Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ´...
||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç |||
                             ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vishnu sahasranaamstotram

510 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vishnu sahasranaamstotram

 1. 1. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÇ ÌuÉwhÉÑÇ xÉuÉïsÉÉåMüqÉWåûµÉUqÉç | || ´ÉÏÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || sÉÉåMüÉkrɤÉÇ xiÉÑuÉͳÉirÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÉÌiÉaÉÉå pÉuÉåiÉç || 6 || oÉë¼hrÉÇ xÉuÉïkÉqÉï¥ÉÇ sÉÉåMüÉlÉÉÇ MüÐÌiÉïuÉkÉïlÉqÉç | Á sÉÉåMülÉÉjÉÇ qÉWû°ÕiÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉpÉuÉÉå°uÉqÉç || 7 || || ´ÉÏÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || LwÉ qÉå xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ kÉqÉÉåïÅÍkÉMüiÉqÉÉå qÉiÉÈ | rÉ°YirÉÉ mÉÑhQûUÏMüɤÉÇ xiÉuÉæUcÉåï³ÉUÈ xÉSÉ || 8 || rÉxrÉ xqÉUhÉqÉɧÉåhÉ eÉlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç | ÌuÉqÉÑcrÉiÉå lÉqÉxiÉxqÉæ ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå || mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉåeÉÈ mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWû¨ÉmÉÈ | mÉUqÉÇ rÉÉå qÉWûSèoÉë¼ mÉUqÉÇ rÉÈ mÉUÉrÉhÉqÉç || 9 || lÉqÉÈ xÉqÉxiÉpÉÔiÉÉlÉÉqÉÉÌSpÉÔiÉÉrÉ pÉÔpÉ×iÉå | AlÉåMüÂmÉÂmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå mÉëpÉÌuÉwhÉuÉå || mÉÌuɧÉÉhÉÉÇ mÉÌuɧÉÇ rÉÉå qÉ…¡ûsÉÉlÉÉÇ cÉ qÉ…¡ûsÉqÉç | SæuÉiÉÇ SæuÉiÉÉlÉÉÇ cÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ rÉÉåÅurÉrÉÈ ÌmÉiÉÉ || 10 || ´ÉÏuÉæzÉqmÉÉrÉlÉ EuÉÉcÉ rÉiÉÈ xÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ pÉuÉlirÉÉÌSrÉÑaÉÉaÉqÉå | ´ÉÑiuÉÉ kÉqÉÉïlÉzÉåwÉåhÉ mÉÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ xÉuÉïzÉÈ | rÉÎxqÉÇ¶É mÉësÉrÉÇ rÉÉÎliÉ mÉÑlÉUåuÉ rÉÑaɤÉrÉå || 11 || rÉÑÍkÉ̸UÈ zÉÉliÉlÉuÉÇ mÉÑlÉUåuÉÉprÉpÉÉwÉiÉ || 1 || iÉxrÉ sÉÉåMümÉëkÉÉlÉxrÉ eÉaɳÉÉjÉxrÉ pÉÔmÉiÉå | rÉÑÍkÉ̸U EuÉÉcÉ ÌuÉwhÉÉålÉÉïqÉxÉWûxÉëÇ qÉå zÉ×hÉÑ mÉÉmÉpÉrÉÉmÉWûqÉç || 12 || ÌMüqÉåMÇü SæuÉiÉÇ sÉÉåMåü ÌMÇü uÉÉmrÉåMÇü mÉUÉrÉhÉqÉç | rÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ aÉÉæhÉÉÌlÉ ÌuÉZrÉÉiÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ | xiÉÑuÉliÉÈ MÇü MüqÉcÉïliÉÈ mÉëÉmlÉÑrÉÑqÉÉïlÉuÉÉÈ zÉÑpÉqÉç || 2 || GÌwÉÍpÉÈ mÉËUaÉÏiÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ uɤrÉÉÍqÉ pÉÔiÉrÉå || 13 || MüÉå kÉqÉïÈ xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ pÉuÉiÉÈ mÉUqÉÉå qÉiÉÈ | Á ÌuɵÉÇ ÌuÉwhÉÑuÉïwÉOèMüÉUÉå pÉÔiÉpÉurÉpÉuÉimÉëpÉÑÈ | ÌMÇü eÉmÉlqÉÑcrÉiÉå eÉliÉÑeÉïlqÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉÉiÉç || 3 || pÉÔiÉM×ü°ÕiÉpÉ×°ÉuÉÉå pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉÔiÉpÉÉuÉlÉÈ || 14 || pÉÏwqÉ EuÉÉcÉ mÉÔiÉÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ cÉ qÉÑ£üÉlÉÉÇ mÉUqÉÉ aÉÌiÉÈ | AurÉrÉÈ mÉÑÂwÉÈ xÉɤÉÏ ¤Éå§É¥ÉÉåŤÉU LuÉ cÉ || 15 || eÉaÉimÉëpÉÑÇ SåuÉSåuÉqÉlÉliÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç | xiÉÑuÉlÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëåhÉ mÉÑÂwÉÈ xÉiÉiÉÉåÎijÉiÉÈ || 4 || rÉÉåaÉÉå rÉÉåaÉÌuÉSÉÇ lÉåiÉÉ mÉëkÉÉlÉmÉÑÂwÉåµÉUÈ | lÉÉUÍxÉÇWûuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉç MåüzÉuÉÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÈ || 16 || iÉqÉåuÉ cÉÉcÉïrÉͳÉirÉÇ pÉYirÉÉ mÉÑÂwÉqÉurÉrÉqÉç | krÉÉrÉlÉ xiÉÑuÉlÉ lÉqÉxrÉÇ¶É rÉeÉqÉÉlÉxiÉqÉåuÉ cÉ || 5 || xÉuÉïÈ zÉuÉïÈ ÍzÉuÉÈ xjÉÉhÉÑpÉÔïiÉÉÌSÌlÉïÍkÉUurÉrÉÈ | 1 www..ashram..org www ashram org
 2. 2. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x xÉÇpÉuÉÉå pÉÉuÉlÉÉå pÉiÉÉï mÉëpÉuÉÈ mÉëpÉÑUϵÉUÈ || 17 || pÉëÉÎeÉwhÉÑpÉÉåïeÉlÉÇ pÉÉå£üÉ xÉÌWûwhÉÑeÉïaÉSÉÌSeÉÈ | AlÉbÉÉå ÌuÉeÉrÉÉå eÉåiÉÉ ÌuɵÉrÉÉåÌlÉÈ mÉÑlÉuÉïxÉÑÈ || 29 || xuÉrÉÇpÉÔÈ zÉqpÉÑUÉÌSirÉÈ mÉÑwMüUɤÉÉå qÉWûÉxuÉlÉÈ | AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÉå kÉÉiÉÉ ÌuÉkÉÉiÉÉ kÉÉiÉѨÉqÉÈ || 18 || EmÉålSìÉå uÉÉqÉlÉÈ mÉëÉÇzÉÑUqÉÉåbÉÈ zÉÑÍcÉÃÎeÉïiÉÈ | AiÉÏlSìÈ xÉÇaÉëWûÈ xÉaÉÉåï kÉ×iÉÉiqÉÉ ÌlÉrÉqÉÉå rÉqÉÈ || 30 || AmÉëqÉårÉÉå WØûwÉÏMåüzÉÈ mÉ©lÉÉpÉÉåÅqÉUmÉëpÉÑÈ | ÌuɵÉMüqÉÉï qÉlÉÑxiuÉ¹É xjÉÌuÉ¸È xjÉÌuÉUÉå kÉëÑuÉÈ || 19 || uÉå±Éå uÉæ±È xÉSÉrÉÉåaÉÏ uÉÏUWûÉ qÉÉkÉuÉÉå qÉkÉÑÈ | AiÉÏÎlSìrÉÉå qÉWûÉqÉÉrÉÉå qÉWûÉåixÉÉWûÉå qÉWûÉoÉsÉÈ || 31 || AaÉëÉ½È zÉɵÉiÉÈ M×üwhÉÉå sÉÉåÌWûiÉɤÉÈ mÉëiÉSïlÉÈ | mÉëpÉÔiÉÎx§ÉMüMÑüokÉÉqÉ mÉÌuɧÉÇ qÉ…¡ûsÉÇ mÉUqÉç || 20 || qÉWûÉoÉÑήqÉïWûÉuÉÏrÉÉåï qÉWûÉzÉÌ£üqÉïWûɱÑÌiÉÈ | AÌlÉSåïzrÉuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉqÉårÉÉiqÉÉ qÉWûÉÌSìkÉ×Mçü || 32 || DzÉÉlÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëÉhÉÉå erÉå¸È ´Éå¸È mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ | ÌWûUhrÉaÉpÉÉåï pÉÔaÉpÉÉåï qÉÉkÉuÉÉå qÉkÉÑxÉÔSlÉÈ || 21 || qÉWåûwuÉÉxÉÉå qÉWûÏpÉiÉÉï ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÈ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ | AÌlÉÂ®È xÉÑUÉlÉlSÉå aÉÉåÌuÉlSÉå aÉÉåÌuÉSÉÇ mÉÌiÉÈ || 33 || DµÉUÉå ÌuÉ¢üqÉÏ kÉluÉÏ qÉåkÉÉuÉÏ ÌuÉ¢üqÉÈ ¢üqÉÈ | AlÉѨÉqÉÉå SÒUÉkÉwÉïÈ M×üiÉ¥ÉÈ M×üÌiÉUÉiqÉuÉÉlÉç || 22 || qÉUÏÍcÉSïqÉlÉÉå WÇûxÉÈ xÉÑmÉhÉÉåï pÉÑeÉaÉÉå¨ÉqÉÈ | ÌWûUhrÉlÉÉpÉÈ xÉÑiÉmÉÉÈ mÉ©lÉÉpÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ || 34 || xÉÑUåzÉÈ zÉUhÉÇ zÉqÉï ÌuɵÉUåiÉÉÈ mÉëeÉÉpÉuÉÈ | AWûÈ xÉÇuÉixÉUÉå urÉÉsÉÈ mÉëirÉrÉÈ xÉuÉïSzÉïlÉÈ || 23 || AqÉ×irÉÑÈ xÉuÉïSØMçü ÍxÉÇWûÈ xÉlkÉÉiÉÉ xÉÎlkÉqÉÉlÉç ÎxjÉUÈ | AeÉÉå SÒqÉïwÉïhÉÈ zÉÉxiÉÉ ÌuÉ´ÉÑiÉÉiqÉÉ xÉÑUÉËUWûÉ || 35 || AeÉÈ xÉuÉåïµÉUÈ ÍxÉ®È ÍxÉÎ®È xÉuÉÉïÌSUcrÉÑiÉÈ | uÉ×wÉÉMüÌmÉUqÉårÉÉiqÉÉ xÉuÉïrÉÉåaÉÌuÉÌlÉÈxÉ×iÉÈ || 24 || aÉÑÂaÉÑïÂiÉqÉÉå kÉÉqÉ xÉirÉÈ xÉirÉmÉUÉ¢üqÉÈ | ÌlÉÍqÉwÉÉåÅÌlÉÍqÉwÉÈ xÉëauÉÏ uÉÉcÉxmÉÌiÉÂSÉUkÉÏÈ || 36 || uÉxÉÑuÉïxÉÑqÉlÉÉÈ xÉirÉÈ xÉqÉÉiqÉÉÅxÉÎqqÉiÉÈ xÉqÉÈ | AqÉÉåbÉÈ mÉÑhQûUÏMüɤÉÉå uÉ×wÉMüqÉÉï uÉ×wÉÉM×üÌiÉÈ || 25 || AaÉëhÉÏaÉëÉïqÉhÉÏÈ ´ÉÏqÉÉlÉç lrÉÉrÉÉå lÉåiÉÉ xÉqÉÏUhÉÈ | xÉWûxÉëqÉÔkÉÉï ÌuɵÉÉiqÉÉ xÉWûxÉëɤÉÈ xÉWûxÉëmÉÉiÉç || 37 || ÂSìÉå oÉWÒûÍzÉUÉ oÉpÉëÑÌuÉïµÉrÉÉåÌlÉÈ zÉÑÍcÉ´ÉuÉÉÈ | AqÉ×iÉÈ zÉɵÉiÉ xjÉÉhÉÑuÉïUÉUÉåWûÉå qÉWûÉiÉmÉÉÈ || 26 || AÉuÉiÉïlÉÉå ÌlÉuÉרÉÉiqÉÉ xÉÇuÉ×iÉÈ xÉÇmÉëqÉSïlÉÈ | AWûÈ xÉÇuÉiÉïMüÉå uÉÌ»ûUÌlÉsÉÉå kÉUhÉÏkÉUÈ || 38 || xÉuÉïaÉÈ xÉuÉïÌuÉ°ÉlÉÑÌuÉïwuÉYxÉålÉÉå eÉlÉÉSïlÉÈ | uÉåSÉå uÉåSÌuÉSurÉ…¡ûÉå uÉåSÉ…¡ûÉå uÉåSÌuÉiÉç MüÌuÉÈ || 27 || xÉÑmÉëxÉÉSÈ mÉëxɳÉÉiqÉÉ ÌuɵÉkÉ×ÎauɵÉpÉÑÎauÉpÉÑÈ | xÉiMüiÉÉï xÉiM×üiÉÈ xÉÉkÉÑeÉï»ÒûlÉÉïUÉrÉhÉÉå lÉUÈ || 39 || sÉÉåMüÉkrɤÉÈ xÉÑUÉkrɤÉÉå kÉqÉÉïkrɤÉÈ M×üiÉÉM×üiÉÈ | cÉiÉÑUÉiqÉÉ cÉiÉÑurÉÔïWû¶ÉiÉÑSïÇ·í¶ÉiÉÑpÉÑïeÉÈ || 28 || AxÉÇZrÉårÉÉåÅmÉëqÉårÉÉiqÉÉ ÌuÉÍzÉ¹È ÍzɹM×ücNÒûÍcÉÈ | ÍxÉ®ÉjÉïÈ ÍxÉ®xÉÇMüsmÉÈ ÍxÉήSÈ ÍxÉήxÉÉkÉlÉÈ || 40 || 2 www..ashram..org www ashram org
 3. 3. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x xÉuÉïsɤÉhÉsɤÉhrÉÉå sɤqÉÏuÉÉlÉç xÉÍqÉÌiÉgeÉrÉÈ || 52 || uÉ×wÉÉWûÏ uÉ×wÉpÉÉå ÌuÉwhÉÑuÉ×ïwÉmÉuÉÉï uÉ×wÉÉåSUÈ | uÉkÉïlÉÉå uÉkÉïqÉÉlÉ¶É ÌuÉÌuÉ£üÈ ´ÉÑÌiÉxÉÉaÉUÈ || 41 || ÌuɤÉUÉå UÉåÌWûiÉÉå qÉÉaÉÉåï WåûiÉÑSÉïqÉÉåSUÈ xÉWûÈ | qÉWûÏkÉUÉå qÉWûÉpÉÉaÉÉå uÉåaÉuÉÉlÉÍqÉiÉÉzÉlÉÈ || 53 || xÉÑpÉÑeÉÉå SÒkÉïUÉå uÉÉaqÉÏ qÉWåûlSìÉå uÉxÉÑSÉå uÉxÉÑÈ | lÉæMüÃmÉÉå oÉ×WûSìÖmÉÈ ÍzÉÌmÉÌuÉ¹È mÉëMüÉzÉlÉÈ || 42 || E°uÉÈ ¤ÉÉåpÉhÉÉå SåuÉÈ ´ÉÏaÉpÉïÈ mÉUqÉåµÉUÈ | MüUhÉÇ MüÉUhÉÇ MüiÉÉï ÌuÉMüiÉÉï aÉWûlÉÉå aÉÑWûÈ || 54 || AÉåeÉxiÉåeÉÉå±ÑÌiÉkÉUÈ mÉëMüÉzÉÉiqÉÉ mÉëiÉÉmÉlÉÈ | G®È xmɹɤÉUÉå qÉl§É¶ÉlSìÉÇzÉÑpÉÉïxMüU±ÑÌiÉÈ || 43 || urÉuÉxÉÉrÉÉå urÉuÉxjÉÉlÉÈ xÉÇxjÉÉlÉÈ xjÉÉlÉSÉå kÉëÑuÉÈ | mÉUήïÈ mÉUqÉxmɹxiÉÑ¹È mÉÑ¹È zÉÑpÉå¤ÉhÉÈ || 55 || AqÉ×iÉÉÇzÉÔ°uÉÉå pÉÉlÉÑÈ zÉzÉÌoÉlSÒÈ xÉÑUåµÉUÈ | AÉæwÉkÉÇ eÉaÉiÉÈ xÉåiÉÑÈ xÉirÉkÉqÉïmÉUÉ¢üqÉÈ || 44 || UÉqÉÉå ÌuÉUÉqÉÉå ÌuÉUeÉÉå qÉÉaÉÉåï lÉårÉÉå lÉrÉÉåÅlÉrÉÈ | uÉÏUÈ zÉÌ£üqÉiÉÉÇ ´Éå¸Éå kÉqÉÉåï kÉqÉïÌuÉSÒ¨ÉqÉÈ || 56 || pÉÔiÉpÉurÉpÉuɳÉÉjÉÈ mÉuÉlÉÈ mÉÉuÉlÉÉåÅlÉsÉÈ | MüÉqÉWûÉ MüÉqÉM×üiMüÉliÉÈ MüÉqÉÈ MüÉqÉmÉëSÈ mÉëpÉÑÈ || 45 || uÉæMÑühPûÈ mÉÑÂwÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëhÉuÉÈ mÉ×jÉÑÈ | ÌWûUhrÉaÉpÉïÈ zɧÉÑblÉÉå urÉÉmiÉÉå uÉÉrÉÑUkÉÉå¤ÉeÉÈ || 57 || rÉÑaÉÉÌSM×ü±ÑaÉÉuÉiÉÉåï lÉæMüqÉÉrÉÉå qÉWûÉzÉlÉÈ | ASØzrÉÉå urÉ£üÃmÉ¶É xÉWûxÉëÎeÉSlÉliÉÎeÉiÉç || 46 || GiÉÑÈ xÉÑSzÉïlÉÈ MüÉsÉÈ mÉUqÉå¸Ï mÉËUaÉëWûÈ | EaÉëÈ xÉÇuÉixÉUÉå S¤ÉÉå ÌuÉ´ÉÉqÉÉå ÌuɵÉSͤÉhÉÈ || 58 || C¹ÉåÅÌuÉÍzÉ¹È Ízɹå¹È ÍzÉZÉhQûÏ lÉWÒûwÉÉå uÉ×wÉÈ | ¢üÉåkÉWûÉ ¢üÉåkÉM×üiMüiÉÉï ÌuɵÉoÉÉWÒûqÉïWûÏkÉUÈ || 47 || ÌuÉxiÉÉUÈ xjÉÉuÉUxjÉÉhÉÑÈ mÉëqÉÉhÉÇ oÉÏeÉqÉurÉrÉqÉç | AjÉÉåïÅlÉjÉÉåï qÉWûÉMüÉåzÉÉå qÉWûÉpÉÉåaÉÉå qÉWûÉkÉlÉÈ || 59 || AcrÉÑiÉÈ mÉëÍjÉiÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÉå uÉÉxÉuÉÉlÉÑeÉÈ | AmÉÉÇÌlÉÍkÉUÍkɸÉlÉqÉmÉëqɨÉÈ mÉëÌiÉ̸iÉÈ || 48 || AÌlÉÌuÉïhhÉÈ xjÉÌuɸÉåÅpÉÔkÉïqÉïrÉÔmÉÉå qÉWûÉqÉZÉÈ | lɤɧÉlÉåÍqÉlÉï¤É§ÉÏ ¤ÉqÉÈ ¤ÉÉqÉÈ xÉqÉÏWûlÉÈ || 60 || xMülSÈ xMülSkÉUÉå kÉÑrÉÉåï uÉUSÉå uÉÉrÉÑuÉÉWûlÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉÉå oÉ×Wû°ÉlÉÑUÉÌSSåuÉÈ mÉÑUlSUÈ || 49 || rÉ¥É CerÉÉå qÉWåûerÉ¶É ¢üiÉÑÈ xɧÉÇ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ | xÉuÉïSzÉÏï ÌuÉqÉÑ£üÉiqÉÉ xÉuÉï¥ÉÉå ¥ÉÉlÉqÉѨÉqÉqÉç || 61 || AzÉÉåMüxiÉÉUhÉxiÉÉUÈ zÉÔUÈ zÉÉæËUeÉïlÉåµÉUÈ | AlÉÑMÔüsÉÈ zÉiÉÉuÉiÉïÈ mÉ©Ï mÉ©ÌlÉpÉå¤ÉhÉÈ || 50 || xÉÑuÉëiÉÈ xÉÑqÉÑZÉÈ xÉÔ¤qÉÈ xÉÑbÉÉåwÉÈ xÉÑZÉSÈ xÉÑWØûiÉç | qÉlÉÉåWûUÉå ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉå uÉÏUoÉÉWÒûÌuÉïSÉUhÉÈ || 62 || mÉ©lÉÉpÉÉåÅUÌuÉlSɤÉÈ mÉ©aÉpÉïÈ zÉUÏUpÉ×iÉç | qÉWûήïU×®Éå uÉ×®ÉiqÉÉ qÉWûɤÉÉå aÉÂQûkuÉeÉÈ || 51 || xuÉÉmÉlÉÈ xuÉuÉzÉÉå urÉÉmÉÏ lÉæMüÉiqÉÉ lÉæMüMüqÉïM×üiÉç | uÉixÉUÉå uÉixÉsÉÉå uÉixÉÏ U¦ÉaÉpÉÉåï kÉlÉåµÉUÈ || 63 || AiÉÑsÉÈ zÉUpÉÉå pÉÏqÉÈ xÉqÉrÉ¥ÉÉå WûÌuÉWïûËUÈ | 3 www..ashram..org www ashram org
 4. 4. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x kÉqÉïaÉÑokÉqÉïM×ü®qÉÏï xÉSxÉi¤ÉUqɤÉUqÉç | AÌuÉ¥ÉÉiÉÉ xÉWûxÉëÉÇzÉÑÌuÉïkÉÉiÉÉ M×üiÉsɤÉhÉÈ || 64 || zÉÑpÉÉ…¡ûÈ zÉÉÎliÉSÈ xÉë¹É MÑüqÉÑSÈ MÑüuÉsÉåzÉrÉÈ | aÉÉåÌWûiÉÉå aÉÉåmÉÌiÉaÉÉåïmiÉÉ uÉ×wÉpÉɤÉÉå uÉ×wÉÌmÉërÉÈ || 76 || aÉpÉÎxiÉlÉåÍqÉÈ xɨuÉxjÉÈ ÍxÉÇWûÉå pÉÔiÉqÉWåûµÉUÈ | AÉÌSSåuÉÉå qÉWûÉSåuÉÉå SåuÉåzÉÉå SåuÉpÉתÒÂÈ || 65 || AÌlÉuÉiÉÏï ÌlÉuÉרÉÉiqÉÉ xÉǤÉåmiÉÉ ¤ÉåqÉM×üÎcNûuÉÈ | ´ÉÏuÉixÉuɤÉÉÈ ´ÉÏuÉÉxÉÈ ´ÉÏmÉÌiÉÈ ´ÉÏqÉiÉÉÇuÉUÈ || 77 || E¨ÉUÉå aÉÉåmÉÌiÉaÉÉåïmiÉÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÈ mÉÑUÉiÉlÉÈ | zÉUÏUpÉÔiÉpÉ×°Éå£üÉ MümÉÏlSìÉå pÉÔËUSͤÉhÉÈ || 66 || ´ÉÏSÈ ´ÉÏzÉÈ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÈ ´ÉÏÌlÉÍkÉÈ ´ÉÏÌuÉpÉÉuÉlÉÈ | ´ÉÏkÉUÈ ´ÉÏMüUÈ ´ÉårÉÈ ´ÉÏqÉÉðssÉÉåMü§ÉrÉÉ´ÉrÉÈ || 78 || xÉÉåqÉmÉÉåÅqÉ×iÉmÉÈ xÉÉåqÉÈ mÉÑÂÎeÉimÉÑÂxɨÉqÉÈ | ÌuÉlÉrÉÉå eÉrÉÈ xÉirÉxÉÇkÉÉå SÉzÉÉWïûÈ xÉɨuÉiÉÉÇmÉÌiÉÈ || 67 || xuɤÉÈ xuÉ…¡ûÈ zÉiÉÉlÉlSÉå lÉÎlSerÉÉåïÌiÉaÉïhÉåµÉUÈ | ÌuÉÎeÉiÉÉiqÉÉÅÌuÉkÉårÉÉiqÉÉ xÉiMüÏÌiÉïÎzNû³ÉxÉÇzÉrÉÈ || 79 || eÉÏuÉÉå ÌuÉlÉÌrÉiÉÉ xÉɤÉÏ qÉÑMÑülSÉåÅÍqÉiÉÌuÉ¢üqÉÈ | AqpÉÉåÌlÉÍkÉUlÉliÉÉiqÉÉ qÉWûÉåSÍkÉzÉrÉÉåÅliÉMüÈ || 68 || ESÏhÉïÈ xÉuÉïiɶɤÉÑUlÉÏzÉÈ zÉɵÉiÉÎxjÉUÈ | pÉÔzÉrÉÉå pÉÔwÉhÉÉå pÉÔÌiÉÌuÉïzÉÉåMüÈ zÉÉåMülÉÉzÉlÉÈ || 80 || AeÉÉå qÉWûÉWïûÈ xuÉÉpÉÉurÉÉå ÎeÉiÉÉÍqɧÉÈ mÉëqÉÉåSlÉÈ | AÉlÉlSÉå lÉlSlÉÉå lÉlSÈ xÉirÉkÉqÉÉï ̧ÉÌuÉ¢üqÉÈ || 69 || AÍcÉïwqÉÉlÉÍcÉïiÉÈ MÑüqpÉÉå ÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ ÌuÉzÉÉåkÉlÉÈ | AÌlÉ®ÉåÅmÉëÌiÉUjÉÈ mÉë±ÑqlÉÉåÅÍqÉiÉÌuÉ¢üqÉÈ || 81 || qÉWûÌwÉïÈ MüÌmÉsÉÉcÉÉrÉïÈ M×üiÉ¥ÉÉå qÉåÌSlÉÏmÉÌiÉÈ | ̧ÉmÉSÎx§ÉSzÉÉkrɤÉÉå qÉWûÉzÉ×…¡ûÈ M×üiÉÉliÉM×üiÉç || 70 || MüÉsÉlÉåÍqÉÌlÉWûÉ uÉÏUÈ zÉÉæËUÈ zÉÔUeÉlÉåµÉUÈ | ̧ÉsÉÉåMüÉiqÉÉ Ì§ÉsÉÉåMåüzÉÈ MåüzÉuÉÈ MåüÍzÉWûÉ WûËUÈ || 82 || qÉWûÉuÉUÉWûÉå aÉÉåÌuÉlSÈ xÉÑwÉåhÉÈ MülÉMüÉ…¡ûSÏ | aÉѽÉå aÉpÉÏUÉå aÉWûlÉÉå aÉÑmiɶɢüaÉSÉkÉUÈ || 71 || MüÉqÉSåuÉÈ MüÉqÉmÉÉsÉÈ MüÉqÉÏ MüÉliÉÈ M×üiÉÉaÉqÉÈ | AÌlÉSåïzrÉuÉmÉÑÌuÉïwhÉÑuÉÏïUÉåÅlÉliÉÉå kÉlÉÇeÉrÉÈ || 83 || uÉåkÉÉÈ xuÉÉ…¡ûÉåÅÎeÉiÉÈ M×üwhÉÉå SØRûÈ xÉÇMüwÉïhÉÉåÅcrÉÑiÉÈ | uÉÂhÉÉå uÉÉÂhÉÉå uÉפÉÈ mÉÑwMüUɤÉÉå qÉWûÉqÉlÉÉÈ || 72 || oÉë¼hrÉÉå oÉë¼M×üSè oÉë¼É oÉë¼ oÉë¼ÌuÉuÉkÉïlÉÈ | oÉë¼ÌuÉSè oÉëɼhÉÉå oÉë¼Ï oÉë¼¥ÉÉå oÉëɼhÉÌmÉërÉÈ || 84 || pÉaÉuÉÉlÉç pÉaÉWûÉÅÅlÉlSÏ uÉlÉqÉÉsÉÏ WûsÉÉrÉÑkÉÈ | AÉÌSirÉÉå erÉÉåÌiÉUÉÌSirÉÈ xÉÌWûwhÉÑaÉïÌiÉxɨÉqÉÈ || 73 || qÉWûÉ¢üqÉÉå qÉWûÉMüqÉÉï qÉWûÉiÉåeÉÉ qÉWûÉåUaÉÈ | qÉWûÉ¢üiÉÑqÉïWûÉrÉeuÉÉ qÉWûÉrÉ¥ÉÉå qÉWûÉWûÌuÉÈ || 85 || xÉÑkÉluÉÉ ZÉhQûmÉUzÉÑSÉïÂhÉÉå SìÌuÉhÉmÉëSÈ | ÌSuÉÈxmÉ×Mçü xÉuÉïSØaurÉÉxÉÉå uÉÉcÉxmÉÌiÉUrÉÉåÌlÉeÉÈ || 74 || xiÉurÉÈ xiÉuÉÌmÉërÉÈ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÑÌiÉÈ xiÉÉåiÉÉ UhÉÌmÉërÉÈ | mÉÔhÉïÈ mÉÔUÌrÉiÉÉ mÉÑhrÉÈ mÉÑhrÉMüÐÌiÉïUlÉÉqÉrÉÈ || 86 || ̧ÉxÉÉqÉÉ xÉÉqÉaÉÈ xÉÉqÉ ÌlÉuÉÉïhÉÇ pÉåwÉeÉÇ ÍpÉwÉMçü | xÉÇlrÉÉxÉM×ücNûqÉÈ zÉÉliÉÉå ÌlÉ¸É zÉÉÎliÉÈ mÉUÉrÉhÉqÉç || 75 || qÉlÉÉåeÉuÉxiÉÏjÉïMüUÉå uÉxÉÑUåiÉÉ uÉxÉÑmÉëSÈ | 4 www..ashram..org www ashram org
 5. 5. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x uÉxÉÑmÉëSÉå uÉÉxÉÑSåuÉÉå uÉxÉÑuÉïxÉÑqÉlÉÉ WûÌuÉÈ || 87 || xÉÑuÉhÉïÌoÉlSÒU¤ÉÉåprÉÈ xÉuÉïuÉÉaÉϵÉUåµÉUÈ | qÉWûɾûSÉå qÉWûÉaÉiÉÉåï qÉWûÉpÉÔiÉÉå qÉWûÉÌlÉÍkÉÈ || 99 || xɪÌiÉÈ xÉiM×üÌiÉÈ xɨÉÉ xÉ°ÕÌiÉÈ xÉimÉUÉrÉhÉÈ | zÉÔUxÉålÉÉå rÉSÒ´Éå¸È xÉͳÉuÉÉxÉÈ xÉÑrÉÉqÉÑlÉÈ || 88 || MÑüqÉÑSÈ MÑülSUÈ MÑülSÈ mÉeÉïlrÉÈ mÉÉuÉlÉÉåÅÌlÉsÉÈ | AqÉ×iÉÉÇzÉÉåÅqÉ×iÉuÉmÉÑÈ xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉÈ || 100 || pÉÔiÉÉuÉÉxÉÉå uÉÉxÉÑSåuÉÈ xÉuÉÉïxÉÑÌlÉsÉrÉÉåÅlÉsÉÈ | SmÉïWûÉ SmÉïSÉå SØmiÉÉå SÒkÉïUÉåÅjÉÉmÉUÉÎeÉiÉÈ || 89 || xÉÑsÉpÉÈ xÉÑuÉëiÉÈ ÍxÉ®È zɧÉÑÎeÉcNû§ÉÑiÉÉmÉlÉÈ | lrÉaÉëÉåkÉÉåÅSÒqoÉUÉåŵÉijɶÉÉhÉÔUÉlkÉëÌlÉwÉÔSlÉÈ || 101 || ÌuɵÉqÉÔÌiÉïqÉïWûÉqÉÔÌiÉïSÏïmiÉqÉÔÌiÉïUqÉÔÌiÉïqÉÉlÉç | AlÉåMüqÉÔÌiÉïUurÉ£üÈ zÉiÉqÉÔÌiÉïÈ zÉiÉÉlÉlÉÈ || 90 || xÉWûxÉëÉÍcÉïÈ xÉmiÉÎeÉÀûÈ xÉmiÉækÉÉÈ xÉmiÉuÉÉWûlÉÈ | AqÉÔÌiÉïUlÉbÉÉåÅÍcÉlirÉÉå pÉrÉM×ü°rÉlÉÉzÉlÉÈ || 102 || LMüÉå lÉæMüÈ xÉuÉÈ MüÈ ÌMÇü rÉiÉç iÉimÉSqÉlÉѨÉqÉqÉç | sÉÉåMüoÉlkÉÑsÉÉåïMülÉÉjÉÉå qÉÉkÉuÉÉå pÉ£üuÉixÉsÉÈ || 91 || AhÉÑoÉ×ïWûiM×üzÉÈ xjÉÔsÉÉå aÉÑhÉpÉ×ͳÉaÉÑïhÉÉå qÉWûÉlÉç | AkÉ×iÉÈ xuÉkÉ×iÉÈ xuÉÉxrÉÈ mÉëÉauÉÇzÉÉå uÉÇzÉuÉkÉïlÉÈ || 103 || xÉÑuÉhÉïuÉhÉÉåï WåûqÉÉ…¡ûÉå uÉUÉ…¡û¶ÉlSlÉÉ…¡ûSÏ | uÉÏUWûÉ ÌuÉwÉqÉÈ zÉÔlrÉÉå bÉ×iÉÉzÉÏUcÉsɶÉsÉÈ || 92 || pÉÉUpÉ×iÉç MüÍjÉiÉÉå rÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏzÉÈ xÉuÉïMüÉqÉSÈ | AÉ´ÉqÉÈ ´ÉqÉhÉÈ ¤ÉÉqÉÈ xÉÑmÉhÉÉåï uÉÉrÉÑuÉÉWûlÉÈ || 104 || AqÉÉlÉÏ qÉÉlÉSÉå qÉÉlrÉÉå sÉÉåMüxuÉÉqÉÏ Ì§ÉsÉÉåMükÉ×Mçü | xÉÑqÉåkÉÉ qÉåkÉeÉÉå kÉlrÉÈ xÉirÉqÉåkÉÉ kÉUÉkÉUÈ || 93 || kÉlÉÑkÉïUÉå kÉlÉÑuÉåïSÉå ShQûÉå SqÉÌrÉiÉÉ SqÉÈ | AmÉUÉÎeÉiÉÈ xÉuÉïxÉWûÉå ÌlÉrÉliÉÉÅÌlÉrÉqÉÉåÅrÉqÉÈ || 105 || iÉåeÉÉåuÉ×wÉÉå ±ÑÌiÉkÉUÈ xÉuÉïzÉx§ÉpÉ×iÉÉÇ uÉUÈ | mÉëaÉëWûÉå ÌlÉaÉëWûÉå urÉaÉëÉå lÉæMüzÉ×…¡ûÉå aÉSÉaÉëeÉÈ || 94 || xɨuÉuÉÉlÉç xÉÉΨuÉMüÈ xÉirÉÈ xÉirÉkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÈ | AÍpÉmÉëÉrÉÈ ÌmÉërÉÉWûÉåïÅWïûÈ ÌmÉërÉM×üiÉç mÉëÏÌiÉuÉkÉïlÉÈ || 106 || cÉiÉÑqÉÔïÌiÉï¶ÉiÉÑoÉÉïWÒû¶ÉiÉÑurÉÔïWû¶ÉiÉÑaÉïÌiÉÈ | cÉiÉÑUÉiqÉÉ cÉiÉÑpÉÉïuɶÉiÉÑuÉåïSÌuÉSåMümÉÉiÉç || 95 || ÌuÉWûÉrÉxÉaÉÌiÉerÉÉåïÌiÉÈ xÉÑÂÍcÉWÒïûiÉpÉÑÎauÉpÉÑÈ | UÌuÉÌuÉïUÉåcÉlÉÈ xÉÔrÉïÈ xÉÌuÉiÉÉ UÌuÉsÉÉåcÉlÉÈ || 107 || xÉqÉÉuÉiÉÉåïÅÌlÉuÉרÉÉiqÉÉ SÒeÉïrÉÉå SÒUÌiÉ¢üqÉÈ | SÒsÉïpÉÉå SÒaÉïqÉÉå SÒaÉÉåï SÒUÉuÉÉxÉÉå SÒUÉËUWûÉ || 96 || AlÉliÉÉå WÒûiÉpÉÑapÉÉå£üÉ xÉÑZÉSÉå lÉæMüeÉÉåÅaÉëeÉÈ | AÌlÉÌuÉïhhÉÈ xÉSÉqÉwÉÏï sÉÉåMüÉÍkɸÉlÉqÉ°ÒiÉÈ || 108 || zÉÑpÉÉ…¡ûÉå sÉÉåMüxÉÉU…¡ûÈ xÉÑiÉliÉÑxiÉliÉÑuÉkÉïlÉÈ | ClSìMüqÉÉï qÉWûÉMüqÉÉï M×üiÉMüqÉÉï M×üiÉÉaÉqÉÈ || 97 || xÉlÉÉixÉlÉÉiÉlÉiÉqÉÈ MüÌmÉsÉÈ MüÌmÉUurÉrÉÈ | xuÉÎxiÉSÈ xuÉÎxiÉM×üixuÉÎxiÉ xuÉÎxiÉpÉÑYxuÉÎxiÉSͤÉhÉÈ ||109 || E°uÉÈ xÉÑlSUÈ xÉÑlSÉå U¦ÉlÉÉpÉÈ xÉÑsÉÉåcÉlÉÈ | AMüÉåï uÉÉeÉxÉlÉÈ zÉ×…¡ûÏ eÉrÉliÉÈ xÉuÉïÌuÉ‹rÉÏ || 98 || AUÉæSìÈ MÑühQûsÉÏ cÉ¢üÏ ÌuÉ¢üqrÉÔÎeÉïiÉzÉÉxÉlÉÈ | zÉoSÉÌiÉaÉÈ zÉoSxÉWûÈ ÍzÉÍzÉUÈ zÉuÉïUÏMüUÈ || 110 || 5 www..ashram..org www ashram org
 6. 6. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x A¢ÔüUÈ mÉåzÉsÉÉå S¤ÉÉå SͤÉhÉÈ ¤ÉÍqÉhÉÉÇuÉUÈ | lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ ÌSurÉÉlÉÉqÉzÉåwÉåhÉ mÉëMüÐÌiÉïiÉqÉç || 121 || Ìuɲ¨ÉqÉÉå uÉÏiÉpÉrÉÈ mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉMüÐiÉïlÉÈ || 111 || rÉ CSÇ zÉ×hÉÑrÉÉͳÉirÉÇ rɶÉÉÌmÉ mÉËUMüÐiÉïrÉåiÉç | E¨ÉÉUhÉÉå SÒwM×üÌiÉWûÉ mÉÑhrÉÉå SÒÈxuÉmlÉlÉÉzÉlÉÈ | lÉÉzÉÑpÉÇ mÉëÉmlÉÑrÉÉÎiMÇüÍcÉixÉÉåÅqÉѧÉåWû cÉ qÉÉlÉuÉÈ || 122 || uÉÏUWûÉ U¤ÉhÉÈ xÉliÉÉå eÉÏuÉlÉÈ mÉrÉïuÉÎxjÉiÉÈ || 112 || uÉåSÉliÉaÉÉå oÉëɼhÉÈ xrÉÉi¤Ȩ́ÉrÉÉå ÌuÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç | AlÉliÉÃmÉÉåÅlÉliÉ´ÉÏÎeÉïiÉqÉlrÉÑpÉïrÉÉmÉWûÈ | uÉæzrÉÉå kÉlÉxÉqÉ×®È xrÉÉcNÕûSìÈ xÉÑZÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 123 || cÉiÉÑU´ÉÉå aÉpÉÏUÉiqÉÉ ÌuÉÌSzÉÉå urÉÉÌSzÉÉå ÌSzÉÈ || 113 || kÉqÉÉïjÉÏï mÉëÉmlÉÑrÉÉ®qÉïqÉjÉÉïjÉÏï cÉÉjÉïqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç | AlÉÉÌSpÉÔïpÉÑïuÉÉå sɤqÉÏÈ xÉÑuÉÏUÉå ÂÍcÉUÉ…¡ûSÈ | MüÉqÉÉlÉuÉÉmlÉÑrÉÉiMüÉqÉÏ mÉëeÉÉjÉÏï mÉëÉmlÉÑrÉÉimÉëeÉÉqÉç || 124 || eÉlÉlÉÉå eÉlÉeÉlqÉÉÌSpÉÏïqÉÉå pÉÏqÉmÉUÉ¢üqÉÈ || 114 || pÉÌ£üqÉÉlÉç rÉÈ xÉSÉåijÉÉrÉ zÉÑÍcÉxiɪiÉqÉÉlÉxÉÈ | AÉkÉÉUÌlÉsÉrÉÉåÅkÉÉiÉÉ mÉÑwmÉWûÉxÉÈ mÉëeÉÉaÉUÈ | xÉWûxÉëÇ uÉÉxÉÑSåuÉxrÉ lÉÉqlÉÉqÉåiÉimÉëMüÐiÉïrÉåiÉç || 125 || FkuÉïaÉÈ xÉimÉjÉÉcÉÉUÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëhÉuÉÈ mÉhÉÈ || 115 || rÉzÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ÌuÉmÉÑsÉÇ ¥ÉÉÌiÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉåuÉ cÉ | mÉëqÉÉhÉÇ mÉëÉhÉÌlÉsÉrÉÈ mÉëÉhÉpÉ×imÉëÉhÉeÉÏuÉlÉÈ | AcÉsÉÉÇ Í´ÉrÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ ´ÉårÉÈ mÉëÉmlÉÉåirÉlÉѨÉqÉqÉç || 126 || iɨuÉÇ iɨuÉÌuÉSåMüÉiqÉÉ eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉÌiÉaÉÈ || 116 || lÉ pÉrÉÇ YuÉÍcÉSÉmlÉÉåÌiÉ uÉÏrÉïÇ iÉåeÉ¶É ÌuÉlSÌiÉ | pÉÔpÉÑïuÉÈxuÉxiÉÂxiÉÉUÈ xÉÌuÉiÉÉ mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÈ | pÉuÉirÉUÉåaÉÉå ±ÑÌiÉqÉÉloÉsÉÃmÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÈ || 127 || rÉ¥ÉÉå rÉ¥ÉmÉÌiÉrÉïeuÉÉ rÉ¥ÉÉ…¡ûÉå rÉ¥ÉuÉÉWûlÉÈ || 117 || UÉåaÉÉiÉÉåï qÉÑcrÉiÉå UÉåaÉɯ®Éå qÉÑcrÉåiÉ oÉlkÉlÉÉiÉç | rÉ¥ÉpÉ×Sè rÉ¥ÉM×üSè rÉ¥ÉÏ rÉ¥ÉpÉÑaÉç rÉ¥ÉxÉÉkÉlÉÈ | pÉrÉÉlqÉÑcrÉåiÉ pÉÏiÉxiÉÑ qÉÑcrÉåiÉÉmÉ³É AÉmÉSÈ || 128 || rÉ¥ÉÉliÉM×üSè rÉ¥ÉaÉѽqɳÉqɳÉÉS LuÉ cÉ || 118 || SÒaÉÉïhrÉÌiÉiÉUirÉÉzÉÑ mÉÑÂwÉÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç | AÉiqÉrÉÉåÌlÉÈ xuÉrÉÇeÉÉiÉÉå uÉæZÉÉlÉÈ xÉÉqÉaÉÉrÉlÉÈ | xiÉÑuɳÉÉqÉxÉWûxÉëåhÉ ÌlÉirÉÇ pÉÌ£üxÉqÉÎluÉiÉÈ || 129 || SåuÉMüÐlÉlSlÉÈ xÉë¹É ͤÉiÉÏzÉÈ mÉÉmÉlÉÉzÉlÉÈ || 119 || uÉÉxÉÑSåuÉÉ´ÉrÉÉå qÉirÉÉåï uÉÉxÉÑSåuÉmÉUÉrÉhÉÈ | zÉ„¡ûpÉ׳ÉlSMüÐ cÉ¢üÏ zÉÉ…¡ïûkÉluÉÉ aÉSÉkÉUÈ | xÉuÉïmÉÉmÉÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ rÉÉÌiÉ oÉë¼ xÉlÉÉiÉlÉqÉç || 130 || UjÉÉ…¡ûmÉÉÍhÉU¤ÉÉåprÉÈ xÉuÉïmÉëWûUhÉÉrÉÑkÉÈ || 120 || lÉ uÉÉxÉÑSåuÉpÉ£üÉlÉÉqÉzÉÑpÉÇ ÌuɱiÉå YuÉÍcÉiÉç | xÉuÉïmÉëWûUhÉÉrÉÑkÉ Á lÉqÉ CÌiÉ | eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉurÉÉÍkÉpÉrÉÇ lÉæuÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå || 131 || pÉÏwqÉ EuÉÉcÉ CqÉÇ xiÉuÉqÉkÉÏrÉÉlÉÈ ´É®ÉpÉÌ£üxÉqÉÎluÉiÉÈ | rÉÑerÉåiÉÉiqÉxÉÑZɤÉÉÎliÉ´ÉÏkÉ×ÌiÉxqÉ×ÌiÉMüÐÌiÉïÍpÉÈ || 132 || CiÉÏSÇ MüÐiÉïlÉÏrÉxrÉ MåüzÉuÉxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ | 6 www..ashram..org www ashram org
 7. 7. ||| ´ÉÉÏÏÌÌuuÉÉwwhÉÉÑxÉÉWûxÉÉëlëlÉÉÉqqÉÉxiiÉÉÉå§å§ÉÉqqÉÉç ç ||| ´ h Ñx Wûx x lÉ ¢üÉåkÉÉå lÉ cÉ qÉÉixÉrÉïÇ lÉ sÉÉåpÉÉå lÉÉzÉÑpÉÉ qÉÌiÉÈ | pÉuÉÎliÉ M×üiÉ mÉÑhrÉÉlÉÉÇ pÉ£üÉlÉÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉå || 133 || ±ÉæÈ xÉcÉlSìÉMïülɤɧÉÉ ZÉÇ ÌSzÉÉå pÉÔqÉïWûÉåSÍkÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉxrÉ uÉÏrÉåïhÉ ÌuÉkÉ×iÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ || 134 || xÉxÉÑUÉxÉÑUaÉlkÉuÉïÇ xÉrɤÉÉåUaÉUɤÉxÉqÉç | eÉaɲzÉå uÉiÉïiÉåSÇ M×üwhÉxrÉ xÉcÉUÉcÉUqÉç || 135 || CÎlSìrÉÉÍhÉ qÉlÉÉå oÉÑÎ®È xɨuÉÇ iÉåeÉÉå oÉsÉÇ kÉ×ÌiÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉÉiqÉMüÉlrÉÉWÒûÈ ¤Éå§ÉÇ ¤Éå§É¥É LuÉ cÉ || 136 || xÉuÉÉïaÉqÉÉlÉÉqÉÉcÉÉUÈ mÉëjÉqÉÇ mÉËUMüsmÉiÉå | AÉcÉÉUmÉëpÉuÉÉå kÉqÉÉåï kÉqÉïxrÉ mÉëpÉÑUcrÉÑiÉÈ || 137 || GwÉrÉÈ ÌmÉiÉUÉå SåuÉÉ qÉWûÉpÉÔiÉÉÌlÉ kÉÉiÉuÉÈ | eÉ…¡ûqÉÉeÉ…¡ûqÉÇ cÉåSÇ eÉaɳÉÉUÉrÉhÉÉå°uÉqÉç || 138 || rÉÉåaÉÉå ¥ÉÉlÉÇ iÉjÉÉ xÉÉÇZrÉÇ ÌuɱÉÈ ÍzÉsmÉÉÌS MüqÉï cÉ | uÉåSÉÈ zÉÉx§ÉÉÍhÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉåiÉixÉuÉïÇ eÉlÉÉSïlÉÉiÉç || 139 || LMüÉå ÌuÉwhÉÑqÉïWû°ÕiÉÇ mÉ×jÉapÉÔiÉÉlrÉlÉåMüzÉÈ | §ÉÏÇssÉÉåMüÉlurÉÉmrÉ pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉчåû ÌuɵÉpÉÑaÉurÉrÉÈ || 140 || CqÉÇ xiÉuÉÇ pÉaÉuÉiÉÉå ÌuÉwhÉÉåurÉÉïxÉålÉ MüÐÌiÉïiÉqÉç | mÉPåû± CcNåûimÉÑÂwÉÈ ´ÉårÉÈ mÉëÉmiÉÑÇ xÉÑZÉÉÌlÉ cÉ || 141 || ÌuɵÉåµÉUqÉeÉÇ SåuÉÇ eÉaÉiÉÈ mÉëpÉÑqÉurÉrÉqÉç | pÉeÉÎliÉ rÉå mÉÑwMüUɤÉÇ lÉ iÉå rÉÉÎliÉ mÉUÉpÉuÉqÉç || 142 || lÉ iÉå rÉÉÎliÉ mÉUÉpÉuÉqÉ Á lÉqÉ CÌiÉ | || WûËUÈ Á iÉixÉiÉç || 7 www..ashram..org www ashram org

×