Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

بیگ دیتا

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à بیگ دیتا (20)

Publicité

بیگ دیتا

 1. 1. ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ Hadoop
 2. 2. ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ •‫داده‬ ‫کالن‬ ‫تعریف‬ •‫دنیا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫روند‬ •‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ •Hadoop •‫ساختار‬Hadoop •HDFS •Map-Reduce •‫مثال‬Map-Reduce •‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 01 1/26
 3. 3. ‫تعریف‬BIG Data 01 ‫موسسه‬ ‫که‬ ‫تعریفی‬‫گارتنر‬‫دارد‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫از‬: ‫کالن‬‫دارایی‬ ‫داده‬‫هایی‬‫حجم‬ ‫با‬‫باال‬ ،‫فزاینده‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫تنوع‬ ‫با‬ ‫اطالعاتی‬‫باشند‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬‫دارند‬ ‫بینش‬ ، ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬‫کشف‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ 2/26
 4. 4. ‫اینترنت‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬
 5. 5. 01 1‫میلیارد‬‫بازدید‬‫در‬‫ماه‬‫توسط‬‫کاربران‬ ‫مختلف‬ ‫بیش‬‫از‬6‫میلیارد‬‫ساعت‬‫ویدیو‬‫در‬‫هر‬‫ماه‬ ‫توسط‬‫کاربران‬‫مشاهده‬‫می‬‫شود‬ ‫در‬‫هر‬‫دقیقه‬100‫ساعت‬‫ویدیو‬‫آپلود‬ ‫می‬‫شود‬. 80‫درصد‬‫ترافیک‬‫از‬‫خارج‬‫آمریکا‬‫وارد‬ ‫سایت‬‫می‬‫شود‬. April 2014 ‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫میلیارد‬‫کاربر‬ 618‫میلیون‬‫کاربر‬‫فعالی‬‫که‬‫روزانه‬‫اطالعات‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬ ‫بررسی‬‫می‬‫کنند‬. 570‫میلیون‬‫مشاهده‬‫صفحات‬‫در‬‫ماه‬ ‫روزانه‬‫بیش‬‫از‬300‫میلیون‬‫عکس‬‫آپلود‬‫می‬‫شود‬ ‫معادل‬‫حدود‬3‫میلیارد‬‫عکس‬‫در‬‫ماه‬‫که‬‫تا‬‫کنون‬‫تعد‬‫اد‬ ‫این‬‫تصاویر‬‫فراتر‬‫از‬240‫میلیارد‬‫بوده‬‫است‬. ‫پردازش‬‫و‬‫نمایش‬‫بیش‬‫از‬1.2‫میلیارد‬‫عکس‬‫در‬‫ثانیه‬ ‫روزانه‬500‫ترابایت‬‫اضافه‬ ‫جدید‬ ‫اطالعات‬‫می‬‫شود‬. ‫حدود‬ ‫ارتباط‬30‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫هزار‬ February 2013 4/26
 6. 6. 01 ‫از‬ ‫بیش‬12‫جستجوی‬ ‫درخواست‬ ‫میلیارد‬ ‫ماهیانه‬ ‫نزدیک‬70‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫جستجوها‬ ‫درصد‬ April 2014 October 2012 500‫روزانه‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬150،000‫کاربر‬ 200‫فعال‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ ‫روزانه‬540‫توییت‬ ‫میلیون‬! ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آپلود‬40‫روز‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫میلیون‬ 8500‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫الیک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬1000‫در‬ ‫نظر‬‫مورد‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫تصاویر‬‫شود‬. January 2013 5/26
 7. 7. 01 ‫یک‬‫تیغه‬‫توربین‬‫گاز‬‫که‬‫به‬‫منظور‬‫تولی‬‫د‬‫برق‬‫به‬ ‫کار‬‫می‬‫رود‬‫روزانه‬520‫گیگابایت‬‫اطالعات‬‫تول‬‫ید‬ ‫می‬‫کند‬‫که‬‫در‬‫هر‬‫توربین‬20‫عدد‬‫از‬‫این‬‫تیغه‬‫ها‬ ‫وجود‬‫دارد‬. ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫تولیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫حجم‬ ‫الگ‬‫به‬ ‫مربوط‬‫روترها‬،‫سوییچ‬، ‫ها‬ ‫فایروال‬‫و‬... ‫الگ‬‫به‬ ‫مربوط‬‫سنسورها‬ ‫الگ‬‫ها‬ ‫دوربین‬ ‫مربوط‬ ‫و‬... 6/26
 8. 8. NO-SQL
 9. 9. 01 ‫مدل‬‫ای‬‫رابطه‬‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۰‫توسط‬‫ادگار‬‫کاد‬‫مطرح‬‫شد‬. ‫مدل‬Structured Query Language ‫مشکالت‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پاسخگویی‬ ‫عدم‬ ‫ابری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫سازگاری‬ ‫عدم‬ ‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫عدم‬ 8/26
 10. 10. 01 ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬Carlo Strozzi‫در‬ ‫سال‬1998‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬. ‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫مدتی‬NoREL ‫یا‬Not Only Relational ‫مدل‬Not Only SQL ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گذار‬NO SQL ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬SQL ‫م‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫نبوده‬‫دل‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬‫است‬. 9/26
 11. 11. 01 ‫سه‬‫مفوم‬‫تحت‬ ‫دادهای‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫اصلی‬‫وب‬ •‫سازگاری‬Consistency ‫همه‬‫نودها‬‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫زمانی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫داده‬ ‫یک‬ ‫به‬. •‫پذیری‬ ‫دسترسی‬Availability ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جوابی‬ ‫باید‬ ‫درخواست‬ ‫هر‬. •‫بخش‬‫بخش‬‫سیستم‬ ‫سازی‬Partitioning ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫هرگونه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سیستم‬‫نودها‬‫بخش‬ ‫افتادن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬‫از‬ ‫ی‬ ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫سیستم‬. 10/26
 12. 12. 01 ‫نظریه‬CAP •‫سال‬ ‫در‬2000‫نظریه‬CAP‫توسط‬ •Eric Brewer‫شد‬ ‫مطرح‬. •‫کسب‬ ‫توانایی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬‫دو‬‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ 11/26
 13. 13. 01 ‫مناسب‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫انتخاب‬ ‫چگونگی‬ •‫کم‬ ‫خواندن‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫نوشتن‬ ‫توالی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫شمارنده‬‫تل‬ ‫اطالعات‬ ،‫سکوپ‬ •‫کم‬ ‫نوشتن‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫خواندن‬ ‫توالی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫اسناد‬ ‫مثل‬Html‫و‬ ‫تصاویر‬ ،... •‫ک‬ ‫بسیار‬ ‫خدمات‬ ‫توقف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کاربردهایی‬‫م‬ •‫داده‬‫هایی‬‫شوند‬ ‫همگام‬ ‫جغرافیایی‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬. 12/26
 14. 14. 01 Apache Hadoop ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پردازشی‬ ‫کلی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫هادوپ‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫ی‬ ‫پرس‬‫مجموعه‬ ‫روی‬ ‫تکراری‬ ‫عملیات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫وجوها‬‫داده‬ ‫های‬‫با‬ ‫عظیم‬ ‫ای‬ ‫حجم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫پتابایت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ترابایت‬ ‫های‬. •‫خالق‬‫هادوپ‬‫دوگ‬‫کاتینگ‬ •‫برای‬‫توزیع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫شدگی‬‫ج‬ ‫موتور‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫ستجوی‬ Nutch‫سال‬ ‫در‬2005 •‫نام‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫پسرش‬ ‫عروسکی‬ ‫فیل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬. ‫های‬ ‫ویژگی‬Hadoop •‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫دسترسی‬ •‫عالی‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ •‫تکثیر‬ ‫قابلیت‬ •‫قابلیت‬Map-Reduce 14/26
 15. 15. 01 ‫معماری‬Hadoop 15/26
 16. 16. ‫معماری‬HDFS 16/26
 17. 17. 01 Replication ‫در‬HDFS 17/26
 18. 18. 01 ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬‫هادوپ‬‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 18/26
 19. 19. 01 ‫چارچوب‬Map-Reduce MapReduce‫توسط‬‫گوگل‬‫در‬‫سال‬2003‫توسعه‬‫داده‬ ‫شد‬ ‫یک‬‫چارچوب‬‫افزاری‬‫نرم‬‫است‬‫که‬‫بستری‬‫امن‬‫و‬‫مقیاس‬ ‫پذیر‬‫برای‬‫توسعه‬‫کاربردهای‬‫توزیعی‬‫فراهم‬‫میکند‬. ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬Map-Reduce -‫موازی‬‫سازی‬‫کارها‬‫به‬‫صورت‬‫خودکار‬ -‫تعادل‬‫در‬‫بار‬‫محاسباتی‬‫و‬‫داده‬ -‫بهینه‬‫سازی‬‫در‬‫انتقاالت‬‫دیسک‬‫و‬‫شبکه‬ -‫اداره‬‫کردن‬‫های‬‫نقص‬‫رخ‬‫داده‬‫در‬‫ها‬‫ماشین‬ 19/26
 20. 20. 01 Map-Reduce 20/26
 21. 21. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 21/26
 22. 22. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 22/26
 23. 23. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 23/26
 24. 24. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 24/26
 25. 25. ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گذار‬NO SQL‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬SQL‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫نبوده‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬‫است‬. ‫های‬ ‫پایگاه‬RDBMS‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازار‬ ‫همیشه‬. ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربرد‬3V‫شود‬ ‫اثبات‬. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 25/26
 26. 26. ‫منابع‬ 26/26

×