Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Esitys Osaamisen Ohjaus

oppiminen, ohjaus, kouluttaminen, oppimisen teoriat

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Esitys Osaamisen Ohjaus

 1. 1. Paledux Oy Oppiminen, opetus, koulutus jne. ovat aiheita joista esiintyy kaikkialla keskusteluja ja pohdintoja. Minkälaista on hyvä oppiminen? Mikä meitä estää oppimasta? Paledux Oy järjestää osaamisen ohjaukseen liittyviä koulutuspäiviä ja kouluttaja Heidi Palm antaa työvälineitä oppimisen ohjaukseen, koulutuksen pohjana on Eksperientialistinen oppiminen, joka tarkoittaa toiminnallista lähtökohtaa oppimiseen sekä humanistinen oppiminen, jossa dialogi ja vuorovaikutus ovat merkittävässä osassa ohjaajan, oppijan, ryhmän ja ryhmien sisäisessä viestinnässä. Tervetuloa mukaan...
 2. 2. Paledux Oy Oppiminen, opetus, koulutus jne. ovat aiheita joista esiintyy kaikkialla keskusteluja ja pohdintoja. Minkälaista on hyvä oppiminen? Mikä meitä estää oppimasta? Paledux Oy järjestää osaamisen ohjaukseen liittyviä koulutuspäiviä ja kouluttaja Heidi Palm antaa työvälineitä oppimisen ohjaukseen, koulutuksen pohjana on Eksperientialistinen oppiminen, joka tarkoittaa toiminnallista lähtökohtaa oppimiseen sekä humanistinen oppiminen, jossa dialogi ja vuorovaikutus ovat merkittävässä osassa ohjaajan, oppijan, ryhmän ja ryhmien sisäisessä viestinnässä. Tervetuloa tutustumaan..
 3. 3. Osaamisen ohjaus ja henkilöstön kehittäjän koulutusmateriaalia. 25.3.2010 Paledux Oy
 4. 4. Informaatio ja tieto Paledux Oy Tieto on informaatiota ja informaatio tietoa, ihmisenä me tiedämme automaattisesti mikä näiden ero on. Informaationa pidämme kaikkea sitä, minkä voimme aistien ja havaintovälineiden kautta kohdata. Tieto on se mille annamme merkityksen .
 5. 5. Oppiminen Paledux Oy Filosofien unelma; oppiminen jatkuu koko elämän eikä ole paikkasidonnaista. Ihminen siis kykenee oppimaan koko elämänsä ajan ja selviytyäkseen hänen on myös opittava koko ajan. Muodollisen koulutuksen ohella epämuodollinen oppiminen on keskeisessä asemassa. Koulutuksesta ja oppimisesta on tullut koko elämän kestävä prosessi. Tutkintotodistuksia voimme siis pitää passeina työllistymisessä.
 6. 6. Elinikäisen kasvatuksen kehittelyn yhdysvaltalaiset taustat John Deweyn Yksilön henkinen kehitysprosessi jatkuu koko elämän, koulunkäynnin tarkoitus on edistää oppimista. Parasta koulunkäynnissä on, että oppii oppimaan elämästä itsestään. Eduard Lindeman ” The Meaning of Adult Education” (1962) Kirjassaan hän korostaa, että koulutuksessa tärkeitä on oppijan oma kokemus. Kun etsimme elämän tarkoitusta, oppiminen voi auttaa sen löytämisessä ainoastaan silloin kun oppimisprosessi on jatkuvaa. Paledux Oy
 7. 7. Aikuiskoulutuksen keskeiseksi perusteokseksi voidaan mainita ” Lifelong Education” Basil Yeaxlen (1920) Vaikka hän siteeraa kirjassa laajasti Lindemania, esiintyy myös poikkeuksia. Erityisesti aikuisten kokemusperäistä oppimista hän pitää liian kapeana lähtökohtana. Elinikäiseen oppimiseen kuuluu kaikille ja on inhimillinen perustarve. Olennaista oppimisessa on, että tieto ja kokemus yhdistetään reflektion ja vuorovaikutuksen kautta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näin muodostuu prosessi, jossa oppiminen tapahtuu elämänkokemuksesta. Näistä historiallisista aatteista huolimatta vasta 1960- luvulla alkoi keskustelu globaaleista ongelmista ja koulutuksen roolista näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Paledux Oy
 8. 8. Historiallisia tavoitteita oppimisesta ovat esittäneet myös Paledux Oy UNESCO Euroopan Neuvosto OECD
 9. 9. Koulutus 2000 luvulla? Paledux Oy Suunnanmuutos? Koulutuksen oikeuttamisen taustalla on pitkään ollut työ. Yhteiskunnassa ja työssä jo läpikäydyt ja edessä olevat muutokset ovat edellyttäneet myös institutionaalisen koululaitoksen muuttumista. Suuntana hajoaminen...
 10. 10. Oppija on tiedon käsittelijä, muokkaaja ja siirtäjä. Paledux Oy Käyttökelpoisia käsitteitä tiedon olomuodon analysointiin ovat tietämys, tietäminen ja osaaminen. Käytännölliseen tietämiseen, päättelyyn sekä osaamiseen liittyy aina hiljainen tieto (tacit knowledge), jolla tarkoitetaan sanatonta, ei-käsitteellisessä muodossa olevaa tietoa. Tietämyksellä on aina kokemuksellinen luonne, tähän liittyy olennaisesti hiljaisen tiedon kasva osuus jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kautta.
 11. 11. Paledux Oy Teoriatieto Kokemustieto Osaaminen Hiljainen tieto Käyttötieto Informaatio Lähde: Informaatio, tieto ja osaaminen (Poikela 1998)
 12. 12. Kuvion taustoja Vasemman puoleinen kolmio kuvaa tavoitteita jotka on mahdollista saavuttaa hyvän koulutuksen avulla ja oikein puoleinen kolmio sitä, mikä voidaan saavuttaa työn ja ammatillisen käytännön kautta. Tiedon jakamisen lisäksi koulutuksen tehtävänä pitäisi olla kokemuksellinen tuottaminen. Ammatin oppiminen jatkuu työelämässä, harjoittelun ja kokemusten lisääntymisen kautta. Kuviota voidaan tarkastella myös oppimisen ja osaamisen ajallisena siirtymänä. Työssä tarvittava osaaminen ei kohdistu enää vain koulutukseen, vaan siihen miten työnsä ja ammattinsa hallitsevat osaajat pystyvät jakamaan hiljaisen tiedon ja miten se pystytään ottamaan yhteiseen käyttöön. Paledux Oy
 13. 13. Hiljainen tieto Tulee huomata, ettei tällä käsitteellä tarkoiteta ainoastaan yksilön henkilökohtaista osaamiseen liittyvää tietoa. Hiljaista tietoa voi esiintyä yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tai yhteistoiminnan muodoissa. Tämä tieto on muodostunut käytäntöjen ja työtapojen tuloksena ja ilmenee vain yhteisissä toimintatilanteissa. Hiljainen tieto voi kytkeytyä myös ammatti- tai organisaatiokulttuuriin, jossa ääneen lausumattomat ja kirjoittamattomat normit, koodit ja eettiset arvot esiintyvät vai tietylle ryhmälle tai yksilöille. Haaste miten hiljaista tietoa voidaan siirtää? Paledux Oy
 14. 14. Ammatillinen tieto Ammatillista tietoa tulee tarkastella useista eri näkökulmista, mikäli lähtökohtana on ainoastaan teoreettisen ja teknisen rationaalisuuden lähtökohta emme ymmärrä täysin ammatillista tietoa. Koska osa ammatillisesta tiedosta muodostuu käytännön kautta, ammatin harjoittamisen tilanteissa reflektoimalla eli peilaamalla. Reflektointi voi olla tietoista toiminnan aikana tapahtuvaa havainnointia sekä toiminnan jälkeistä pohdintaa. Toinen merkittävä näkökulma ammatillisen tiedon muodostumiselle liittyy metakognitiivisiin tietoihin ja taitoihin. Jotka syntyvät pitkäaikaisen harjaantumisen tuloksena ja ohjaavat yksilön toimintaa rutiinitoimintojen tasolla. Metakognitiivisten taitojen oletetaan syntyvän automaattisesti jatkuvan tekemisen ja harjaantumisen seurauksena. Paledux Oy
 15. 15. Oppimisen ja opetuksen teorioita Paledux Oy Käyttäytymisen säätely Eksperientialistinen oppiminen Toiminnan psykologia kokemukset, tieto, ajattelu ja näiden suhde Humanistinen oppiminen Dialogi ja vuorovaikutus Kognitiivinen oppiminen Tiedon psyykkinen muodostaminen Sosiaalipsykologinen alue Ohjaaja, oppija, ryhmä ja ryhmien sisäiset viestit
 16. 16. Oppiminen vuorovaikutuksessa Paledux Oy Humanistinen oppimiskäsitys Perusytimenä on dialogi ja vuorovaikutus, jota tapahtuu oppijan ja opettajan sekä ohjaajan ja ryhmien sekä osallistujien välillä. Yhteistoiminnallinen oppiminen on malliesimerkki tästä oppimisajattelusta. Tämä oppimisen suunta tukee oppimisen sosiaalista luonnetta, täydentäen muita oppimisen teorioita.
 17. 17. Teorioista käytäntöön Paledux Oy Älä unohda luovuutta ! Vaikka tunnemme oppimisen ja opettamisen taustalla olevia teorioita, ne eivät takaa oikean tiedon hankkimista. Tilaa on jätettävä luovuudelle ja uutta tietoa tuottavalle toiminnalle. Ihmisellä on taipumus toimia aikaisemmin opitulla tavalla ja jopa estää itseään oppimasta uusia asioita. Asetettaessa oppimisen tavoitetta kouluttajan on tehtävä päätös, onko kysymyksessä vain tiedon jakaminen ja riittääkö tämä muutosten aikaansaamiseksi.
 18. 18. Oppiminen ja työ Paledux Oy Aikuisen oppiminen <ul><li>Aikuisen oppimiseen liittyy aina merkitys, taustalla vaikuttavat aikaisemmat tietorakenteet, olettamukset, arvot ja uskomukset. Muutoksen aikaansaamiseksi toiminta edellyttää aina reflektion. </li></ul><ul><li>Työssä oppimisen teoreettinen jako </li></ul><ul><li>yksilöllinen oppiminen </li></ul><ul><li>ryhmä oppiminen </li></ul><ul><li>organisationaalinen oppiminen </li></ul><ul><li>professionaalinen oppiminen </li></ul>
 19. 19. Työyhteisössä oppiminen Paledux Oy Voidaanko yksilölliset oppimisen rajat ylittää ja onko yhteinen oppiminen madollista? Yhteisöllisyys Kokemus Tiimit Toiminta
 20. 20. Ohjaajan ja kouluttajan tehtävät Paledux Oy Ohjata Neuvoa Kouluttaa Mitä eroa on näillä toiminnoilla? Tukea Opastaa Perehdyttää
 21. 21. Koulutuksen muodot Paledux Oy Avoin ympäristö Monimuoto Miten yhdistämme laajenevat mahdollisuudet oppijan ja ohjaajan välillä? Oppilaitos Työpaikka Vuorovaikutus Verkko ja media Mobiili Kurssit ja luennot
 22. 22. Tämä aineisto on osa osaamisen ohjauksen lyhytkoulutusta sekä henkilöstön kehittäjän tietoiskua. Tulevat koulutukset ! Tietoiskut Helsingissä 20.4.2010 ja 26.5.2010 alkaen klo 17.00 Koulutuspäivät Osaamisen ohjaus- kehitä taitojasi kouluttajana Helsingissä Lauantaina 8.5.2010 Tampereella Torstaina 10.6.2010 Paledux Oy
 23. 23. Paledux Oy on koulutuspalveluja tuottava yritys, jolla on toimisto Espoossa. Järjestämme lyhytkoulutuksia valtakunnallisesti. Yhtiön toimintaa pyörittää Heidi Palm apunaan verkosto oman alansa ammattilaisia. Tarjoamme yhteistyökumppaneille osaavia kouluttajia luennointi ja opetustehtäviin. Meiltä saat ammattilaisen käyttöösi mm. markkinoinnin, johtamisen, HR- ja työsuhdeasioiden, viestinnän ja yrittäjyyden koulutusohjelmiin. Olemme mukana oppilaitosyhteistyössä useissa ammatti - ja erikoisammattitutkinnoissa. Olipa koulutustarpeenne pitkä tai lyhyt - yhteistyöllä onnistumme. Paledux Oy (09) 881 50332 040 747 9369 [email_address] www.paledux.fi Paledux Oy
 24. 24. Lähdeluettelo www.oph.fi www.nayttotutkinnot.fi Kirjallisuus Informaatio, tieto ja osaaminen Kasva yrittäjyyteen Lifelong Education Oppiminen työssä ja työyhteisössä Oppiminen ja asiantuntijuus Oppimisen etu- kilpailukykyä muutoksessa Oppimisen uusi järjestys Suomen eOppimiskesku Ry:n asiakaslehti The Meaning of Adult Education Työpaikkaohjaajan osaamiskartta Työssäoppimisen opas Uuden työn paradoksit Paledux Oy

×