Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pengurusan
Pematuhan
(Undang-undang dan Peraturan)
16 dan 17 November 2016
Pendekatan modul Pengurusan Pematuhan ini:
• Membincangkan kedudukan pematuhan sebagai isu
strategik di dalam perniagaan
•...
Hari 1
• Kepentingan Pematuhan dari segi strategi dan
pengurusan
• Pematuhan berkenaan perniagaan sebagai sebuah
entiti ya...
Hari 2
• Pematuhan berkenaan Pencukaian
• Menjadikan Pematuhan sebagai satu kekuatan
strategik perniagaan
• Dialog dengan ...
Kepentingan Pematuhan dari segi
strategi dan pengurusan
Adakah anda berasa bangga jika ini hasil dari
perniagaan anda?
Apakah tindakan anda pada tengah malam bila
tiada pengguna jalanraya yang lain?
Apakah selera anda terhadap risiko tidak mengikut
undang-undang dan peraturan?
Kepercay
aan
Fungsi
dan mutu
Piawaian
Pengalam
an
Kepercayaan (Trust) adalah modal utama perniagaan
Pihak berkuasaPembekal...
Pematuhan mempunyai pelbagai dimensi
Pasukan pengurusan
Proses pengeluaran
Proses pengurusan
rantaian bekalan
Proses pemas...
Kepentingan pematuhan berbeza dengan
perkembangan perniagaan
Entiti Industri
Pematuh
an
Transaksi
3 dimensi pematuhan
3 dimensi pematuhan
Undang-undang
dan obligasi
berkenaan entiti
perniagaan
Undang-undang
berkenaan industri
Undang-undang
...
Implikasi kegagalan pematuhan
Operasi
tergendala
Tindakan undang-undang
dan denda
Reputasi
terjejas
Punca:
Tindakan
Kegaga...
Implikasi kegagalan pematuhan
Lembaga pengarah bertanggungjawab untuk
menentukan nada pematuhan (tone from the top)
Lembaga pengarah bertanggungjawab untuk
menentukan nada pematuhan (tone from the top)
Mengawal kos pematuhan
Meningkatkan ...
Perbincangan 1
Nilaikan tahap pematuhan undang-undang
dan peraturan perniagaan anda
(pilih 1 hingga 10*) dan apakah
3 risi...
Rumusan
• Kepercayaan pelanggan dan lain-lain pihak yang
berkepentingan adalah penting bagi mana-mana
perniagaan
• Pematuh...
Pematuhan berkenaan perniagaan
sebagai sebuah entiti yang tersendiri
Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti
Terhad
Status undang-undang Entiti undang-undang
tersendiri
Entiti undang-undang
ter...
Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti
Terhad
Orang yang
bertanggungjawab
Pengarah Rakankongsi
Pematuhan berkaitan
simpanan...
Entiti perniagaan dan tanggungjawab pematuhan
Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti
Terhad
Penyata kewangan Penyata kewang...
• Perjalanan syarikat adalah di bawah tanggungjawab lembaga
pengarah (S. 131B) dan mempunyai kuasa untuk mengarah dan
meny...
• Walaupun seorang pengarah itu adalah pengarah nominee,
tanggungjawab untuk bertindak di atas kepentingan syarikat
tidak ...
• Pengarah tidak boleh menggunakan maklumat dalaman syarikat
yang diperolehinya untuk kepentingan diri sendiri
• Jika peng...
• Merekodkan minit kesemua mesyuarat lembaga pengarah
• Menyimpan rekod supaya akaun yang memberi gambaran yang benar
dan ...
• Minit mesyuarat, samada mesyuarat lembaga pengarah,
jawatankuasa lembaga pengarah atau mensyuarat agong
adalah satu doku...
Lembaga
Pengarah
Jawatankuasa
Penamaan dan
Saraan
Jawatankuasa
Audit
Cadangan
dan
penggantian
Saraan
Penilaian
prestasi
Pe...
Perjanjia
n
pemegan
g saham
Akta
Syarikat
Memoran
dum dan
artikel
Dimensi pematuhan
Pemegang saham
Lembaga pengarah
Pengur...
Entiti perniagaan dan keperluan pematuhan
Pemegang saham
Lembaga pengarah
Pengurusan
Proses pengeluaran
Proses pengurusan
...
Penurunan kuasa:
• Kuasa yang jelas
• Tanggungjawab yang terperinci
• Akauntabiliti berkenaan kuasa yang
diperturunkan
Ent...
Entiti perniagaan dan keperluan pematuhan
Transaksi Penyedia Pencadang Pelulus
Belian di bawah
RM 200,000
Eksekutif Kanan ...
Peranan di dalam pelaporan
kewangan
Peranan di dalam pelaporan
kewangan
Menilai kawalan
Berbincang dengan juruaudit
Melaks...
Role in performance
assessment
Role in performance
assessment
Set performance targets
Engage experts
Cascade policy into a...
Peranan di dalam
pembelian aset
Role in acquisition of
business
Menilai konflik
Menyediakan kes perniagaan
Mencari punca p...
Lembaga
Pengarah
Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif
Mengendali kumpulan syarikat-syarikat
Syarikat
Pegangan
Anak Syarik...
Rumusan
• Struktur undang-undang sesuatu entiti perniagaan membawa
implikasi pematuhan ke atas orang yang bertanggungjawab...
Pematuhan berkenaan Sumber
Manusia
Undang-undang berkaitan sumber manusia
• Setiap perniagaan bergantung kepada
kualiti orang-orang yang
menggerakkan perniag...
Undang-undang berkaitan sumber manusia
Undang-undang
berkaitan perkerja
Akta Kumpulan Wang
Simpanan Pekerja
Akta Pembangun...
Akta Perkerja
• Memberi perlindungan minima kepada perkerja,
terutama yang bergaji RM 2,000 ke bawah dan
perkerja manual
•...
Pemberhentian Perkerja
• Walaupun kontrak perkerjaan
memperuntukkan majikan boleh
memberhentikan perkerjanya dengan
member...
Akta Keselamatan Perkerja dan Kesihatan
• Mewujudkan rangka kerja perundangan bagi
mempastikan keselamatan, kesihatan dan
...
Lain-lain undang-undang bersabit dengan perkerja
• Arahan Gaji Minima 2016: RM 1,000 di
Semenanjung dan RM 920 di Sabah da...
Kumpulan Wang Simpanan Perkerja
Kumpulan umur 60 tahun ke bawah
Majikan a) Bagi upah bulanan RM5,000
ke bawah - Caruman mi...
Kumpulan Wang Simpanan Perkerja
• Caruman majikan sehingga 19% boleh
mendapat pelepasan dari pengiraan cukai
majikan, ini ...
Skim Pesaraan Persendirian
• Skim Pesaraan Persendirian atau PRS adalah skim pelaburan jangka panjang sukarela bagi
memban...
Pertubuhan Keselamatan Sosial
• Skim Bencana Pekerjaan merangkumi kemalangan
dan penyakit yang berkaitan dengan perkerjaan...
Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)
• HRDF distrukturkan sebagai satu sistem
Levi/Gran yang mana majikan yang membaya...
Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)
Kategori Majikan Kadar Levi
Majikan yang
mempunyai 50 perkerja
Malaysia dan lebih...
Rumusan
• Terdapat pelbagai undang-undang berkenaan perkerja yang
mesti dipatuhi oleh mana-mana perniagaan
• Pendekatan po...
Pematuhan berkenaan industri
yang diceburi
• Semua perniagaan yang menjual produk, memberi
perkhidmatan atau kombinasi di antara kedua-duanya
mempunyai obligasi pema...
Obligasi berkaitan dengan industri
Proses pengeluaran
Proses pengurusan
rantaian bekalan
Proses pemasaran
dan jualan
Prose...
Obligasi dari kontrak
• Obligasi yang berkaitan dengan kontrak bergantung
kepada jenis kontrak yang dipersetujui oleh syar...
Obligasi dari kontrak
• Adalah mustahak bagi syarikat untuk betul-betul
memahami terma dan syarat di dalam kontrak
bagi me...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
• Terdapat dua jenis undang-undang yang
berkaitan dengan pelindungan pengguna,
ya...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Akta Perihal Dagangan 2011
• Bertujuan mempromosi amalan perdagangan
yang baik de...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Perintah Perihal Dagangan
“Halal”, “Ditanggung Halal” dan “Makanan Islam” atau
ma...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Akta Pelindungan Pengguna 1999
• Larangan bagi sesiapa untuk memberi gambaran
pal...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
• Terdapat undang-undang yang spesifik
kepada industri tertentu
• Di samping memp...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Akta Jualan Lansung dan Anti-Skim Piramid
• Mengkehendaki syarikat yang menjalank...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Akta Francais 1998
• Mana-mana francais perlu didaftarkan dahulu
sebelum boleh di...
Perlindungan pengguna oleh undang-undang
Perlindungan harta intelek di Malaysia
• Perbadanan Harta Intelek Malaysia ditubu...
Rumusan
• Kontrak dan undang-undang yang khusus akan memberi
obligasi kepada syarikat untuk menjalankan perniagaannya
supa...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Speak pengurusan pematuhan hari 1 ppt

Télécharger pour lire hors ligne

Konsep pematuhan untuk perniagaan

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Speak pengurusan pematuhan hari 1 ppt

 1. 1. Pengurusan Pematuhan (Undang-undang dan Peraturan) 16 dan 17 November 2016
 2. 2. Pendekatan modul Pengurusan Pematuhan ini: • Membincangkan kedudukan pematuhan sebagai isu strategik di dalam perniagaan • Membincangkan risiko-risiko kegagalan pematuhan dan implikasi kepada perniagaan • Kaedah pengurusan pematuhan yang efektif • Ini bukan modul undang-undang tetapi modul menguruskan pematuhan undang-undang dan lain- lain obligasi • Tidak kesemua undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan dibincangkan di dalam modul ini
 3. 3. Hari 1 • Kepentingan Pematuhan dari segi strategi dan pengurusan • Pematuhan berkenaan perniagaan sebagai sebuah entiti yang tersendiri • Pematuhan berkenaan Sumber Manusia • Pematuhan berkenaan industri yang diceburi
 4. 4. Hari 2 • Pematuhan berkenaan Pencukaian • Menjadikan Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik perniagaan • Dialog dengan Pakar-Pakar
 5. 5. Kepentingan Pematuhan dari segi strategi dan pengurusan
 6. 6. Adakah anda berasa bangga jika ini hasil dari perniagaan anda?
 7. 7. Apakah tindakan anda pada tengah malam bila tiada pengguna jalanraya yang lain?
 8. 8. Apakah selera anda terhadap risiko tidak mengikut undang-undang dan peraturan?
 9. 9. Kepercay aan Fungsi dan mutu Piawaian Pengalam an Kepercayaan (Trust) adalah modal utama perniagaan Pihak berkuasaPembekal Pelanggan
 10. 10. Pematuhan mempunyai pelbagai dimensi Pasukan pengurusan Proses pengeluaran Proses pengurusan rantaian bekalan Proses pemasaran dan jualan Proses pengurusan kewangan Proses pematuhan Proses pengurusan potensi manusia Pengurusan strategi Jika operasi merentasi sempadan, isu pematuhan menjadi lebih kompleks
 11. 11. Kepentingan pematuhan berbeza dengan perkembangan perniagaan
 12. 12. Entiti Industri Pematuh an Transaksi 3 dimensi pematuhan
 13. 13. 3 dimensi pematuhan Undang-undang dan obligasi berkenaan entiti perniagaan Undang-undang berkenaan industri Undang-undang dan obligasi berkenaan transaksi Suruhanjaya Syarikat CIDB Kastam LHDN KWSP Socso HRDF Wang Tak Dituntut Kementerian Kewangan MIDA Kerajaan TempatanJakim Pembekal Rakan niaga Pembiaya
 14. 14. Implikasi kegagalan pematuhan Operasi tergendala Tindakan undang-undang dan denda Reputasi terjejas Punca: Tindakan Kegagalan Kecuaian
 15. 15. Implikasi kegagalan pematuhan
 16. 16. Lembaga pengarah bertanggungjawab untuk menentukan nada pematuhan (tone from the top)
 17. 17. Lembaga pengarah bertanggungjawab untuk menentukan nada pematuhan (tone from the top) Mengawal kos pematuhan Meningkatkan nilai dari pamatuhan
 18. 18. Perbincangan 1 Nilaikan tahap pematuhan undang-undang dan peraturan perniagaan anda (pilih 1 hingga 10*) dan apakah 3 risiko utama yang anda mungkin hadapi jika ini berterusan? * 1 (paling lemah), 10 (semua patuh)
 19. 19. Rumusan • Kepercayaan pelanggan dan lain-lain pihak yang berkepentingan adalah penting bagi mana-mana perniagaan • Pematuhan undang-undang dan peraturan menjadi semakin kompleks bila perniagaan semakin berkembang dan mempunyai operasi di luar negara • Lembaga pengarah bertanggungjawab untuk menetapkan nada pematuhan • Antara cabaran utama perniagaan ialah untuk mengimbang kos pamatuhan dengan manfaat yang didapati
 20. 20. Pematuhan berkenaan perniagaan sebagai sebuah entiti yang tersendiri
 21. 21. Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti Terhad Status undang-undang Entiti undang-undang tersendiri Entiti undang-undang tersendiri Undang-undang terpakai Akta Syarikat Akta Perkongsian Liabiliti Terhad Liabiliti Terhad Terhad, tertakluk kepada undang-undang tort Pemilikan harta Atas nama syarikat Atas nama PLT Sumber kuasa dan peraturan Artikel, Memorandum dan Perjanjian Pemegang Saham Perjanjian Perkongsian Entiti perniagaan dan tanggungjawab pematuhan
 22. 22. Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti Terhad Orang yang bertanggungjawab Pengarah Rakankongsi Pematuhan berkaitan simpanan dan serahsimpan dokumen Setiausaha syarikat Pegawai pematuhan Tanggungan bila berniaga dengan tiada kemampuan membayar Pengarah Rakankongsi Pejabat berdaftar Perlu Perlu Penyata tahunan Retan tahunan setelah mengadakan mesyuarat agong tahunan Pengisytiharan tahunan Penyata kewangan Penyata kewangan yang memberi gambaran benar dan saksama beraudit Penyata kewangan yang memberi gambaran benar dan saksama Entiti perniagaan dan tanggungjawab pematuhan
 23. 23. Entiti perniagaan dan tanggungjawab pematuhan Syarikat Terhad Perkongsian Liabiliti Terhad Penyata kewangan Penyata kewangan yang memberi gambaran benar dan saksama beraudit Penyata kewangan yang memberi gambaran benar dan saksama Pencukaian 19% atas RM 500,000 pertama bagi syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM 2.5 juta, selebihnya dicukai 24% 19% atas RM 500,000 pertama bagi perkongsian yang modalnya tidak melebihi RM 2.5 juta, selebihnya dicukai 24% Kenyataan palsu S 364 S 80
 24. 24. • Perjalanan syarikat adalah di bawah tanggungjawab lembaga pengarah (S. 131B) dan mempunyai kuasa untuk mengarah dan menyelia perjalanan perniagaan tertakluk kepada AS dan M&A • Sentiasa bertindak untuk kebaikan syarikat, sentiasa bertindak dengan usaha yang munasabah, kemahiran dan keperhatian (reasonable care, skill and diligence) (S.132 (1) dan (1A)) • Membuat keputusan perniagaan (Business Judgment) dengan ikhlas dan bertujuan benar, tiada kepentingan diri, mengetahui dengan munasabah dan percaya bahawa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan syarikat (S.132(1B)) • Boleh bergantung kepada maklumat, nasihat, laporan dsb dari pegawai syarikat, orang yang dilantik, pengarah lain atau jawatankuasa pengarah jika dibuat dengan niat yang baik dan telah menilai secara bebas Tanggungjawab Pengarah
 25. 25. • Walaupun seorang pengarah itu adalah pengarah nominee, tanggungjawab untuk bertindak di atas kepentingan syarikat tidak terpadam • Jika M&A membenarkan tanggungjawab pengarah diturunkan kepada mana-mana jawatankuasa, jawatankuasa tersebut boleh bertindak sebagaimana seorang pengarah • Bagi S. 132, pengarah merangkumi Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi, Ketua Pegawai Kewangan atau mana- mana orang yang bertanggungjawab berkenaan operasi dan pengurusan kewangan syarikat • Pengarah adalah seorang yang menduduki kerusi sebagai pengarah, tidak kita nama jawatan tersebut, dan sesiapa yang arahannya dituruti oleh pengarah sesebuah syarikat Tanggungjawab Pengarah
 26. 26. • Pengarah tidak boleh menggunakan maklumat dalaman syarikat yang diperolehinya untuk kepentingan diri sendiri • Jika pengarah mempunyai kepentingan di dalam mana-mana transaksi yang akan dimasuki oleh syarikat, beliau perlu mengisytiharkannya sebelum keputusan dibuat • Perlu mengisytiharkan jumlah pegangan sahamnya di dalam syarikat • Undang-undang tidak membezakan di antara pengarah eksekutif dan yang bukan eksekutif • Pengarah mempunyai tugas fidusiari (fiduciary duties) berdasarkan kepada kedudukannya yang menjalankan amanah bagi pihak pemegang saham Tanggungjawab Pengarah
 27. 27. • Merekodkan minit kesemua mesyuarat lembaga pengarah • Menyimpan rekod supaya akaun yang memberi gambaran yang benar dan saksama berkenaan syarikat boleh disediakan dan senang untuk diaudit • Memanggil mesyuarat agong dan membentangkan akaun beraudit di mesyuarat agong tahunan • Melantik setiausaha syarikat dan juruaudit pertama • Mempastikan dokumen-dokumen berkenaan seperti retan tahunan dan akaun beraudit diserahsimpan dengan Pendaftar Syarikat • Mempastikan syarikat mengikut larangan seperti tidak memberi pinjaman kepada pengarah, melainkan bagi syarikat persendirian yang dikecualikan • Mempastikan dividen hanya dibayar dari keuntungan sahaja Tanggungjawab Pengarah
 28. 28. • Minit mesyuarat, samada mesyuarat lembaga pengarah, jawatankuasa lembaga pengarah atau mensyuarat agong adalah satu dokumen yang penting yang merekodkan cara mana-mana keputusan dibuat • Ianya adalah di antara bukti bahawa lembaga pengarah telah melaksanakan tanggungjawab mereka • Minit seharusnya merekodkan asas keputusan, perkara-perkara utama yang dibincangkan, keputusan dan juga bangkangan, jika ada. • Ianya juga akan dirujuk oleh badan-badan penguatkuasa seperti LHDN, Kastam, SPRM dan lain-lain bagi mempastikan objektif transaksi yang dimasuki oleh syarikat bagu tujuan penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan Tanggungjawab Pengarah
 29. 29. Lembaga Pengarah Jawatankuasa Penamaan dan Saraan Jawatankuasa Audit Cadangan dan penggantian Saraan Penilaian prestasi Pengurusan risiko Kawalan dalaman Pelaporan kewangan dan audit Matlamat, nilai dan selera risiko Strategi dan model perniagaan Penzahiran dan komunikasi Matlamat prestasi dan penilaian Kelakuan dan pematuhan Pembangunan potensi manusia Struktur modal dan polisi dividen Deligasi, polisi dan proses Keberkesanan dipengaruhi oleh ahli-ahli lembaga yang seimbang yang berkebolehan dan jujur di dalam membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang berkualiti terhasil dari proses yang utuh dan disemak secara bebas Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif
 30. 30. Perjanjia n pemegan g saham Akta Syarikat Memoran dum dan artikel Dimensi pematuhan Pemegang saham Lembaga pengarah Pengurusan
 31. 31. Entiti perniagaan dan keperluan pematuhan Pemegang saham Lembaga pengarah Pengurusan Proses pengeluaran Proses pengurusan rantaian bekalan Proses pemasaran dan jualan Proses pengurusan kewangan Membuat Keputusan dan Penurunan Kuasa Pelaksanaan mandat
 32. 32. Penurunan kuasa: • Kuasa yang jelas • Tanggungjawab yang terperinci • Akauntabiliti berkenaan kuasa yang diperturunkan Entiti perniagaan dan keperluan pematuhan
 33. 33. Entiti perniagaan dan keperluan pematuhan Transaksi Penyedia Pencadang Pelulus Belian di bawah RM 200,000 Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Belian dari RM 200,001 hingga RM 500,000 Eksekutif Kanan Ketua Jabatan Ketua Pegawai Eksekutif Belian RM 500,001 ke atas Ketua Jabatan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pengarah Contoh penurunan kuasa
 34. 34. Peranan di dalam pelaporan kewangan Peranan di dalam pelaporan kewangan Menilai kawalan Berbincang dengan juruaudit Melaksanakan polisi Keberkesanan kawalan Menyediakan penyata kewangan Memudahkan audit Tetapkan polisi Semak penyata kewangan Jawatankuasa Audit Pengurusan Menetapkan nada pelaporan kewangan Meluluskan laporan kewanganberdasarkan saranan Jawatankuasa Audit Pembahagian kuasa dan peranan yang jelas di dalam pelaporan kewangan Lembaga Pengarah Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif Pelaporan kewangan
 35. 35. Role in performance assessment Role in performance assessment Set performance targets Engage experts Cascade policy into action plans Meet performance expectations Prepare performance reports Facilitate assessments Set policy Review performance Jawatankuasa penamaan dan saraan Pengurusan Menetapkan polisi saraan Meluluskan saraan berdasarkan saranan Jawatankuasa Penamaan dan Saraan Lembaga Pengarah Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif Penamaan dan Saraan Pembahagian kuasa dan peranan yang jelas di dalam pengurusan saraan
 36. 36. Peranan di dalam pembelian aset Role in acquisition of business Menilai konflik Menyediakan kes perniagaan Mencari punca pembiayaan Mematuhi peraturan Menaksir risiko Memeriksa penzahiran Jawatankuasa Audit Pengurusan Menetapkan polisi berkenaan pembelian aset Meluluskan pembelian aset setelah menghalusi cadangan dari pihak pengurusan Lembaga Pengarah Berdasarkan strategi dan selera risiko Dayamaju kewangan Kes perniagaan dibuktikan Menjalankan ketekunan wajar Menyediakan penzahiran Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif Pembelian aset
 37. 37. Lembaga Pengarah Ke arah Lembaga Pengarah yang efektif Mengendali kumpulan syarikat-syarikat Syarikat Pegangan Anak Syarikat 1 100% Anak Syarikat 2 60% di Indonesia Anak Syarikat 3 51% Syarikat Bersekutu 25% Siapa bertanggungjawab ke atas prestasi dan pematuhan syarikat-syarikat di atas?
 38. 38. Rumusan • Struktur undang-undang sesuatu entiti perniagaan membawa implikasi pematuhan ke atas orang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan mereka • Pengarah mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan syarikat mengukut undang-undang dan lain-lain oblibasi berkenaan • Penurunan kuasa yang efektif adalah di antara salah satu cara untuk mempastikan perjalanan syarikat berada di dalam keadaan yang sihat • Pengurusan kumpulan syarikat-syarikat adalah lebik kompleks bergantung kepada struktuk kumpulan dan rakan-kongsi perniagaan
 39. 39. Pematuhan berkenaan Sumber Manusia
 40. 40. Undang-undang berkaitan sumber manusia • Setiap perniagaan bergantung kepada kualiti orang-orang yang menggerakkan perniagaan • Semakin besar perniagaan, semakin ramai tenaga manusia diperlukan • Terdapat pelbagai undang-undang yang digubal untuk menjaga hak dan kebajikan perkerja • Namun, pematuhan di dalam bidang ini harus dilihat dengan lebih strategik, sabagai cara untuk memperkukuhkan lagi perniagaan dan mengekalkan perkerja yang mahir dan berpotensi
 41. 41. Undang-undang berkaitan sumber manusia Undang-undang berkaitan perkerja Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Akta Pembangunan Sumber Manusia Akta Pertubuhan Keselamatan Sosial
 42. 42. Akta Perkerja • Memberi perlindungan minima kepada perkerja, terutama yang bergaji RM 2,000 ke bawah dan perkerja manual • Mengkehendaki kontrak perkerjaan secara bertulis • Notis penamatan perkerjaan • Pembayaran gaji tidak melebihi hari ke tujuh setiap bulan • Cuti bersalin bergaji selama 60 hari kepada perkerja perempuan • Jumlah jam berkerja dan tempoh berkerja setiap hari • Bayaran lebih masa • Cuti mingguan, cuti sakit dan cuti tahunan • Pemberhentian perkerja dan manfaat pemberhentian
 43. 43. Pemberhentian Perkerja • Walaupun kontrak perkerjaan memperuntukkan majikan boleh memberhentikan perkerjanya dengan memberikan notis, pemberhentian itu mestilah berdasarkan kepada alasan atau sebab yang adil • Perkerja boleh membuat aduan di dalam masa 60 hari kepada Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perushaan supaya diambil semula • Sekira rundingan damai gagal mencapai persetujuan, kes ini akan dirujuk kepada Menteri untuk ketetapan samada dirujuk kepada Mahkamah Perindustrian
 44. 44. Akta Keselamatan Perkerja dan Kesihatan • Mewujudkan rangka kerja perundangan bagi mempastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan perkerja dan melindungi mereka dari risiko berkenaan keselamatan dan kesihatan berkaitan aktiviti mereka di tempat kerja • Tanggungjawab majikan termasuk mempastikan logi dan sistem adalah selamat dan tidak memberi risiko kesihatan, memberi maklumat, arahan, melatih dan membuat penyeliaan bagi mempastikan keselamatan dan kesihatan perkerja • Majikan dikehendaki mewujudkan polisi berkenaan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan ini hendaklah sentiasa disesuaikan dengan amalan terbaik di peringkat dunia
 45. 45. Lain-lain undang-undang bersabit dengan perkerja • Arahan Gaji Minima 2016: RM 1,000 di Semenanjung dan RM 920 di Sabah dan Sarawak • Gaji minima adalah gaji asas, tidak termasuk elaun dan lain-lain bayaran • Akta Umur Persaraan Minima 2012: Umur pesaraan minima bagi sektor awam dan swasta adalah 60 • Perkerja boleh bersara awal jika dibenarkan di bawah kontrak dengan majikan
 46. 46. Kumpulan Wang Simpanan Perkerja Kumpulan umur 60 tahun ke bawah Majikan a) Bagi upah bulanan RM5,000 ke bawah - Caruman minima 13% dari upah bulanan perkerja b) Bagi upah yang melebihi RM5,000 sebulan - Caruman minima 12% dari upah bulanan perkerja Perkerja Caruman minima 11% dari upah bulanan perkerja @ Kumpulan umur 60 tahun ke 75 tahun ke bawah Majikan a) Bagi upah bulanan RM5,000 ke bawah - Caruman minima 6.5% dari upah bulanan perkerja b) Bagi upah yang melebihi RM5,000 sebulan - Caruman minima 6% dari upah bulanan perkerja Pekerja Caruman minima 5.5% dari upah bulanan perkerja @ @ Pengurangan caruman statutori bagi perkerja dari 11% ke 8% adalah bagi perkerja di bawah 60 tahun manakala pengurangan caruman statutori dari 5.5% ke 4% adalah bagi perkerja berumur atas 60 tahun, berkuatkuasa dari bulan Mac 2016 sehingga Disember 2017
 47. 47. Kumpulan Wang Simpanan Perkerja • Caruman majikan sehingga 19% boleh mendapat pelepasan dari pengiraan cukai majikan, ini boleh digunakan sebagai salah satu insentif kepada perkerja • Caruman statutori syarikat atau perniagaan yang tertunggak akan menjadi tanggungan bersama dan berasingan (joint and several liability) pengarah (S.46 Akta KWSP), ini termasuk dividen dan faedah yang berkenaan • KWSP boleh menghalang pengarah dari meninggalkan Malaysia sekiranya ada tunggakan
 48. 48. Skim Pesaraan Persendirian • Skim Pesaraan Persendirian atau PRS adalah skim pelaburan jangka panjang sukarela bagi membantu individu-individu untuk menggumpul dana persaraan • Tabungan ini hanya dapat dikeluarkan bila mencapai umur persaraan, jika tidak cukai akan dikenakan • Pelaburan individu berjumlah RM 3,000 layak mendapat pelepasan cukai
 49. 49. Pertubuhan Keselamatan Sosial • Skim Bencana Pekerjaan merangkumi kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan perkerjaan manakala Skim Keilatan pula merangkumi segala keilatan tanpa mengira berkaitan dengan perkerjaan • Semua pekerja yang belum mencapai umur 60 tahun perlu dicarumkan di bawah jenis pertama kecuali bagi pekerja yang telah mencapai umur 55 tahun dan tiada caruman telah kena dibayar sebelum mencapai 55 tahun. (Pindaan Akta Berkuatkuasa 1 Januari 2013) • Kadar caruman di bawah jenis ini adalah terdiri daripada 1.75% syer majikan dan 0.5% syer pekerja daripada gaji bulanan pekerja • Seorang perkerja yang mencarum diwajibkan terus mencarum walaupun gajinya sudah melebihi RM4,000 tetapi caruman dihadkan berasaskan kepada gaji RM4,000
 50. 50. Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) • HRDF distrukturkan sebagai satu sistem Levi/Gran yang mana majikan yang membayar levi layak mendapat gran untuk latihan perkerja mereka • Majikan di dalam industri pembuatan dan perkhidmatan yang tertentu diwajibkan mendaftar dan menyumbang kepada tabung ini (Rujuk Lampiran 1) • Majikan kemudiannya akan memohon gran untuk membayar “kos yang dibenarkan” apabila menghantar perkerja mereka manjalani latihan di tempat kerja, yang dianjurkan oleh pihak ketiga dan juga di luar negara • Pengarah juga mempunyai tanggungan bersama dan berasingan ke atas levi yang tertunggak
 51. 51. Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) Kategori Majikan Kadar Levi Majikan yang mempunyai 50 perkerja Malaysia dan lebih 1% dari gaji bulanan perkerja Majikan yang mempunyai 10 hingga 49 perkerja Malaysia dan mempunyai modal berbayar sebanyak RM 2.5 juta ke atas 1% dari gaji bulanan perkerja Majikan yang mempunyai 10 hingga 49 perkerja Malaysia dan mempunyai modal berbayar kurang dari RM 2.5 juta boleh mendaftar secara pilihan 0.5% dari gaji bulanan perkerja
 52. 52. Rumusan • Terdapat pelbagai undang-undang berkenaan perkerja yang mesti dipatuhi oleh mana-mana perniagaan • Pendekatan positif perlu dicari bagi membolehkan kos yang berkaitan meningkatkan produktiviti, keceriaan perkerja dan keupayaan perniagaan • Banyak undang-undang yang mangakibatkan pengarah menanggung obligasi untuk membayar mana-mana caruman atau levi yang tertunggak • Kegagalan untuk memenuhi kehendak undang-undang berkaitan dengan perkerja juga boleh menjejaskan imej dan jenama syarikat
 53. 53. Pematuhan berkenaan industri yang diceburi
 54. 54. • Semua perniagaan yang menjual produk, memberi perkhidmatan atau kombinasi di antara kedua-duanya mempunyai obligasi pematuhan dari dua sumber • Yang pertama ialah obligasi kontraktual di antara syarikat dan pelanggan atau pun pembekal • Kedua ialah obligasi perundangan yang berkaitan dengan proses, industri atau barangan/perkhidmatan yang diberikan • Memahami kedua-dua obligasi ini adalah penting untuk mempastikan pematuhan dan menghindarkan masalah operasi dan perundangan Obligasi pematuhan dari operasi
 55. 55. Obligasi berkaitan dengan industri Proses pengeluaran Proses pengurusan rantaian bekalan Proses pemasaran dan jualan Proses pengurusan kewangan Institusi Kewang an Pelangg an Pembek al Agensi kawalsel ia Kontrak pinjaman Kontrak jualanKontrak bekalan Undang-undang dan peraturan Piawaian pengeluaran Piawaian perkhidmatan
 56. 56. Obligasi dari kontrak • Obligasi yang berkaitan dengan kontrak bergantung kepada jenis kontrak yang dipersetujui oleh syarikat dan terma-terma spesifik yang ada di dalam kontrak-kontrak tersebut • Secara amnya, syarikat mempunyai kontrak dengan pembeli dan penjual kerana transaksi-transaksi perniagaan adalah merupakan kontrak • Ada kontrak yang tempoh obligasinya pendek (menjual ais krim yang dimakan dengan selamat) dan ada kontrak yang obligasinya berpanjangan (menjual kereta dan rumah) • Bagi kontrak yang tempoh obligasinya panjang, syarikat mungkin terdedah kepada tuntutan dari pelanggan sekirangnya terdapat kerosakan atau masalah mutu di dalam barangan yang dijual • Bagi kontrak perkhidmatan pula, pembeli boleh menuntuk gantirugi sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak seperti yang dijanjikan
 57. 57. Obligasi dari kontrak • Adalah mustahak bagi syarikat untuk betul-betul memahami terma dan syarat di dalam kontrak bagi mempastikan ia berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dan melindungi kepentingannya sendiri • Mendapatkan nasihat perundangan dari professional yang pakar di dalam bidang yang dikontrakkan adalah satu langkah yang mustahak, terutamanya bila melibatkan jumlah kontrak yang besar • Langkah-langkah susulan seperti mempastikan kualiti produk dan memperbaharui proses perkhidmatan adalah di antara perkara yang perlu bagi mempastikan tiada pelanggaran kontrak • Pendedahan bi bawah undang-undang torts juga perlu diambilkira bila berkenaan
 58. 58. Perlindungan pengguna oleh undang-undang • Terdapat dua jenis undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan pengguna, yang spesifik kepada industri tertentu dan bersifat lebih am • Di antara undang-undang yang bersifat am adalah Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Pelindungan Pengguna 1999
 59. 59. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Akta Perihal Dagangan 2011 • Bertujuan mempromosi amalan perdagangan yang baik dengan melarang deskripsi perdagangan yang tidak betul, kenyataan, perbuatan dan yang tidak betul dan mengelirukan berkaitan dengan pembekalan barangan dan perkhidmatan • Deskripsi perdagangan meliputi jenis, kuantiti, cara pembuatan, kandungan, piawaian, teknologi, ujian, sejarah dsb satu-satu barangan atau sebahagian darinya • Syarikat yang melakukan perbuatan ini boleh di denda (RM500,000-RM1,000,000)
 60. 60. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Perintah Perihal Dagangan “Halal”, “Ditanggung Halal” dan “Makanan Islam” atau mana-mana bahasa yang membawa maksud sedemikian, mesti mengikut Hukum Syarak: kandungan, proses dan tidak bersentuh atau berdekatan dengan apa-apa yang tidak memenuhinya • Hanya boleh dikeluarkan oleh Jakim atau majlis agama negeri-negeri • Sila rujuk Perintah yang dilampirkan
 61. 61. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Akta Pelindungan Pengguna 1999 • Larangan bagi sesiapa untuk memberi gambaran palsu dan mengelirukan (false and misleading) berkaitan dengan: • Barangan atau perkhidmatan • Hartanah • Harga • Larangan iklan yang mengelirukan termasuk bila diketahui tidak mampu untuk memenuhi apa yang diiklankan • Menjamin tahap keselamatan barangan • Kesalahan boleh didenda atau dipenjarakan
 62. 62. Perlindungan pengguna oleh undang-undang • Terdapat undang-undang yang spesifik kepada industri tertentu • Di samping memperjelaskan cara kawalselia dan prinsip yang dikehendaki, mereka juga memberi perlindungan kepada para pengguna • Di antara undang-undang yang spesifik adalah Akta Jualan Lansung dan Skim Anti- Piramid 1993 dan Akta Francais 1998
 63. 63. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Akta Jualan Lansung dan Anti-Skim Piramid • Mengkehendaki syarikat yang menjalankan perniagaan jualan lansung mempunyai lesen (Denda: 1 hingga 2 juta ringgit) • Tidak membenarkan Skim Piramid • Akta ini juga mengawalselia: • Jualan dari pintu ke pintu • Jualan melalui pos • Jualan melalui transaksi elektronik
 64. 64. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Akta Francais 1998 • Mana-mana francais perlu didaftarkan dahulu sebelum boleh dijual kepada mana-mana pihak (Denda: RM 250 ribu hingga RM 500 ribu) • Antara perkara yang perlu semasa pendaftara ialah dokumen penzahiran, dokumen operasi dan manual latihan • Akta ini juga menetapkan perkara-perkara yang perlu ada di dalam perjanjian francais
 65. 65. Perlindungan pengguna oleh undang-undang Perlindungan harta intelek di Malaysia • Perbadanan Harta Intelek Malaysia ditubuhkan sebagai agansi yang menguruskan perkara- perkara berkenaan harta intelek seperti pendaftaran dan penguatkuasaan • Antara undang-undang yang dikawalselia adalah: • Akta Tanda Perdagangan • Akta Paten • Akta Hak Cipta • Akta Reka Bentuk Industri
 66. 66. Rumusan • Kontrak dan undang-undang yang khusus akan memberi obligasi kepada syarikat untuk menjalankan perniagaannya supaya tiada tindakan undang-undang diambil ke atasnya • Obligasi-obligasi tersebut bukan sahaja berkenaan cara jualan tetapi merangkumi juga, antara lain, proses pembuata, kualiti dan harga • Kegagalan memenuhi obligasi-obligasi tersebut akan menjejaskan operasi dan jenama yang mempunyai kesan jangka panjang • Adalah penting untuk memahami kehendak undang-undang apabila memasuki satu bidang perniagaan yang baru

Konsep pematuhan untuk perniagaan

Vues

Nombre de vues

115

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

4

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×