İstanbul Development Agency presentation

Hande TEK TURAN
Hande TEK TURANAsst.Prof.Dr. à Yeditepe University
Farklı bir deneyim; disiplinlerarası bir yaklaşım, teori ve
 pratiğin birlikte ele alındığı gerçek bir uygulama alanı…
  İSTANBUL KALKINMA AJANSI’NDA
     KARİYER FIRSATLARI

Havalimanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34169 Yeşilköy, İSTANBUL
          Tel: +90 212 468 34 00 Faks: +90 212 468 34 44
            www.istka.org.tr iletisim@istka.org.tr
Kuruluş

Organizasyon

Etkinlikler

Vizyon

Ajans Çalışmaları

İstanbul Kalkınma Ajansı Çalışan Profili

İşe Alım Koşulları

Özlük Hakları                      2
• Ajansların Kuruluş Amacı


•  Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin
  ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak
•  Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik
  farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak
•  Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak
                                       3
İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları  Diğer 24 Ajans, 2008 ve 2009 yıllarında
2006 yılında, pilot kurumlar olarak  DPT koordinasyonunda kurulmuştur.
faaliyete başlamışlardır.
                                      4
İstanbul Kalkınma Ajansı; 5449 sayılı
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’a dayanılarak 10/11/2008 tarih ve
2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulmuştur.


                      5
• a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
• b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve
 projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin
 uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama
 Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
• c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel
 kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu
 kapsamdaki projelere destek sağlamak.
• d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından
 yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer
 projeleri izlemek.


5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği
üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev
ve yetkileri yukarıdaki gibidir.                                       6
• e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu
 kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
 geliştirmek.
• f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis
 edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya
 kullandırmak.
• g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal
 gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar
 yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları
 desteklemek.
• h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde
 ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği
üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev
ve yetkileri yukarıdaki gibidir.                                         7
• i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
 alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili
 mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve
 koordine etmek.
• j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve
 işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve
 orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
• k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin
 faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje
 geliştirilmesine katkı sağlamak.
• l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel
 olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği
üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev
ve yetkileri yukarıdaki gibidir.                                           8
Ajansımız, kuruluş kanununda belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde,
     İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan aktörleri bir
     araya getirmeyi,
      bölgenin kalkınma potansiyelini ulusal ve küresel düzeyde stratejik bir
     perspektifle ele almayı
     ve sahip olunan yerel kaynakların harekete geçirilmesini temel alan bir
     yaklaşım benimsemiş olup,
faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline
dönüştürme hedefi ile hareket etmektedir.
                                          9
•  Ajans personelinin yaş ortalaması 32’dir.
•  Son teknolojinin kullanıldığı ofis ortamları…
•  Hiyerarşik karmaşanın uzağında kolektif çalışma
  düzeni…
                           10
Ajansın faaliyetlerde bulunduğu alanlar:
 – Planlama & Programlama
 – Mali Destek Programları
 – Yatırım Destek Faaliyetleri
 – Kurumsal Koordinasyon ve İşbirliği
 – Araştırma & Strateji Geliştirme
                      11
Ajansın faaliyetlerinde ve projelerinde temel
aldığı değer ve çalışma ilkeleri aşağıda
sıralanmıştır:
   •  Katılımcılık
   •  Yenilikçilik
   •  Tarafsızlık
   •  Şeffaflık
   •  Güvenilirlik
   •  Çözüm odaklılık
   •  Verimlilik
   •  Sürdürülebilirlik
   •  Bilimsellik
   •  Çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık
   •  Toplumsal sorumluluk
   •  Etkinlik, erişilebilirlik
   •  Hesap verebilirlik
   •  Bütüncül yaklaşım
                           12
Ajans Teşkilat Yapısı, 5449 sayılı kanunun
7’nci maddesine uyarınca aşağıdaki
organlardan oluşmaktadır:

   Kalkınma Kurulu
   Yönetim Kurulu
   Genel Sekreterlik              Yönetim Kurulu           Kalkınma Kurulu
   Yatırım Destek Ofisi

                          Genel Sekreterlik
          Planlama,
        Programlama ve             İzleme ve
                 Program Yönetim   Değerlendirme   Destek Birimi    Yatırım Destek Ofisi
         Koordinasyon     Birimi       Birimi
           Birimi
                                                  13
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı         İstanbul Valisi            Hüseyin Avni MUTLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi          İl Genel Meclisi Başkanı        Hasan Hüsamettin KOÇAK

Yönetim Kurulu Üyesi          İstanbul Ticaret Odası Başkanı     Murat YALÇINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi          İstanbul Sanayi Odası Başkanı     C. Tanıl KÜÇÜK

Yönetim Kurulu Üyesi          Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı  Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Yönetim Kurulu Üyesi          MÜSİAD Genel Başkanı          Ömer Cihad VARDAN

Yönetim Kurulu Üyesi          TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı     Rızanur MERAL                 İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu
Başkan                 Türkiye Katılım Bankaları Birliği   Osman AKYÜZ

Başkan Vekili              Türk Eğitim Vakfı           Davut ÖKÜTÇÜ
                                                    14
GENEL SEKRETER
DESTEK PERSONELİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER

STAJ PROGRAMLARI

               15
İstanbul Kalkınma Ajansı, faaliyete başladığı günden bu yana 100’ü
aşkın etkinliğe katılım sağlarken, Genel Sekreter ve Uzman
seviyesinde birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte sunumlar
düzenlemiştir.
                                   16
KARAR
                     TEMATİK       KONFERANSI
                               (stratejik amaçların
                     ÇALIŞTAYLAR      değerlendirilmesi)
           ARAMA       (stratejik amaçlar&
                       hedefler)
          KONFERANSI
          (vizyon & gelişme
     MEVCUT    eksenleri)
     DURUM &
     GZFT
     ANALİZİ
PAYDAŞ
ANALİZİ

                                           17
Kültürel, tarihi ve doğal mirasını
koruyan;

yüksek katma değer üreten ekonomik
faaliyetleri tercih eden;

yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli
yükselten kent:     İSTANBUL
                     18
BÖLGE PLANININ UYGULAMA SÜRECİ
Bölge Planı tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
Bölge Planını uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
Bölge Planı ve programlarının uygulamasını sağlayıcı proje ve faaliyetlerin
desteklenmesi
Bölgesel analiz ve araştırmaların yürütülmesi                •  3194 Sayılı İmar Kanunu: ÇDP ve Nazım
                  İmar Planları varsa Bölge Planına uygun
                  olarak hazırlanır. (Madde 5,6 & 8)
                •  5393 Sayılı Belediye Kanunu: Stratejik
                  plân ve yıllık performans programı varsa
                  bölge plânına uygun olarak hazırlanır
                  (Madde 41)
                                       19
PLANLAMA,
        PROGRAMLAMA
           VE
        KOORDİNASYON
         DESTEK BİRİMİ
  İZLEME VE           PROGRAM
DEĞERLENDİRME          YÖNETİMİ
                      20
Toplam: 70 Milyon TL
                     Program   Proje başına asgari-  Proje başına
                                              Son başvuru
      Program adı           bütçesi    azami destek    asgari-azami
                                                tarihi
                      (TL)     tutarları (TL)   destek oranı

1. İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı              200.000      %25
Ekonomik Kalkınma Mali Destek      20.000.000       -        -     15.03.2011
Programı                           400.000      %50

2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara               200.000      %25
Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik      20.000.000       -        -     22.03.2011
Kalkınma Mali Destek Programı                1.000.000      %90

3. Sosyal İçerme ve Toplumsal                 100.000      %25
Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı     15.000.000       -        -     24.03.2011
Mali Destek Programı                    1.000.000      %90
4. İşletmelere Yönelik Yaratıcı                100.000      %25
Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali     7.500.000       -        -     16.03.2011
Destek Programı                        400.000      %50

5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara               100.000      %25
Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin      7.500.000       -        -     23.03.2011
Geliştirilmesi Mali Destek Programı              600.000      %90

                                                 21
Toplam: 51 Milyon TL
                    Program   Proje başına asgari-  Proje başına
                                             Son başvuru
      Program adı          bütçesi    azami destek    asgari-azami
                                               tarihi
                     (TL)     tutarları (TL)   destek oranı

1. İşletmelere Yönelik Çevre ve               100.000      %25
Enerji Dostu İstanbul Mali Destek   20.000.000       -        -     21.09.2011
Programı                          400.000      %50

2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara              100.000      %25
Yönelik Çevre ve Enerji Dostu     15.000.000       -        -     22.09.2011
İstanbul Mali Destek Programı               1.000.000      %90

                              100.000      %25
3. Engelsiz İstanbul Mali Destek
                    15.000.000       -        -     20.09.2011
Programı
                             1.000.000      %90
                               20.000      %25
4. Doğrudan Faaliyet Desteği      1.000.000       -        -     05.11.2011
                               75.000      %100
                                                22
Toplam: 97,5 Milyon TL
                    Program   Proje başına asgari-  Proje başına
                                              Son başvuru
      Program adı          bütçesi    azami destek    asgari-azami
                                               tarihi
                     (TL)     tutarları (TL)   destek oranı
1. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
                              300.000      %25
Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik
                    50.000.000      -         -     23.03.2012
Kalkınma Mali Destek Programı
                             2.000.000      %90
(Aşamalı)
2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara              200.000      %25
Yönelik Küresel Turizm Merkezi     20.000.000       -        -     07.05.2012
İstanbul Mali Destek Programı               1.000.000      %90

3. Çocukların ve Gençlerin                  200.000      %25
Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini  25.000.000       -        -     08.05.2012
Destekleme Mali Destek Programı              1.000.000      %90
                               25.000      %25
4. Doğrudan Faaliyet Desteği       2.500.000       -        -     30.11.2012
                               75.000      %100
                                                 23
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat:16 Yeşilköy Bakırköy
                                      24
AJANS PERSONELİNİN
    İŞ DENEYİMİNE GÖRE DAĞILIMI

5 yıldan az;
   23          10 Yıl ve
              üstü; 7
               5-10 yıl
               arası; 15
                     25
UZMAN PERSONEL
          ÖĞRENİM DURUMU

                     19
          18
      Lisans       Yüksek Lisans
 Doktora Programına 5, Yüksek Lisans Programına 4 uzman
devam etmektedir.
                              26
AJANS PERSONELİ
                  YABANCI DİL

  43
        7     7


                   2      2     2
                                   1    1     1


İngilizce  Fransızca  Almanca  İspanyolca  İtalyanca  Arapça  Kazakça  Rusça  İbranice
                                                 27
DİNAMİZM VE TECRÜBENİN
       KESİŞİMİ…
        Uzman Personel Yaş Ortalaması : 32
 27        Kıdem Ortalaması : 6 Yıl


     10


Bay  Bayan
                          28
UZMAN PERSONELİN LİSANS
                ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

           HUKUK     1

         SOSYOLOJİ     1

           MİMAR     1

         MATEMATİK     1

           MALİYE    1

   MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ      1

SİYASET BİLİMİ VE ULUS. İLİŞ.    1

         İSTATİSTİK    1

    ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ       2

    İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ       2

       KAMU YÖNETİMİ       2

  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ          3

 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA            4

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER              5

           İŞLETME             5

           İKTİSAT                6                              29
UZMAN PERSONELİN LİSANS
   MEZUNİYETİNE GÖRE ÜNİVERSİTELER

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  1
   HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  1
     ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  1
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  1
  MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ   1
   KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  1
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  1
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    2
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ     2
     ANKARA ÜNİVERSİTESİ    2
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ      4
  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ       4
    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
                      7
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
                        9
                          30
EVRAKLAR HAZIR MI?

           GENEL ŞARTLAR
            T.C. Vatandaşı Olmak,
            Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
            Sabıka Kaydı Bulunmamak,
UZMAN   DESTEK
Personel  Personel   Erkek Adaylar için Askerliğini Yapmış Olmak.
                                31
PERSONEL İŞE ALIM ŞARTLARI

               UZMAN Personelin İşe Alım Şartları;

TECBÜBE veya KPSS olmak üzere 2 yolla alım yapılmaktadır.

•  Hukuk,iktisat,maliye,işletme,kamu yönetimi,uluslar arası ilişkiler,istatistik,çalışma ekonomisi ve
  endüstri ilişkileri,matematik,sosyoloji,mimarlık,şehir ve bölge planlama ve mühendislik
  dallarından veya bunlara denkliği Yüksek – öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
  yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar;
•  A. KPSS ilgili puan türünden en az 80 puan almak,
•  B. KPDS’den en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
  bulunan belgeye sahip olmak.

  Tecrübe ile Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar;
•  A. 5449 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen konularda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,
•  B. KPDS’den en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği
  bulunan belgeye sahip olmak.                                                 32
YÜKSEK NİTELİKLİ PERSONEL YAPISI…
•  2009 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanına
  istinaden 1000’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 13
  Uzman ve 3 Destek personeli işe başlamıştır.

  2010 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanına
  istinaden 500’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 4
  uzman ve 2 destek personeli işe başlamıştır.


  2011 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına
  istinaden 1000’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 22
  uzman ve 5 destek personeli işe başlamıştır.
                                    33
STAJ PROGRAMLARI

•  Ajansımızca üniversite öğrencilerine yönelik olarak her
  yıl yaz ve kış dönemleri için staj programları
  düzenlemektedir.
•  Gereken şartlar ve belgeler:
   –  Bir yükseköğretim kurumunun veya yurtdışında bunlara denkliği
     kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek
     lisans programlarına kayıtlı olmak.
   –  Zorunlu staj yapmaları gerektiğini belgeleyen resmi yazı
   –  Nüfus cüzdanı örneği
   –  Öğrenci belgesi
   –  Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript
   –  Resimli özgeçmiş
   –  Staj yapmak istenen konuya ve tarihlere ilişkin açıklayıcı bir niyet
     mektubu


   SON BAŞVURU:
   –  Kış Dönemi için: 01 EKİM - 31 EKİM
   –  Yaz Dönemi İçin: 01 MART - 15 MAYIS


                                        34
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER

•  Kalkınma Ajansları tarafından düzenlenen Mali Destek Programları
  çerçevesinde projelerin değerlendirmeleri Bağımsız Değerlendiriciler
  tarafından yapılmaktadır.

•  Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde mezuniyet
  derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri program önceliği ile
  ilgili alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

•  Adayların, Ajans web sitesinden temin edecekleri formata göre tam
  olarak doldurulmuş:
   –  Özgeçmiş
   –  Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi
   –  Uygunluk Beyannamesi
   –  Yeterliliklerini belgeleyen diğer evrakları
  fotoğraflı ve imzalı olarak Ajansa elden veya posta ile teslim etmeleri
  gerekmektedir.

                                    35
AJANS PERSONELİ ÖZLÜK HAKLARI

 İki aylık deneme süresi sonunda belirsiz süreli iş akdi imzalanır.

 Çalışma saatleri, günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir.

 Ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama
Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim
Kurulu’nca belirlenmektedir.

Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun belirlemiş olduğu limitler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:

                  YPK Tarafından Belirlenen Net Ücret Limitleri
        Unvan
                   En Düşük (TL)        En Yüksek (TL)
      Genel Sekreter         6.500            8.000
       İç Denetçi          4.500            6.500
      Birim Başkanı          4.500            6.500
        Uzman            3.500            4.500
     Destek Personeli         1.750            2.250
                                            36
37
1 sur 37

Recommandé

Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda... par
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Emre Koyuncu
2.1K vues109 diapositives
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt... par
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...Emre Koyuncu
3.3K vues85 diapositives
Yönetişim ve Katılım: Etkili katılım için gerekli araçlar, yöntemler ve mekan... par
Yönetişim ve Katılım: Etkili katılım için gerekli araçlar, yöntemler ve mekan...Yönetişim ve Katılım: Etkili katılım için gerekli araçlar, yöntemler ve mekan...
Yönetişim ve Katılım: Etkili katılım için gerekli araçlar, yöntemler ve mekan...Emre Koyuncu
3.6K vues121 diapositives
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmak par
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmakBütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmak
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmakEmre Koyuncu
5.3K vues105 diapositives
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri) par
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)
Türkiye ve Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları (Türkiye ve Polonya Örnekleri)Ümran Öztürk (1800+)
7.2K vues31 diapositives
Proje Hazırlama Teknikleri par
Proje Hazırlama TeknikleriProje Hazırlama Teknikleri
Proje Hazırlama TeknikleriEmin Şen
104.6K vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à İstanbul Development Agency presentation

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI par
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARITÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARIKASIAD KOCAELİ
8.6K vues25 diapositives
Proje inovasyon merkezi par
Proje inovasyon merkeziProje inovasyon merkezi
Proje inovasyon merkeziSerdar Karadağ
1.7K vues23 diapositives
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri... par
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...H.I. Murat CELIK, PMP
965 vues49 diapositives
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları par
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıEkrem Tufan
3K vues42 diapositives
Kalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri par
Kalkınma Ajansları ve Yatırım OfisleriKalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri
Kalkınma Ajansları ve Yatırım OfisleriEkrem Tufan
2K vues23 diapositives
Bursa-Eskişehir Region Smart Specialization and Innovation Strategy par
Bursa-Eskişehir Region Smart Specialization and Innovation StrategyBursa-Eskişehir Region Smart Specialization and Innovation Strategy
Bursa-Eskişehir Region Smart Specialization and Innovation StrategyPAL Policy Analytics Lab
21 vues84 diapositives

Similaire à İstanbul Development Agency presentation(20)

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI par KASIAD KOCAELİ
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARITÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
KASIAD KOCAELİ8.6K vues
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri... par H.I. Murat CELIK, PMP
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri...
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları par Ekrem Tufan
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Ekrem Tufan3K vues
Kalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri par Ekrem Tufan
Kalkınma Ajansları ve Yatırım OfisleriKalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri
Kalkınma Ajansları ve Yatırım Ofisleri
Ekrem Tufan2K vues
Ekosistem Buluşması III_Rapor par Yoni Pinto
Ekosistem Buluşması III_RaporEkosistem Buluşması III_Rapor
Ekosistem Buluşması III_Rapor
Yoni Pinto227 vues
AB MALİ YARDIMLARI par turkates
AB MALİ YARDIMLARIAB MALİ YARDIMLARI
AB MALİ YARDIMLARI
turkates1.4K vues
Kobilere kosgeb desteği par tulayilmaz
Kobilere kosgeb desteğiKobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteği
tulayilmaz416 vues
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 13.HAFTA.pptx par UfukPala1
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 13.HAFTA.pptxFİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 13.HAFTA.pptx
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 13.HAFTA.pptx
UfukPala15 vues
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf par SUNIL64154
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfVAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
SUNIL641542 vues
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S... par DOGED TR
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
DOGED TR838 vues
Sporlab Şirket Tanıtımı par Sporlab
Sporlab Şirket TanıtımıSporlab Şirket Tanıtımı
Sporlab Şirket Tanıtımı
Sporlab 340 vues

Plus de Hande TEK TURAN

presentation Lizbon 13 June par
presentation Lizbon 13 Junepresentation Lizbon 13 June
presentation Lizbon 13 JuneHande TEK TURAN
284 vues33 diapositives
Kalkinma ajanslari par
Kalkinma ajanslariKalkinma ajanslari
Kalkinma ajanslariHande TEK TURAN
1.1K vues16 diapositives
Decentralization In Turkey par
Decentralization In TurkeyDecentralization In Turkey
Decentralization In TurkeyHande TEK TURAN
453 vues21 diapositives
İstanbul Development Agency presentation par
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationHande TEK TURAN
347 vues37 diapositives
Building A Smart City Huawei par
Building A Smart City HuaweiBuilding A Smart City Huawei
Building A Smart City HuaweiHande TEK TURAN
3.7K vues37 diapositives
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ... par
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...Hande TEK TURAN
267 vues35 diapositives

Plus de Hande TEK TURAN(6)

İstanbul Development Agency presentation par Hande TEK TURAN
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN347 vues
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ... par Hande TEK TURAN
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...
Kati Atik Yonetimi Atik Su Konularinda Belediye Hizmetlerinin Kurumsal Yasal ...
Hande TEK TURAN267 vues

İstanbul Development Agency presentation

 • 1. Farklı bir deneyim; disiplinlerarası bir yaklaşım, teori ve pratiğin birlikte ele alındığı gerçek bir uygulama alanı… İSTANBUL KALKINMA AJANSI’NDA KARİYER FIRSATLARI Havalimanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34169 Yeşilköy, İSTANBUL Tel: +90 212 468 34 00 Faks: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr iletisim@istka.org.tr
 • 2. Kuruluş Organizasyon Etkinlikler Vizyon Ajans Çalışmaları İstanbul Kalkınma Ajansı Çalışan Profili İşe Alım Koşulları Özlük Hakları 2
 • 3. • Ajansların Kuruluş Amacı • Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak • Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak • Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak 3
 • 4. İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları Diğer 24 Ajans, 2008 ve 2009 yıllarında 2006 yılında, pilot kurumlar olarak DPT koordinasyonunda kurulmuştur. faaliyete başlamışlardır. 4
 • 5. İstanbul Kalkınma Ajansı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak 10/11/2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 5
 • 6. • a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. • b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. • c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. • d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev ve yetkileri yukarıdaki gibidir. 6
 • 7. • e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. • f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. • g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. • h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev ve yetkileri yukarıdaki gibidir. 7
 • 8. • i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. • j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. • k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. • l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. 5449 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtildiği üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yasal görev ve yetkileri yukarıdaki gibidir. 8
 • 9. Ajansımız, kuruluş kanununda belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde, İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan aktörleri bir araya getirmeyi, bölgenin kalkınma potansiyelini ulusal ve küresel düzeyde stratejik bir perspektifle ele almayı ve sahip olunan yerel kaynakların harekete geçirilmesini temel alan bir yaklaşım benimsemiş olup, faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme hedefi ile hareket etmektedir. 9
 • 10. Ajans personelinin yaş ortalaması 32’dir. • Son teknolojinin kullanıldığı ofis ortamları… • Hiyerarşik karmaşanın uzağında kolektif çalışma düzeni… 10
 • 11. Ajansın faaliyetlerde bulunduğu alanlar: – Planlama & Programlama – Mali Destek Programları – Yatırım Destek Faaliyetleri – Kurumsal Koordinasyon ve İşbirliği – Araştırma & Strateji Geliştirme 11
 • 12. Ajansın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: • Katılımcılık • Yenilikçilik • Tarafsızlık • Şeffaflık • Güvenilirlik • Çözüm odaklılık • Verimlilik • Sürdürülebilirlik • Bilimsellik • Çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık • Toplumsal sorumluluk • Etkinlik, erişilebilirlik • Hesap verebilirlik • Bütüncül yaklaşım 12
 • 13. Ajans Teşkilat Yapısı, 5449 sayılı kanunun 7’nci maddesine uyarınca aşağıdaki organlardan oluşmaktadır: Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Yatırım Destek Ofisi Genel Sekreterlik Planlama, Programlama ve İzleme ve Program Yönetim Değerlendirme Destek Birimi Yatırım Destek Ofisi Koordinasyon Birimi Birimi Birimi 13
 • 14. İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüsamettin KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat YALÇINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Başkanı C. Tanıl KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad VARDAN Yönetim Kurulu Üyesi TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur MERAL İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Osman AKYÜZ Başkan Vekili Türk Eğitim Vakfı Davut ÖKÜTÇÜ 14
 • 15. GENEL SEKRETER DESTEK PERSONELİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER STAJ PROGRAMLARI 15
 • 16. İstanbul Kalkınma Ajansı, faaliyete başladığı günden bu yana 100’ü aşkın etkinliğe katılım sağlarken, Genel Sekreter ve Uzman seviyesinde birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte sunumlar düzenlemiştir. 16
 • 17. KARAR TEMATİK KONFERANSI (stratejik amaçların ÇALIŞTAYLAR değerlendirilmesi) ARAMA (stratejik amaçlar& hedefler) KONFERANSI (vizyon & gelişme MEVCUT eksenleri) DURUM & GZFT ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ 17
 • 18. Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İSTANBUL 18
 • 19. BÖLGE PLANININ UYGULAMA SÜRECİ Bölge Planı tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi Bölge Planını uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi Bölge Planı ve programlarının uygulamasını sağlayıcı proje ve faaliyetlerin desteklenmesi Bölgesel analiz ve araştırmaların yürütülmesi • 3194 Sayılı İmar Kanunu: ÇDP ve Nazım İmar Planları varsa Bölge Planına uygun olarak hazırlanır. (Madde 5,6 & 8) • 5393 Sayılı Belediye Kanunu: Stratejik plân ve yıllık performans programı varsa bölge plânına uygun olarak hazırlanır (Madde 41) 19
 • 20. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON DESTEK BİRİMİ İZLEME VE PROGRAM DEĞERLENDİRME YÖNETİMİ 20
 • 21. Toplam: 70 Milyon TL Program Proje başına asgari- Proje başına Son başvuru Program adı bütçesi azami destek asgari-azami tarihi (TL) tutarları (TL) destek oranı 1. İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı 200.000 %25 Ekonomik Kalkınma Mali Destek 20.000.000 - - 15.03.2011 Programı 400.000 %50 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 200.000 %25 Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik 20.000.000 - - 22.03.2011 Kalkınma Mali Destek Programı 1.000.000 %90 3. Sosyal İçerme ve Toplumsal 100.000 %25 Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı 15.000.000 - - 24.03.2011 Mali Destek Programı 1.000.000 %90 4. İşletmelere Yönelik Yaratıcı 100.000 %25 Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali 7.500.000 - - 16.03.2011 Destek Programı 400.000 %50 5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 100.000 %25 Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin 7.500.000 - - 23.03.2011 Geliştirilmesi Mali Destek Programı 600.000 %90 21
 • 22. Toplam: 51 Milyon TL Program Proje başına asgari- Proje başına Son başvuru Program adı bütçesi azami destek asgari-azami tarihi (TL) tutarları (TL) destek oranı 1. İşletmelere Yönelik Çevre ve 100.000 %25 Enerji Dostu İstanbul Mali Destek 20.000.000 - - 21.09.2011 Programı 400.000 %50 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 100.000 %25 Yönelik Çevre ve Enerji Dostu 15.000.000 - - 22.09.2011 İstanbul Mali Destek Programı 1.000.000 %90 100.000 %25 3. Engelsiz İstanbul Mali Destek 15.000.000 - - 20.09.2011 Programı 1.000.000 %90 20.000 %25 4. Doğrudan Faaliyet Desteği 1.000.000 - - 05.11.2011 75.000 %100 22
 • 23. Toplam: 97,5 Milyon TL Program Proje başına asgari- Proje başına Son başvuru Program adı bütçesi azami destek asgari-azami tarihi (TL) tutarları (TL) destek oranı 1. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 300.000 %25 Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik 50.000.000 - - 23.03.2012 Kalkınma Mali Destek Programı 2.000.000 %90 (Aşamalı) 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 200.000 %25 Yönelik Küresel Turizm Merkezi 20.000.000 - - 07.05.2012 İstanbul Mali Destek Programı 1.000.000 %90 3. Çocukların ve Gençlerin 200.000 %25 Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini 25.000.000 - - 08.05.2012 Destekleme Mali Destek Programı 1.000.000 %90 25.000 %25 4. Doğrudan Faaliyet Desteği 2.500.000 - - 30.11.2012 75.000 %100 23
 • 24. Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat:16 Yeşilköy Bakırköy 24
 • 25. AJANS PERSONELİNİN İŞ DENEYİMİNE GÖRE DAĞILIMI 5 yıldan az; 23 10 Yıl ve üstü; 7 5-10 yıl arası; 15 25
 • 26. UZMAN PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU 19 18 Lisans Yüksek Lisans Doktora Programına 5, Yüksek Lisans Programına 4 uzman devam etmektedir. 26
 • 27. AJANS PERSONELİ YABANCI DİL 43 7 7 2 2 2 1 1 1 İngilizce Fransızca Almanca İspanyolca İtalyanca Arapça Kazakça Rusça İbranice 27
 • 28. DİNAMİZM VE TECRÜBENİN KESİŞİMİ… Uzman Personel Yaş Ortalaması : 32 27 Kıdem Ortalaması : 6 Yıl 10 Bay Bayan 28
 • 29. UZMAN PERSONELİN LİSANS ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI HUKUK 1 SOSYOLOJİ 1 MİMAR 1 MATEMATİK 1 MALİYE 1 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 1 SİYASET BİLİMİ VE ULUS. İLİŞ. 1 İSTATİSTİK 1 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 KAMU YÖNETİMİ 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 3 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5 İŞLETME 5 İKTİSAT 6 29
 • 30. UZMAN PERSONELİN LİSANS MEZUNİYETİNE GÖRE ÜNİVERSİTELER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 7 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9 30
 • 31. EVRAKLAR HAZIR MI? GENEL ŞARTLAR  T.C. Vatandaşı Olmak,  Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,  Sabıka Kaydı Bulunmamak, UZMAN DESTEK Personel Personel  Erkek Adaylar için Askerliğini Yapmış Olmak. 31
 • 32. PERSONEL İŞE ALIM ŞARTLARI UZMAN Personelin İşe Alım Şartları; TECBÜBE veya KPSS olmak üzere 2 yolla alım yapılmaktadır. • Hukuk,iktisat,maliye,işletme,kamu yönetimi,uluslar arası ilişkiler,istatistik,çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,matematik,sosyoloji,mimarlık,şehir ve bölge planlama ve mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek – öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar; • A. KPSS ilgili puan türünden en az 80 puan almak, • B. KPDS’den en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. Tecrübe ile Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar; • A. 5449 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen konularda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, • B. KPDS’den en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. 32
 • 33. YÜKSEK NİTELİKLİ PERSONEL YAPISI… • 2009 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanına istinaden 1000’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 13 Uzman ve 3 Destek personeli işe başlamıştır.  2010 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanına istinaden 500’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 4 uzman ve 2 destek personeli işe başlamıştır.  2011 yılında Ajans tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına istinaden 1000’e yakın başvuru alınmıştır. Bunların sonucunda 22 uzman ve 5 destek personeli işe başlamıştır. 33
 • 34. STAJ PROGRAMLARI • Ajansımızca üniversite öğrencilerine yönelik olarak her yıl yaz ve kış dönemleri için staj programları düzenlemektedir. • Gereken şartlar ve belgeler: – Bir yükseköğretim kurumunun veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak. – Zorunlu staj yapmaları gerektiğini belgeleyen resmi yazı – Nüfus cüzdanı örneği – Öğrenci belgesi – Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript – Resimli özgeçmiş – Staj yapmak istenen konuya ve tarihlere ilişkin açıklayıcı bir niyet mektubu SON BAŞVURU: – Kış Dönemi için: 01 EKİM - 31 EKİM – Yaz Dönemi İçin: 01 MART - 15 MAYIS 34
 • 35. BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER • Kalkınma Ajansları tarafından düzenlenen Mali Destek Programları çerçevesinde projelerin değerlendirmeleri Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. • Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde mezuniyet derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri program önceliği ile ilgili alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. • Adayların, Ajans web sitesinden temin edecekleri formata göre tam olarak doldurulmuş: – Özgeçmiş – Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi – Uygunluk Beyannamesi – Yeterliliklerini belgeleyen diğer evrakları fotoğraflı ve imzalı olarak Ajansa elden veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 35
 • 36. AJANS PERSONELİ ÖZLÜK HAKLARI  İki aylık deneme süresi sonunda belirsiz süreli iş akdi imzalanır.  Çalışma saatleri, günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir.  Ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir. Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun belirlemiş olduğu limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: YPK Tarafından Belirlenen Net Ücret Limitleri Unvan En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Genel Sekreter 6.500 8.000 İç Denetçi 4.500 6.500 Birim Başkanı 4.500 6.500 Uzman 3.500 4.500 Destek Personeli 1.750 2.250 36
 • 37. 37