Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aom3

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aom3

  1. 1. ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว ชื่อ : สมพิศ พันโพก ชื่อเล่น : อ้อม อายุ : 22 ปี ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร วันเกิด 21 พฤษภาคม พ . ศ . 2528 น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
  2. 2. ที่อยู่อาศัย : 35/3 หมู่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 หรือ 13160 เบอร์โทร : 08-9613-2973 E-mail : [email_address] [email_address]
  3. 3. การศึกษา จบประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเปรมปรีชากร จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเปรมปรีชากร จบประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ที่ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จบประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่ เทคนิคพณิชยการอยุธยา (พณิชยนอก) ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา โปรแกรม การจัดการทั่วไป คณะ วิทยาการจัดการ
  4. 4. <ul><li>กิจกรรมยามว่าง ดูหนัง ฟังเพลง ทำงานบ้าน นอนหลับ </li></ul><ul><li>คติประจำใจ </li></ul><ul><li>ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า </li></ul>เพื่อนสนิท.... เพื่อนแท้ หนุ น วาส อุ๋ม เชอรี่ อ้อม

×