Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

7

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

7

 1. 1. ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
 2. 2. ฟังก์ชันเชิงเส้น การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันจาก A ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชัน 2. ลักษณะของฟังก์ชัน 1. ความหมายฟังก์ชัน 3. ชนิดของฟังก์ชัน
 3. 3. คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริง ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 1 ให้ เขียนกราฟของฟังก์ชัน ได้ดังนี้ 3 2 1 0 1 2 3 x y -3 -2 -1 0 1 2 3
 4. 4. x < 0 และ x มีค่าน้อยลง และ จากกราฟจะเห็นว่า เมื่อ x = 0 ค่าของ y จะเท่ากับ 0 เมื่อ x > 0 และ x มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้นและมีค่าเป็นบวก ค่าของ y จะเพิ่มขึ้นและมีค่าเป็นบวก
 5. 5. ตัวอย่างที่ 2 ให้ และ เขียนกราฟของฟังก์ชัน f และ g ได้ดังนี้ 4 3 2 1 0 2 1 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 6. 6. 2 1 0 1 2 3 4 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 7. 7. ตัวอย่างที่ 3 ให้ และ จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน f และ g วิธีทำ 4 3 2 1 2 3 4 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 8. 8. 2 1 0 -1 0 2 1 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 9. 9. ตัวอย่างที่ 4 ให้ และ จง เขียนกราฟของฟังก์ชัน f และ g วิธีทำ 3 2 1 2 3 4 5 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 10. 10. 3 2 1 0 -1 0 1 x y -3 -2 -1 0 1 2 3 และ
 11. 11. สามารถทำได้โดยใช้ความรู้ในเรื่องกราฟของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การแก้สมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 5 จงหาค่า x ที่ทำให้ โดยใช้กราฟ วิธีทำ จาก เขียนกราฟของ และ ดังนี้ -5 5 x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 จากกราฟ จะเห็นว่า เมื่อ x = 5 หรือ x = -5 เมื่อ x = 5 หรือ -5 นั่นคือ
 12. 12. วิธีทำ จาก ให้ และ เขียนกราฟของ และ ดังนี้ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 เมื่อ x = 2 หรือ -4 นั่นคือ ตัวอย่างที่ 6 จงหาค่า x ที่ทำให้ โดยใช้กราฟ x จากกราฟ จะเห็นว่า เมื่อ x = -4 หรือ x = 2
 13. 13. ตัวอย่างที่ 7 จงหาค่า x ที่ทำให้ โดยใช้กราฟ จะได้ ให้ และ วิธีทำ จาก -3 -2 -1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 เมื่อ x = -3 หรือ 1 นั่นคือ เขียนกราฟของ และ x จากกราฟ จะเห็นว่า เมื่อ x = -3 หรือ x = 1
 14. 14. ตัวอย่างที่ 8 จงหาค่า x ที่ทำให้ โดยใช้กราฟ ลองทำดู
 15. 15. <ul><li>ใบงานที่ 14 </li></ul><ul><ul><li>เรื่อง ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ </li></ul></ul>1. จงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้ พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน 2. 3. 4. 5. 1.
 16. 16. 2. จงแก้สมการต่อไปนี้ โดยอาศัยความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ 1. 2. 3. 4.

×