Kaedah pembelajaran kontekstual

KAEDAH PEMBELAJARAN
  KONTEKSTUAL


   KONSEP DAN
PELAKSANAANNYA DI BILIK
    DARJAH
PENGENALAN
  Kaedah pembelajaran kontekstual menjadi
  kaedah pembelajaran utama dalam program Tech
  Prep USA (Hull, 1999)

  Pengenalan pembelajaran kontekstual disebabkan
  timbul persoalan-persoalan dalam sistem
  pendidikan di USA

  Pengenalan pembelajaran kontekstual dalam
  sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan
  persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem
  pendidikan itu sendiri
PERSOALAN-PERSOALAN DALAM
    SISTEM PENDIDIKAN
  Apakah bentuk kerjaya yang diperlukan pada masa akan
  datang?
  Apakah jenis pekerjaan yang diperlukan pada kurun ke-
  21?
  Bagaimanakah kita boleh membina kurikulum yang boleh
  menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran
  atau kepakaran berteknologi tinggi?
  Adakah sistem persekolahan yang sedia ada ini telah
  mencukupi untuk menyahut cabaran ke arah penghasilan
  tenaga kerja bertaraf dunia?
  Bagaimana caranya kita boleh mengimbangkan keperluan
  mata pelajaran akademik dan vokasional supaya kedua-
  duanya dapat mencakupi aspek teori dan praktikal dalam
  pekerjaan pada masa akan datang?
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
     KONTEKSTUAL
  Untuk menyediakan pelajar menghadapi
  pekerjaan selepas persekolahan menengah dan
  kehidupan dewasa nanti

  Untuk menarik lebih ramai pelajar dalam kerjaya
  kesihatan, perniagaan, komputer, media,
  teknologi maklumat, elektronik dan kejuruteraan

  Untuk memperkukuhkan sikap, pengetahuan dan
  kemahiran pelajar dengan menambahkan isi
  kandungan akademik melalui applied academic
Makna pembelajaran kontekstual
  Pembelajaran mengikut konteks atau
  dalam konteks
  Konteks= keadaan, situasi dan kejadian
  Secara umum, kontekstual membawa
  pengertian:
  1. Yang berkenaan, releven ada hubungan
  atau kaitan langsung, mengikut konteks.
  2. yang membawa maksud, bermakna
  (meaningful)
Konsep pembelajaran kontekstual
  Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran
  hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau
  ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia
  membawa maksud atau bermakna kepada mereka dalam
  kerangka rujukan mereka sendiri.

  Ia mengandaikan minda akan mencari maksud dalam
  konteks dengan cara semulajadi iaitu berkait dengan
  persekitaran semasa seseorang itu.

  Membina persekitaran pembelajaran melalui proses
  pengalaman, penemuan, pengukuhan dan menghubungkait

  Pembelajaran melibatkan pelajar berfikir dan hands on

  Ahli pendidik lain menggunakan istilah experiental learning,
  real-world education, active learning dan learner-centred
  instruction
CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
  MENGHUBUNGKAIT (Relating)- menghubungkaitkan pengajaran
  dalam konteks pengalaman hidup dan menghubungkaitkan
  pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar dan bidang
  pekerjaan

  MENGALAMI (experiencing)- memberi pendedahan, penemuan dan
  penciptaan kepada pelajar. Pelajar aktif membuat ujikaji dan
  menemui sendiri idea dan fakta.

  MENGAPLIKASI (applicating)- pelajar menggunakan maklumat
  yang ada untuk menyelesaikan masalah.aplikasi aktiviti dalam
  kelas dengan akitiviti di luar sama ada dalam kehidupan atau
  pekerjaan pada masa akan datang.

  BEKERJASAMA (cooperating)- pembelajaran dalam konteks
  perkongsian dan berkomunikasi antara satu sama lain bagi
  mewujudkan sikap kerjasama. Individu akan dapat mengenalpasti
  minat dan keperluan pembelajaran yang unik, perbezaan individu
  dan pelajar memahami aspirasi kumpulan

  MEMINDAHKAN (transfering)- pelajar menemui pengetahuan baru
  memalui penerokaan, pengujian dan mencari jawapan. Pelajar
  lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai
  situasi pembelajaran
7 PRINSIP KELAS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
  Prinsip berobjektif: Guru membantu pelajar memahami tujuan
  mempelajari sesuatu tajuk; bukan sahaja apa yang mereka harus belajar
  tetapi mengapa tajuk itu harus dipelajari
  Prinsip membina: Pengetahuan baru dihubungkan kepada pra-
  pengetahuan pelajar supaya pembelajaran baru dibina di atas pengalaman
  lama pelajar
  Prinsip aplikasi: Pengetahuan baru dihubungkan secara spesifik kepada
  aplikasinya dalam peranan pelajar sekarang dan masa depan sebagai
  rakyat, pengguna, pekerja, ahli keluarga, ahli masyarakat yang berguna
  Prinsip penyelesaian masalah: Pelajar digalak menjadikan pembelajaran
  aktif dengan menggunakan pengetahuan baru untuk menyelesaikan
  masalah
  Prinsip berpasukan: pelajar membina semangat berpasukan dan
  kerjasama apabila bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah
  Prinsip penemuan: pelajar sentiasa digalakkan untuk “cubalah”. Mereka
  dibimbing ke arah menemui pengetahuan baru dan bukan menerimanya
  secara pasif. Guru membantu pelajar meneroka, menguji dan mencari
  jawapan
  Prinsip hubungan: guru membantu pelajar melihat hubungan antara isi
  kandungan pelajaran dan konteks, pengetahuan dan aplikasi satu bidang
  dengan bidang yang lain.
STRATEGI PENGAJARAN
I.   Objektif- menerangkan bahawa pada akhir
    pengajaran, pelajar seharusnya boleh mencapai objektif
    yang ditetapkan
II.  Langkah pembelajaran- memerlukan proses
    pengajaran mengikut langkah yang telah digariskan
    iaitu membaca teks, ambil bahagian dalam
    perbincangan kelas dan membuat latihan
III.  Idea utama- Pelajar didedahkan dengan proses
    berkaitan dengan isi pelajaran
IV.  Teks- isi pelajaran yang dijelaskan secara keseluruhan
LANGKAH PEMBELAJARAN
    Induksi set

  Mempelajari kemahiran

 Mempraktikkan kemahiran

   Renungan kembali
PENGGUNAAN BAHAN DALAM
    PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
  Komputer
  untuk menghubungkaitkan secara langsung dengan tempat
  kerja dan dunia pembelajaran dan menyediakan motivasi
  untuk belajar
  Teks
  memperkembangkan lagi pengetahuan, membantu
  menjelaskan lagi senario, aktiviti, contoh dan tunjuk cara
  dalam kelas
  Makmal
  untuk memudahkan kajian kumpulan dan analisis serta
  gunakan alat yang releven untuk selesaikan masalah dalam
  makmal
  Bahan ujian dan penilaian
  penyediaan bahan ujian, kuiz dan soalan latihan. Penilaian
  melalui kaedah Competency base Education
SENARAI SEMAK
      PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Belajar melalui pemerhatian dan amali    x
Berhubungkait dengan dunia sebenar      x
Mensimulasikan tempat pekerjaan       x
Menghubungkaitkan teori dan amali      x
Menggalakkan pembelajaran secara koperatif  x
Membenarkan interaksi dengan orang lain   x
Mempunyai penggunaan peribadi        x
Menghubungkait dengan kehidupan seharian   x
Memerlukan kemahiran minda dan tangan    x
Membenarkan aplikasi di rumah        x
Menunjukkan aplikasi pekerjaan        x
PERBANDINGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
   DENGAN PEMBELAJARAN SECARA ABSTRAK

     ABSTRAK            KONTEKSTUAL
Berpusat pada guru         Berpusat pada pelajar

Pelajar dinilai berdasarkan fakta  Pelajar dinilai berdasarkan
dan kemahiran yang tertentu     prestasi
Pengetahuan adalah satu bentuk   Pengetahuan berkembang dan
maklumat              sentiasa dinamik
Pengajaran adalah proses      Pengajaran ialah proses
menyampaikan pengetahuan      membantu pelajar memperolehi
                  pengetahuan
Bilik darjah adalah terasing    Bilik darjah dilengkapi dengan
daripada dunia sebenar       alat elektrinik dan dikaitkan
                  dengan dunia sebenar
Pelajar belajar sendiri       Pelajar belajar secara kumpulan
BANDINGAN BILIK DARJAH
  BILIK DARJAH KONVENSIONAL        BILIK DARJAH SECARA KONTEKSTUAL

Guru berperanan sebagai pemberi       Guru sebagai fasilitator
pengetahuan
Hanya guru yang mengetahui jawapan     Terdapat lebih banyak
                      jawapan/penyelesaian yang sesetengahnya
                      guru tidak dapat menjawab
Perbincangan profil kerjaya tidak diberi  Senario kerja dan profil kerjaya sentiasa
penekanan                  dibincangkan
Pengajaran dihadkan satu, dua atau tiga   Waktu anjal diamalkan
waktu
Bilangan pelajar sangat besar        Bilangan pelajar harus kecil

Pemikliran biasanya adalah secara teori   Pemiliran secara penaakulan, penyelesaian
dan akademik                masalah dan membuat keputusan
                      digalakkan
Aktiviti lebih menitik beratkan kemahiran  Aktiviti menitikberatkan kemahiran minda
minda                    dan tangan
Guru yang memutuskan kaedah penilaian    Pelajar sendiri menilai dan menguji sendiri
                      dengan bantuan guru
Penilaian lazimnya berasaskan pen dan    Penilaian lebih daripada pen dan pensel,
pensel                   termasuk kerja amali
Guru merancang segala aktiviti       Pelajar dan guru bersama-sama
                      merancang dan membincangkan aktiviti
KEPENTINGANNYA
  Berasaskan maksud kontekstual, mampu membawa pelajar ke
  matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau
  releven bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan
  seharian mereka.

  Memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga
  dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka
  menjalani kehidupan dan bekerja.

  Menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran
  pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk
  pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fizikal,
  psikologikal ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diingini
  Membantu guru mengaitkan bahan

  subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan
  memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara
  pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka
  sebagai ahli keluarga, warga masyarakat san pekerja.

  Mencetuskan impak yang mendalam kepada pengalaman dan
  perkembangan diri pelajar
KESIMPULAN
    Pandangan John Dewey:
  Education is not a mere preperations for life, but
  process of life itself. School should teach students
  practice living in a social context.
    Menurut Mark L. Merickel:
  Contextual Learning    independent thinker
  Ini bermakna bahawa guru-guru harus melihat
  proses pengajaran dan pembelajaran dalam
  perspektif yang lebih luas ke arah membawa
  pelajar memahami dan mampu membawa diri
  dalam dunia yang serba mencabar
1 sur 16

Recommandé

Pembangunan profesionalisme berterusan par
Pembangunan profesionalisme berterusanPembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusanNur Fazlin Mohd Naim
23.7K vues13 diapositives
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu) par
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)JOLIN TAIMIN
79.3K vues16 diapositives
KONSEP PROJECT-BASED LEARNING par
KONSEP PROJECT-BASED LEARNINGKONSEP PROJECT-BASED LEARNING
KONSEP PROJECT-BASED LEARNINGZahidah Harun
25.5K vues56 diapositives
Jenis jenis kurikulum par
Jenis jenis kurikulumJenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulumIPG Kampus KENT, Tuaran
25.7K vues18 diapositives
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21 par
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21Mokhzani Fadir
17.6K vues18 diapositives
Pembelajaran berasaskan masalah par
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahQamariah sabariah
29.7K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pembinaan item objektif par
Pembinaan item objektifPembinaan item objektif
Pembinaan item objektifMuhammad Al Fateh
4.3K vues21 diapositives
Hari alam sekitar par
Hari alam sekitarHari alam sekitar
Hari alam sekitarSara Zaleha
5.4K vues8 diapositives
Pembelajaran berasaskan projek par
Pembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekIentan Nazurana
62.8K vues73 diapositives
Contoh Instrumen Mendengar Dan Bertutur par
Contoh Instrumen Mendengar Dan BertuturContoh Instrumen Mendengar Dan Bertutur
Contoh Instrumen Mendengar Dan Bertuturanny_anie
7.5K vues6 diapositives
Konsep dan definisi kurikulum par
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
137.5K vues13 diapositives
Panduan penulisan rph par
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rphtamya65
39.7K vues60 diapositives

Tendances(20)

Contoh Instrumen Mendengar Dan Bertutur par anny_anie
Contoh Instrumen Mendengar Dan BertuturContoh Instrumen Mendengar Dan Bertutur
Contoh Instrumen Mendengar Dan Bertutur
anny_anie7.5K vues
Konsep dan definisi kurikulum par Aziyan Bakar
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar137.5K vues
Panduan penulisan rph par tamya65
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
tamya6539.7K vues
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da... par FaFai S.
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
FaFai S.7.1K vues
Pengenalan kepentingan rph par LuqmanZaaba
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rph
LuqmanZaaba21.5K vues
Maksud kurikulum par shahrul93
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
shahrul9335.6K vues
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) par Mohd Shirazi
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi7.4K vues
Model Tyler (PPT) par khai naem
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
khai naem20.6K vues
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf par SurachaiAirak3
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdfPERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
SurachaiAirak32.3K vues
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru par Ahmad Fahmi
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruLaporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Ahmad Fahmi10.1K vues

Similaire à Kaedah pembelajaran kontekstual

21198220 apakah-pembelajaran-kontekstual par
21198220 apakah-pembelajaran-kontekstual21198220 apakah-pembelajaran-kontekstual
21198220 apakah-pembelajaran-kontekstualCandra Kurniawan
765 vues10 diapositives
Pembelajaran secara kontekstual par
Pembelajaran secara kontekstualPembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstualzabidah awang
39.1K vues45 diapositives
penelitian par
penelitianpenelitian
penelitianLisna Sihombing
2K vues40 diapositives
penelitian par
penelitianpenelitian
penelitianLisna Sihombing
8 vues40 diapositives
Ilmu pendidikan baru par
Ilmu pendidikan baruIlmu pendidikan baru
Ilmu pendidikan baruhilwi
5.4K vues53 diapositives
PYP Exhibition sebagai PBL par
PYP Exhibition sebagai PBLPYP Exhibition sebagai PBL
PYP Exhibition sebagai PBLBluette Ardhyani
1.2K vues17 diapositives

Similaire à Kaedah pembelajaran kontekstual(20)

Pembelajaran secara kontekstual par zabidah awang
Pembelajaran secara kontekstualPembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran secara kontekstual
zabidah awang39.1K vues
Ilmu pendidikan baru par hilwi
Ilmu pendidikan baruIlmu pendidikan baru
Ilmu pendidikan baru
hilwi5.4K vues
Pembelajaran Kontekstual.ppt par huda adilah
Pembelajaran Kontekstual.pptPembelajaran Kontekstual.ppt
Pembelajaran Kontekstual.ppt
huda adilah15 vues
Ctl smp 2006 par slametwdt
Ctl smp 2006Ctl smp 2006
Ctl smp 2006
slametwdt1.4K vues
jurnal 1 modul 3.pdf par ZakiCell1
jurnal 1 modul 3.pdfjurnal 1 modul 3.pdf
jurnal 1 modul 3.pdf
ZakiCell12 vues
Kaedah dan teknik pengajaran masa kini par Nur Syazwani
Kaedah dan teknik pengajaran masa kiniKaedah dan teknik pengajaran masa kini
Kaedah dan teknik pengajaran masa kini
Nur Syazwani5.3K vues
Pembelajaran Kontekstual Contextual Teaching & Learning (CTL) par Dunia Pendidikan
Pembelajaran KontekstualContextual Teaching & Learning (CTL)Pembelajaran KontekstualContextual Teaching & Learning (CTL)
Pembelajaran Kontekstual Contextual Teaching & Learning (CTL)
Dunia Pendidikan48.8K vues

Kaedah pembelajaran kontekstual

 • 1. KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KONSEP DAN PELAKSANAANNYA DI BILIK DARJAH
 • 2. PENGENALAN  Kaedah pembelajaran kontekstual menjadi kaedah pembelajaran utama dalam program Tech Prep USA (Hull, 1999)  Pengenalan pembelajaran kontekstual disebabkan timbul persoalan-persoalan dalam sistem pendidikan di USA  Pengenalan pembelajaran kontekstual dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan itu sendiri
 • 3. PERSOALAN-PERSOALAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN  Apakah bentuk kerjaya yang diperlukan pada masa akan datang?  Apakah jenis pekerjaan yang diperlukan pada kurun ke- 21?  Bagaimanakah kita boleh membina kurikulum yang boleh menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran atau kepakaran berteknologi tinggi?  Adakah sistem persekolahan yang sedia ada ini telah mencukupi untuk menyahut cabaran ke arah penghasilan tenaga kerja bertaraf dunia?  Bagaimana caranya kita boleh mengimbangkan keperluan mata pelajaran akademik dan vokasional supaya kedua- duanya dapat mencakupi aspek teori dan praktikal dalam pekerjaan pada masa akan datang?
 • 4. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  Untuk menyediakan pelajar menghadapi pekerjaan selepas persekolahan menengah dan kehidupan dewasa nanti  Untuk menarik lebih ramai pelajar dalam kerjaya kesihatan, perniagaan, komputer, media, teknologi maklumat, elektronik dan kejuruteraan  Untuk memperkukuhkan sikap, pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan menambahkan isi kandungan akademik melalui applied academic
 • 5. Makna pembelajaran kontekstual  Pembelajaran mengikut konteks atau dalam konteks  Konteks= keadaan, situasi dan kejadian  Secara umum, kontekstual membawa pengertian: 1. Yang berkenaan, releven ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks. 2. yang membawa maksud, bermakna (meaningful)
 • 6. Konsep pembelajaran kontekstual  Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau bermakna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri.  Ia mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semulajadi iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu.  Membina persekitaran pembelajaran melalui proses pengalaman, penemuan, pengukuhan dan menghubungkait  Pembelajaran melibatkan pelajar berfikir dan hands on  Ahli pendidik lain menggunakan istilah experiental learning, real-world education, active learning dan learner-centred instruction
 • 7. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  MENGHUBUNGKAIT (Relating)- menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar dan bidang pekerjaan  MENGALAMI (experiencing)- memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Pelajar aktif membuat ujikaji dan menemui sendiri idea dan fakta.  MENGAPLIKASI (applicating)- pelajar menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah.aplikasi aktiviti dalam kelas dengan akitiviti di luar sama ada dalam kehidupan atau pekerjaan pada masa akan datang.  BEKERJASAMA (cooperating)- pembelajaran dalam konteks perkongsian dan berkomunikasi antara satu sama lain bagi mewujudkan sikap kerjasama. Individu akan dapat mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik, perbezaan individu dan pelajar memahami aspirasi kumpulan  MEMINDAHKAN (transfering)- pelajar menemui pengetahuan baru memalui penerokaan, pengujian dan mencari jawapan. Pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran
 • 8. 7 PRINSIP KELAS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  Prinsip berobjektif: Guru membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk; bukan sahaja apa yang mereka harus belajar tetapi mengapa tajuk itu harus dipelajari  Prinsip membina: Pengetahuan baru dihubungkan kepada pra- pengetahuan pelajar supaya pembelajaran baru dibina di atas pengalaman lama pelajar  Prinsip aplikasi: Pengetahuan baru dihubungkan secara spesifik kepada aplikasinya dalam peranan pelajar sekarang dan masa depan sebagai rakyat, pengguna, pekerja, ahli keluarga, ahli masyarakat yang berguna  Prinsip penyelesaian masalah: Pelajar digalak menjadikan pembelajaran aktif dengan menggunakan pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah  Prinsip berpasukan: pelajar membina semangat berpasukan dan kerjasama apabila bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah  Prinsip penemuan: pelajar sentiasa digalakkan untuk “cubalah”. Mereka dibimbing ke arah menemui pengetahuan baru dan bukan menerimanya secara pasif. Guru membantu pelajar meneroka, menguji dan mencari jawapan  Prinsip hubungan: guru membantu pelajar melihat hubungan antara isi kandungan pelajaran dan konteks, pengetahuan dan aplikasi satu bidang dengan bidang yang lain.
 • 9. STRATEGI PENGAJARAN I. Objektif- menerangkan bahawa pada akhir pengajaran, pelajar seharusnya boleh mencapai objektif yang ditetapkan II. Langkah pembelajaran- memerlukan proses pengajaran mengikut langkah yang telah digariskan iaitu membaca teks, ambil bahagian dalam perbincangan kelas dan membuat latihan III. Idea utama- Pelajar didedahkan dengan proses berkaitan dengan isi pelajaran IV. Teks- isi pelajaran yang dijelaskan secara keseluruhan
 • 10. LANGKAH PEMBELAJARAN Induksi set Mempelajari kemahiran Mempraktikkan kemahiran Renungan kembali
 • 11. PENGGUNAAN BAHAN DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  Komputer untuk menghubungkaitkan secara langsung dengan tempat kerja dan dunia pembelajaran dan menyediakan motivasi untuk belajar  Teks memperkembangkan lagi pengetahuan, membantu menjelaskan lagi senario, aktiviti, contoh dan tunjuk cara dalam kelas  Makmal untuk memudahkan kajian kumpulan dan analisis serta gunakan alat yang releven untuk selesaikan masalah dalam makmal  Bahan ujian dan penilaian penyediaan bahan ujian, kuiz dan soalan latihan. Penilaian melalui kaedah Competency base Education
 • 12. SENARAI SEMAK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Belajar melalui pemerhatian dan amali x Berhubungkait dengan dunia sebenar x Mensimulasikan tempat pekerjaan x Menghubungkaitkan teori dan amali x Menggalakkan pembelajaran secara koperatif x Membenarkan interaksi dengan orang lain x Mempunyai penggunaan peribadi x Menghubungkait dengan kehidupan seharian x Memerlukan kemahiran minda dan tangan x Membenarkan aplikasi di rumah x Menunjukkan aplikasi pekerjaan x
 • 13. PERBANDINGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN PEMBELAJARAN SECARA ABSTRAK ABSTRAK KONTEKSTUAL Berpusat pada guru Berpusat pada pelajar Pelajar dinilai berdasarkan fakta Pelajar dinilai berdasarkan dan kemahiran yang tertentu prestasi Pengetahuan adalah satu bentuk Pengetahuan berkembang dan maklumat sentiasa dinamik Pengajaran adalah proses Pengajaran ialah proses menyampaikan pengetahuan membantu pelajar memperolehi pengetahuan Bilik darjah adalah terasing Bilik darjah dilengkapi dengan daripada dunia sebenar alat elektrinik dan dikaitkan dengan dunia sebenar Pelajar belajar sendiri Pelajar belajar secara kumpulan
 • 14. BANDINGAN BILIK DARJAH BILIK DARJAH KONVENSIONAL BILIK DARJAH SECARA KONTEKSTUAL Guru berperanan sebagai pemberi Guru sebagai fasilitator pengetahuan Hanya guru yang mengetahui jawapan Terdapat lebih banyak jawapan/penyelesaian yang sesetengahnya guru tidak dapat menjawab Perbincangan profil kerjaya tidak diberi Senario kerja dan profil kerjaya sentiasa penekanan dibincangkan Pengajaran dihadkan satu, dua atau tiga Waktu anjal diamalkan waktu Bilangan pelajar sangat besar Bilangan pelajar harus kecil Pemikliran biasanya adalah secara teori Pemiliran secara penaakulan, penyelesaian dan akademik masalah dan membuat keputusan digalakkan Aktiviti lebih menitik beratkan kemahiran Aktiviti menitikberatkan kemahiran minda minda dan tangan Guru yang memutuskan kaedah penilaian Pelajar sendiri menilai dan menguji sendiri dengan bantuan guru Penilaian lazimnya berasaskan pen dan Penilaian lebih daripada pen dan pensel, pensel termasuk kerja amali Guru merancang segala aktiviti Pelajar dan guru bersama-sama merancang dan membincangkan aktiviti
 • 15. KEPENTINGANNYA  Berasaskan maksud kontekstual, mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.  Memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.  Menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fizikal, psikologikal ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diingini  Membantu guru mengaitkan bahan  subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat san pekerja.  Mencetuskan impak yang mendalam kepada pengalaman dan perkembangan diri pelajar
 • 16. KESIMPULAN  Pandangan John Dewey: Education is not a mere preperations for life, but process of life itself. School should teach students practice living in a social context.  Menurut Mark L. Merickel: Contextual Learning independent thinker Ini bermakna bahawa guru-guru harus melihat proses pengajaran dan pembelajaran dalam perspektif yang lebih luas ke arah membawa pelajar memahami dan mampu membawa diri dalam dunia yang serba mencabar