Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Canon EOS Summer 2009 - Landscape Photography

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Naming & Branding
Naming & Branding
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Canon EOS Summer 2009 - Landscape Photography

 1. 1. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH AÛNH PHONG CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 2. 2. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | AGENDA - Setup maùy. - Boá cuïc aûnh phong caûnh. - Moät soá thuû thuaät. - Toång keát / öùng duïng cho buoåi chuïp ngaøy mai Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 3. 3. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH SETUP MAÙY AÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 4. 4. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 01 / CHEÁ ÑOÄ CHUÏP • Av Mode • Khaåu ñoä töø 8.0 ñeán 16 • ISO 100, ISO 200 Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 5. 5. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 02 / PHUÏ KIEÄN • Tripod • Filter: • Polarizer • Neutral Density (ND): 6x • Cable Release / Mirror Lockup Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 6. 6. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 03 / JPG HAY RAW?  RAW • Giöõ ñöôïc chi tieát trong bieân ñoä +/-2 khaåu • Caân chænh laïi nhieät ñoä maøu / White Balance • … Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 7. 7. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 04 / LENS? Super Wide Lens Wide Lens Tele Lens (10-22mm, 16-35mm) (24-70mm) (70-200mm) Neân duøng lens Wide cho aûnh phong caûnh (tuy nhieân lens naøo cuõng coù theå chuïp phong caûnh) Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 8. 8. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | SETUP MAÙY TIPS 05 / WHITE BALANCE – NHIEÄT ÑOÄ MAØU Tele Lens Tungsten Sunlight (70-200mm) • Ñieàu kieän aùnh saùng Vieät Nam: 4800 K Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 9. 9. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 10. 10. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3 Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 11. 11. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 12. 12. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 01 / QUY TAÉC 1/3 – VÍ DUÏ    Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 13. 13. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 02 / ÑÖÔØNG CHAÂN TRÔØI   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 14. 14. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 03 / TIEÀN CAÛNH – TRUNG CAÛNH – HAÄU CAÛNH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 15. 15. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 04 / BOÁ CUÏC ÑÖÔØNG DAÃN Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 16. 16. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 05 / BOÁ CUÏC HÌNH CHÖÕ S Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 17. 17. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | BOÁ CUÏC AÛNH PHONG CAÛNH TIPS 06 / PHAÙ CAÙCH Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 18. 18. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH THUÛ THUAÄT Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 19. 19. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 01 / CAÉT CUÙP AÛNH (CROP)   Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 20. 20. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 02 / HISTOGRAM • Söû duïng bieåu ñoà Histogram ñeå xem aûnh (thay vì nhìn treân maøn hình LCD) Thieáu saùng Ñuû saùng Dö saùng    Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 21. 21. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH | THUÛ THUAÄT TIPS 03 / THÔØI ÑIEÅM CHUÏP AÛNH 5h – 7h saùng • Bình minh  maët trôøi moïc: • Hoaøng hoân  5h – 6h30 toái Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 22. 22. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH TOÅNG KEÁT CHO NGAØY MAI Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009
 23. 23. CHUÏP AÛNH PHONG CAÛNH TOÅNG KEÁT • Chuïp maët trôøi moïc  ño saùng vaøo maët trôøi  Re-Compose • Söû duïng boá cuïc 1/3 • Keát hôïp tieàn caûnh: thuyeàn, baõi ñaù… • Söû duïng Tripod + daây baám meàm/mirror lockup • Xem bieåu ñoà saùng (maøn hình LCD) Nguyen Ngoc Hieu / 11.07.2009

×