Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à كيف تكتب خطة عمل في عشر خطوات , لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة(20)

Plus de Hatem Kameli(20)

Publicité

كيف تكتب خطة عمل في عشر خطوات , لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة

 1. ‫*‬ ‫إ ػدإد وثلدمي : حامت إماكمًل‬ ‫‪Prepared by : Hatem Al-Kameli‬‬ ‫غضو مجؼية رايدة إ لأمعــال‬ ‫2102‬
 2. *
 3. ‫إخلع وإت إمؼرش مكذاتة خعة إمؼمل‬ ‫إملوخط إمخيفيذي‬ ‫‪‬‬ ‫وظف إمرشنة‬ ‫‪‬‬ ‫درإسة إمسوق إملس هتدف‬ ‫‪‬‬ ‫حتويل إمليافسة‬ ‫‪‬‬ ‫خعة إمدسوًق وإملحيؼات‬ ‫‪‬‬ ‫خعة إمؼمويات وإمدضـيل‬ ‫‪‬‬ ‫إمخيظمي إلدإري‬ ‫‪‬‬ ‫إخلعة إملس خلدوية‬ ‫‪‬‬ ‫خعة إمخيفيذ‬ ‫‪‬‬ ‫إملوإمئ وإمًسة إملامية‬ ‫‪‬‬
 4. ‫إخلعوة إ لأوىل : إملوخط إمخيفيذي ( ‪) Executive Summary‬‬ ‫‪ ‬أأمه أأراكن خعة إمؼمل خاظة إذإ نيت ثححر غن متوًل خاريج‬ ‫‪ً ‬لدم خالظة رسًؼة وموحزة غن اكمل خعة إمؼمل و جيية ػىل ػدد من إلس ئةل إملِمة إملخؼولة تـ :‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬ظحيؼة إملرشوع وإخلدمات إمللدمة , وضع إمسوق , إموضع إملايل , وإموضع إلدإري‬ ‫وإلُدإف إملس خلدوية , وكاتوية إملرشوع نويجاح‬ ‫أ‬ ‫‪ً ‬فضل نخاتخَ تؼد إلىهتاء من اكمل إخلعة‬
 5. ‫إخلعوة إ لأوىل : إملوخط إمخيفيذي ( ‪) Executive Summary‬‬ ‫‪ ‬مكذاتة إملوخط إمخيفيذي خلعة معكل , أأحة غن إلس ئةل إمخامية بجياز وحرنزي :‬ ‫أ‬ ‫مايه إمخفاظيل إمرئيس ية مؼمكل ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إخلدمات وإمليخجات إميت س خوفرُا ؟‬ ‫‪‬‬ ‫من مه إمؼمالء ؟ وما يه ظحيؼة إمسوق إملس هتدف ؟‬ ‫‪‬‬ ‫من مه مٌافسوك ؟ وما إذلي ًؼعي رشنخم مزية ثيافس ية ؟‬ ‫‪‬‬ ‫هيف س خلوم تدسوًق وتيع خدماثم ومٌخجاثم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫مايه أأمه خعائط معويات إمدضـيل ثرشنخم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫من ُو فرًق معكل ؟ ومباذإ يمتزي ؟‬ ‫‪‬‬ ‫مايه خعخم وأأُدإفم إملس خلدوية إميت ثود حتليلِا ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ماُو إموضع إملايل مرشنخم ؟ ومايه ثلديرإثم ملربح وإخلسائر ؟‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫ماُو ملدإر إهمتوًل إذلي حتخاخَ ؟ وهيف سيمت إس خخدإمَ ؟‬ ‫‪‬‬ ‫هعيحة رسًؼة : ختيل من س يلرأأ إملوخط إمخيفيذي , كسم إملوخط إىل فلرإت مذياسلة متثل اكمل خعة‬ ‫إمؼمل , مق بجرإز هلاط إملوة, ومق بدرإج صلك ثوضيحي إن أأمكن‬
 6. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬نخاتة وظف اكمل نورشنة غن ظرًق إمرتنزي ػىل إميلاط إمخامية :‬ ‫إمس إمرشنة , رؤيهتا ورساههتا ,وموكؼِا‬ ‫‪‬‬ ‫موكية إمرشنة ووضؼِا إملاهوين‬ ‫‪‬‬ ‫وظف اترخي إمرشنة , وإجنازإهتا‬ ‫‪‬‬ ‫وظف إخلدمات وإمسوع إميت ثوفرُا إمرشنة‬ ‫‪‬‬ ‫رؤًة صامةل غن ظياػة إمرشنة وإجتاُاهتا إملس خلدوية‬ ‫‪‬‬ ‫إموضع إملايل إحلايل و ظرًلة إهمتوًل‬ ‫‪‬‬
 7. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬إمس إمرشنة , رؤيهتا ورساههتا ,وموكؼِا‬ ‫إمس إمرشنة , إمس إمؼالمة إمخجارًة , إمس إملوكع إلمكرتوين وغيوإهَ.‬ ‫‪‬‬ ‫رؤًة إمرشنة ( ثوخيط جملموع إلُدإف تؼيدة إملدى , أأو إمعورة إذلُيية نورشنة يف إملس خلدل )‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫رساةل إمرشنة ( ثوخيط: من حنن؟ وماذإ ىرًد؟ وهيف س يحلق ما ىرًد ؟ وما إذلي ميزي إمرشنة؟)‬ ‫‪‬‬ ‫موكع إمرشنة ( غيوإن إمرشنة , وفروغِا إن وخدت )‬ ‫‪‬‬ ‫مثال ثس يط :‬ ‫رشنة إلأول خلدمات إمخوظيف إلمكرتوين , رشنة حمدودة , ثؼمل حتت إمس ( وظيفذم دوت هوم ) ومتخكل موكع إمكرتوين خاص هبا ًلدم‬ ‫خدمات إمكرتوهية مذؼددة. ‪www.yourname.com.sa‬‬ ‫رؤًة إمرشنة : إلأفضل يف ثلدمي خدمات إمخوظيف إلمكرتوين يف إمسؼودًة‬ ‫رساةل إمرشنة : وسؼى مخلدمي خدمات إمخوظيف إلمكرتوين بحرتإفية ػامية وجبودة ممزية‬ ‫موكع إمرشنة : خدة – ظرًق إملكل غحد إمؼزيز – جرج إملكل ,‬
 8. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬موكية إمرشنة ووضؼِا إملاهوين‬ ‫ماُو إمضلك إملاهوين نورشنة ؟‬ ‫‪‬‬ ‫من ميخكل إمرشنة ؟ حعة إملسامهني إن وخدت ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما إذلي متخوكَ إمرشنة من ػالمات جتارًة وحلوق ظحع .. ؟‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫ومايه إلهظمة إميت س يخضع مِا إملرشوع ؟ (/‪) http://mci.gov.sa‬‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫إلصاكل إملاهوهية‬ ‫• موكية فردًة‬ ‫• رشنة إمخضامن‬ ‫• رشنة إمخوظية إمخس يعة‬ ‫• رشنة ذإت إملس ئومية إحملدودة‬
 9. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬موكية إمرشنة ووضؼِا إملاهوين‬ ‫إملوكية إمفردًة‬ ‫ميوكِا فرد وإحد مس ئول مس ئومية اكمةل غهنا،‬ ‫وإمه خعائط ُذإ إمضلك :‬ ‫• حرًة إمخرصف إماكمةل نوٌلكل‬ ‫• مٌاسة نومضارًع إمعـرية‬ ‫• ل ًخعوة رأأس مال هحري‬ ‫• ًخبأثر ثضخعية إملاكل‬ ‫• ًظل انحجا ظوإل حياة إملاكل‬ ‫رشنة إمخضامن‬ ‫• رشنة ثخكون من رشيكني أأو أأنرث مس ئومني يف مجيع أأموإهلم غن دًون إمرشنة.‬ ‫• ُذإ إمضلك مٌاسة محؼغ إملضارًع إمعـرية وإملخوسعة‬ ‫• ًؼمتد جناح إمرشنة ػىل همارة و مسؼة إمرشاكء‬
 10. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬موكية إمرشنة ووضؼِا إملاهوين‬ ‫رشنة إمخوظية إمخس يعة‬ ‫• ثخكون من فرًلني من إمرشاكء ًضم ػىل إلأكل‬ ‫‪ o‬رشياك ً مذضامٌاً مس ئولً يف مجيع أأموإهل غن دًون إمرشنة‬ ‫‪ o‬فرًق أخر ًضم ػىل إلأكل رشياك ً موظياً مس ئولً غن دًون إمرشنة تلدر حعخَ يف رأأس إملال‬ ‫• ُذإ إمضلك مٌاسة محؼغ إملضارًع إمعـرية وإملخوسعة‬ ‫• ُو مٌاسة محؼغ إملسدمثرين إذلين ل يرؾحون يف إجملازفة‬ ‫رشنة ذإت مسؤومية حمدودة‬ ‫• يه رشنة ثخكون من رشيكني أأو أأنرث مس ئومني غن دًون إمرشنة تلدر حععِم يف رأأس إملال‬ ‫• ل يزًد ػدد إمرشاكء يف ُذٍ إمرشنة غن مخسني رشياكً،‬ ‫• ل ًلل رأأسٌلل إمرشنة غن مخسٌلئة أأمف رايل سؼودي.‬
 11. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬وظف اترخي إمرشنة , وإجنازإهتا‬ ‫مىت ثبأسست إمرشنة ؟‬ ‫‪‬‬ ‫هيف ثعورت إمرشنة ؟‬ ‫‪‬‬ ‫وظف مرحةل إمخعور إميت ثؼيضِا إمرشنة إلن ؟‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫مايه إلحدإث إمحارزة يف اترخي رشنخم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫مايه إلجنازإت إميت مت حتليلِا ؟‬ ‫‪‬‬
 12. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬وظف إخلدمات وإمسوع إميت ثوفرُا إمرشنة‬ ‫‪ ‬مايه مٌخجات إمرشنة وخدماهتا ؟‬ ‫‪ ‬وظف إمليخجات وإخلدمات بجياز ؟‬ ‫‪ُ ‬ل زلًم خعط مس خلدوية مليخجات وخدمات أأخرى ؟‬
 13. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬رؤًة صامةل غن ظياػة إمرشنة وإجتاُاهتا إملس خلدوية‬ ‫أ‬ ‫ما ُو جمال معل مرشوػم ؟ ( ثلين , جسوًق , دمع إلغٌلل , ثوظيف .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫مؼدل منو جمال معكل يف إمسوق ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمخحدايت إميت كد ثوإخَ جمال معكل ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمفرص إميت كد جس خفيد مهنا يف جمال معكل ؟‬ ‫‪‬‬
 14. ‫إخلعوة إمثاهية : وظف إمرشنة ( ‪) Company Description‬‬ ‫‪ ‬إموضع إملايل إحلايل و ظرًلة إهمتوًل‬ ‫‪ ‬هيف ًمت إهمتوًل يف رشنخم ؟ وما يه كمية إملحامؽ إميت مت إسدامثرُا ؟‬ ‫‪ ‬ما يه معادر إهمتوًل إميت حعوت ػوهيا ؟‬ ‫‪ ‬مايه كمية إهمتوًل إميت جسؼى نوحعول ػويَ ؟ وهيف سيمت إسدامثرٍ ؟‬
 15. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬درإسة اكإمةل نوسوق , و سووك إمؼمالء وحتدًد إجتاُات إمسوق إملس هتدف‬ ‫حتدًد إمسوق إملس هتدف‬ ‫‪‬‬ ‫وظف خعائط إمؼمالء‬ ‫‪‬‬ ‫حتويل سووك إمؼمالء وأأمناط إمرشإء‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد جحم وإجتاُات إمسوق‬ ‫‪‬‬
 16. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬حتدًد إمسوق إملس هتدف‬ ‫ما يه إمليعلة إجلـرإفية إميت س يخدهما مرشوػم ؟ ( إزلوةل ؟ إملدًية ؟ إحلي ؟ .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫إمكثافة إمساكهية يف ُذٍ إمليعلة ؟‬ ‫‪‬‬ ‫إمعحيؼة إمساكهية مِذٍ إمليعلة ( حرض , رًف , .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫ظحيؼة موكع إملرشوع ( مٌعلة أأغٌلل , سوق , .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫مثال ثس يط :‬ ‫معؼم وحدات رسًؼة , يف مدًية خدة , يح إمضاظئ‬ ‫ػدد ساكن إملدًية ( 4 مويون ) ساكن إحلي ( 051 أأمف )‬ ‫07 % من إمض حاب‬ ‫... إخل‬
 17. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬وظف خعائط إمؼمالء‬ ‫‪ ‬حتدًد خعائط إمؼمالء / إملس هتوكني ( إمؼمر , مس خوى إزلخل , إملس خوى إمخؼوميي , إجلًس / إميوع ... إخل )‬ ‫‪ ‬إذإ نيت جس هتدف إملؤسسات : ًمت حتدًد هوع إمعياػة إملس هتدفة , إليرإدإت , ػدد إملوظفني , ػدد إمفروع ,‬ ‫إلحذياخات إخلاظة بملؤسسات ؟ وإملوظفني ؟‬
 18. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬حتويل سووك إمؼمالء وأأمناط إمرشإء‬ ‫‪ ‬ما إذلي هيمت تَ معالؤك غيدما ًلومون بمرشإء ؟ ( إمسؼر , إملارنة , خدمة إمؼمالء , إملوكع , إجلودة .. إخل )‬ ‫‪ ‬ظرًلة إمرشإء ( هلدإ , تعاكات إئامتن , .. إخل )‬ ‫‪ ‬ػدد مرإت كياهمم بمرشإء ؟‬
 19. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬حتدًد جحم وإجتاُات إمسوق‬ ‫‪ ‬إمليخجات إملضاهبة أأو إمحدًةل ( ما يه إمليخجات إمحدًةل وإملضاهبة مليخجاثم يف سوكم إملس هتدف )‬ ‫‪ُ ‬يلك إمسوق ( إحذاكري ‪ , Monopoly‬ص حَ إحذاكري ‪ , Monopolistic‬أأو سوق حر ‪) Pure Competition‬‬ ‫‪ ‬حتويل إمعوة وإمؼرض‬
 20. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬حتويل إمعوة و إمؼرض‬ ‫إمؼوإمل إملؤثرة يف إمعوة‬ ‫‪‬‬ ‫وظف إمسوؼة‬ ‫‪‬‬ ‫إمخحويل حسة إمرشإحئ‬ ‫‪‬‬ ‫الاس خلعاءإت إمليدإهية‬ ‫‪‬‬ ‫إموضع إمخيافيس‬ ‫‪‬‬ ‫ثلدير جحم إمعوة إحلايل‬ ‫‪‬‬ ‫إمعوة إملكي ( إمعوة إحلايل + إمزايدة إملخوكؼة يف إمعوة )‬ ‫‪‬‬
 21. ‫إخلعوة إمثامثة : درإسة إمسوق ( ‪) Market Study‬‬ ‫‪ ‬إمؼوإمل إملؤثرة ػىل إمعوة‬ ‫سؼر إمسوؼة‬ ‫‪‬‬ ‫أأسؼار إمسوع الاخرى‬ ‫‪‬‬ ‫مس خوى إزلخل‬ ‫‪‬‬ ‫ػدد و ظحيؼة إمساكن‬ ‫‪‬‬ ‫ثـري إذوإق إملس هتوكني‬ ‫‪‬‬ ‫إمخـري إمخلين‬ ‫‪‬‬ ‫الاػالن و إمرتوجي‬ ‫‪‬‬
 22. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬ثليمي مس خوى إمليافسة وحتدًد إموضع إلسرتإثيجي إملياسة يف إمسوق‬ ‫حتدًد وحتويل إمحيئة إخلارحية إمؼامة ( منوذج ‪) PESTEL‬‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد وحتويل إمليافسة ( منوذج إملوى إرلس , ‪) 5’s Forces‬‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد و حتويل إمليافسني وإمللارهة مؼِم ( منوذج ‪) SWOT‬‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد إملزية إمخيافس ية ( ‪) Competitive Advantage‬‬ ‫‪‬‬
 23. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬حتدًد وحتويل إمحيئة إخلارحية إمؼامة , وهيفية إلس خفادة مهنا ( منوذج ‪) PESTEL‬‬ ‫ما يه إمؼوإمل إمس ياس ية إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم ( ‪ ( ) Political‬إثفاكيات دومية , مضالك س ياس ية .. إخل)‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمؼوإمل إلكذعادًة إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم ( ‪( ) Economy‬إهنيار إلأسِم, إمخضخم , أأسؼار إمؼلار..إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمؼوإمل إلحامتغية إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم ( ‪ ( ) Social‬زايدة إزلخل, ملاظؼة مٌخج, .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫مايه إمؼوإمل إمخلٌية إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم (‪ ( )Technological‬إلهرتهت, إلًحاد, إلتخاكرإت .. إخل)‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمؼوإمل إمحيئية إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم (‪ ( ( Environmental‬إمظروف إملياخية .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫مايه إملوإهني إميت كد ثؤثر ػىل مرشوػم ( ‪ ( ) Legal‬كاهون معل إملرأأة يف إحملالت إمًسائية , إحلد إلأدىن مروإثة إملوظفني .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬مايه خععم ملوإهجة ُذٍ إمؼوإمل وإمظروف وهيفية إلس خفادة مهنا ؟‬
 24. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬حتدًد وحتويل إمليافسة ( منوذج إملوى إرلس , ‪) 5’s Forces‬‬ ‫مثال بسيط‬ ‫‪‬‬ ‫التكاليف العالية للبداية‬ ‫‪‬‬ ‫الخبرة الصناعية والفنية‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه مؼوكات دخول مٌافسني خدد‬ ‫تشبع السوق‬ ‫‪‬‬ ‫مايه إملوى إمخفاوضية نومزودين‬ ‫حتويل درخة إمليافسة يف‬ ‫مايه إملوى إمخفاوضية نومضرتين‬ ‫‪Suppliers Power‬‬ ‫إمسوق مِذٍ إمعياػة‬ ‫‪Buyers Power‬‬ ‫مثال بسيط‬ ‫‪‬‬ ‫مثال بسيط‬ ‫‪‬‬ ‫عدد المشترين ( كبير )‬ ‫‪‬‬ ‫عدد المزودين ( كبير )‬ ‫‪‬‬ ‫قلة المزودين‬ ‫‪‬‬ ‫قلة المشترين‬ ‫‪‬‬ ‫مايه إمحدإئل مليخجاثم يف إمسوق‬ ‫مثال بسيط‬ ‫‪‬‬ ‫األسعار‬ ‫‪‬‬ ‫شكل المنتج وعالمته‬ ‫‪‬‬
 25. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬حتدًد و حتويل إمليافسني وإمللارهة مؼِم ( منوذج ‪) SWOT‬‬ ‫حتدًد إمليافسني ( ًلدمون هفس إمليخج أأو مٌخجات صخهية ومٌافسة كل )‬ ‫‪‬‬ ‫مايه ظرًلة معل إمليافسني ؟‬ ‫‪‬‬ ‫مك حعهتم يف إمسوق ؟ ُل يه يف زايدة أأو هلعان ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلهيم رشإاكت إسرتإثيجية ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلهيم ػالكات خاظة بملوزػني ( إملزودين – ‪) Suppliers‬؟‬ ‫‪‬‬ ‫مايه هلاط إمضؼف وإملوة غيدمه ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ماُو وضؼم إمخيافيس ملارهة هبم ؟‬ ‫‪‬‬
 26. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬حتدًد و حتويل إمليافسني وإمللارهة مؼِم ( منوذج ‪) SWOT‬‬ ‫نقاط الضعف ‪Weakness‬‬ ‫نقاط القوة ‪Strength‬‬ ‫عملك الخاص‬ ‫الفرص ‪Opportunity‬‬ ‫التهديدات ‪Threats‬‬ ‫نقاط الضعف ‪Weakness‬‬ ‫نقاط القوة ‪Strength‬‬ ‫المنافس ( أ )‬ ‫الفرص ‪Opportunity‬‬ ‫التهديدات ‪Threats‬‬ ‫نقاط الضعف ‪Weakness‬‬ ‫نقاط القوة ‪Strength‬‬ ‫المنافس ( ب )‬ ‫الفرص ‪Opportunity‬‬ ‫التهديدات ‪Threats‬‬
 27. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬حتدًد و حتويل إمليافسني وإمللارهة مؼِم ( منوذج ‪) SWOT‬‬
 28. ‫إخلعوة إمرإتؼة : حتويل إ مليافسة ( ‪)Competition Analysis‬‬ ‫‪ ‬إملزية إمخيافس ية نورشنة‬ ‫‪ ‬مايه إملزية إمخيافس ية إميت حمتزي هبا رشنخم غن مٌافس هيا يف إموكت إحلايل ؟‬ ‫‪ ‬مايه إملزية إمخيافس ية إميت سرتنز ػوهيا يف إملس خلدل ؟‬ ‫مثال ثس يط :‬ ‫إمليافسة ػىل إمسؼر ( إمسؼر إلأكل / إلأفضل )‬ ‫إمليافسة ػىل حودة إمليخجات وإخلدمات‬ ‫إمليافسة ػىل رسػة ثلدمي إخلدمة‬ ‫إمليافسة ػىل جضكيةل إمليخجات ..‬ ‫.. إخل‬
 29. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪)Marketing Plan & Sales Strategy‬‬ ‫‪ ‬خعوة هممة خدإ نووظول إىل إملس هتكل , وتياء ػالكات كوًة وإمس جتاري ممزي‬ ‫‪ ‬حتدًد إلُدإف إمدسوًلية ‪Marketing Objectives‬‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي ‪Marketing Mix‬‬ ‫‪ ‬خعة و مزيإهية إمدسوًق وإملحيؼات ‪Marketing Budget‬‬
 30. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪)Marketing Plan & Sales Strategy‬‬ ‫‪ ‬حتدًد إلُدإف إمدسوًلية ‪Marketing Objectives‬‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬ما ُو إمِدف من إخلعة إمدسوًلية ؟‬ ‫‪ ‬جية أأن حكون إلُدإف إمدسوًلية حتلق إلُدإف إلسرتإثيجية نورشنة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬جية أأن يكون إمِدف ‪ , SMART‬حمدد ‪ , Specific‬كاتل نولياس ‪ , Measurable‬كاتل نوخحليق ‪Attainable‬‬ ‫, وإكؼي‪ , Realistic‬حمدد بظار زمين ‪Timed‬‬ ‫مثال ثس يط :‬ ‫• زايدة إحلعة يف إمسوق إملس هتدف تًس حة 01 % خالل س ية 2102‬ ‫• حتليق زايدة يف مديؼات حوالات ‪ iPhone‬تًس حة 02 % خالل ػام 2102‬
 31. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي ‪) 4 Ps ( Marketing Mix‬‬ ‫ٍلوػة إخلعط وإملخـريإت إميت ميكن إمخحنك هبا و هتدف إىل إص حاع حاخات ورؾحات إملس هتوكني ، وأأن لك غيرص من غيارص إملزجي إمدسوًلي‬ ‫‪‬‬ ‫ًؤثر وًخبأثر بمؼيرص إلخر ‪4Ps‬‬ ‫إمليخج ( ‪ , ) Product‬إمدسؼري ( ‪ , )Pricing‬إملوكع كٌوإت إمخوزًع (‪ , )Place‬إمرتوجي (‪) Promotion‬‬ ‫‪‬‬ ‫إملزجي إمدسوًلي‬ ‫‪Marketing Mix‬‬ ‫إمسوق إ ملس هتدف‬ ‫‪Target Market‬‬ ‫إمرتوجي‬ ‫إمخوزًع‬ ‫إمدسؼري‬ ‫إ مليخج‬
 32. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي إمليخج ‪Product‬‬ ‫إخذيار مس خوى حودة إمليخج ‪Quality Level‬‬ ‫‪‬‬ ‫ظرًلة ثعممي إمليخج ‪Design & Style‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلضافات وإملزيإت ‪Features‬‬ ‫‪‬‬ ‫إمؼالمة إمخجارًة ‪Branding‬‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫إلجحام ‪Sizes‬‬ ‫‪‬‬ ‫إخلدمات إلضافية ‪Services‬‬ ‫‪‬‬ ‫إمضٌلن ‪Warranty‬‬ ‫‪‬‬
 33. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي إمسؼر ‪Prices‬‬ ‫حتدًد إلُدإف إمدسؼريًة ( موهجة نورحب موهجة لخذ حعة أأنرب يف إمسوق .. إخل )‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫كياس مروهة إمسؼر ‪ ( , Price Elasticity‬مدى حساس ية إمعوة جتاٍ ثـري إمسؼر , ما إمفرق تني إمزايدة يف سؼر‬ ‫‪‬‬ ‫إخلزب وإمزايدة يف سؼر س يارة فريإري ؟ أأهيٌل ًؤثر ػويم أأنرث ؟‬ ‫حتويل أأسؼار إمليافسني‬ ‫‪‬‬ ‫إخذيار ظرًلة إمدسؼري ‪Pricing method‬‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫ثؼدًل إمسؼر إههنايئ , وحتدًد كامئة إلسؼار وإخلعومات‬ ‫‪‬‬
 34. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي إمسؼر ‪Prices‬‬ ‫إخذيار ظرًلة إمدسؼري ‪Pricing method‬‬ ‫‪ ‬إمدسؼري إغامتدإ ػىل إمخلكفة ( إمخلكفة + ُامش رحب إضايف )‬ ‫‪ ‬إمدسؼري إغامتدإ ػىل أأسؼار إمليافسني ( سؼر أأػىل أأو أأكل أأو مساوي نوميافس )‬ ‫‪ ‬إمدسؼري إغامتدإ ػىل إملمية ( ‪ , ) Value‬تياء ػىل وهجة هظر إملضرتى نولمية , من حير هدرة إمليخج , مثل جسؼري حتفة‬ ‫اندرة‬
 35. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي إمخوزًع ‪Place‬‬ ‫لك ما ًخؼوق تؼموية ورش وثوزًع وثوظيل إخلدمة إمليخج , من ماكن ظياػة إخلدمة إمليخج , إىل إملس هتكل‬ ‫حتدًد ظرًلة ثوظيل وثوزًع إمليخج إىل إملس هتكل ( ثوزًع مدارش أأو ؿري مدارش )‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إملياظق إميت سيمت فهيا ثوزًع إخلدمة ؟ وما ُو إجلدول إمزمين نوخوزًع ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما ُو ػدد إملوزػني أأو إموالكء إذلين سيمت إمخؼامل مؼِم مخوزًع إخلدمة ؟‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد ظرًلة ثدرًة وحتفزي وثليمي إملوظفني أأو إملوزػني أأو إموالكء أأو إذلين س يلومون تخوظيل وثوزًع إمليخج‬ ‫‪‬‬ ‫ظرق ثوزًع وثوظيل إمليخج إىل إملس هتكل‬ ‫إمخوزًع إملحارش : من إمحائع إىل إملس هتكل ( تدون وس يط ) , غن ظرًق رخل إملحيؼات‬ ‫أأو إلهرتهت مدارشة‬ ‫إمخوزًع إمـري مدارش : غن ظرًق وهيل أأو موزع مؼمتد ( وس يط )‬
 36. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬إملزجي إمدسوًلي إمرتوجي ‪Promotion‬‬ ‫ٍلوػة من ظرق إلثعال إميت هتدف إىل مالمسة إدلِور إههنايئ نوميخج وإكٌاػَ هبذإ إمليخج‬ ‫إلػالن ( إمخوفزًون , إمعحف , إجملالت , إملوعلات .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫إمؼالكات إمؼامة ( إلخدار , إميدوإت وإمليخدايت , إملعحوػات .. إخل )‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫حروجي إملحيؼات ( مساتلات إمرحب , إملاكفبت وإمِدإاي , إمخخفيضات .. إخل )‬ ‫‪‬‬ ‫إمدسوًق إملحارش ( إمربًد إملحارش, إمدسوًق غن ظرًق إمِاثف .. )‬ ‫‪‬‬ ‫إمدسوًق إلمكرتوين ( إملوإكع , إلمييل , إمض حاكت إلحامتغية .. إخل )‬ ‫‪‬‬
 37. ‫إخلعوة إخلامسة : خعة إمدس وًق وإ ملحيؼات ( ‪) Marketing Plan & Sales‬‬ ‫‪ ‬خعة ومزيإهية إمدسوًق‬ ‫خدوةل إخلعة إمدسوًلية ( اترخي تدء و إىهتاء إذلةل إمدسوًلية )‬ ‫‪‬‬ ‫إخذيار إمعرًلة إملياس حة مرتوجي إمليخج‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد مزيإهية إذلةل إمرتوجيية وإمدسوًلية نوميخج‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد إملزيإهية إلس حوغية إمضِرًة إمس يوًة , مرتوجي وثوزًع إمليخج‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫مرإكدة وثليمي أأدإء إملحيؼات كدل وأأزياء وتؼد إذلةل إمرتوجيية‬ ‫‪‬‬
 38. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫موكع إملرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫إلهخاج وإجلودة‬ ‫‪‬‬ ‫إدإرة إمؼالكة مع إملوردين وإملوزػني‬ ‫‪‬‬ ‫جسومي إمعوحات وخدمة إمؼمالء‬ ‫‪‬‬ ‫إخلعة إمخلٌية ‪Technology Plan‬‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫إمخحنك يف إلمور إملامية‬ ‫‪‬‬
 39. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬موكع إملرشوع‬ ‫إملخعوحات إموإحة درإس هتا أأزياء إخذيار إملوكع إملعووب :‬ ‫‪ ‬إملرب من إمسوق إملس هتدف‬ ‫‪ ‬ثوفر إمعرق ووسائل إملوإظالت إىل إملوكع إملعووب‬ ‫‪ ‬إملرب من مٌاظق جتمع إمؼٌلةل‬ ‫‪ ‬ثوفر إخلدمات وإملرإفق إمؼامة ( إملاء , إمكِربء ,, إخل )‬ ‫‪ ‬وحود إخلدمات إملساهدة ( مرإنز إمعياهة , كعع إمـيار .. إخل )‬ ‫‪ ‬حاكميف إلجيار ( أأرض أأو مكذة أأو حمل ... إخل )‬ ‫‪ ‬درإسة موإكع إمليافسني‬ ‫‪ ‬سِوةل هلل إملوإد إخلام من , وإىل إملوكع إملعووب‬ ‫‪ ‬إملرب من إملس هتوكني‬ ‫هعيحة رسًؼة :‬ ‫ًفضل إس خخدإم معفوفة مالخذيار , ثخضمن إملوإكع إملخاحة , ومذعوحات إلخذيار‬ ‫أ‬ ‫ومعل ملارهة نوموإكع ومن مث إخذيار إملوكع إلفضل.‬ ‫ًفضل معل ختعيط وثعممي ثس يط نوموكع , ملؼرفة إمخاكميف إمخلديرًة لوضاء إملوكع‬
 40. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫معفوفة لخذيار موكع إملرشوع‬ ‫المواقع‬ ‫المتطلبات األساسية المطلوبة‬ ‫غير متوفر على اإلطالق = 1‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫متوفر بدرجة ضعيفة= 2‬ ‫إملرب من إمسوق إملس هتدف‬ ‫متوفر بدرجة مقبولة متوسطة = 3‬ ‫ثوفر إمعرق ووسائل إملوإظالت‬ ‫متوفر بدرجة جيدة = 4‬ ‫إملرب من مٌاظق جتمع إمؼٌلةل‬ ‫متوفر بدرجة ممتازة = 5‬ ‫ثوفر إخلدمات وإملرإفق إمؼامة‬ ‫وحود إخلدمات إملساهدة‬ ‫إملرب من إملس هتوكني‬ ‫الخ‬ ‫مجموع النقاط‬
 41. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬إلهخاج وإجلودة‬ ‫حتدًد إمعاكة إلهخاحية إملعووتة مخوحية إمعوة ػىل مٌخجات إملرشوع ( مثل 0002 هوب كِوة يف إميوم , أأو 004‬ ‫‪‬‬ ‫وحدة جروست يف إميوم .. إخل )‬ ‫حتدًد إملؼدإت وإلدوإت إمرئيس ية إميت حتخاهجا مالهخاج‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد إمخاكميف إمخلديرًة نومؼدإت إمالزمة مالهخاج‬ ‫‪‬‬ ‫حتدًد إمفرتة إمخلديرًة إمالزمة نوحعول ػىل إملؼدإت‬ ‫‪‬‬ ‫تياء خعة إلهخاج إمللرتحة مخوحية إمعوة إملس هتدف‬ ‫‪‬‬ ‫معل خعة مضٌلن إجلودة , ومذاتؼة مؼاًري إلهخاج‬ ‫‪‬‬
 42. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬إدإرة إمؼالكة مع إملوردين وإملوزػني ‪Supply & Distribution‬‬ ‫من إذلي ثؼمتد ػويَ مزتوًدك بملوإد إميت ثدخل إىل رشنخم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫من إذلي ثؼخد ػويَ مخوزًع مٌخجاثم ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ُل كٌوإت إمخورًد وإمخوزًع ميكن الاغامتد ػوهيا ؟ وإموزوق هبا ؟‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫ُل زلًم غلود ظوًةل إلخل مؼِم ؟‬ ‫‪‬‬
 43. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬جسومي إمعوحات وخدمة إمؼمالء ‪Customer Services‬‬ ‫هيف ًمت ثوظيل إمليخج إىل إمؼمالء ؟ وهيف سيمت إمخوإظل مؼِم‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلًم خعط حليلية مالُامتم تعوحات إمؼمالء ؟‬ ‫‪‬‬ ‫هيف س خوإخَ صاكوى إمؼمالء ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلًم خعط لس خلدال أأفاكر وإكرتإحات إمؼمالء ؟‬ ‫‪‬‬
 44. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬إخلعة إمخلٌية ‪Technology Plan‬‬ ‫ُل حتخاج إىل موكع إمكرتوين ؟ هيف سيمت تياءٍ ؟ وما يه إخلدمات إميت س يلدهما ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمربإمج وإلهظمة إميت حتخاهجا مؼمكل ؟ ( أأهظمة مامية , أأهظمة خدمة معالء , أأهظمة موإرد ثرشًة .. إخل )‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫مك ػدد إلهجزة إمخلٌية إميت حتخاهجا مؼمكل ؟ حاسة أيل , حوإل , فاهس , ظاتؼة .. إخل‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫ما يه إمخلكفة إمخلديرًة ملهظمة وإملؼدإت إمخلٌية ؟‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬
 45. ‫إخلعوة إمسادسة : خعة إمؼمويات و إمدضـيل ( ‪) Operation Plan‬‬ ‫‪ ‬إمخحنك بلمور إملامية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫حتدًد ظرًلة إمخؼامل مع إلمور إملامية ؟ إمفوإثري .. إزلفع إلخل .. إخل‬ ‫‪‬‬ ‫مك ػدد إمفوإثري إميت ًمت إظدإرُا‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلًم هظام مالحرإءإت إملامية وإمخدكيق إحملاس يب‬ ‫‪‬‬ ‫ُل زلًم هظام مليع إمـش وإلحذيال‬ ‫‪‬‬
 46. ‫إخلعوة إمساتؼة : إمخيظمي إلدإري ( ‪)Management & Organization‬‬ ‫‪ ‬وضع إمِيلك إمخيظميي نومرشوع وإدإرثَ‬ ‫‪ ‬حتدًد ووظف أأغضاء فرًق إمؼمل و خعط إمخدرًة‬
 47. ‫إخلعوة إمساتؼة : إمخيظمي إلدإري ( ‪)Management & Organization‬‬ ‫‪‬إمِيلك إمخيظميي نومرشوع‬ ‫غيد ثيظمي إملرشوع ًًدـي الاُامتم تؼدة إمور :‬ ‫‪ ‬إػدإد ُيلك ثيظميي ًوحض إمؼالكة تني إدإرإت إملرشوع‬ ‫‪ ‬ثيظمي إملرشوع ثضلك مؼلول حبير جسِل إدإرثَ‬ ‫‪ ‬حتدًد إملِام إموظيفية موظائف إملرشوع وإملؤُالت إملعووتة مِا‬ ‫‪‬وضع إخلعط إمالزمة مخوفري فرًق إمؼمل‬
 48. ‫إخلعوة إمساتؼة : إمخيظمي إلدإري ( ‪)Management & Organization‬‬ ‫‪ ‬فرًق إمؼمل‬ ‫ثلديرإت إملرشوع من فرًق إمؼمل :‬ ‫حتدًد هوع وخربإت ومؤُالت فرًق إمؼمل‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬حتدًد إملِام وإموظف إموظيفي لغضاء فرًق إمؼمل‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬حتدًد حاكميف إمخوظيف‬ ‫‪ ‬ثوكع إلحذياخات إملس خلدوية مالدإرة‬ ‫‪ ‬وضع خعط إمخدرًة إمالزمة و حاكميفِا‬
 49. ‫إخلعوة إمساتؼة : إمخيظمي إلدإري ( ‪)Management & Organization‬‬ ‫إحذياخات إملرشوع من إملوإرد إمخرشًة‬ ‫إحٌليل إمروإثة إمضِرًة إمرإثة إمس يوي‬ ‫إمرإثة إمضِري‬ ‫إملؤُالت وإخلربإت‬ ‫إمؼدد‬ ‫إموظيفة‬ ‫تدلت خمخوفة‬ ‫(مثل: سكن+موإظالت+ثبأمييات إحامتغية+اتمني حصي+......‬ ‫إجملموع‬
 50. ‫إخلعوة إمثامٌة : إخلعة إ ملس خلدوية ( ‪)Future Plan‬‬ ‫‪ ‬ثوضيح إمرؤًة إملس خلدوية و إلُدإف تؼيدة إملدى‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬ثوكع إخملاظر إملس خلدوية وهيفية موإهجهتا‬ ‫‪ ‬حتدًد إسرتإثيجية إخلروج‬
 51. ‫إخلعوة إمثامٌة : إخلعة إ ملس خلدوية ( ‪)Future Plan‬‬ ‫‪ ‬ثوضيح إمرؤًة إملس خلدوية و إلُدإف تؼيدة إملدى‬ ‫أ‬ ‫إملدرة ػىل ختيل صلك مرشوػم ومعكل خالل س ية ؟ مخس س يوإت ؟ غرش س يوإت ؟ مع إمرتنزي ػىل إجلوإهة إمخامية :‬ ‫ػدد إمفروع وإملوإكع‬ ‫‪‬‬ ‫إموضع إملايل‬ ‫‪‬‬ ‫حعخم يف إمسوق‬ ‫‪‬‬ ‫إمليخجات وإخلدمات إجلدًدة‬ ‫‪‬‬ ‫ػدد إملوظفني‬ ‫‪‬‬
 52. ‫إخلعوة إمثامٌة : إخلعة إ ملس خلدوية ( ‪)Future Plan‬‬ ‫‪ ‬ثوكع إخملاظر إملس خلدوية وهيفية موإهجهتا‬ ‫إملدرة ػىل ختيل إخملاظر إملس خلدوية وهيفية إجياد حوول مِا يف حال وكوغِا , مع إمرتنزي ػىل إمخايل :‬ ‫إمليافسة يف إمسوق وهيفية إجياد حوول ملوإهجة إمليافسني إجلدد وإخلدمات وإمخكٌوموحيا إجلدًدة‬ ‫‪‬‬ ‫إمخدُور إملايل وهيفية إجياد خعط إكرإض أأو متوًل خدًدة نومرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫كةل إلهخاج وإملوردين وهيفية إجياد تدإئل مٌاس حة ذلكل‬ ‫‪‬‬ ‫إخنفاض إمعوة ػىل خدماثم , وهيفية موإهجة ذكل تدرإسة إمسوق وثوفري خدمات تدًةل‬ ‫‪‬‬ ‫إمدرسب إموظيفي وكةل إملوإرد إمخرشًة , وهيفية إجياد تدإئل مٌاس حة ذلكل‬ ‫‪‬‬
 53. ‫إخلعوة إمثامٌة : إخلعة إ ملس خلدوية ( ‪)Future Plan‬‬ ‫‪ ‬حتدًد إسرتإثيجية إخلروج من إمسوق‬ ‫إملدرة ػىل ختيل إمسيٌارًوُات إملس خلدوية ملا كد حيدث ملرشوػم يف إملس خلدل , وإمِدف من ذكل , ثلويل إخلالف يف حاةل‬ ‫وحود رشًم وأأرإد تيع إمرشنة , أأو إوسحاب مسدمثر ... إخل‬ ‫تؼغ إخذيارإت خعط إخلروج‬ ‫‪ ‬إلس خحوإذ : رشنة أأخرى جضرتي رشنخم‬ ‫‪ ‬إلهدماج : إلهضٌلم إىل رشنة موحودة‬ ‫‪ ‬إلمذياز : تيع حلوق إمرتإخيط ملخرين‬ ‫‪ ‬إمدسومي : مٌح إمرشنة ملأتياء , نوجيل إمثاين‬ ‫‪ ‬إلؿالق : إهناء ماكفة إمؼمويات وصؼور بخلسارة‬
 54. ‫إخلعوة إمخاسؼة : خعة إمخيفيذ وإجلدوةل ( ‪) Planning & Scheduling‬‬ ‫‪ ‬حتدًد أأوموايت تياء إملرشوع‬ ‫‪ ‬خدوةل ثيفيذ إملرشوع‬
 55. ‫إخلعوة إمخاسؼة : خعة إمخيفيذ وإجلدوةل ( ‪) Planning & Scheduling‬‬ ‫‪ ‬حتدًد أأوموايت تياء إملرشوع‬ ‫درإسة إجلدوى‬ ‫‪‬‬ ‫متوًل إملرشوع وإمححر غن مسدمثرين‬ ‫‪‬‬ ‫حرإخيط تياء إملرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫ثؼيني إدإرة إملرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫ثعممي إملرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫تياء فرًق إمؼمل‬ ‫‪‬‬ ‫إس خريإد إملؼدإت‬ ‫‪‬‬ ‫... إخل‬
 56. ‫إخلعوة إمخاسؼة : خعة إمخيفيذ وإجلدوةل ( ‪) Planning & Scheduling‬‬ ‫‪ ‬خدوةل ثيفيذ إملرشوع‬ ‫حتدًد إظار زمين مخيفيذ اكمل خعوإت تياء إملرشوع‬
 57. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫إلفرتإضات إملامية ( حاكميف تياء إملرشوع )‬ ‫‪‬‬ ‫إملزيإهية إمؼمومية ‪Balance sheet Statement‬‬ ‫‪‬‬ ‫تيان إزلخل ‪Income Statement‬‬ ‫‪‬‬ ‫تيان إمخدفق إميلدي ‪Cash flow Statement‬‬ ‫‪‬‬ ‫حتويل هلعة إمخؼادل ‪Break Even Analysis‬‬ ‫‪‬‬ ‫وس حة إمرحبية ‪Profitability Ratio‬‬ ‫‪‬‬
 58. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬إلفرتإضات إملامية ( حاكميف تياء إملرشوع )‬ ‫وًمت فهيا حساب اكفة إلفرتإضات وإمخاكميف إملامية نومرشوع وجضمل :‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة نودسوًق‬ ‫‪‬‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة نومؼدإت إمالزمة محياء إملرشوع‬ ‫‪‬‬ ‫أ‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة لجيار إحملل إملكذة إلرض ..‬ ‫‪‬‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة نوخوظيف وإمخدرًة‬ ‫‪‬‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة مالحرإءإت إملاهوهية وإمرتإخيط‬ ‫‪‬‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة موسائل إميلل وإملوإظالت وإخلدمات إملساهدة‬ ‫‪‬‬ ‫إمخاكميف إمخلديرًة نوخدمات إلدإرًة وإملامية‬ ‫‪‬‬
 59. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬إملزيإهية إمؼمومية ‪Balance sheet Statement‬‬ ‫جس خخدم نووكوف ػىل إموضع إملايل ملظول و إخلعوم ( إلمزتإمات ) غيد حلظة مؼيية‬ ‫أ‬ ‫جس خخدم مخوضيع إمعورة إحلليلية لظول إملرشوع إلسدامثري ( ما ميوكَ ) وكمية إمزتإماثَ ( حلوق إمـري أأو إملسامهني ) يف ًوم‬ ‫أ‬ ‫حمدد ( لك 3 أأصِر , 6 أأصِر , س ية .. إخل )‬ ‫‪ ‬بمًس حة نومرشوػات فامِدف من تيان إملزيإهية إمؼمومية :‬ ‫‪ ‬مؼرفة ما س يكون ػويَ إموضع تؼد فرتة مؼيية (رمس ظورة مامية مس خلدوية )‬ ‫‪‬مؼادههتا: الاظول = إخلعوم + حلوق إملوكية‬
 60. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬إملزيإهية إمؼمومية ‪Balance sheet Statement‬‬ ‫أ‬ ‫إول :إ لظول‬ ‫‪o‬إلظول إجلارًة : إلظول إميلدًة وما ميكن حتوًهل إىل هلد (مثل إخملزون إمسوؼي وحسابت إملدًيني )‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪o‬إلظول إمثاتخة : الارإيض و إملؼدإت وإملحاين إمثاتخة‬ ‫أ‬ ‫‪o‬إلظول الاخرى : إلظول إملؼيوًة نربإءإت الاخرتإع ومعارًف إمخبأسيس‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اث هيا : إخلعوم ( إلمزتإمات )‬ ‫‪o‬إخلعوم إجلارًة : إلمزتمات إميت جية أأن جسدد خالل ػام‬ ‫‪o‬إخلعوم ظوًةل إلخل : إلمزتمات إميت جية أأن جسدد تؼد ػام وأأنرث‬ ‫أ‬ ‫اثمثا : حلوق إ ملويكة‬ ‫إس خحلاكات إحصاب إملرشوع من الاظول (إمرظيد إملخحلي تؼد خعم مجيع إلمزتإمات )‬
 61. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬إملزيإهية إمؼمومية ‪Balance sheet Statement‬‬
 62. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬تيان إزلخل ‪Income Statement‬‬ ‫ًوحض إىل أأي مدى سيٌجح إملرشوع يف حتليق ُدف إمرحب‬ ‫ًؼعييا ثعور ملا س يحدث يف إملرشوع خالل فرتة حمددة ( 3 أأصِر , 6 أأصِر , س ية .. إخل )‬ ‫أ‬ ‫مؼادمخَ : إليرإدإت – اكمل إملرصوفات = ظايف إلربح‬ ‫ظايف إمرحب = ػائدإت إملحيؼات + غوإئد أأخرى – معارًف جضـيوية – معارًف إػالانت – معارًف إدإرًة – إمرضإئة وإمزاكة – ..‬ ‫إخل‬
 63. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬تيان إزلخل ‪Income Statement‬‬
 64. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬تيان إمخدفق إميلدي ‪Cash Flow Statement‬‬ ‫ًوحض حرنة إميلود إزلإخةل وإخلارخة من إملرشوع‬ ‫ًوحض حرنة إمخدفلات إملامية من وإىل إملرشوع ( من إين خاءت وإين إس خخدمت ) خالل فرتة زمٌية مؼيية‬ ‫مؼادمخَ : إمزايدة ( إميلط) يف إميلدًة = إحٌليل إملوإرد – إحٌليل الاس خخدإمات‬ ‫إمخدفلات إزلإخةل (إملوإرد ) :‬ ‫‪o‬معادر إهمتوًل مثل : حلوق إملوكية , إملروض , إحلسابت إملدًية ,إمدسِيالت إلئامتهية من إملوردين‬ ‫‪o‬ػائد إملحيؼات الاسدامثرإت الاػاانت .. إخل‬ ‫إمخدفلات إخلارخة(الاس خخدإمات) :‬ ‫‪ o‬الاظول إمثاتخة , حاكميف إمدضـيل , جسدًد إزلًون , إمرضإئة .. إخل‬
 65. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬تيان إمخدفق إميلدي ‪Cash Flow Statement‬‬
 66. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬هلعة إمخؼادل ‪Break Even Point‬‬ ‫يه إميلعة إميت ًخؼادل فهيا إحٌليل إمخاكميف مع إحٌليل الايرإدإت أأي إميلعة إميت ل ًخحلق فهيا رحب إو خسارة‬ ‫هلعة إمخؼادل = إمخاكميف إمثاتخة / إليرإدإت غيد إمعاكة إملعوى – إحٌليل إمخاكميف إملخـرية‬ ‫‪ o‬إمخاكميف إمثاتخة : إمخاكميف إميت ل ثخبأثر حبجم إلهخاج ( مثل إجيار إحملل أأو إلرض , حرإخيط إمؼمل .. )‬ ‫أ‬ ‫‪o‬إمخاكميف إملخـرية : إميت ثخبأثر حبجم إلهخاج ( مثل حاكميف إملوإد , معوةل إملحيؼات .. إخل )‬
 67. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬هلعة إمخؼادل ‪Break Even Point‬‬
 68. ‫إخلعوة إمؼارشة : إمل وإمئ و إمًسة إملامية ( ‪) Financial Statements‬‬ ‫‪ ‬وس حة إمرحبية ‪Profitability Ratio‬‬ ‫إمرحبية يه إحملفز إمرئييس نومسدمثر‬ ‫يف إؿوة الاحيان ثؼمتد إمرحبية هكحور إسايس لزحات خدوى إملرشوع‬ ‫إجلِات إمللرضة هتمت بمرحبية مضٌلن ػائد يكفي مسدإد إملروض‬ ‫وسة إمرحبية :‬ ‫‪ o‬إمؼائد ػىل إملحيؼات : ظايف إمرحب / إملحيؼات , ( ثوحض وس حة ظايف إمرحب )‬ ‫‪ o‬إمؼائد ػىل حلوق إملوكية : ظايف إمرحب / حلوق إملوكية , (حتدد إلس مترإر يف إلسدامثر أأو إمخوخَ إىل إسدامثر أخر )‬ ‫‪ o‬إمؼائد ػىل إلسدامثر : ظايف إمرحب / إحٌليل إلسدامثر (حلوق إملوكية+ إملروض ظوًةل الاخل) , ( نوخحق من إمكفاءة يف إس خخدإم إلأموإل إملخاحة )‬ ‫‪ o‬إمؼائد ػىل إحٌليل إلأظول : إلأربح كدل إمفوإئد وإمرضإئة / إحٌليل إلأظول , (ثوحض كدرة إمرشنة ػىل إس خخدإم أأظومِا ىف ثوميد إمرحب )‬
 69. ‫إجلِات إزلإمعة نومضارًع إمعـرية يف إمسؼودًة‬ ‫البنك السعودي للتسليف واالدخار‬ ‫•‬ ‫صندوق المئوية‬ ‫•‬ ‫برنامج باب رزق جميل‬ ‫•‬ ‫الهيئة العليا للسياحة‬ ‫•‬ ‫برنامج كفالة (بنك التنمية الصناعي)‬ ‫•‬ ‫البنك الزراعي العربي السعودي‬ ‫•‬ ‫برامج البنك األهلي لخدمة المجتمع‬ ‫•‬ ‫مركز خدمات سيدات األعمال‬ ‫•‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫•‬ ‫صندوق الموارد البشرية‬ ‫•‬ ‫مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة-‬ ‫•‬ ‫مجلس الغرف التجارية الصناعية‬ ‫•‬ ‫مركز خدمات االستثمار النسائي-‬ ‫•‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار‬ ‫•‬ ‫الصندوق الخيري الوطني‬ ‫•‬ ‫برنامج المنافسة الوطنية‬ ‫•‬ ‫(مركز األمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية)‬ ‫•‬ ‫إدارة خدمة المجتمع- بنك الجزيرة‬ ‫•‬ ‫المركز الوطني ألبحاث الشباب-‬ ‫•‬ ‫مركز ريادة األعمال بجامعة الملك سعود‬ ‫•‬ ‫مركز تنمية المنشآت الصغيرة‬ ‫•‬ ‫(المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني)‬ ‫•‬ ‫مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان‬ ‫•‬ ‫معهد ريادة األعمال الوطني‬ ‫•‬
 70. * hatemkameli@gmail.com
Publicité