Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Formation Zero Waste France

1 119 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Formation Zero Waste France

  1. 1. |. A DEMARCHE 5.55%? gum une démarche l- - - 9- ~ 1 Al GLOBKLE, '; PRooum£'. ‘C’L_E$ - KGONSWIHER I , ‘ PARTI- : .%2*: 's*: '°. “f—' talc“ GIPATNE :2<e.2I. .e2§. eW POUY‘ Otteindre 'o: _')ec{: iF " OP-"M‘3[-R‘, “ii: °‘. '_": dédnel: '. mtg-2'g°§*; eff? ?? Saspillogc “ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ’ " _ - - - - - <: ::: ;if. s-r: ::: r.: ¥,°: ::. %:. . : ppasekvik; "" '“°*". “". ‘-: Pole‘-rm: Z. EROwA31': .— — — - V . _ U / .@h: |;ne| p:u'. |?e C M’ No no
  2. 2. __. .___. ... ... _.—. _.. ... ..—. .,-—-A. ..-. ._—. — I. " ' PRODUIRE } & CI0i~I30I“'II‘II5_I-? . sgbrement . “@’I‘: .'I'. -‘. ‘I“I‘I" a W I ‘ ficlbion dca ‘ Ifiowwuon dc van£ig: J t| 'eo Udfflttble I%- oggg 9: < axe cs cant I in(l"strieVsVlHéra€l I . — I ' - ‘ 9¢°‘°3'¢, 5«Ié‘I'I'I§Ie°I"£'Jf?3I9e | ndust‘rIe_IIe marchés public: . . inbcrdgctaondu _In{-'3' ; ¢gI'°n dcJ Pt”-' '5‘ ‘H IIn<, 'nera. I:eurI dec abs ‘ 9- . . R4 eco- . I.»- I: I - -IIIIeIIII! II-". ‘.3 Em ©conceI>I: I0h _ §, g‘oI; ‘;3§'°I°¢ — sens'Ib'II'Isa’c. iovI . . — Inberdjction dc I @FIsca| II; e erodv-fsbpg" _I-. aIxesihc'II: atives re”-4° ‘I e I . . -’rIsI. _oI| iI: c reoM/ rLI= .om I - 0<—I'-WM Pédngosiqves l _ _ _ _ — — _ _ . _ — — — —- - QSEIISIBILISATIOISI ourm uaire Zero waste I I I L I I I, ‘ m¢, k,o’o‘IoIrI aux em-gestex I evehemenb ’[_ero_ waste ‘ Pmgmmmes sI, ooIIres I "__’_____. - I I I’ Pf'odull! S f. apY'. O‘V10tIOV| des I I @durahbles l I 9 9I| Ier'e5 du REP goon, e: I '5 I, ’ V: dc: I I ©c; ;yI; f;I‘; ‘°J I ‘ <§ZI'3c°I. 'e'e§ 3? BTP I I vsov-Jkkauc I I ‘ "h°"I"' °I""‘he" IMP”: coIIIIvIIIIIIcI. TIoI~I - Iombriwmposeve €22‘ ? °°Ies ‘B méhhanisation "‘ cP1III. IsI* "®I*: I: ' ; @aIxLLoNaaIz‘ . i" ~ I J’ M‘ I I Vusage II, «.t9 m“ ‘ere I I alocahon I I fir} triulo. source I‘ . U ‘I I III ""$d‘eV: ‘tIé‘| ;|Ie(gQ; beI1|; |i2- armomsa 001' 3.3.1‘ 0|‘ 4 G ' ' etc ‘I &l‘I'| UPlu(lIiSlIIE50|1 I I @%°IIlIoeEeI, E silcgeive t I I Sgahrépara ion ' I ; °°‘ °‘ ° ‘’°' ‘'‘‘’‘’°' ° I , o . I ‘ e y I3:-oI1¢. vrJ I I : II §(g)-Covglpostuge égctmr I I ' I ' I I I I I I I ‘ bout-5:, an-Y 9'¢V¢-U’ I -__ . . —-"- 2 : _,AcTIc: IIs h 1 = ' °‘°'""‘“""“’°‘ cIII: IIcrEIIIsIrIoII/ I qaIIn'In'I: I;rabion S -; _ . »" In-: I I I I I I I I 0 . cc _ I _ I I I co: «II: III. s5III-IcI; I. . ' I‘ ®Méflot5 _ ' _ _ I I I‘
  3. 3. It A I/ ._ I D 5 , ‘is; : - '1 I I I I I I Association! oqriuxt-‘vex qxsou «UM: cu l+ur¢| |el n: so<£_aI'. ion-I >ort, uVeS . yvlk. ‘ ‘- I p , R . «: ssocmTu(; II. ’§ I s ' t‘ ‘55 33‘. €é2'€a. J.°5‘§ °‘° I ' envlrorme menfi I flnssotiolrions de | t. onsoh. m¢. beU'5 - <9 I I I @ association , V ¢'é(: .odicnb5 % J ' I c. evn_I'. re$ $o<. a. uY ‘ Q», was qssu. .'uI'»| °hI V IDLGIQI '. I I I I I. |. . '. I’ ' II | . '. —é| v: (cu, - péles comp Qccu -<ansei_ 9 ' consul ‘ - «gauge at ¢le. veofi= écovuwvuqve éné rd [oVBI - agenttek , Qohgblonnanret s . §€%&3$n. ques - chamlorel oonsohire; LMA---I dc euuvaeé emcnk. eil dc >UI>Ing; s ' - accuculdgygme; — mapernitq - "‘fl| $om dcretroibe, - qcwcila Io jourr-co _———__— PK , 3910?’! DE I‘: zouomur 7 I I industries ‘I H9 ocq| u sbrodauranker I I ‘Q: -§_*; ;§uP'gg5: , | éé¢Iu_uzI: a‘ov | I “um I Mhovmle I I aéti-cxerqu-. 'se: I| |@is1SI: iI: vteUrS| | ‘ Vess, ‘ E entreP, ,‘e: , I t'°§e: $eurs I I , €Vene| m¢nI'. I¢II¢. l' I ayeoborae | 1 I mngcxinade_ | I» In! ‘on . I | seu>nd_¢ WW“ I qua émiqucl I | ;@g~gs: _8,; 'g‘ I ‘-6 écoIeIU . . ~c. »wi*'"= | . W5“eu%'¢e: I I . :1@. me«vj*~°" Hg ': *.t. .-. ..|1 I marches I ‘”! *’v'. '°3 it I I . ~ dIsI: r'ubuI= i°" I I ‘% I | «fiat froqecen I éduwh’ I I I QSSOGCQBIONJ I olm": )| I l 8 ot. a¢8 49‘ I | ., ? evslsrefritel’ I? It monde I I I I I I _ I {res dc that I ‘ fiarchnbeobfl I vow: I I 1 | Qvoscnbreprlsex *- - ' ' I '- , _ . I | I __. __. —-. _,

×