171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
171 oke-kutumbam-06
Prochain SlideShare
023 vimtamogudu023 vimtamogudu
Chargement dans ... 3
1 sur 14

Contenu connexe

171 oke-kutumbam-06

 1. 171 ఒ క ట ంబం - 06 ల త తన అన య ల క ం . కల రం తన కళ మ తప త . రఘ బలం ా ంచుక ంట అత అల క ం . తన శ రం స రంల ే ం . తన దవ ల ద మ దు అ ా సూ తన ఎద ఎత ల బలం ా రఘ గ ం ెల అదుమ త అదుర త న తన దవ ల రఘ దవ ల మ ిం . రఘ క తన కల ఆప లక తన దవ ల ల త దవ ల బలం ా అదుమ త తన ల క ల త దవ ల డ సూ ల త టల ి ల త ల క న సుక య డ ..ల త తన దవ ల డ ి తన టల జ రబడత న తన అన ల క ం . రఘ ల త ను న సుక త ల త ల క క త తన ెల ఎం ర క ంట ఆ టనం తన ల ల జలం ం సు డ . అల ల త ఎం ర క ంట ల త వంట క ెక ో ఆబ ా ఆశ ా త సూ వ ంట ంత గ పక ల పడ క న ట ా రఘ ేత ల క త తన శ రం రఘ అప ే ిం . అల ల త ళ ం ర ాడ త న రఘ ేత ల ల త ిరల ద ే ండ ిరల బలం ా ిసుక త ల త నడ మ గట ా తన నడ మ ి అదుమ క డ . అల త క స రఘ డ ల త ఆడతనప మ ల బలం ా త క ం . ల త "ఆ ... ...ఆఅ..." అంట మత ా మ ల గ త తన వంత ా తన ల క రఘ ల క
 2. న ి..తన పళ రఘ ల క పట తన టల ల క ంట గట ా క ా ం . ఆ ఎం క త రఘ ొర త ల త ందక ే ి తను ల త దక ే ాడ . కల రం సుమ ర 33" ల 34" ౖ ల ఉన ల త సళ బర .. ాట ద అర ర ా ౖ ల ంత ిక రంగ ల మ కల ల త ల కల వత ె యజసూ ల చు ..నగ ం ా ఉన పల చ ల త సళ ండ ేత ల తడ మ త .. న చను నల ళ త సూ ల త సళ రఘ ండ ేత ల త ా న సు డ . రఘ ేత ల ట దట ా ా ల త సళ బలం ా ి ి స ల త ంట వంద ల ల క ం పవ ం ం . . ల త ాళ రఘ ాళ న సుక త ..ల త తన సమ ా రఘ పరం ే ి అత ల పరవ ిం త న .. రఘ ల త ల ఒ ట ఆ డ ంప ల తన ల క క త తన ఖ ల త ఎద ఎత ల ౖ ాసూ, ల త ండ సళ మధ ల ర దుత .. ండ సళ ద తన ల క తన ల ల జల ప సూ.. ాట ఆబ ా క త ..మధ మధ ల చను నల తన ల క ా ా సూ..గబ క న క సను తం ా తన టల ీల ల త క వ జ క డవటం దల ట డ . "ఆ ...ఉ ...ఆఅ!...అన య ..." అంట ల త తన అన తల గట ా తన గ ం ెల ి అదుమ క ం . రఘ ల త సను ట ం క క సూ మధ మధ ల మ ా సను పళ ర క త ల త సళ ఆడ క ంట డ . అల రఘ తన సను క త ంట ళ ం అ ోరక న క న మత ఆవ ం ే ం ల త .
 3. ఈ ా ల త ఎడమ సను టల సుక క త క సను తన ే బలం ా ిసుక త డ . రఘ మ మ ల త సళ చప సూ.. సూ..తన ట ఎం త సూ త ా తన పళ సళ ర క త .. ేత ల సళ ి ి సూ..తన చను నల న సుంట ల త కల రం అల త తన ండ ాళ రఘ ప ద ి బలం ా తన నడ మ ి అదుమ క ంట రఘ తల పట తన సళ ి గట ా క క ం . అల తన ంత అన య తన సళ క డ సూంట "అ ం!! ఏ ఈ సుఖం..ఇ ళ అనవసరం ా ఈ య అ భ దూరం ా ఉ అనుక ంట రఘ తన డ ఎప డ తన ప క ల డ .." అనుక ంట రఘ క డ ఆనం ంచ ా ం . తన ెల లత సళ ను ఎంత ప ఇం ా ఇం ా కల ి ం రఘ . తను ల త సళ క డ సూంట తన డ ఇం ా ట ర ా ల ల త ప క ా ాల డవ ే ం .. రఘ ల తల తమకం ా తమ నగ శ ాల ఒకళ కళ హత క ల అల క ా ార . తన క ే ందక జ ి ల త మ ౖ ి గట ా డ . మ ల త శ రంల క ంట పవ ం ం ..రఘ ను మ ంత బలం ా ల అదుమ క ంట తన ెలట డల ర ేసూ ఇ ం . అల ల త ాళ డ య డం నున ల త ఆడతనప ాయల గత అరగంట నుం తన అన య ేత ల నల గ త , తన అన ేత న ించుక ంట , ఎంత ా ె ం ో ా ా మ ల న గ ర ా వ టబ ల ఊ న జలల త ి న ల త మ ల డ
 4. డ ా చు క . ప ా ఆత ల క లవ నున ప మ ల గట ా ిసుక త ల త ప ల డ ి ల వ ల మధ ాయల ల ట ల క త వ ంట ల త రఘ ప ల బలం ా ళ ి రఘ కర చుక ం . రఘ ల త పట ళ మధ ల నల ప త వ ంట ఇంక తట లక తన ండ ాళ రఘ నడ ం చుట ం పడ త వ ండ ా తనక ట దట ా వ ా ి క ం . ప క ల నుం మదన ర ాల తన డల దు ా ంద ార త రఘ ే ళ త ి . అ ళ తన టల సు ియం ా క త ల త ప క ర ాల ర చూసూ తన ాళ ల త ాళ న ి ల త తనల ల క డ . అప డ న రఘ ీరం ల త డల సందుల బలం ా ఒత క న . ల త "ఉ .!..ఆఅ..!.. !..అమ .."అంట మత ా మ ల గ త రఘ డ తన క ప క ల సు వ నడ మ ను అసహనం ా ఇట అట క ంచ ా ం . అప ట ప ా ఉన రఘ డ అల త ి త న ల త మ ల మధ ల వ త క ంట ల త మ ల త ల ప ా త ి ర సూ ల త మ ల ల వ ంద ద జ ర త ల త దల బలం ా త క ంట ం . ఇంతల ల త తన ండ ేత ల రఘ ిరల గట ా ిసుక త తన నడ మ ల క ా ం . అప ట ల త ల ఊ న ప క ర ాల త ి న రఘ డ మ ంత ా గటపడ త ల త ప ాయల ం
 5. మ ంత ంద జ ర త ల త ప క ౖ ల డ సుక ంట ఆ మడతల జ ర త ా దగర ా ఉం . ల త తమకం "అన య !... ఆ ..ఉ ...ఉ..రఘ .. ా... డ .. ..ప ..క .ల .. ా..ఆ ... .. .. ..ల ప ..నను ..గట ా.. ెంగ ా..అ .. ల బ గ ం ా!.. ను నను ా...అన య ..!" అంట రఘ అల క త రఘ డ తన ప క ల ట ాల తహతహల త న . ఒక ే ల త సళ మ మ ట ం ీల క ంట .. ల క ల త చను నల టసూ..సళ తన ఎం త సూ..ఇం ే తన డ పట ల త ప ల ద ాసూ ల త ి ె సు డ . ల త ామర ాల త ి న రఘ డ మ ంత ల పల జ ర త ల త బయట ల ల క ంట ఆ ల ప లల జ ం . తన మ ండ ా ల సూ, తన ల త ల జ ర త న తన ంత అన య మగతనం తన అం సున సుఖ పరవ ం త న ల త. "ఆ ... .. ..అ.న ..య !..ఇంక ల ప ... ట ా.." అంట రఘ తల తన సళ ి గట ా క క ంట తన అన య డ మ ంత ా తనల త ల సు వ తన త ౖ గ ిం ..అ ే సమయంల రఘ క తన నడ మ మ ం ెం మ ందు ట డ . బ ా ా ఉన రఘ డ ల త ప ల ల క ంట ఆ డల ర క ంట .. డల ల ాగ సూ..ల త క ర ల క ంట ఆ ప క ల గబ ం . ల త మ ల ఓ ప కణక
 6. గబ నట భగ మం . ి ..బ ధ .."ఆ !..ఉ ...మంట!!...ఆ.. ి ..రఘ .. ా..అమ !..భ ంచలను...ఆ!..ఉ " అ అర సూ రఘ తన దనుం య పయ ం ం . రఘ తన బలం గట ా ల తను అ ట నడ మ కదల క ం ల త ట తన ల మ ి ఆ సళ ల ా ిసుక త ఓ ర ా ాడ . తన ల క ల త ల క క త ల తను చ ట ా ాడ . ా పట ల త మ మ మ ల ి వ ం . రఘ ఇం ా ల త ల క తన ఎం తడ ప త ఉ డ . అప ట ల త ప క ల మంట ి త దట ా ా తన కడ ప ల ండ ా ఏ ో ం నట ా అ ిం ం . అప డ తన దట ా ా ె ిం ..ఓ మ ా మగతనం తనల త ల ండ ా ం నప డ ఓ ఆడ ం ే సుఖం ఏ ట ..! ి నుం ల త ేర క న ట అ ించ ా రఘ మ ా ల త దవ ల వ ల ి ఆ సళ గట ా ిసుక త తన నడ మ క సూ తన డ ల త ప క మడతల ం న ా ౖ ల గ త .. మ ా మ ల ప సూ ల త ప క ల దర వ ల సూ తన ెల ెంగడం దల ట డ . ల త డల రఘ డ తమల త ల బలం ా ల సుక ంట . అప ట ల త ల త ల బ ా త వ ర త ండడంవల రఘ డ ల త ప క మడతల మ ంత సుల వ ా కదల ా ం . తన నడ మ ఇం ా గం ా ఊప త మ ంత గట ా అదుమ త తన
 7. డ ల త ల త ల డ సూ వ ంట "అ .. ..హ ..రఘ ..ఇం ా గట ా ెంగ ా నను ..ఇం ా ల ప ట ా డ .." అంట తన త ఎ సూ రఘ ట ల ఎదు ం . "ల .. మ దుల ె ..ఎల ఉం ే డ..బ వ ం ? ,,, ప క ఎంత గ వ ా ఉం ో... డ పటసుక ంట ం ే..అక ప క క ల టౖట ా ఉం ే ల ..!" అంట తన ెల గట ా ంచు ెంగ త డ రఘ .."అవ అన య .. ల ప ా.. ండ ా ఉం ా..ఉ ...ఆ ... ...అ ..ఇం ా గట ా ెంగ ా.. ప క ే ా రఘ .. ెంగ ా.." అంట ల త ఎదు త ం . ల త తన డల ఇం ా డ ి త ఎగ సూ రఘ తనల త ల సుక ంట ..అల తన ప క ల త ల ే ంచుక ంట , తన ప క మడతల ండ ా ం త రఘ తనల ఇ త ంట..ల త మత ా కళ మ సు ంట తన కడ ప ం ం తన బ డ ల ం ంత వరక తగ ల త న తన అన గతనం తన ెంగ త వ ంట..అందుల మ ధు ా అ ా సూ మత ా పలవ సూ "ఆ..!..ఉ ..అబ అ.. .. ..!!..రఘ ..ఇ ల య ా..ను బ ండ ా..ఆ !..అ ..ఇం ా గట ా.. డ ప క పగల ెంగ ా.. ా ా..ఇం ా ల పల ట ా..ఉమ !!.." అంట అర ం ల త..అ న రఘ ఇం ా క ి ా ల త ెంగ ా ాడ . ల త ప క ర ాల ఇద శ ాల క ినప డ తప తప అ శబం వ ం .."అవ ల ..నువ గ ండ ..ఇ ల య ట ..ల .. సళ భల ా ఉ ా..ఎంత త ా ఉ .." అంట గట ా ిసక ా ాడ
 8. .."అవ ..ఇ క ా.. ా.. ాల గ . ా ా అన య .. ట బ ా క ా..ఎం ా ఉం ా...నువ అల క త ఉంట.." అంట రఘ తల తన సళ ి ల క ంట క సను రఘ టల ిం ..ల త సను టల సుక ంట తన క చను న ర ా సూ తం సను ట క క క త ంద తన నడ మ ఇం ా ీ డ ా ఊప త ల త ప క ల గట ా దర వ లయ ా ాడ . తన ెల ల ర ా ం ..తన డ ల పల ిన ప డల డ రం చుట మ ం ోల మ డతల ప ె ప క ల నల గ త రఘ డ ల త ప డల ాసుక ంట ఆ ప క ల నుం ార త న ర ాల త ి బయటక ినప డల గ ల ట బ లౖట ాం ల ి ం . ల త సళ క డవడం ఆ ి మ తన ెల దవ ల ద గట ా మ దు డ త ఆ చంకల ందు ా తన ేత ల సూ తన గట ా ంచు ెంగ ా ాడ . ఈ ా ల త రఘ టల తన ల క ి రఘ ఎం ర ా ం . రఘ ఎం ల త ట ం సూ ఆ దవ ల సందుల నుం ార త ఆ డ త ం . రఘ క ల త ఎం ీల సూ ల త సళ ిసుక త తన ెల ెంగ త డ ఆనందం హ ార ా తన నడ మ ఎగ ి తన గట డ ల త ప క పచ ెయ ా ాడ . ల త ప క ఇసున మధు ానుభ వల తన డ ఇం ాస ఆ అడత ండ ా ల సూ..హదుల అ క సూ మ ా ండ ా ం ి
 9. క ా క త గ ా శయప ట ం . తన అన డ ిన మధుర న ల త ంటల అణ వణ వ ప లక ం త ..ఆ సుఖ తట లక ల త పరవశం ా రఘ ల క గట ా ర క త ా గట ా ంచుక ం . అ చూ ి రఘ తన డ దల ం న స ా సుఖ అ ా సూ మ మ ా ల త డల తన డ ా ా సూ ర ల మ ధు ా ర చూసూ తన ెల స రం చూ ించ ా ాడ . తన ల త ల రఘ డ ండ ా కదుల త ర ా తన ప క డల ర క ంట తన అన తన ఇ న సుఖ నుభ తన నర న ాల ంచుక ంట ఆ మ ెన సుఖ అ ా సూ "ఆ !..ఆ..ఉ ...అమ అ...!! ర..ఘ .. ెంగ ా...ఇం ా ాట ా..నను మ దు ట ా..నను క ా..అ ...నను ా...ఉ ..!!" అంట మ ల గ త తన శ ా రఘ క అ ం ే ి తన అన ేత క ి ా ెం ంచుక ంట అత ేత ల స రసుఖ ల అనుభ ంచ ా ం . ఇంక ఇద అ ా ం ..రఘ తన డ ల త ప క ల ం ప ా బయతక ల కసుక న దలం ి ెంగ త డ . రఘ అల తన డ ల త ప క ల ం బయట ల న ప డ ల త ల రఘ డ పట ాగ త తన డ ాట ౖ లసుంట ఆ డ ఆ రం ా ల త నడ ం క ాల లసున . అట తన డ తన ెల ప క ల సున ప డ ..అల ా న ల మడతల పడ త ..ఇద ల నూ ెప ల సుఖ క సూ
 10. వ ంట.." ...ఉ ...అన య ...!" ఆంట రఘ క గట ా ంచుక ంట రఘ డ తన ామర ాల అ సూ ం ో ా బల వ ా ి ల న ం . అల ల త ప క ల ం ఇం ా ర ాల ల ేస రఘ ఇం ా క ి ా ల త ప క ల జ ర జ ర ా దర వ లయ ా ాడ . అల రఘ గట ా తనను ెంగ త వ ంట, రఘ డ ప ా ల త ల మట తగ ల త ంట..అల త న ప ా ల త శ రం ఎ పడ ం ..ల త తన ందుత న సుఖ తట లక ద ద ా మ ల గ ం . అ స ల త గట ా ంచుక ంట రఘ ఆగక ం ల త ప క జ ర గ ెంగ త ఒక ా ా తన డ ల త ప క ల అ ట "ల .!!" అంట తన చ క ా ల త ప ల త ల ి ా ేసూ ల త ద ా య డ . చ ా అల తన అన య ర ం తన డ తడ ప త తన కడ ప ండ ా ం వడం ల త ఇం ా వ ా ి ందుత రఘ ను బలం ా అల క ం . అల ఒకళ కళ అల క త ఇదర అ ి ద య ర . రఘ డ మట క ల త ప క ల ఉం ం . ప ా ా ప ట ాల ద డ . మ మ ా ాల ఇ మ పద ఒక ా ాల సు ప ా గ తల ప టం . అల తల ప టస ..తల ప గ యనందువల లగ ెర చుక ం . తల ప ట క ంట పద గ ల వ ప ా ఏ ేసు ో అ
 11. ం చూ ిం . ప ా ా నం ేసు డ . మ ా తల ప గ య ి "మ మయ ార !..తల సు ా నం ె చు క ..ఏ ట ప ిగ లక ం ?" అంట ం ెం పం నటం ం . తన డ మ టల న ప ా "అమ డూ..మన ద మధ ఇం ా ప కం ఎందుక .. నువ చూ ావ .. ను చూ ాను క !."..తన డ తన గ ల చూ స ప ా డ ల నుంచుం . చూసూ.."మ మయ .. డ ప పట లదు. ఎప డూ ల ే ఉంట ం .." అం పద నవ త . "అవ ను ప ...నువ వ వ క .. అంద న శ రం చూ ి ాడ ల బ సల డ త డ " అంట ిగ లక ం డ మ ందు తన ా ద డ ే ఆ ంచ ా ాడ ప ా . అ చూ ి" ల .. డ క ిగ లదు..క త ర ల ంట డ చూ ి ఎగ ర ం ." అన పద ప ా డ ప చూసూ. "స ా .. టవ మంచం ద ఉం ..మ య ను సు వడం.. ాస టవ ె వ . " పద మంచం ద ఉన టవ సు బ త ప నడసూ .."ఇదు ం మ మయ ార ..టవ " అంట బ త తల ప దగర నుంచుం . పద చూసూ ప ా పద ే పట బ త ల పల ల ాడ . ఆ ల గ డ పద వ ప ా ద పడ . ౖన ావ ఆ ే ి వ ండడం వల పద ౖట ప ా త ి ం . "అయ ..ఇ ే ట మ మయ ార ఇంత ప ే ార ? చూడం .. బటల త ి " అంట ప ా ేత ల నుం ం ా ం . పద ేత ల నుం టవ సు తల ప ద ి పద ను తన ట బం ం డ ప ా .
 12. పద పల ట ౖట ప ా త ి తన ంట అత క ..బ ల బం ా ఉన తన బ ిన సళ ప ా ద గట ా క క నల గ త .." క ఆస ల ిగ లదు..మ మయ ార .!!.. క త ర ల ంట ..అట వంట ను ంట ా ఉం ేస .. ంట త ఆస ా ా సు నను ల బర చుక ంట ర .." అంట పద ప ా ట ం ించు వ ఫల పయత ం ేసూ.." డల ఇంత అందం ా ఉం చ డ త ఉంట.. ంట త మ ం .!!.." అంట పద ప చుట ేత ల ం భ జం ద మ దుల ట ా ాడ ..."మ మయ ార .!! ఇ తప ..నను వ లయం .. ఇల ను ెయ లను.." అంట త ి ంచు వ ప ా గ ం ెల ద తన ేత ల ల ా గ దుత .."ఆ ం!..ఇప డ ఇదం తప అ ి ం ...మ మ హ ం క ా ేత ెం చుక వ క ే లంజ ..మ అప డ ె య తప ఇప డ ఎక నుం వ ం ." ఆంట పద దవ ల అందు బ య డ ప ా . " ీ ..!! మ మయ ార ..నను వదలం ..అప డ నను ను కంట ేసు లక య ను..ఆం!..ఉ " అంట అ ం పద ...ప ా తన డల లందు గట ా ాడ . " లంజ ..ఊం..ఇం ా గట ా అర వ ..ఎవర లర ఇంట .." అంట పద ౖట పట ఒక ల గ ల ాడ .. ం అ .. ందప ం ..ప ా తన డల గట ా బ త డ అ ట డ . ఇప డ పద ంట ద వలం బ ా ంట మ త
 13. ఉ ..ప ా పద సళ ప చూసూ ాట చూప ల సు డ . తన మ మ ా చూప చూ ి..ఇంత బ డ న ఆయన డ చూ ి ఇప డ నను ెం ా వదలడ మ ను వ డ అనుక ంట .." ీ ..నను వదలం మ మయ " అంట ట ాల డ ా ం ..తన డల తన టకం ఆడ ం అ అరమ .. డల బ పట ఒక గ ం గ ంజ డ . బ క ందప ం . బ ల గడం పద సళ ఒక ా ా లయబదం ా ఎ ప .. ాట చూసూ ప ా కళ ా . ప ా పద ట పట వ ందక ల ాడ .. ం వ నుం ళ తల ద పడ త పద వ జ ల ద నుం నడ మ దు ా డల తడప క ంట ాళ దు ా ల దపడ ా ా . ప ా ం ెం ందక ం పద క సను గట ా పట ..క దుళ నుం ి ిక త తన ట క క క త వ ల నుం పడ త న ళ గ ా ాడ . " ...ఆఅం!...మ మయ .. ీ .. మ ా.." అంట అ ం పద తన మ మ ా క డ తట లక.."..ఎందు లంజ ..అట అర ావ ..!!" అంట పద సను ఇం ా గట ా క త కసక న గట ా తన పళ ాడ .."ఆం !!...అమ ..!.. మ ా.. ీ ..!! ఆం..ఉ !.. ను డల .. మ ా.." అంట బ ధ గట ా అర ం పద . "అవ పదూ..నువ డ .. ా పసుతం లంజ .. న ట ా సళ మ ందర ఆరబట..నను ి ా ే ి..ఇప డ ను మ ట క ంట
 14. అర సూ టకల డ ా..చూడ ..! ఇ ా ళ ప క ఎల పచ ే ా " అంట పద ఎడమ సను ట క క బలం ా క త క సను తన ఎడమ ే గట ా ిసుక త క ే పద ిరల ిసుక త ంట పద ల పం ర గ ం . "ఉ .. ం.. .." అంట గట ా మ ల గ త ప ా తల తన సను ద బలం ా అదుమ క ం ..ప ా ఆబ ా పద సను క త ౖనుం పడ త న ళ గ త పద ిరల మ త డల గట ా హత క డ ..ప ా క డ వల ళ ే ే ం .. ాళ వణ క త ..ఆస ా బ త డ ఆను వ పద న అడ గ ల ిం .. డక ఆను పద మ మ ా ేత ల సు మ ా ల ద మ దు టం . అ చూ ి ప ా అమ ంతం పద తన ేత ల గట ా ంచు పద ిరల ద ేత ల తనల ల క డ . పద ప ాదు మ దు డ త మ మ ా డ ద ె ి ళ ం ం . ా ా ం . డ ళ నల ప త ప ా టల తన ల క దూ ంచడం దల టం . తన డల ల క ల మధ బం ం పద ఎం ీల సూ పద గ ండం ిరల బలం ా ిసుక త మధ మధ ల అర ే ాట గట ా డ త డ .