikkat çekici öğeler çokça bulunabilir. * Örgencini bireysel yönlendirmesine izin verir.
 • 20. Zayıf yanları • Öğretmene benzeme adına bilgisayarın kendine özgü etkileşim potansiyelini sınırlar. Kabul etmek gerekir ki, öğretim sürecinde bilgisayardan beklenen yalnızca öğretmeni simüle etmek değil; onun yapamadıklarından hiç olmazsa bir kısmını yapabilmek ya da onu desteklemektir. Öğrenci değil de bilgisayar yönlendirilmesi ile içerik takibini yapıldığı örneklerde tek düze işleyişi sıkıcı  olabilir.
 • 21. 2.Animasyon: Amaç bilgisayarda grafik araçlar kullanılarak görsel etkilerin oluşturulmasıdır. Gerçek ortamlarda geliştirmenin güç, tehlikeli ve pahalı olduğu durumlarda öğrencilere gerçeğin bir benzerini izleyerek öğrenme olanağı sağlar. Canlandırma ve seslendirme yolu ile.
 • 22. Güçlü yanları * Öğrenci için oldukça dikkat çekicidir. * Öğrenmeyi zevkli hale getirir. * Karmaşık bilgilerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. * Sınıf ortamına taşınamayan gerçek olay, olgu ve nesneleri temsil olanağı verir. * Maliyet, güvenlik ve süre ile ilgili olası sorunlar nedeniyle gerçek koşulların sağlanamadığı durumlarda ideal ortamlar sağlarlar. * Öğrencilere öğretilmek istenen soyut olayları ve varlıkları somutlaştırma ve zihinde canlandırmaları güçlüklerini ortadan kaldırmaktadır. *Benzetişime göre hazırlanması daha kolaydır
 • 23. Zayıf yanları *Öğrenci izleyici konumunda olduğu için pasif durumdadır. * Öğrenci uygulamayı değişik
 • 24. 3.Benzetişim (Simülasyon) Amaç gerçek ortamlarda geliştirmenin güç, tehlikeli ve pahalı olduğu durumlarda öğrencilere gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma olanağı sağlamaktır. Metin,  test, canlandırma,  seslendirme,  alıştırma-uygulama  gibi pek çok tasarım seçeneğinin uygulanmasına olanak tanırlar.
 • 25. Güçlü yanları * Bilgisayarınetkileşim seçeneklerini en üst düzeyde destekleme özelliğine sahiptir. *Öğrenci için oldukça dikkat çekicidir. *Benzetimlerde öğrenci oldukça aktiftir. * Sınıf ortamına taşınamayan gerçek olay, olgu ve nesneleri temsil olanağı verir. * Maliyet, güvenlik ve süre ile ilgili olası sorunlar nedeniyle gerçek koşulların sağlanamadığı durumlarda ideal ortamlar sağlarlar. * Uygun şekilde tasarlandığında bilgi sunma, öğrenme sonuçlarını test etme, farklı öğrenme stratejilerini destekleme, uygulama olanağı verme gibi pek çok işlevi aynı yapıda birleştirirler.
 • 26. Zayıf yanları • Daha fazla çaba, zaman ve mali kaynak gerektirir. Geliştirme zorluğu maliyeti arttırır. • Oldukça ilgi çekici olduklarından zaman zaman asıl eğitsel amacı gölgeleyebilir. • v Yazılımın sağladığı sanal durumun araç olduğu göz ardı edilerek o anki durum amaçlaştırılabilir.
 • 27. 4.Alıştırma ve Uygulama (Drills and Practice) Amaç öğretmek yerine pratik yapmaktır.  Test türü yazılımlardan farklı olarak öğrenme sonuçlarını ölçmeyi değil, uygulama, pekiştirme ve geliştirmeyi hedefler, sorulan sorulara ilişkin cevaplar geri bildirimle değerlendirilir, ipuçları ve yönlendirmelerle bilgi pekiştirilmeye çalışır.
 • 28. Güçlü yanları * Kullanıcıya öğrendiklerini uygulama ortamı sağlar. *Yeteri kadar örnek üzerinde çalışma imkânı sağlar. *Öğrenme hızı düşük öğrencilere daha çok pekiştirme imkânı sağlar.
 • 29. Zayıf yanları * Doğrudan öğrenmeyi hedeflemezler. *Varsayılan bilgilerden hareket ederler. * Öğrencilerin mevcut bilgileri ile karşı karşıya kaldıkları uygulama durumları arasında etkileşim kuramaması onların motivasyonunu sınırlayan bir durum olabilir.
 • 30. 5.Oyunlar Amaç öğrencilerin oyun formatından yararlanarak ders konularını öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini geliştirmektir. Oyunlar, eğlenme teması üzerine kurulu benzetimler olarak algılanabilir öğrencileri öğrenme ortamlarında sürekli aktif tutan yazılımlardır.
 • 31. Güçlü yanları *Üst düzeyde kullanıcı katılımını gerektirir. *Öğrenilecek konuya duyulan ilgiyi artırır *Öğrenmeleri gerekenleri daha kısa sürede kazanabilmektedirler * Oyun aracılığıyla kazandıkları bilgi ve becerilerin kalıcı olmaktadır *Okul öncesi çocukların el-göz koordinasyonlarını geliştirme ve zihinsel beceri kazanmalarında yararlı sonuçlar vermektedir * Öğrencilerin olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma, etkinlikte bulunma ve devinsel (hareket-psikomotor) becerilerini geliştirir * Çocukların birbiri ile iletişim kurmalarını ve teknoloji kültürü kazanmalarını sağlamaktadır.
 • 32. Zayıf yanları • Bazı öğretmenler; Öğrencilerin oyunlardaki kazanma isteklerinin öğrenme etkinliğinden uzaklaştırdığına inanmaktadır . • Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması. Yetersiz öğrenme: Öğrenciler eğitsel oyun yazılımlarının eğitsel değerlerinden çok heyecan verici ve harekete geçirici özelliklerine odaklanmaktadır.
 • 33. 6.Elektronik Kitap Basılı kitabı taklit etme temeline dayanır. Günümüzde elektronik kitaplarda canlandırma ve seslendirme teknolojileri de kullanılmakta, kullanıcılar önemli görülen yerlerin altını çizebilmekte,  elektronik olarak notlar alabilmekte  sesli olarak dinlenebilmektedir.
 • 34. Güçlü yanları *Üretilmesi kolaydır, * Dersi kaçıran öğrenci için tekrar ihtiyacını karşılar, *Dağıtımı kolaydır, * Yazı karakteri farklılaşması, hareket, ses, canlandırma ve renk farklılaşması gibi dikkat çekici öğelerin kullanımı kolaydır. *Güncellemesi kolay ve ucuzdur.
 • 35. Zayıf yanları * Bilgisayarın eğitsel potansiyelini yeterince kullanamaz * Donanıma ve yazılıma bağlılığından kolayca taşınabilir değildir. * Eğitsel işlevleri açısından verimliliği yükseltme gücü oldukça sınırlıdır
 • 36. 7.Problem Çözme Amaç problemin çözümünün öğretilmesinin yanı sıra problemi çözmek için gerekli bilginin de öğretilmesidir. Açık bir çözümü olmayan bir problem ya da durumu bilimsel yaklaşımla, yaparak ve yaşayarak çözen üst düzey zihinsel etkinliklerin (analiz, sentez, değerlendirme, tümevarım, tümdengelim) kazanılmasını sağlayan, yaratıcı düşünceyi geliştiren yazılımlarıdır.
 • 37. Güçlü yanları * İlgiyi artırır ve güdüler. *Hareketsiz bilgiyi önler. Zayıf yanları * Beceriler yerine kavramların kullanılması * Etkili olup olmadığının bilinmemesi * Doğrudan öğretimin olumsuz etkisi * Genel problem çözme becerilerinin içerik alanına transfer edip edilemeyeceği ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamamıştır.
 • 38. 8.Yapay Zekâ Amaç var olan bilgi ve uygulamaların ötesinde olası yenilik ve uygulamaların tartışılıp, geliştirilerek ortaya konmasını sağlamaktır.  Diğer yöntem ve tekniklerin nasıl öğrenme sürecine katkı getirebileceğini araştırır
 • 39. Eğitsel Yazılımlar Öğretim veya kendi kendine öğrenme amacıyla kullanılan bilgisayar yazılımlarıdır.
 • 40. Eğitsel Yazılımların Öğretsel Faktörleri Her eğitsel yazılım türü için ele alınması gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler tasarımcının kontrolü altında yazılımın görünümünü, fonksiyonelliğini ve etkinliğini etkiler. Ayrıca tüm interaktif çokluortam yazılımlarını etkileyen öğretsel faktörler vardır. Öğretsel faktörler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir: • Yazılıma Giriş (Giriş), • Öğrenci Kontrolü, • Bilginin Sunulması, • Yardım Sunulması, • Yazılımın Sonlanması (Çıkış).
 • 41. Yazılıma Giriş Bir yazılımın giriş bölümünde önemli 3 faktör vardır: – Başlık Sayfası – Yönergeler – Kullanıcı Tanımı
 • 42. Öğrenci Kontrolü Öğrenci kontrolünün tasarımında ele alınacak 3 konu vardır: • Öğrenciye Bırakılan Kontrol • Kontrol Metodu • Kontrol Türü
 • 43. Bilginin Sunumu Genel İlkeler • Çizgi • Doku-Desen • Şekil • Renk • Bütünlük-Ahenk • Denge • Oran-Ölçek • Boyut Sunum Türleri • Metin Bilgisi • Grafik • Ses • Video
 • 44. Yardımın Sunumu Sadece eğitsel yazılımlarda değil tüm yazılımlarda bulunması gereken önemli bir özellik yardım bulunmasıdır. Bu özellik kullanıcının aklı karıştığı veya neyin ne işe yarayacağını bildirmemiz gerektiği zaman işimize yarar.
 • 45. Yazılımın Sonlanması Yazılımda bulunması gereken bir başka özellikte öğrencinin istediği anda programı sonlandırmasına olanak vermektir.
 • 46. Dikkat Edilecek Unsurlar Bu bölümde eğitsel yazılımlarda nelere dikkat edersek eğitsel yazılımın daha iyi olmasını sağlayabiliriz. Bunlar yer almaktadır. Burada yer alacak öneriler şunlardır: • Sayfalardaki metin ve boşlukların yerleşimindeki tutarlılık • Metinlerde ortak biçim öğelerinin kullanımı • Yazı boyutunun kullanıcı düzeyine uygunluğu • Tırnaklı veya tırnaksız yazı tipinin kullanımı • Yazı ve arka plan rengi • Yazı ton değeri • Satırlar arası boşluk • Sözcüklerin vurgulanması • Satır uzunlukları • Sözcükler arası boşluk • Sözlük • Kaydırma Çubukları