PÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjñï
©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)
...
1. wææ¨sÀÄd ¥ÀlÖPÀ UÁf£À ¦æ¸ÀA (Prism) : ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è DPÁ±À «ÃPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
(ªÀļÉUÁ®zÀ°è) PÁªÀÄ£À©®Ä...
3. PÁ£ÉÌÃªï ¯É£ïì (¤ªÀÄä zÀ¥Àðt) (Concave lens) : JgÀqÀÆ PÀqÉ vÀUÁÎVgÀĪÀ UÁf£À
G¥ÀPÀgÀtPÉÌ(ªÀĸÀÆgÀPÉÌ) ¤ªÀÄßzÀ¥Àðt J£ÀÄß...
5. ¤ªÀÄß zÀ¥Àðt (Concave mirror) : vÀUÁÎzÀ ¨sÁUÀªÀÅ ºÉƼÀ¥ÁVgÀĪÀ zÀ¥Àðt. EzÀ£ÀÄß
¥Àæw¥sÀ®PÀUÀ¼ÁV, mÁZïðUÀ¼À°è, ªÁºÀ£À ¢Ã¥...
9. E½eÁgÀÄ ¸ÀªÀÄvÀ® (Inclined plane) : EzÀÄ ¸ÀgÀ¼À AiÀÄAvÀæ. PÀrªÉÄ AiÀÄvÀߢAzÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀ
JvÀÛ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
10....
13. ªÀÄgÀzÀ ¸ÀÆfgÀAzsÀæ ©A§UÁæ»/¦£ï ºÉÆïï PÁåªÉÄgÁ : EzÀÄ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ ªÀÄgÀzÀ ¥ÉnÖUÉ.
EzÀgÀ MAzÀÄ ªÉÄïÉäöÊ ªÀÄzsÀåzÀ°è...
15. PÀ©âtzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÁÖAqï (Iron stand) : ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è DzsÁgÀPÁÌV
G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
16. wææ¥Á¢ ¸ÁÖAqï (Tri...
18. Gj¸ÀĪÀ ¸ÀÆà£ï r¥ÀæUÉÃnAUï ¸ÀÆà£ï (Depraglating spoon) : UÀAzsÀPÀ, gÀAdPÀUÀ¼ÀAvÀºÀ
gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß Gj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃ...
21. C¤®zÀ UÀªÁQë ¦AUÁt ©ÃºÉåªï ¸É¯ïá (
¸ÁÜ£À¥À®èl¢AzÀ C¤® ±ÉÃRj¸ÀĪÁU
22. ¦AUÁt §lÖ®Ä (Porcelain cup
GvÀàvÀ£ÀÀzÀ°è G¥ÀAi...
25. ¥Àæ£Á¼À ¸ÁÖAqï () : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÄgÀQëvÀªÁVqÀ®Ä, G¥ÀAiÉÆ...
29. ¸ÁªÀiÁ£Àå GµÀÚvÁªÀiÁ¥ÀPÀ () : ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀgÀUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä,
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ GµÀÚ...
32. ¤Ãj£À ªÉÇïÁÖ«ÄÃlgï () : ¤ÃgÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ d®d£ÀPÀUÀ½AzÁzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ.
¤Ãj£À «zÀÄvï «¨sÀd£É (¤Ãj£À°ègÀÄ...
38. ¥Áèmï ¨ÁlªÀiïØ ¥Áè¸ïÌ (Flat bottomed flask) : PÉ®ªÀÅ C¤®UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è
§¼À¸ÀĪÀgÀÄ.
39. PÉÆäPÀ¯ï ¥Áè¸ïÌ (Conic...
41. d¯ÉÆÃvÀìgÀt ¥ÁvÉæ (Over flow jar) : WÀ£ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÁvÀæ PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä
G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
42. ¤Ãj£À vÉÆnÖ (Water...
44. DAiÀĸÁÌAvÀ ¸ÀÆa (Magnetic needle
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. ¯ÉÆúÀzÀ
vÀAwAiÉÆ...
49. ¥Áè¹ÖPï ¸É¯ï ºÉÆîØgï (Plastic cell holder) : «zÀÄåvïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀgÀ¼À
¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀUÀ...
55. ¸ÉèöÊqï ªÉÄÊPÉÆæà PÀªÀgï () : ¸ÉèöÊqï£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀAgÀQë¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À.
56. ¥Énærµï () : ¸À¸Àå CxÀ...
60. UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlgï :
61. gÉÆûvÀ zÀ±ÀðPÀ :
62. ¸ÀÆPÀëöä zÀ±ÀðPÀ
63. ¸ÁÖ¥ï PÁèPï :
64. ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀ ¥ÁvÉæ :
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Chemical science2

12 040 vues

Publié le

Lab materials

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
12 040
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
9 559
Actions
Partages
0
Téléchargements
21
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Chemical science2

 1. 1. PÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjñïPÉ.J¸ï.ºÀjÃ±ï ©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À)©.Dgï.¦. («eÁÕ£À) PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ,PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ,PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ,PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ, zÀQët ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀåzÀQët ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀåzÀQët ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀåzÀQët ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀå «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®zÀ°è«eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®zÀ°è«eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®zÀ°è«eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®zÀ°è §¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼Àħ¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼Àħ¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼Àħ¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
 2. 2. 1. wææ¨sÀÄd ¥ÀlÖPÀ UÁf£À ¦æ¸ÀA (Prism) : ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è DPÁ±À «ÃPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è (ªÀļÉUÁ®zÀ°è) PÁªÀÄ£À©®Äè PÁt¹zÁUÀ PÀÄvÀƺÀ® GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ½AzÁVzÉ. ¨É¼ÀPÀÄ «¨sÀd£É ºÉÆA¢ K¼ÀÄ §tÚUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÁf£À ¦æ¸ÀªÀiï (wæ¨sÀÄd ¥ÀlÖPÀ) G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. 2. PÁ£ÉéPïì ¯É£ïì (¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ) (Convex lens) : JgÀqÀÆ PÀqÉ G©âgÀĪÀ UÁf£À G¥ÀPÀgÀtPÉÌ (ªÀĸÀÆgÀPÉÌ) ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöä zÀ±ÀðPÀ, ¥ÉÆÃmÉÆÃUÁæ¦üPï PÁåªÉÄgÁ, ¥ÉÆæeÉPÀÖgï ºÁUÀÆ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¨sÀÆvÀUÁdÄ, ¨sÀÆvÀUÀ£Àßr JAzÀÆ ©¹°£À°è ¥ÉÃ¥Àgï ¸ÀÄqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. zÀÆgÀzÀ馅 zÉÆõÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀgÀÄ.
 3. 3. 3. PÁ£ÉÌÃªï ¯É£ïì (¤ªÀÄä zÀ¥Àðt) (Concave lens) : JgÀqÀÆ PÀqÉ vÀUÁÎVgÀĪÀ UÁf£À G¥ÀPÀgÀtPÉÌ(ªÀĸÀÆgÀPÉÌ) ¤ªÀÄßzÀ¥Àðt J£ÀÄߪÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃ¥À zÀ馅 zÉÆõÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¥ÀnÖ PÀ£Àßr (Mirror strips) : ¥Àæw©A§zÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄtÂvÀ ¥Àæw¥sÀ®£À ºÁUÀÆ ¥Àæw¥sÀ®£ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
 4. 4. 5. ¤ªÀÄß zÀ¥Àðt (Concave mirror) : vÀUÁÎzÀ ¨sÁUÀªÀÅ ºÉƼÀ¥ÁVgÀĪÀ zÀ¥Àðt. EzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥sÀ®PÀUÀ¼ÁV, mÁZïðUÀ¼À°è, ªÁºÀ£À ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¢Ã¥ÀUÀ¼À°è zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀzÀ°è, ¥ÉÆæeÉPÀÖgï £À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 6. ¦Ã£ÀzÀ¥Àðt (Convex mirror) : G¨ÁâzÀ ¨sÁUÀªÀÅ ºÉƼÀ¥ÁVgÀĪÀ zÀ¥Àðt. EzÀ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è »£ÉÆßÃl zÀ¥ÀðtªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 7. ªÀĸÀÆgÀzÀ ¸ÁÖAqï () : ªÀĸÀÆgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæªÁV ¤°è¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 8. ºÁåAqï ¯É£ïì () : ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀÄwð¹gÀĪÀ C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä ºÁåAqï ¯É£ïì §¼À¸ÀĪÀgÀÄ.
 5. 5. 9. E½eÁgÀÄ ¸ÀªÀÄvÀ® (Inclined plane) : EzÀÄ ¸ÀgÀ¼À AiÀÄAvÀæ. PÀrªÉÄ AiÀÄvÀߢAzÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀ JvÀÛ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 10. ªÉÆÃmÁgï ªÀiÁzÀj () : «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÉ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt, ±ÀĵÀÌPÉÆñÀ¢AzÀ «zÀÄåvï ºÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÆÃmÁgï ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ. 11. £ÀÆål£ÀߣÀ §tÚzÀ r¸ïÌ (Newton’s color disc) : ¨É¼ÀPÀÄ K¼ÀÄ §tÚUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£É JA§ÄzÀ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtªÁVzÉ. 12. ¯ÉÆîPÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ () : PÉÆPÉÌ EgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ UÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÆîPÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆîPÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂPÀjøÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
 6. 6. 13. ªÀÄgÀzÀ ¸ÀÆfgÀAzsÀæ ©A§UÁæ»/¦£ï ºÉÆïï PÁåªÉÄgÁ : EzÀÄ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ ªÀÄgÀzÀ ¥ÉnÖUÉ. EzÀgÀ MAzÀÄ ªÉÄïÉäöÊ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀtÚ gÀAzsÀæ«zÉ. gÀAzsÀæ EgÀĪÀ ªÉÄïÉäöÊUÉ JzÀÄgÁV GfÓzÀ UÁf£À vÉgÉ EzÉ. GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß gÀAzsÀæzÀ JzÀÄgÀÄ EmÁÖUÀ CzÀgÀ (GjAiÀÄÄ) vÀ¯ÉPɼÀUÁzÀ ¥Àæw©A§ GfÓzÀ UÁf£À vÉgÉ ªÉÄÃ¯É K¥ÀðqÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. 14. ¤Ãj£À ªÀÄlÖzÀ G¥ÀPÀgÀt () : ««zsÀ DPÁgÀzÀ PÉƼÀªÉUÀ¼ÀļÀî UÁf£À G¥ÀPÀgÀt, EzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÉƼÀªÉUÉ §tÚzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁQzÁUÀ PÉƼÀªÉUÀ½UÉ M¼À ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀĪÀÅzÀjAzÀ §tÚzÀ ¤ÃgÀÄ J¯Áè PÉƼÀªÉUÀ¼À®Æè MAzÉà ªÀÄlÖPÉÌ ¤®ÄèªÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. D PÉƼÀªÉUÀ¼À DPÁgÀªÀ£Éßà §tÚzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ zÀæªÀ vÀ£Àß ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß (¥ÁvÉæAiÀÄ DPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°) PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀħºÀÄzÀÄ.
 7. 7. 15. PÀ©âtzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÁÖAqï (Iron stand) : ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è DzsÁgÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 16. wææ¥Á¢ ¸ÁÖAqï (Tripod stand) : ¥Áè¸ïÌ, ¦AUÁt §lÖ®Ä, ©ÃPÀgï EvÁå¢UÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 17. vÀAw eÁ®j ªÉÊgï UÁeï/ªÉĸï (Wire gauze/mess) : ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è wæ¥Á¢ ¸ÁÖAqï eÉÆvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
 8. 8. 18. Gj¸ÀĪÀ ¸ÀÆà£ï r¥ÀæUÉÃnAUï ¸ÀÆà£ï (Depraglating spoon) : UÀAzsÀPÀ, gÀAdPÀUÀ¼ÀAvÀºÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß Gj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À. PÉ®ªÀÅ C¤®UÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 19. C¤® ¸ÀAUÀæºÀt eÁr (Gas collecting jar) : C¤® ¸ÀAUÀ滸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. ¸É๪ÀÄ£ï UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ eÁr. 20. UÁf£À ªÀÄÄZÀѼÀ (Glass plate) : C¤® ±ÉÃRj¸ÀĪÀ eÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
 9. 9. 21. C¤®zÀ UÀªÁQë ¦AUÁt ©ÃºÉåªï ¸É¯ïá ( ¸ÁÜ£À¥À®èl¢AzÀ C¤® ±ÉÃRj¸ÀĪÁU 22. ¦AUÁt §lÖ®Ä (Porcelain cup GvÀàvÀ£ÀÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 23. ¥Àæ£Á¼À (Test tube) : ºÉZÀÄÑ GµÀÚvÉ vÀqÉAiÀħ®è G¥ÀPÀgÀt gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁ¸ÁA 24. ¥Àæ£Á¼À »rPÉ () : PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¥Àæ£Á¼ÀPÉÌ DzsÁgÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. C¤®zÀ UÀªÁQë ¦AUÁt ©ÃºÉåªï ¸É¯ïá (Behive shelve) : ¤Ãj£À PɼÀªÀÄÄR ¸ÁÜ£À¥À®èl¢AzÀ C¤® ±ÉÃRj¸ÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. Porcelain cup) : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä, EAV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ) : ºÉZÀÄÑ GµÀÚvÉ vÀqÉAiÀħ®è G¥ÀPÀgÀt gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ£Á¼À »rPÉ () : PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¥Àæ£Á¼ÀPÉÌ DzsÁgÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ) : ¤Ãj£À PɼÀªÀÄÄR ) : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä, EAV¸À®Ä ) : ºÉZÀÄÑ GµÀÚvÉ vÀqÉAiÀħ®è G¥ÀPÀgÀt gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß iÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ£Á¼À »rPÉ () : PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¥Àæ£Á¼ÀPÉÌ DzsÁgÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
 10. 10. 25. ¥Àæ£Á¼À ¸ÁÖAqï () : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVqÀ®Ä, G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀĪÀ ºÁUÀÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÉà EgÀĪÀ mɸïÖ lÆå¨ïUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. 26. ¥Àæ£Á¼À vÉƼÉAiÀÄĪÀ §æµï () : mɸïÖ lÆå¨ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 27. D°PÉ () : ±ÉÆâü¸À®Ä ºÁUÀÆ zÁæªÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 28. y¸É¯ï D°PÉ () : ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DªÀÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¸ïÌUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀgÀÄ.
 11. 11. 29. ¸ÁªÀiÁ£Àå GµÀÚvÁªÀiÁ¥ÀPÀ () : ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀgÀUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ GµÀÚvÉ C¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. 30. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ GµÀÚvÁªÀiÁ¥ÀPÀ () : ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉúÀzÀ GµÀÚvÉ C¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ. 31. WÀAmÁ ¥ÁvÉæ () : UÁ½AiÀÄ°ègÀĪÀ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀd£ÀPÀ C¤®UÀ¼À UÁvÀæ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¨Á¶àèsÀªÀ£À QæAiÉÄ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÁðvÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ®Ä (±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀ®Ä UÁ½ CªÀ±ÀåPÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è) G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
 12. 12. 32. ¤Ãj£À ªÉÇïÁÖ«ÄÃlgï () : ¤ÃgÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ d®d£ÀPÀUÀ½AzÁzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ. ¤Ãj£À «zÀÄvï «¨sÀd£É (¤Ãj£À°ègÀĪÀ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ d®d£ÀPÀUÀ¼À UÁvÀæ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä 1:2) AiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 33. UÁf£À lÆå¨ï () : ¤UÀðªÀÄ £Á¼ÀªÁV, zÀæªÀUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 34. gÀ§âgï lÆå¨ï () : zÀæªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä, C¤®UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 35. UÁf£À PÀrØ () : «Ä±ÀætUÀ¼À£ÀÄß PÀ®PÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 36. J¨ÉÆãÉÊmï gÁqï () : ¹ÜgÀ «zÀÄåzÀA±ÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 37. gÀ§âgï ©gÀqÉ () : MAzÀÄ gÀAzsÀæzÀ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ gÀAzsÀæzÀ PÁPïðUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¸ïÌ ºÁUÀÆ mɸïÖ lÆå¨ïUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV ªÀÄÄaÑ £À½PÉ ªÀÄvÀÄÛ D°PÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ.
 13. 13. 38. ¥Áèmï ¨ÁlªÀiïØ ¥Áè¸ïÌ (Flat bottomed flask) : PÉ®ªÀÅ C¤®UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. 39. PÉÆäPÀ¯ï ¥Áè¸ïÌ (Conical flask) : ¸ÁªÀiÁ£Àå GµÀÚvÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ C¤®UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è, ¦®ÖgÉõÀ£ï ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. 40. ©ÃPÀgï (Beaker) : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. PÀgÀV¸À®Ä, ±ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV §¼À¸ÀĪÀgÀÄ.
 14. 14. 41. d¯ÉÆÃvÀìgÀt ¥ÁvÉæ (Over flow jar) : WÀ£ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÁvÀæ PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. 42. ¤Ãj£À vÉÆnÖ (Water tough) : C¤®UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆÃrAiÀÄA ªÀvÀð£É, UÀAmÁ¥ÁvÉæ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ EvÁå¢UÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 43. ªÀÄzsÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À () : gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.
 15. 15. 44. DAiÀĸÁÌAvÀ ¸ÀÆa (Magnetic needle G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÉÆAzÀgÀ°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉ 45. ªÀiÁåUÉßnPï PÀA¥Á¸ï £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìa ( EgÀĪÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÁUÀÆ PÁAwÃAiÀÄ §®gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 46. ¯Á¼ÀPÁgÀzÀ CAiÀĸÁÌAvÀ (Horse shoe magnet «zÀÄåvï PÀgÉUÀAmÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 47. zÀAqÀPÁAvÀ (Bar magnet ºÁUÀÆ PÀÈvÀPÀ PÁAvÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è (¸Àà±Àð«zsÁ£À) G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. «Ä±ÀætzÀ°ègÀĪÀ PÁAwÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 48. PÁå°Ã¥Àgïì (Calipers) : UÉÆüÁPÀÈw, ¹°AqÀgï DPÀÈwUÀ¼À ªÁå¸À PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. Magnetic needle) : GvÀÛgÀ zÀQët ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÉÆAzÀgÀ°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁåUÉßnPï PÀA¥Á¸ï £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìa (Mariners compass) : DAiÀĸÁÌAvÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÁUÀÆ PÁAwÃAiÀÄ §®gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ®Ä Horse shoe magnet) : ¯Á¼ÀzÀ DPÀÈwAiÀÄ°èg «zÀÄåvï PÀgÉUÀAmÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. Bar magnet) : PÁAwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CPÁAwÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀ°è ºÁUÀÆ PÀÈvÀPÀ PÁAvÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è (¸Àà±Àð«zsÁ£À) G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. «Ä±ÀætzÀ°ègÀĪÀ ß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ) : UÉÆüÁPÀÈw, ¹°AqÀgï DPÀÈwUÀ¼À ªÁå¸À PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. ) : GvÀÛgÀ zÀQët ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀt. £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. ¯ÉÆúÀzÀ ÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. : DAiÀĸÁÌAvÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÁUÀÆ PÁAwÃAiÀÄ §®gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ®Ä ) : ¯Á¼ÀzÀ DPÀÈwAiÀÄ°ègÀĪÀ DAiÀĸÁÌAvÀ. ) : PÁAwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CPÁAwÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀ°è ºÁUÀÆ PÀÈvÀPÀ PÁAvÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è (¸Àà±Àð«zsÁ£À) G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. «Ä±ÀætzÀ°ègÀĪÀ ) : UÉÆüÁPÀÈw, ¹°AqÀgï DPÀÈwUÀ¼À ªÁå¸À PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä
 16. 16. 49. ¥Áè¹ÖPï ¸É¯ï ºÉÆîØgï (Plastic cell holder) : «zÀÄåvïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À 50. ªÁºÀPÀ vÀAw ªÉÊgï (Conducting wire) : «zÀÄåvï PÉÆñÀUÀ½AzÀ «zÀÄåvï C£ÀÄß ºÀj¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ. «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 51. vÁªÀÄæzÀ ¥ÉèÃmï (Copper plate) : «zÀÄå¯ÉèÃ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÇî֣À «zÀÄåvï PÉÆñÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 52. fAPï gÁqï ¸ÀvÀÄ (Zinc rod) : «zÀÄå¯ÉèÃ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÇî֣À «zÀÄåvï PÉÆñÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 53. ªÉÇïÁÖ¬ÄPï ¸É°èUÁV UÁf£À eÁgï (UÁf£À eÁr) Glass jar : ªÉÇî֣À «zÀÄåvï PÉÆñÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ eÁr. 54. ¸ÉèöÊqïì () : §jPÀtÂÚUÉ PÁt¸ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ ¸À¸Àå ºÁUÀÆ ¥ÁætÂAiÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À gÀZÀ£É §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä ¸ÀÆPÀëöäzÀ±ÀðPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ÃQë¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ.
 17. 17. 55. ¸ÉèöÊqï ªÉÄÊPÉÆæà PÀªÀgï () : ¸ÉèöÊqï£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀAgÀQë¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À. 56. ¥Énærµï () : ¸À¸Àå CxÀªÁ ¥ÁætÂAiÀÄ CAUÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ EqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 57. C¼ÀvÉ eÁr () : zÀæªÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÁvÀæªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀĪÀgÀÄ. 58. ¥Áè¸ÀÌ¯ï ¸ÀÆvÀæzÀ ¦ZÀPÁj () : zÀæªÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀðvÉÆà ªÀÄÄR MvÀÛqÀ«zÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtªÁVzÉ. EzÀgÀ°è ¤ÃgÀ£Éß¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÁUÀ ¤ÃgÀÄ (zÀæªÀ) J¯Áè gÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¸ÀªÀĪÁV ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àqÀÄvÀÛzÉ. 59. jAiÉÆøÁÖmï :
 18. 18. 60. UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlgï : 61. gÉÆûvÀ zÀ±ÀðPÀ : 62. ¸ÀÆPÀëöä zÀ±ÀðPÀ
 19. 19. 63. ¸ÁÖ¥ï PÁèPï : 64. ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀ ¥ÁvÉæ :

×