Behine sazi

H
hekmat saeidehComputer expert at yadgar derakhshane arya à yadgar derakhshane arya
Behine sazi
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫محترم‬ ‫استاد‬:
‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬
‫کنندگان‬ ‫تهیه‬:
‫حکمت‬ ‫سعیده‬
‫حکمت‬ ‫سارا‬
‫دیماه‬ ‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬1396
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬
‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬
‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫با‬‫سئو‬(SEO)
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬)
‫کرد‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫؟‬
‫برخی‬‫که‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫برای‬
‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬‫می‬
‫شود‬:
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬
‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫روانشانسی‬‫و‬‫سودآوری‬
‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬
‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬‫داخلی‬
‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫یوک‬ ‫عنووان‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنت‬
‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
‫کننود‬ ‫حرکت‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬.‫در‬‫ایون‬
‫سومت‬ ‫بوه‬ ‫مشوتریان‬ ‫ترییوب‬ ‫باعوث‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بین‬
‫تجارت‬-‫تجوارت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫رضایت‬ ،‫میشود‬ ‫الکترونیکی‬
‫میشوود‬ ‫ارائوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬.‫در‬
‫موورر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫محتووای‬ ،‫تکنولووژی‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫شامل‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬
،‫کواربران‬ ‫بوا‬ ‫تعاملی‬ ‫روشهای‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سایت،کیفیت‬
‫باشود‬ ‫ییره‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫روزآوری‬ ‫به‬.‫طراحوی‬ ‫میبایسوت‬ ‫اموا‬
‫بتوانود‬ ‫کوه‬ ‫باشود‬ ‫ای‬ ‫گونوه‬ ‫بوه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬
‫مقد‬
‫مه‬
http://hiberd.com
‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬
‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬
‫وروزه‬‫امو‬‫و‬ ‫وازمانها‬‫سو‬ ‫وام‬‫تمو‬ ‫وا‬‫تقریبو‬
‫در‬ ‫وب‬ ‫پایوه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شرکتها‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫جهت‬ ‫الکترونیکی‬
‫بورای‬ ‫کواربران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫وتفاده‬‫و‬‫اس‬ ‫وی‬‫و‬‫الکترونیک‬ ‫وارت‬‫و‬‫تج‬ ‫وام‬‫و‬‫انج‬
‫میکنند‬.‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫تنها‬
‫و‬ ‫نیازهوا‬ ‫اگور‬ ‫و‬ ‫اسوت‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫با‬‫سئو‬(SEO)
‫چیست؟‬ ‫سئو‬
‫سئو‬(‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬)‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ،
‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬‫آن‬‫قورار‬ ‫و‬ ‫شودن‬ ‫دیده‬ ‫افزایش‬
‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫گرفتن‬
‫باشد‬‫می‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مرل‬ ‫مهمی‬.
‫از‬ ‫اسوتفاده‬ ‫بوا‬ ‫شخصوی‬ ‫که‬ ‫که،هنگامی‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬
‫دارای‬ ‫وه‬‫کو‬ ‫ودی‬‫کلیو‬ ‫وات‬‫کلمو‬ ‫و‬ ‫وارات‬‫عبو‬ ‫ترین‬‫وب‬‫مناسو‬
‫وتجو‬‫جسو‬ ‫وت‬‫اینترنو‬ ‫در‬ ‫وتند‬‫هسو‬ ‫ودزایی‬‫درآمو‬ ‫ویل‬‫پتانسو‬
‫بواالترین‬ ‫در‬ ‫جسوتجو‬ ‫نتوایج‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ،‫کند‬‫می‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫بهینه‬
‫سازی‬
‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ،‫قسمتی‬ ‫سه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫منظور‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫ابزارهایی‬
‫کننود‬ ‫موی‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بردن‬ ‫باال‬.‫واقو‬ ‫در‬
‫را‬ ‫وب‬ ‫الگووی‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫فوری‬ ‫حلهای‬ ‫راه‬ ‫برخی‬
‫مدیران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اوردند‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫ود‬‫کننو‬ ‫وتفاده‬‫اسو‬ ‫وا‬‫انهو‬ ‫از‬ ‫ود‬‫تواننو‬.‫وئو‬‫سو‬ ‫وای‬‫هو‬ ‫وه‬‫افزونو‬
‫وردپرس‬‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬‫بصورت‬
‫مانند‬ ‫اند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خودکار‬yeast .‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫این‬
‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫وضعیت‬
‫ندارند‬ ‫کارایی‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫کار‬.‫بهتورین‬ ‫خواهیود‬ ‫موی‬ ‫اگر‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬)
‫کرد؟‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬
1-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫های‬‫رایانه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬
2-‫کنود‬‫می‬ ‫کموک‬ ‫کواربران‬ ‫بوه‬ ‫سئو‬
‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫سایتان‬‫وب‬
3-‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬
4-‫از‬ ‫کوووه‬ ‫کووواربرانی‬ ‫تعوووداد‬
‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫کردن‬ ‫نهایی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫قراردادتان‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دهید‬:
1-‫تجربه‬
‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پویا‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬‫است‬(‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یعنی‬
‫شود‬‫می‬ ‫فراگرفته‬).
2-‫تیم‬
‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫این‬.
3-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬(R&D)
‫همین‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آپدیت‬ ‫معرفی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رتبه‬ ‫باالترین‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دلیل‬.
4-‫ارتباط‬
‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫هرگونه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫ارتباط‬.
5-‫ها‬‫نامه‬‫گواهی‬‫مشتریان‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫فرایند‬‫سئو‬
‫یوک‬ ‫طریوق‬ ‫از‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتورهوای‬ ‫در‬ ‫ارگانیک‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬
‫های‬‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬
‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫برون‬ ‫و‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫درون‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫سئو‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫داشتن‬ ،‫اجتماعی‬
‫افزونه‬Google rich snippets‫سوازی‬‫بهینه‬ ،‫تغذیه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ،
‫گیرد‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خبر‬.‫تکامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫سئو‬ ‫اگرچه‬
‫قودیمی‬ ‫یوا‬ ‫بنیوادی‬ ‫عناصر‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬
‫کنند‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫دارد‬.
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫برخی‬‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫که‬‫برای‬‫کسب‬
‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬‫شود‬ ‫می‬:
‫ها‬‫کلیدواژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬
‫ای‬‫صفحه‬ ‫درون‬ ‫سئوی‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
‫سایت‬‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫یا‬ ‫ممیزی‬
‫محتوی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬
‫ای‬‫صفحه‬‫بیرون‬ ‫سئوی‬/‫سازی‬‫لینک‬
‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
‫الگوریتمی‬ ‫آپدیت‬‫گوگل‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬
‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانتان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بیماران‬
‫بدهید‬ ‫افزایش‬ ‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫پشتوانه‬ ‫با‬ ‫سایت‬‫وب‬.
‫گویی‬ ‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫سالمت‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫طوری‬ ،‫امروزی‬ ‫بیماران‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬.‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آگاهانه‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬.
‫تحقیقوات‬ ‫مرکز‬ ‫آمار‬ ‫مطابق‬Pew‫هور‬ ‫از‬ ،10‫اینترنوت‬ ‫کواربر‬8‫نفور‬
‫سالمتی‬ ‫آنالین‬ ‫اطالعات‬‫کنند‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬.‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ،‫بیماران‬
‫کنند‬‫نمی‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بیمارستان‬ ‫و‬ ‫پزشک‬ ‫دیگران‬ ‫حرف‬ ‫برمبنای‬.‫خاطر‬ ‫به‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬
‫روانشانسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سودآوری‬ ‫و‬
‫احساسات‬ ‫تحریک‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫احساس‬ ‫بردن‬ ‫باال‬
‫شخصی‬ ‫نف‬ ‫ایجاد‬
‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬
‫باشید‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬
‫نحوه‬‫بیان‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬
‫اجتمواعی‬ ‫هوای‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫معتبر‬
‫هم‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫و‬ ‫مفیود‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مطالب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫باید‬
‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫قان‬.‫همیشوه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫متاسفانه‬
‫از‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جدید‬ ‫خواننده‬ ‫گرفتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫نماید‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬.‫رسویده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫به‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چرا‬
‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫و‬(‫آنها‬ ‫خوانندگان‬)‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کرده‬
‫بشناسند‬.
،‫هسوتند‬ ‫شودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اکرر‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫اکرر‬
‫هوای‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫پس‬
‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫فراتر‬ ‫معمول‬.
‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫نمای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫استفاده‬
‫پتانسویل‬ ‫بوه‬ ‫رسویدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫پروسهء‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫تجاری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬.‫شوبکه‬ ‫در‬ ‫شوما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬
‫خواننودگان‬ ‫و‬ ‫مشوتریان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫بوده‬(‫رقبا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫وحتی‬)
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬
‫بورای‬ ‫ضورورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫موتورهای‬ ‫نگاه‬
‫میوزان‬ ‫بوه‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫هماننود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫جستجو‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫نف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫اهمیت‬.‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬
‫نیوز‬ ‫جستجو‬ ‫باشد،موتورهای‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬
‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شما‬.
‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫بوه‬ ‫تری‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬
‫خواهیود‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتور‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫معتبر‬ ‫سایت‬ ،‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫شما‬
‫آمد‬.،‫شووند‬ ‫متصول‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫جنبه‬:
‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬.
‫از‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬20‫رشود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ٪
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫پیونود‬ ‫خوود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫لینک‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫یکباره‬ ‫اگر‬
‫وب‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬
‫خورد‬ ‫خواهد‬ ‫لطمه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬!
‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیفی‬ ‫عبارت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫لینک‬(،‫صوفحه‬ ‫شرح‬
‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫تگ‬)‫ساختار‬ ‫همچنین‬
‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫لینک‬.‫ایون‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬
“‫وجوو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫فوری‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫کوه‬ ‫کاریسوت‬ ‫بهتورین‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬:
“‫طوالنی‬ ‫محتوای‬”‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬:
،‫حل‬ ‫راه‬“‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬”‫است‬:
"‫تصویری‬ ‫محتوای‬”‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫محتوایی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬:
“‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫ست‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬:
“‫صوتی‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬”‫و‬“‫دیجیتالی‬ ‫دستیار‬”‫شوند‬ ‫می‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫محبوب‬:
"‫داخلی‬ ‫نتایج‬”‫اند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬:
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫نهایی‬ ‫استدالل‬:
‫به‬‫روش‬‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کامال‬
‫کنود‬ ‫موی‬ ‫عمل‬ ‫بدرستی‬ ‫هنوز‬ ‫سایتتان‬‫در‬‫مودرن‬ ‫عصور‬
‫باشید‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫چگوونگی‬ ‫و‬ ‫هودفتان‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬
‫کلوی‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نقش‬
‫این‬ ،‫تجارتتان‬‫روشها‬‫بازاریوابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهموی‬ ‫نقش‬
‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شما‬.‫نیستند‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫تنها‬ ‫اینها‬
‫همیشوه‬ ‫و‬ ‫داریود‬ ‫نگه‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫پس‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
Behine sazi
1 sur 21

Recommandé

طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
The importance of seo for the sneaker business par
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 vues11 diapositives
why Seo is important? par
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 vues13 diapositives
Inbound marketing (rasoul namvar) par
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
625 vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Why SEO? par
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 vues14 diapositives
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
148 vues16 diapositives
Content Marketing & Bloggers par
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 vues18 diapositives
Off page seo1 par
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1Hanieh Ghofrani
334 vues20 diapositives
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 vues20 diapositives
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives

Similaire à Behine sazi

کمی درباره سئو و آموزش سئو par
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 vues5 diapositives
Why seo matters par
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
103 vues9 diapositives
Seo par
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 vues12 diapositives
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
201 vues42 diapositives
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 vues238 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives

Similaire à Behine sazi(20)

کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال

Behine sazi

 • 2. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 3. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬: ‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬: ‫حکمت‬ ‫سعیده‬ ‫حکمت‬ ‫سارا‬ ‫دیماه‬ ‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬1396
 • 4. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫با‬‫سئو‬(SEO) ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬) ‫کرد‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫؟‬ ‫برخی‬‫که‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫برای‬ ‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬‫می‬ ‫شود‬: ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫روانشانسی‬‫و‬‫سودآوری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬‫داخلی‬ ‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬
 • 5. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫یوک‬ ‫عنووان‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫کننود‬ ‫حرکت‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬.‫در‬‫ایون‬ ‫سومت‬ ‫بوه‬ ‫مشوتریان‬ ‫ترییوب‬ ‫باعوث‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بین‬ ‫تجارت‬-‫تجوارت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫رضایت‬ ،‫میشود‬ ‫الکترونیکی‬ ‫میشوود‬ ‫ارائوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬.‫در‬ ‫موورر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتووای‬ ،‫تکنولووژی‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫شامل‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ،‫کواربران‬ ‫بوا‬ ‫تعاملی‬ ‫روشهای‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سایت،کیفیت‬ ‫باشود‬ ‫ییره‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫روزآوری‬ ‫به‬.‫طراحوی‬ ‫میبایسوت‬ ‫اموا‬ ‫بتوانود‬ ‫کوه‬ ‫باشود‬ ‫ای‬ ‫گونوه‬ ‫بوه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫مقد‬ ‫مه‬ http://hiberd.com
 • 6. ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫وروزه‬‫امو‬‫و‬ ‫وازمانها‬‫سو‬ ‫وام‬‫تمو‬ ‫وا‬‫تقریبو‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫پایوه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شرکتها‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫جهت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بورای‬ ‫کواربران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫وتفاده‬‫و‬‫اس‬ ‫وی‬‫و‬‫الکترونیک‬ ‫وارت‬‫و‬‫تج‬ ‫وام‬‫و‬‫انج‬ ‫میکنند‬.‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نیازهوا‬ ‫اگور‬ ‫و‬ ‫اسوت‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 7. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫با‬‫سئو‬(SEO) ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫سئو‬(‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬)‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ، ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬‫آن‬‫قورار‬ ‫و‬ ‫شودن‬ ‫دیده‬ ‫افزایش‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫گرفتن‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مرل‬ ‫مهمی‬. ‫از‬ ‫اسوتفاده‬ ‫بوا‬ ‫شخصوی‬ ‫که‬ ‫که،هنگامی‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫دارای‬ ‫وه‬‫کو‬ ‫ودی‬‫کلیو‬ ‫وات‬‫کلمو‬ ‫و‬ ‫وارات‬‫عبو‬ ‫ترین‬‫وب‬‫مناسو‬ ‫وتجو‬‫جسو‬ ‫وت‬‫اینترنو‬ ‫در‬ ‫وتند‬‫هسو‬ ‫ودزایی‬‫درآمو‬ ‫ویل‬‫پتانسو‬ ‫بواالترین‬ ‫در‬ ‫جسوتجو‬ ‫نتوایج‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫بهینه‬ ‫سازی‬
 • 8. ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ،‫قسمتی‬ ‫سه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫منظور‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫ابزارهایی‬ ‫کننود‬ ‫موی‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بردن‬ ‫باال‬.‫واقو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫الگووی‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫فوری‬ ‫حلهای‬ ‫راه‬ ‫برخی‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اوردند‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫کننو‬ ‫وتفاده‬‫اسو‬ ‫وا‬‫انهو‬ ‫از‬ ‫ود‬‫تواننو‬.‫وئو‬‫سو‬ ‫وای‬‫هو‬ ‫وه‬‫افزونو‬ ‫وردپرس‬‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬‫بصورت‬ ‫مانند‬ ‫اند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خودکار‬yeast .‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫این‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫وضعیت‬ ‫ندارند‬ ‫کارایی‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫کار‬.‫بهتورین‬ ‫خواهیود‬ ‫موی‬ ‫اگر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 9. ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬) ‫کرد؟‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ 1-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫های‬‫رایانه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ 2-‫کنود‬‫می‬ ‫کموک‬ ‫کواربران‬ ‫بوه‬ ‫سئو‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫سایتان‬‫وب‬ 3-‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ 4-‫از‬ ‫کوووه‬ ‫کووواربرانی‬ ‫تعوووداد‬ ‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 10. ‫کردن‬ ‫نهایی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫قراردادتان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دهید‬: 1-‫تجربه‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پویا‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬‫است‬(‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فراگرفته‬). 2-‫تیم‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫این‬. 3-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬(R&D) ‫همین‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آپدیت‬ ‫معرفی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رتبه‬ ‫باالترین‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دلیل‬. 4-‫ارتباط‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫هرگونه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫ارتباط‬. 5-‫ها‬‫نامه‬‫گواهی‬‫مشتریان‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 11. ‫فرایند‬‫سئو‬ ‫یوک‬ ‫طریوق‬ ‫از‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتورهوای‬ ‫در‬ ‫ارگانیک‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫برون‬ ‫و‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫درون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫سئو‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫داشتن‬ ،‫اجتماعی‬ ‫افزونه‬Google rich snippets‫سوازی‬‫بهینه‬ ،‫تغذیه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ، ‫گیرد‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خبر‬.‫تکامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫سئو‬ ‫اگرچه‬ ‫قودیمی‬ ‫یوا‬ ‫بنیوادی‬ ‫عناصر‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫دارد‬. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 12. ‫برخی‬‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫که‬‫برای‬‫کسب‬ ‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬‫شود‬ ‫می‬: ‫ها‬‫کلیدواژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ای‬‫صفحه‬ ‫درون‬ ‫سئوی‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫یا‬ ‫ممیزی‬ ‫محتوی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫بیرون‬ ‫سئوی‬/‫سازی‬‫لینک‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫الگوریتمی‬ ‫آپدیت‬‫گوگل‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 13. ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانتان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بیماران‬ ‫بدهید‬ ‫افزایش‬ ‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫پشتوانه‬ ‫با‬ ‫سایت‬‫وب‬. ‫گویی‬ ‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫سالمت‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫طوری‬ ،‫امروزی‬ ‫بیماران‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬.‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آگاهانه‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬. ‫تحقیقوات‬ ‫مرکز‬ ‫آمار‬ ‫مطابق‬Pew‫هور‬ ‫از‬ ،10‫اینترنوت‬ ‫کواربر‬8‫نفور‬ ‫سالمتی‬ ‫آنالین‬ ‫اطالعات‬‫کنند‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬.‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ،‫بیماران‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بیمارستان‬ ‫و‬ ‫پزشک‬ ‫دیگران‬ ‫حرف‬ ‫برمبنای‬.‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 14. ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬ ‫روانشانسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫تحریک‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫احساس‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫شخصی‬ ‫نف‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫باشید‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫نحوه‬‫بیان‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 15. ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬ ‫اجتمواعی‬ ‫هوای‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫معتبر‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫مفیود‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مطالب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫قان‬.‫همیشوه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫متاسفانه‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جدید‬ ‫خواننده‬ ‫گرفتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫نماید‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬.‫رسویده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 16. ‫به‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چرا‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫و‬(‫آنها‬ ‫خوانندگان‬)‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫بشناسند‬. ،‫هسوتند‬ ‫شودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اکرر‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫اکرر‬ ‫هوای‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫پس‬ ‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫فراتر‬ ‫معمول‬. ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫نمای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫پتانسویل‬ ‫بوه‬ ‫رسویدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫پروسهء‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫تجاری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬.‫شوبکه‬ ‫در‬ ‫شوما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬ ‫خواننودگان‬ ‫و‬ ‫مشوتریان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫بوده‬(‫رقبا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫وحتی‬) ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 17. ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬ ‫بورای‬ ‫ضورورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫موتورهای‬ ‫نگاه‬ ‫میوزان‬ ‫بوه‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫هماننود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫نف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫اهمیت‬.‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬ ‫نیوز‬ ‫جستجو‬ ‫باشد،موتورهای‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شما‬. ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫بوه‬ ‫تری‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫خواهیود‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتور‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫معتبر‬ ‫سایت‬ ،‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫شما‬ ‫آمد‬.،‫شووند‬ ‫متصول‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 18. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫جنبه‬: ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬. ‫از‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬20‫رشود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ٪ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫پیونود‬ ‫خوود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫لینک‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫یکباره‬ ‫اگر‬ ‫وب‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬ ‫خورد‬ ‫خواهد‬ ‫لطمه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬! ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیفی‬ ‫عبارت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫لینک‬(،‫صوفحه‬ ‫شرح‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫تگ‬)‫ساختار‬ ‫همچنین‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫لینک‬.‫ایون‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 19. ‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ “‫وجوو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫فوری‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫کوه‬ ‫کاریسوت‬ ‫بهتورین‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬: “‫طوالنی‬ ‫محتوای‬”‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬: ،‫حل‬ ‫راه‬“‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬”‫است‬: "‫تصویری‬ ‫محتوای‬”‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫محتوایی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬: “‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫ست‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬: “‫صوتی‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬”‫و‬“‫دیجیتالی‬ ‫دستیار‬”‫شوند‬ ‫می‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫محبوب‬: "‫داخلی‬ ‫نتایج‬”‫اند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬: ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 20. ‫نهایی‬ ‫استدالل‬: ‫به‬‫روش‬‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کامال‬ ‫کنود‬ ‫موی‬ ‫عمل‬ ‫بدرستی‬ ‫هنوز‬ ‫سایتتان‬‫در‬‫مودرن‬ ‫عصور‬ ‫باشید‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫چگوونگی‬ ‫و‬ ‫هودفتان‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫کلوی‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ،‫تجارتتان‬‫روشها‬‫بازاریوابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهموی‬ ‫نقش‬ ‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شما‬.‫نیستند‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫تنها‬ ‫اینها‬ ‫همیشوه‬ ‫و‬ ‫داریود‬ ‫نگه‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫پس‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬