Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pengurusan
Pematuhan
(Undang-undang dan Peraturan)
16 dan 17 November 2016
Pendekatan modul Pengurusan Pematuhan ini:
• Membincangkan kedudukan pematuhan sebagai isu
strategik di dalam perniagaan
•...
Hari 2
• Pematuhan berkenaan Pencukaian
• Menjadikan Pematuhan sebagai satu kekuatan
strategik perniagaan
• Dialog dengan ...
Pematuhan berkenaan pencukaian
Pencukaian adalah teman setia perniagaan!
Cukai pendapatan Cukai barangan
dan perkhidmatan
Cukai Keuntungan
Harta Tanah
Ba...
Cukai pendapatan bagi syarikat
• Skop cukai: Kesemua pendapatan yang terbit atau
terakru di Malaysia (kecuali pengangkutan...
Pengiraan cukai pendapatan syarikat (dipermudahkan)
Pendapatan
perniagaan 1
Tolak
Perbelanjaan yang
dibenarkan
Pendapatan ...
• Perbelanjaan yang dibenarkan ditolak dari pendapatan
ialah yang dikenakan (incurred) keseluruhan dan
semata-mata untuk d...
• Kebanyakan perbelanjaan modal seperti bangunan,
mesen dan jentera untuk perniagaan diberikan Elaun
Modal.
• Bagi banguna...
• Pemindahan harga (transfer pricing) adalah amalan
yang mana kos dipindahkan dari satu entiti ke satu entiti
lain di dala...
Cukai pendapatan bagi syarikat
Anggaran dan pembayaran cukai
1/12
Anggaran
cukai
15/2 15/1
Bayaran cukai bulanan
31/12
Bay...
• Audit cukai adalah satu pemeriksaan untuk mempastikan pengiraan
cukai di bawah sistem taksir sendiri adalah tepat dan me...
• Cukai Pegangan ialah satu amaun yang dipegang oleh
pembayar terhadap pendapatan yang diterima oleh penerima
bukan pemast...
• Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat
cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis da...
• Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang
dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah (rumah
pa...
• Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)
dikenakan ke atas:
• bekalan barangan dan perkhidmatan yang
tertakluk kepada cukai...
Output:Input:
Cukai Barangan dan Perkhidmatan
Perniagaan
Tuntut
cukai input
GST ke atas input:
Cukai input
GST ke atas out...
• Inbois cukai hendaklah dikeluarkan oleh kesemua
pembekal berdaftar bila membekalkan barangan atau
perkhidmatan bercukai ...
• Jenis bekalan:
• Bekalan standard
• Bekalan kadar sifar
• Bekalan dikecualikan
• Bekalan di luar skop
Cukai Barangan dan...
Cukai Barangan dan Perkhidmatan
• Bagi menuntut cukai imput, penuntut mestilah:
• Orang yang dikenakan cukai
• Mempunyai inbois cukai yang sah
• Inbois di...
Pentingnya pengurusan cukai yang efektif
LHDN JKDR SSM
Penyata kewangan
dan maklumat lain
Bertukar-tukar maklumat
Rumusan
• Cukai, samada cukai lansung atau tidak lansung, adalah perkara
yang mesti diuruskan oleh sesebuah perniagaan ker...
Menjadikan Pematuhan sebagai
satu kekuatan strategik perniagaan
• Pematuhan undang-undang, peraturan dan
obligasi-obligasi lain adalah satu perkara yang
akan dihadapi oleh mana-mana pern...
Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik
Kenalpasti
undang-undang,
peraturan dan
obligasi
Petakan kesan
dari keperluan
ke...
• Perkara utama yang perlu dilakukan ialah dengan
mengenalpasti undang-undang, peraturan dan obligasi
berdasarkan struktur...
• Kesan keperluan pematuhan perlu dipetakan
kepada elemen pengurusan seperti strategi,
operasi, kewangan dan sumber manusi...
• Pihak pengarah bertanggungjawab menetapkan
nada yang positif berkenaan pematuhan
• Ini termasuk menetapkan pencapaian ya...
• Juara bagi setiap elemen hendaklah dikenalpasti
dan mereka mestilah mempunyai senioriti dan
kemampuan yang membolehkan m...
• Tahap kemajuan pelaksanaan dan tahap pematuhan
hendaklah dilaporkan di dalam mesyuarat pengurusan
serta mesyuarat lembag...
Rumusan
• Pematuhan hendaklah diterajui oleh pengarah yang
menetapkan nada yang betul
• Proses pematuhan hendaklah dilaksa...
Dialog dengan pakar-pakar
berkenaan pencukaian dan
pematuhan syarikat
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Speak pengurusan pematuhan hari 2 ppt

Télécharger pour lire hors ligne

Pematuhan untuk perniagaan

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Speak pengurusan pematuhan hari 2 ppt

 1. 1. Pengurusan Pematuhan (Undang-undang dan Peraturan) 16 dan 17 November 2016
 2. 2. Pendekatan modul Pengurusan Pematuhan ini: • Membincangkan kedudukan pematuhan sebagai isu strategik di dalam perniagaan • Membincangkan risiko-risiko kegagalan pematuhan dan implikasi kepada perniagaan • Kaedah pengurusan pematuhan yang efektif • Ini bukan modul undang-undang tetapi modul menguruskan pematuhan undang-undang dan lain- lain obligasi • Tidak kesemua undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan dibincangkan di dalam modul ini
 3. 3. Hari 2 • Pematuhan berkenaan Pencukaian • Menjadikan Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik perniagaan • Dialog dengan Pakar-Pakar
 4. 4. Pematuhan berkenaan pencukaian
 5. 5. Pencukaian adalah teman setia perniagaan! Cukai pendapatan Cukai barangan dan perkhidmatan Cukai Keuntungan Harta Tanah Bayaran kepada kerajaan tempatan Duti setem Tidak ada logik di dalam undang-undang cukai
 6. 6. Cukai pendapatan bagi syarikat • Skop cukai: Kesemua pendapatan yang terbit atau terakru di Malaysia (kecuali pengangkutan laut, udara, unsuran dan perbankan) • Kaedah taksiran: Taksiran tahun semasa, secara kasar mengikut tahun kewangan syarikat. Jika ada perubahan tahun kewangan, tempoh asas yang baru perlu dikenal pasti • Malaysia mengamalkan kaedah taksiran sendiri (self-assessment) yang mana pembayar cukai membuat taksiran cukai dan membayar cukai. LHDN akan mengadakan audit dan jika ada salah lapor, penalti akan dikenakan • Di samping undang-undang cukai, LHDN mengeluarkan Ketetapan Umum sebagai panduan kepada pembayar cukai, Ketetapan Terdahulu boleh dipohon oleh pembayar cukai
 7. 7. Pengiraan cukai pendapatan syarikat (dipermudahkan) Pendapatan perniagaan 1 Tolak Perbelanjaan yang dibenarkan Pendapatan terlaras Tolak Elaun modal Pendapatan berkanun 1 Pendapatan berkanun agregat Pendapatan perniagaan 2 Tolak Perbelanjaan yang dibenarkan Pendapatan terlaras Tolak Elaun modal Pendapatan berkanun 2Tolak Kerugian tahun semasa Tolak: Rugi tahun terdahulu Jumlah pendapatan Tolak: Rugi tahun terdahulu Jumlah pendapatan X kadar cukai = cukai kena bayar
 8. 8. • Perbelanjaan yang dibenarkan ditolak dari pendapatan ialah yang dikenakan (incurred) keseluruhan dan semata-mata untuk di dalam menjanakan pendapatan • Tidak perbelanjaan modal, tidak perbelanjaan persendirian dan tidak pula perbelanjaan yang tidak dibenarkan • Setiap perbelanjaan hendaklah disokong dengan dokumen yang sempurna dan ditolak dari pendapatan dengan mengambilkira ketetapan umum LHDN • Rekod yang berkaitan hendaklah disimpan dengan baik selama 7 tahun dari tarikh akhir tahun pendapatan yang berkaitan atau dari tarikh penyata dikemukakan • Macamana rekod anda disimpan sekarang? Cukai pendapatan bagi syarikat
 9. 9. • Kebanyakan perbelanjaan modal seperti bangunan, mesen dan jentera untuk perniagaan diberikan Elaun Modal. • Bagi bangunan, hanya Bagunan Industri diberikan elaun. Ini merangkumi kos pembinaan atau kos belian. Ianya terhad bagi bangunan untuk pengilangan, jeti, pelombongan, penjanaan elektrik, hospital, institusi pendidikan, hotel • Elaun permulaan adalah 10% dan kadar tahunan adalah 3% • Bahagian bagunan yang tidak digunakan untuk tujuan di atas tidak diberikan elaun modal • Bagi mesen dan jentera pula, secara amnya mendapat elaun permulaan sebanyak 20% manakala elaun tahunan bergantung kepada jenis mesen dan jentera Cukai pendapatan bagi syarikat
 10. 10. • Pemindahan harga (transfer pricing) adalah amalan yang mana kos dipindahkan dari satu entiti ke satu entiti lain di dalam kumpulan syarikat yang dikawal dengan tidak mengikut harga pasaran • LHDN boleh membuat pelarasan berkenaan perkara ini • Oleh itu adalah perlu bagi mana-mana transaksi di dalam kumpulan syarikat yang sama memenuhi prinsip perniagaan yang boleh dipertahankan • Syarikat yang mengamalkan pengurusan tertumpu dan mengagihkan kos-kos tersebut kepada anak-anak syarikat yang lain juga mempunyai risiko yang mana kos-kos tersebut diselaraskan semula • Bagi pendahuluan kepada pengarah dari dalaman syarikat tanpa apa-apa kos, syarikat akan terdedah kepada pelarasan dari LHDN Cukai pendapatan bagi syarikat
 11. 11. Cukai pendapatan bagi syarikat Anggaran dan pembayaran cukai 1/12 Anggaran cukai 15/2 15/1 Bayaran cukai bulanan 31/12 Bayaran akhir Akhir tahun asas Mula tahun asas 1/1 Bayaran pertama 30/6 30/9 Semakan anggaran Semakan anggaran Gagal menghantar anggaran: Denda RM 200 - RM 20,000 dan penalti 10% cukai akhir Jika cukai sebenar melebihi anggaran sebanyak 30%: Penalti 10% Borang retan perlu dihantar ke LHDN dalam masa 7 bulan selepas tahun perakaunan berakhir bersekali dengan cukai akhir
 12. 12. • Audit cukai adalah satu pemeriksaan untuk mempastikan pengiraan cukai di bawah sistem taksir sendiri adalah tepat dan memenuhi kehendak undang-undang cukai • Ada dua jenis audit, audit meja dan audit lapangan. Pembayar cukai dipilih berdasarkan kriteria risiko dan data-data yang ada di LHDN • Syarikat diberikan masa 14 hari untuk bersedia dan merangkumi retan cukai 1 ke 3 tahun • LHDN akan membuat pelarasan cukai dan mengenakan penalti jika syarikat tidak dapat meyakinkan mereka dengan ketepatan retan cukai • Jika LHDN berpendapat pembayar cukai telah melarikan cukai dengan sengaja, penyiasatan cukai akan dijalankan • Penyiasatan cukai bukan sahaja boleh mengakibatkan denda yang berat (3 kali cukai kena bayar) tetapi akan mengakibatkan operasi syarikat tergendala kerana dokumen penting mungkin dirampas oleh LHDN • Seksyen 75A Akta Cukai Pendapatan menyatakan pengarah mempunyai tanggungan bersama dan berasingan jika ada cukai yang tertunggak oleh syarikat Cukai pendapatan bagi syarikat
 13. 13. • Cukai Pegangan ialah satu amaun yang dipegang oleh pembayar terhadap pendapatan yang diterima oleh penerima bukan pemastautin (individu/badan selain individu) dan dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia • Pembayar cukai hendaklah memotong cukai pegangan dengan kadar tertentu daripada bayaran itu dan (sama ada atau tiada cukai dipotong ) membayar cukai itu kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dalam tempoh satu bulan selepas bayaran itu dibayar atau dikreditkan kepada penerima Tidak Bermastautin • Di mana pembayar gagal membayar cukai pegangan atau lewat membayar cukai pegangan (tidak di dalam tempoh satu bulan selepas tarikh dibayar/dikreditkan bayaran kepada penerima tidak bermastautin) beliau akan dikenakan kenaikan cukai pegangan bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada jumlah cukai pegangan yang masih belum dibayar • Kadar cukai pegangan, antaranya, bayaran kontrak (10%, 3%), faedah 15%, royalti (10%), Seniman kembara (15%) Cukai Pegangan
 14. 14. • Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan • Ada dua kaedah duti ditentukan: Ad Valorem dan duti tetap • Duti Ad Valorem dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan • Duti ad valorem (mengikut nilai) boleh dikenakan ke atas surat cara pemindahan, surat cara yang mewujudkan kepentingan ke atas harta, surat cara yang menjamin bayaran dan bayaran balik wang, surat cara pasaran modal yang tertentu • Duti Tetap dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara seperti surat cara perundangan, perniagaan, perdagangan atau pasaran modal contohnya Surat Kuasa Wakil, Perkara-perkara Persatuan bagi Syarikat, Nota Janji Hutang, Polisi Insurans dan sebagainya; dan • surat cara pendua atau subsidiari atau kolateral dengan syarat ia dapat ditunjukkan bahawa surat cara asal atau utama atau prinsipal telah disetemkan dengan sempurna Duti Setem
 15. 15. • Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah (rumah pangsa, rumah, kondominium, pangsapuri, ladang, tanah kosong dan lain-lain) termasuk keuntungan daripada pelupusan syer dalam Syarikat Harta Tanah (SHT) • SHT adalah suatu syarikat terkawal yang mana Nilai Tertentu (NT) tidak kurang daripada 75% daripada Jumlah Aset Ketara (JAK) • NT adalah: Nilai pasaran harta tanah; atau Harga perolehan syer dalam SHT; atau Nilai pasaran harta tanah dan harga perolehan syer dalam SHT • Kadar CKHT adalah: Cukai Keuntungan Harta Tanah TEMPOH PELUPUSAN SYARIKAT (%) INDIVIDU /PEMASTAUTIN TETAP (%) Dalam tempoh 2 tahun 30 30 Dalam tahun ketiga 20 20 Dalam tahun keempat 15 15
 16. 16. • Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) dikenakan ke atas: • bekalan barangan dan perkhidmatan yang tertakluk kepada cukai • dibekalkan oleh orang yang kena cukai • di dalam menjalankan perniagaan • di Malaysia • Ianya juga dikenakan ke atas barangan yang diimpot ke Malaysia; dan • Perkhidmatan yang diimpot ke Malaysia secara “reverse charge” Cukai Barangan dan Perkhidmatan
 17. 17. Output:Input: Cukai Barangan dan Perkhidmatan Perniagaan Tuntut cukai input GST ke atas input: Cukai input GST ke atas output: Cukai output Barangan Perkhidmatan Barangan Perkhidmatan
 18. 18. • Inbois cukai hendaklah dikeluarkan oleh kesemua pembekal berdaftar bila membekalkan barangan atau perkhidmatan bercukai di Malaysia • Inbois cukai boleh dikeluarkan di dalam bentuk kertas atau elektronik • Ianya hendaklah dikeluarkan di dalam tempoh 21 hari dari tarikh barangan atau perkhidmatan dibekalkan • Retan GST hendaklah dikemukakan kepada JKDM sebulan selepas berakhirnya tempoh cukai (taxable period) • Bagi perniagaan yang jualannya tidak melebihi RM 5 juta setahun, tempoh cukainya adalah 3 bulan manakala bagi perniagaan yang jualannya melebihi RM 5 juta setahun, sebulan • Bayaran cukai (output tolak input) hendaklah dibuat di dalam tempoh sebulan selepas berakhirnya tempoh cukai Cukai Barangan dan Perkhidmatan
 19. 19. • Jenis bekalan: • Bekalan standard • Bekalan kadar sifar • Bekalan dikecualikan • Bekalan di luar skop Cukai Barangan dan Perkhidmatan Bekalan tercukai (input boleh dituntut) Tiada GST Tiada GST Bekalan tercukai (input boleh dituntut) (input tidak boleh dituntut)
 20. 20. Cukai Barangan dan Perkhidmatan
 21. 21. • Bagi menuntut cukai imput, penuntut mestilah: • Orang yang dikenakan cukai • Mempunyai inbois cukai yang sah • Inbois dikeluarkan di atas nama penuntut • Barangan atau perkhidmatan yang dibeli tidak mengandungi cukai input yang dihadkan • Barangan dan perkhidmatan yang dibeli untuk tujuan membekalkan bekalan bercukai • Cukai input yang dihadkan: • motokar penumpang termasuk sewa kereta • manfaat keluarga • yuran kelab • insuran perubatan dan kemalangan peribadi • kos perubatan • kos keraian untuk ahli keluarga dan bakal pelanggan Cukai Barangan dan Perkhidmatan
 22. 22. Pentingnya pengurusan cukai yang efektif LHDN JKDR SSM Penyata kewangan dan maklumat lain Bertukar-tukar maklumat
 23. 23. Rumusan • Cukai, samada cukai lansung atau tidak lansung, adalah perkara yang mesti diuruskan oleh sesebuah perniagaan kerana kegagalan pematuhan akan membawa implikasi yang besar • Kunci kepada pematuhan cukai adalah dengan memahami tanggungjawab, mempastikan tanggungjawab tersebut diambilkira di dalam proses perniagaan dan tahap pematuhan dinilai dari masa ke semasa • Jika kakitangan syarikat tidak mempunyai kemahiran untuk mempastikan peraturan cukai dipatuhi, pakar dari luar boleh diambil untuk membantu • Satu senarai semak pematuhan yang dilaporkan ke mesyuarat pengurusan dan lembaga pengarah secara berkala boleh membantu
 24. 24. Menjadikan Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik perniagaan
 25. 25. • Pematuhan undang-undang, peraturan dan obligasi-obligasi lain adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh mana-mana perniagaan • Secara am, undang-undang dan peraturan mempunyai matlamat yang baik, secara lansung atau yang lebih am seperti pembangunan negara • Seperti yang dibincangkan pada awal sesi ini, pematuhan akan meningkatkan kos, tetapi kos kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan mungkin lebih tinggi • Oleh itu, jika lembaga pengarah syarikat memfokuskan kepada kebaikan dan manfaat yang dibawa oleh pematuhan, pematuhan boleh menjadi satu ciri kekuatan strategik syarikat Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik
 26. 26. Pematuhan sebagai satu kekuatan strategik Kenalpasti undang-undang, peraturan dan obligasi Petakan kesan dari keperluan kepatuhan kepada strategi, operasi dan kewangan Tetapkan pencapaian (outcome) yang dikehendaki Laksanakan langkah-langkah pematuhan dengan mengenalpasti pegawai yang bertanggungjawa b Laporan pematuhan hendaklah dibentang dan dibincang di mesyuarat pengurusan dan lembaga pengarah
 27. 27. • Perkara utama yang perlu dilakukan ialah dengan mengenalpasti undang-undang, peraturan dan obligasi berdasarkan struktur syarikat, industri yang diceburi dan transaksi yang biasa dimasuki oleh syarikat • Selain dari sumber dalaman, pakar dari luar boleh diambil untuk membantu proses ini, terutama bila sumber dalaman tidak mempunyai kepakaran dan pengalaman • Pemerhatian boleh juga dibuat ke atas syarikat- syarikat yang unggul di dalam industri, dengan mengambil maklum tidak semua yang mereka amalkan bersesuaian dengan situasi syarikat kita • Kedudukan keperluan pematuhan hendaklah dikaji semula setiap tahun atau bila ada perubahan undang- undang yang berkenaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan Kenalpasti undang-undang, peraturan dan obligasi
 28. 28. • Kesan keperluan pematuhan perlu dipetakan kepada elemen pengurusan seperti strategi, operasi, kewangan dan sumber manusia • Seperti yang dibincangkan sebelum ini, disamping mengenalpasti cabaran dan kos pematuhan, peluang untuk syarikat mengukuhkan kedudukannya di dalam industri perlu dikenalpasti juga • Satu perkata yang sering terlepas pandang oleh syarikat ialah penilaian samada tenaga manusia yang ada mampu untuk menangani perkara- perkara baru yang perlu dengan keperluan pematuhan yang baru Cukai Barangan dan Perkhidmatan Petakan kesan dari keperluan kepatuhan kepada strategi, operasi dan kewangan
 29. 29. • Pihak pengarah bertanggungjawab menetapkan nada yang positif berkenaan pematuhan • Ini termasuk menetapkan pencapaian yang diingini bagi setiap elemen pengurusan, contoh: dengan tahap pematuhan proses, pengiktirafan antarabangsa seperti ISO boleh dicapai atau pematuhan dicapai dengan kos yang rendah bagi membolehkan produk ditawar dengan harga yang kompetitif • Pencapaian ini hendaklah dibahagikan kepada pencapaian untuk tempoh terdekat, sederhana dan jangka panjang Cukai Barangan dan Perkhidmatan Tetapkan pencapaian (outcome) yang dikehendaki
 30. 30. • Juara bagi setiap elemen hendaklah dikenalpasti dan mereka mestilah mempunyai senioriti dan kemampuan yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab yang diserahkan • Mereka perlu memimpin pasukan mereka bagi membentuk pelan tindakan yang terperinci dan kemudiannya melaksanakan pelan tersebut • Sekiranya terdapat masalah pelaksanaan, lembaga pengarah hendaklah membantu dengan memberi panduan yang bersesuaian • Dana yang secukupnya hendaklah disediakan seperti pembelian sistem, latihan dan bayaran professional Cukai Barangan dan Perkhidmatan Laksanakan langkah-langkah pematuhan dengan mengenalpasti pegawai yang bertanggungjawa b
 31. 31. • Tahap kemajuan pelaksanaan dan tahap pematuhan hendaklah dilaporkan di dalam mesyuarat pengurusan serta mesyuarat lembaga pengarah • Seeloknya, kesemua maklumat yang dilaporkan hendaklah melalui proses semakan oleh fungsi yang bebas seperti audit dalaman atau pematuhan (compliance function) • Jambil mudah apa-apa ketidak patuhan yang dikenalpasti, punca dan kesannya harus dicari • Sekiranya pencapaian tidak seperti yang dijangka, kajian semula berkenaan kaedah pelaksanaan hendaklah diadakan dan tindakan susulan dibuat segera • Proses penilaian prestasi tahunan hendaklah mengambilkira elemen pematuhan supaya ianya menjadi budaya syarikat Cukai Barangan dan Perkhidmatan Laporan pematuhan hendaklah dibentang dan dibincang di mesyuarat pengurusan dan lembaga pengarah
 32. 32. Rumusan • Pematuhan hendaklah diterajui oleh pengarah yang menetapkan nada yang betul • Proses pematuhan hendaklah dilaksanakan secara sistematik dan sasaran yang jelas dari proses pematuhan hendaklah jelas kepada semua kakitangan • Oleh kerana perniagaan dan perundangan sentiasa berubah, penilaian semula berkenaan pematuhan hendaklah diadakan setiap tahun atau bila ada perubahan undang-undang • Akhirnya, pematuhan hendaklah memberi manfaat strategik kepada syarikat dan dicapai dengan kos yang munasabah
 33. 33. Dialog dengan pakar-pakar berkenaan pencukaian dan pematuhan syarikat

Pematuhan untuk perniagaan

Vues

Nombre de vues

150

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×