Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Erik Åsbrinks bilder: "Dags för en ny skattereform!"

 1. Dags för en ny skattereform! Erik Åsbrink Skatteseminarium för S-2000 på ABF 26 mars 2014
 2. 20+ år efter Århundradets skattereform • Över 500 ändringar har genomförts • Flera innebär allvarliga avsteg från principerna om enkla och likformiga regler • Alltfler undantag och mera krångel • (Nästan) slopad fastighetsskatt i kombination med bibehållen avdragsrätt för skuldräntor har drivit upp fastighetspriser och stimulerat privat skuldsättning • Ökande orättvisor, ökat skatteundandragande
 3. Från dual till nonagonal skatt • Tidigare en skatt för arbetsinkomster och en skatt för kapitalinkomster • Nu tre olika skatteregler för arbetsinkomster: - Lägst för förvärvsinkomster - Högre för pensionsinkomster - Ännu högre för övriga transfereringsinkomster • Nu sex olika skattesatser för kapitalinkomster: - ca 10 % (investeringssparkonton) - 15 % (pensionssparande) - 20 % (fåmansbolag) - 22 % (reavinstskatt) - 25 % (onoterade aktier) - 30 % (”normal” skattesats)
 4. 3:12-reglerna • Kom till för att motverka att högt beskattade arbetsinkomster ”transformerades” till lägre beskattade kapitalinkomster • Spännvidden mellan den högsta skattesatsen på inkomster från arbete resp. kapital var då 21 procentenheter. Har nu ökat till 37 procentenheter. • Allt större belopp söker sig till den lågbeskattade fållan med 20 % skatt
 5. En tidsinställd bomb • Syftet med 3:12-reglerna var att motverka skatteundandragande – numera snarare driver de fram skatteundandragande • Har skapat ett skattefrälse som endast betalar 20 % i skatt • Ökande inkomstklyftor • Växande skattebortfall • Skattesystemets legitimitet undermineras • När ska politikerna vakna?
 6. Sex hörnpelare för en skattereform • Ska leda till ett enkelt och begripligt skattesystem • Ska främja arbete och tillväxt • Ska vara fullt finansierad • Ska inte leda till ökade inkomstklyftor • Ska vara ekonomiskt stabil • Ska vara politiskt stabil
 7. Arbets- och kapitalinkomster ska beskattas lika • Enkelt och begripligt • Minskar skatteundandragandet • Fördelningspolitiskt positivt • Lika beskattning ökar effektiviteten
 8. Platt skatt • Kapitalinkomstskatten ska inte höjas (men inte heller sänkas) • Skatten på arbetsinkomster ska sänkas genom att den statliga inkomstskatten slopas • Enhetlig skattesats på ca 30 % • Dock vissa kvarvarande skillnader i skatt i det första ledet (sociala avgifter resp. bolagsskatt) • 3:12-reglerna kan utmönstras
 9. Problem med platt skatt • Betydande skattebortfall, även om åtgärden delvis är självfinansierande • Leder till ökade inkomstklyftor • Det krävs således insatser både för att finansiera åtgärden och för att förbättra det fördelningspolitiska utfallet
 10. Fördelningspolitiska åtgärder • Höj grundavdraget* • Återinför fastighetsskatten, kan göras progressiv • Återinför arvs- och gåvoskatten • Skärp beskattningen av löneförmåner • Beskatta alla kapitalinkomster med 30 % • Slopa avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar • Avskaffa eller reducera ROT- och RUT-avdragen • Begränsa avdragsrätten för skuldräntor • Höj barn- och/eller bostadsbidragen* ________________________________ * Innebär inkomstbortfall/utgiftsökning
 11. Andra inkomstförstärkningar • Återinför en enhetlig moms på 25 % • Återinför enhetliga sociala avgifter • Höj miljöskatterna
 12. Vad göra med jobbskatteavdraget? • F.n. beskattas arbetsinkomster på tre olika sätt: Förvärvsinkomster, pensionsinkomster och övriga transfereringar • Slopa eller reducera jobbskatteavdraget • Kompensera med ytterligare höjt grundavdrag
 13. Är reformen politiskt möjlig? • Inte på kort sikt • Dock säger erfarenheten att det som länge har ansetts som politiskt omöjligt en vacker dag kan vara möjligt att genomföra • En skattereform förutsätter en majoritet i riksdagen och en uppgörelse över blockgränsen, dock inte nödvändigtvis regeringssamverkan • Det är bättre med en skattereform i ordnade former än att systemet eroderar och mister sin legitimitet • Det måste ske under nästa mandatperiod
 14. Denna skattereform • är totalfinansierad eller kan rentav möjliggöra ett höjt skattetryck • är fördelningspolitiskt neutral eller förbättrar den fördelningspolitiska profilen • bygger på principen om enkla och likformiga regler • innebär breda skattebaser och låga skattesatser • innebär att skattesystemet blir mera transparent och begripligt • minskar skatteundandragandet • stimulerar till ökat arbetsutbud (= gör det lättare att finansiera den generella välfärden för en åldrande befolkning)
Publicité