Giới thiệu - Tập huấn iQB 8.0
il y a 6 ans 1173 Vues
Tập huấn, giới thiệu TKB 10.0 bản đầy đủ.
il y a 6 ans 694 Vues
Giới thiệu - Tập huấn iQB 8.0
il y a 6 ans 488 Vues
Tập huấn giới thiệu iQB Cat 8.0
il y a 6 ans 817 Vues
Lệnh tạo đa đề kiểm tra trong iQB 8.0
il y a 6 ans 262 Vues
Giới thiệu phần mềm Geogebra 5.0
il y a 6 ans 4707 Vues
Thiết kế bài giảng bằng video
il y a 6 ans 2319 Vues
Thiết kế bài giảng elearning. Phần Cơ bản
il y a 6 ans 1779 Vues
Thiết kế bài giảng elearning. Phần Cơ bản.
il y a 6 ans 1696 Vues
Unit 8 nâng cao. Bài 8. Clone.
il y a 6 ans 1248 Vues
Unit 7 nâng cao. Bài 7. Biến nhớ List.
il y a 6 ans 718 Vues
Unit 6 nâng cao. Bài 6. Xử lý số và xâu ký tự.
il y a 6 ans 2418 Vues
Unit 5 nâng cao. Bài 5. Thủ tục
il y a 6 ans 2097 Vues
Unit 4 nâng cao. Bài 4. Truyền thông.
il y a 6 ans 864 Vues
Unit 2 nâng cao. Biến nhớ và dữ liệu.
il y a 6 ans 2887 Vues