Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

53 Truls Korsgaard - Hva gjør Helse Sør-Øst

2 168 vues

Publié le

Hva gjøre Helse Sør-Øst RHF? Fra kunnskap til varig endring av adferd (læring)

 • Soyez le premier à commenter

53 Truls Korsgaard - Hva gjør Helse Sør-Øst

 1. 1. Hva gjøre Helse Sør-Øst RHF? ”Fra kunnskap til varig endring av adferd (læring)” Truls Korsgaard Prosessleder/Siv.ing Enhet for virksomhetsutvikling og teknologi
 2. 2. Litt om min bakgrunn <ul><li>Sivilingeniør – ”Produksjon- og kvalitetsstyring” </li></ul><ul><ul><li>10 år i helsevesenet </li></ul></ul><ul><li>Uvikling av behandlingslinjer i HSØ </li></ul><ul><ul><li>Metodikk og verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæring prosessveiledere </li></ul></ul><ul><li>Pilotering nasjonal K(A)PP-spesifikasjon </li></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul><ul><li>Pilotanskaffelse av verktøy for virksomhets- og prosessmodellering </li></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul><ul><li>Forstudie ”Kunnskapsutvikling og god praksis” </li></ul><ul><ul><li>Ressursgruppe/sparringspartner </li></ul></ul><ul><li>Pilotprosjekt nytt kurve-system (Metavision/Ergo Group) </li></ul><ul><ul><li>Klinisk ressursgruppe </li></ul></ul><ul><li>Forskningsprosjekt ”dimensjonering og utforming av sykehusbygg med utgangspunkt i diagnosegrupper og behandlingsforløp </li></ul><ul><ul><li>Multiconsult/Sintef/Helsereg </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul><ul><li>OFU-prosjekt ”CAPAS” (CAre PAthway Execution System) </li></ul><ul><ul><li>Prediktor/SØ HF </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektgruppe </li></ul></ul>
 3. 3. Mye skjer…… Regional datavarehus- og rapporteringsløsning (LIS) Pilotering av nasjonal KPP-spesifikasjon OFU-prosjekter Ringerike Sykehus og Sykehuset Østfold Opplslagsverk for klinisk beslutningsstøtte Kurve-system Utvikling av behandlingslinjer Etablering av fagråd Anskaffelse av virksomhets- og prosessmodelleringsverktøy PAS/EPJ Forstudie ”Kunnskapsutvikling og god praksis
 4. 4. <ul><li>Hvilke lab.prøver som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke rtg-us som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke beslutninger som tas når </li></ul><ul><li>Hvilke prosedyrer som gjennomføres når </li></ul><ul><li>Hvilke sykepleierplaner som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke indikatorer som det skal måles på </li></ul><ul><li>Osv </li></ul>Emnestruktur Terminologi Standarder Grensesnitt Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet <ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Avvik fra standard Beslutningsstøtte Output BHL <ul><li>Input: </li></ul><ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Nye rutiner Nye prosedyrer Empiri Resultatmålinger Analyse (LIS/KAPP)
 5. 5. <ul><li>Hvilke lab.prøver som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke rtg-us som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke beslutninger som tas når </li></ul><ul><li>Hvilke prosedyrer som gjennomføres når </li></ul><ul><li>Hvilke sykepleierplaner som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke indikatorer som det skal måles på </li></ul><ul><li>Osv </li></ul>Emnestruktur Terminologi Standarder Grensesnitt Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet <ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Avvik fra standard Beslutningsstøtte Output BHL <ul><li>Input: </li></ul><ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Nye rutiner Nye prosedyrer Empiri Resultatmålinger Analyse (LIS/KAPP)
 6. 6. Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet
 7. 7. Lånt fra ide-dokument fra Øystein Eiring
 8. 8. Forstudie “Kunnskapsutvikling og god praksis” 20 mai 2009 Kristin Wieland, leder styringsgruppen/prosjekteier Ulf Ljungblad, prosjektansvar Gro Sævil Helljesen, prosjektleder
 9. 9. Mandat og mål <ul><li>Det skal gjennomføres en forstudie som skal danne grunnlag for å skape en helhetlig strategi for integrering av kunnskapsutvikling, pasientforløp/behandlingslinjer og kontinuerlig forbedring i Helse Sør-Øst. </li></ul><ul><li>Målet er å utarbeide en samlet anbefaling til tilnærmingsmåte og forslag til organisering av dette strategiarbeidet som </li></ul><ul><ul><ul><li>ivaretar høy faglig kvalitet i pasientbehandlingen basert på anvendelse av kunnskapsbasert praksis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tar utgangspunkt i helhetlige pasientforløp/behandlingslinjer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gir god pasientopplevd kvalitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>utnytter ressursene på en effektiv måte </li></ul></ul></ul><ul><li>Sluttproduktet er innstilling til mandat, forslag til organisering og en prosjektplan for hovedprosjektet. </li></ul>
 10. 10. Hovedaktiviteter i prosjektperioden <ul><li>Hvilke behandlingslinjer (BHL) er utarbeidet i Helse Sør-Øst? </li></ul><ul><li>Hvilke resultater og KPI (key performance indicators) er identifisert for BHL (referer verdikompasset)? </li></ul><ul><li>Hvordan arbeides det med kunnskapshåndtering og hvilke verktøy er etablert? </li></ul><ul><ul><li>Helse Sør-Øst </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalt </li></ul></ul><ul><li>Hvordan arbeides det med kontinuerlig forbedring innen og på tvers av behandlingsforløp? </li></ul><ul><li>Begrepsdefinisjoner </li></ul>
 11. 11. Begrepsdefinisjoner <ul><li>Med en Behandlingslinje menes en normativ beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. </li></ul><ul><li>Med Behandlingslinje som konsept for virksomhetsutvikling menes det samlede sett av aktiviteter og fremgangsmåter som skal til for å etablere gode behandlingslinjer, som sikrer gode pasientforløp og pasientopplevd kvalitet, og inkluderer målesystemer og monitorering, samt metoder for kontinuerlig forbedring. </li></ul><ul><li>Pasientforløp en deskriptiv beskrivelse av pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra pasientens perspektiv (for en definert diagnosegruppe) </li></ul><ul><li>Behandlingsforløp dekker det samme hendelsesforløp som pasientforløpet, men sett fra helsepersonells perspektiv (for en definert diagnosegruppe) </li></ul>
 12. 12. Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidede behandlingslinjer (n=44)
 13. 13. Behov for å øke kompetansen innen kunnskapshåndtering (38 svart på dette av 44)
 14. 14. Hods satsning – Opplæringsrunder, bruker diagnosegrp. for å gjøre det mer konkret. Gro Helljesen repr. Helse Sør-Øst
 15. 15. <ul><li>Etter første gjennomføring i regi </li></ul><ul><li>av Helse Sør-Øst - status vår 2008 </li></ul><ul><li>13 helseforetak deltok </li></ul><ul><li>19 team utviklet 19 BHL </li></ul><ul><li>40 prosessveiledere utdannet </li></ul><ul><li>Ny gjennomføring startet september 2008 </li></ul><ul><li>17 helseforetak deltar </li></ul><ul><li>32 nye team underveis </li></ul><ul><li>30 nye prosessveiledere i utdanning </li></ul>Status utvikling av behandlingslinjer Nå…invitasjon gått ut til alle direktører Oppstart 24.-25. september 2009
 16. 16. Oversikter på HF-nivå
 17. 17. Felles navn og definisjon (Mål: Nasjonal terminologi og klassifisering BHL)
 18. 18. Et konsept for prosessorientert virksomhetsutvikling
 19. 19. E-læring
 20. 20. Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet
 21. 21. Population Management Model Adapted from: Kaiser Stratification according to needs GPs centers Hospitals High cost per case Low cost per case Prevention is part of every member’s care Level 2: High risk patients Care management Level 1: 70-80 per cent of a chronic care management population Self management Health Promotion Level 3: Very complex patients Case management
 22. 22. Fagråd
 23. 23. Behov realtert til BHL-arbeidet - - Kartlegging og strukturering av prosesser Fase 1 Modellering og dokumentasjon av prosesser Fase 2 Praktisering og erfaring Forbedre prosesser Fase 4 Publisering på intranett/internett Deling Fase 3
 24. 24. <ul><li>Kontraktinngåelse med leverandør og dermed også valg av løsning planlegges å gjennomføres mid. september 2009. </li></ul><ul><li>Det er per i dag 4 aktuelle leverandører: </li></ul><ul><ul><li>IDS Share (Aris) </li></ul></ul><ul><ul><li>QualiSoft AS </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubik Solutions (Troux Technologies) </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM. </li></ul></ul><ul><li>Samtlige er vurdert av Gartner som ledende innenfor EA (virksomhetsarkitektur) og prosessmodellering. </li></ul><ul><li>. </li></ul>Kilde; Gartner 2008 “ Magic Quadrant” gir en oversikt over leverandører i det internasjonale markedet for EA verktøy Anskaffelse av virksomhets- og prosessmodelleringsverktøy
 25. 25. Helse Sør-Øst har bruk for et verktøy for virksomhetsarkitektur for blant annet å bedre samhandling mellom foretak <ul><li>Skal vi gjøre ting på tvers av organisasjonen? </li></ul><ul><li>Skal vi ha flere prosjekter gående samtidig? </li></ul><ul><li>Skal vi innføre flere applikasjoner samtidig? </li></ul><ul><li>Skal vi planlegge noe som gjelder for mer enn én forretningsenhet? </li></ul><ul><li>Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er ja, er det bruk for en virksomhetsarkitektur! </li></ul><ul><li>Arkitektur kan forstås som en reguleringsplan, en byplan. De enkelte bygninger har sine uttrykk og utforming som arkitekten har gitt dem. En byplan viser hva slags hus som skal stå hvor og hvordan vi kommer herfra til dit. Den regulerer helhetsinntrykket og gateløpet. </li></ul><ul><li>EA (virksomhetsarkitektur) er nyttig ut fra to perspektiver.: </li></ul><ul><ul><li>å angi standarder og veiledning når de samme ting skal gjøres flere steder. </li></ul></ul><ul><ul><li>å bestemme hva som gjøres på deling istedenfor å implementeres individuelt. </li></ul></ul>
 26. 26. Formålet med en virksomhetsarkitektur er først og fremst å planlegge på tvers av divisjoner eller forretningsenheter <ul><li>En virksomhetsarkitektur har 5 formål : </li></ul><ul><li>Det første og viktigste er å Her stopper vi ikke planlegge og visualisere grensesnitt på tvers av divisjoner eller virksomheter. lenger ved organisasjonens ytre rammer, men tar med oss andre vi samarbeider med som andre foretak, primærhelsetjenesten, pasienter m.fl. </li></ul><ul><li>Formål nummer to er å sørge for at denne planleggingen faktisk skjer . Det er vanlig i større organisasjoner at hver divisjon planlegger for seg, men det slutter der. </li></ul><ul><li>Det tredje formålet er å skaffe et felles begrepsapparat for hele organisasjonen . Det finnes vanligvis ikke, og er opphavet til mange misforståelser og mye frustrasjon. </li></ul><ul><li>Det fjerde formålet er å øke organisasjonens &quot;agilitet&quot;, evne til å respondere raskere på ytre forandringer . Med EAs hjelp klarer vi å ha oversikt på sammenhengene. Hvilke konsekvenser må en forandring få? Hvilke prosesser skal endres? Hvilke applikasjoner må bli videreutviklet? Hvilke ressurser mangler vi? Er det noen nye linker som må til? </li></ul><ul><li>Det femte og siste formålet er å sørge for at de konsekvenser vi har fått øye på, blir satt ut i livet . </li></ul>
 27. 27. Prosesstankegang legger fundamentet på plass for styring av organisasjonen. <ul><li>P lattform for et felles </li></ul><ul><li>R ammeverk innenfor </li></ul><ul><li>O rganisering, </li></ul><ul><li>S tandardisering og </li></ul><ul><li>E ffektivisering for å oppnå </li></ul><ul><li>S trategiske mål og </li></ul><ul><li>S ikre kvalitet </li></ul><ul><li>Prosessmodellering gjør det mulig å se hele prosessen på tvers av ulike HF og samlet for hele RHFet. Det gir en mulighet til å ha en mer fokusert virksomhet. </li></ul>
 28. 28. Hvordan skal Helse Sør-Øst holde oversikten over alle disse grensesnittene uten et verktøy for virksomhets- og prosessmodelleringsverktøy?
 29. 29. <ul><li>Hvilke lab.prøver som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke rtg-us som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke beslutninger som tas når </li></ul><ul><li>Hvilke prosedyrer som gjennomføres når </li></ul><ul><li>Hvilke sykepleierplaner som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke indikatorer som det skal måles på </li></ul><ul><li>Osv </li></ul>Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet Output BHL <ul><li>Input: </li></ul><ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Nye rutiner Nye prosedyrer
 30. 30. PAS/EPJ (DIPS) <ul><li>Innføring i Vestre Viken Sykehusområde </li></ul><ul><ul><li>Fra IMX til DIPS </li></ul></ul><ul><li>Rapportgruppe etablert </li></ul><ul><li>Noe uformell dialog rundt prosesstøttende PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Ellers lite utvikling </li></ul>
 31. 31. Kurve-systen (Ergogroup/Metavision) <ul><li>Rammeavtale inngått </li></ul><ul><li>SAB er pilot </li></ul><ul><li>Rikshospitalet og AHUS har Metavision fra før </li></ul><ul><li>Neppe flere avrop i 2009 </li></ul><ul><li>Etablert Klinisk Ressurgruppe </li></ul><ul><ul><li>Ledes av Torsten Eken (Overlege dr.med/seniorforsker, OUS, Ullevål) </li></ul></ul><ul><ul><li>Overordnet ansvar for for innhold og brukergrensesnitt </li></ul></ul>
 32. 32. Kjernejournal <ul><li>Nasjonalt prosjekt </li></ul><ul><li>Tilgang til opplysninger i primærlegejournalene </li></ul><ul><li>Kun strukturerte helseopplysninger </li></ul><ul><ul><li>Medisinering </li></ul></ul><ul><ul><li>Blodtype </li></ul></ul><ul><ul><li>Allergier </li></ul></ul><ul><li>Monitorering av livsviktige parametre </li></ul><ul><ul><li>Blodsukkerverdier </li></ul></ul><ul><ul><li>Blodfortynningsstatus </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>Hvilke lab.prøver som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke rtg-us som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke beslutninger som tas når </li></ul><ul><li>Hvilke prosedyrer som gjennomføres når </li></ul><ul><li>Hvilke sykepleierplaner som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke indikatorer som det skal måles på </li></ul><ul><li>Osv </li></ul>Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet <ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Avvik fra standard Beslutningsstøtte Output BHL <ul><li>Input: </li></ul><ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Nye rutiner Nye prosedyrer Empiri Resultatmålinger Analyse (LIS/KAPP)
 34. 34. Organisasjonsutvikling og lærende organisasjoner <ul><li>Driveren i organisasjonsutvikling er kollektiv refleksjon over egen praksis </li></ul><ul><li>Den primære virkningsmekanismen er å tilbakeføre data til det systemet som samlet utfører en helhetlig oppgavestrøm </li></ul>Øystein Fossen
 35. 35. Anskaffelse datavarehus og LIS <ul><li>Todelt løp </li></ul><ul><li>Regional datavarehus- og rapporteringsløsning årsskifte 2009/2010. </li></ul><ul><ul><li>Arbeid med konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon høst 09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Anbud i markedet ultimo 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Realisering / utrulling 2010 </li></ul></ul><ul><li>Regionalt LIS overbygg 2010 </li></ul><ul><ul><li>Realisering / utrulling 2011 </li></ul></ul>
 36. 36. Pilotering av nasjonal KPP-spesifikasjon <ul><li>Iverksatt av Helsedirektoratet </li></ul><ul><li>Alle regioner </li></ul><ul><li>Styringsgruppe og prosjektgruppe etablert </li></ul><ul><li>Fra HSØ </li></ul><ul><ul><li>Ringerike </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemark </li></ul></ul><ul><ul><li>Østfold </li></ul></ul><ul><ul><li>Rikshospitalet </li></ul></ul><ul><li>Ikke anskaffelse </li></ul>
 37. 37. OFU-prosjekter (Industrielle IT-løsninger)
 38. 38. Det handler også om produktivitet og effektivitet
 39. 39. Det handler om dimensjonering og utforming av sykehusbygg
 40. 40. <ul><li>Hvilke lab.prøver som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke rtg-us som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke beslutninger som tas når </li></ul><ul><li>Hvilke prosedyrer som gjennomføres når </li></ul><ul><li>Hvilke sykepleierplaner som skal bestilles når </li></ul><ul><li>Hvilke indikatorer som det skal måles på </li></ul><ul><li>Osv </li></ul>Emnestruktur Terminologi Standarder Grensesnitt Diagnose- fokuserte workshops Regional ”standard” Helsefaglig oppslagsverk Internasjonal Nasjonal ”standard” Forskning Kunnskapsbasert praksis Utvikling av BHL Lokal ”standard” Forbedring Redusere variasjon Enighet <ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Avvik fra standard Beslutningsstøtte Output BHL <ul><li>Input: </li></ul><ul><li>PAS/EPJ </li></ul><ul><li>Kurve </li></ul><ul><li>Kjernej. </li></ul><ul><li>Prosedyrer </li></ul><ul><li>Publ.løsn </li></ul><ul><li>med mer. </li></ul>Nye rutiner Nye prosedyrer Empiri Resultatmålinger Analyse (LIS/KAPP)
 41. 41. <ul><li>Profesjonell fagkunnskap </li></ul><ul><li>Forskning/evidens </li></ul><ul><li>Kunnskapsbasert praksis </li></ul><ul><li>Målinger </li></ul><ul><li>Refleksjon </li></ul><ul><li>Organisasjonskunnskap </li></ul><ul><li>System/prosess </li></ul><ul><li>Variasjon </li></ul><ul><li>Arbeidslivs psykologi </li></ul><ul><li>Erfaringsbasert læring </li></ul>Forbedring innen diagnostikk, pleie og behandling Virksonhetsutvikling og kontinuerlig forbedring Forbedring relatert til samhandling, samarbeid, arbeidsprosesser og systemer Det handler om å kombinere…
 42. 42. ORGANISASJON Kultur, struktur og ledelse Hvordan bør vi organisere oss? GEVINSTREALISERING OG RESULTATOPPFØLGING - Kvalitet og sikkerhet - Effektivitet - Kostnader - Arbeidsmiljø TEKNOLOGI Hvilke muligheter og utfordringer ligger i teknologien? KOMPETANSE OG FoU Hvilken kompetanse trenger vi mer/mindre av? BHL som konsept for virksomhetsutvikling og styring

×