Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫بازاریابی‬
‫یورشی‬
‫موری‬ ‫دیوید‬
‫میلر‬ ‫اسکات‬
‫بپذیرید‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫ی‬ ‫مبارزه‬ ‫مدل‬
‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬49.99‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫برنده‬ ...
‫بده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫کار‬
•‫شون‬ ‫متمرکز‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بیاموزید‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫به‬‫...
‫با‬‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬
.1‫تعیین‬ ‫را‬ ‫دشمن‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬‫کنید‬.
•‫معناست؟‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬...
3.‫نمونه‬‫آورید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جسورانه‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫از‬ ‫ای‬.
•‫تا‬ ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫بلکه‬ ‫نبازید‬ ‫تا‬ ‫نکنید‬ ‫با...
.5‫چیزی‬‫میدهند‬ ‫که‬ ‫را‬‫بگیرید‬.
•‫به‬ ‫همیشه‬‫ضعف‬ ‫دنبال‬‫باشید‬ ‫رقبا‬‫بازی‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬‫کنید‬.
6.‫رو‬ ‫روب...
8.‫کنترل‬‫رها‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫گیرید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مذاکرات‬‫نکنید‬.
•‫سازید‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ک...
10.‫رفتار‬ ‫مدافع‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫گز‬ ‫هر‬‫نکنید‬.
•‫پیروزی‬ ‫هرگز‬‫نکنید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫خود‬.
•‫کافی‬ ‫بردی‬ ‫هیچ‬‫ن...
•‫ک‬ ‫سعی‬ ،‫بفروشید‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫به‬ ‫نید‬
‫بفروشید‬ ‫خود‬ ‫کارمندان‬.
•‫کنید‬ ‫بر...
‫تصورات‬‫شکست‬ ‫را‬ ‫واقعیات‬‫با‬ ‫شعبده‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫میدهند‬‫ز‬
‫کنید‬ ‫مدیریت‬.
•‫هستند‬ ‫تهاجمی‬ ‫تاجران...
•‫کوچکتری‬ ،‫میشود‬ ‫ارزش‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫باعث‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬‫ن‬
‫میکنند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫جزئی...
•‫فراموش‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکست‬ ‫تلخ‬ ‫طعم‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫شیرین‬ ‫پیروزی‬‫نمی‬
‫شود‬.
•‫شنا‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫اگر‬...
‫بازاریابی‬
‫یورشی‬
‫موری‬ ‫دیوید‬
‫میلر‬ ‫اسکات‬
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

بازاریابی یورشی

1 300 vues

Publié le

بازاریابی یورشی دیدگاهی جدید به علم بازاریابی است که ازروشهای موثر در انتخابات سیاسی که تاکنون در انتخاب یا عدم انتخاب یک سیاست مدار نقشی مهم ایفا کرده اند، الهام گرفته است. دیوید موری و اسکات میلر از پیشگامان بازاریابی یورشی، این کتاب را تالیف نموده اند.

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

بازاریابی یورشی

 1. 1. ‫بازاریابی‬ ‫یورشی‬ ‫موری‬ ‫دیوید‬ ‫میلر‬ ‫اسکات‬
 2. 2. ‫بپذیرید‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫ی‬ ‫مبارزه‬ ‫مدل‬ ‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬49.99‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫برنده‬ ‫شما‬ ‫آرا‬ ‫درصد‬. ‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬49.99‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫برنده‬ ‫شما‬ ‫آرا‬ ‫درصد‬. ‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬49.99‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫برنده‬ ‫شما‬ ‫آرا‬ ‫درصد‬. ‫مراحل‬: •‫بپذیرید‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫مبارزه‬ ‫واقعیت‬. •‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫انتخاب‬ ‫روز‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫هر‬ ‫برای‬. •‫در‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تهاجمی‬ ‫رهبری‬ ‫بیاورید‬. •‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫نقشه‬.
 3. 3. ‫بده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ •‫شون‬ ‫متمرکز‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بیاموزید‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫به‬‫نه‬ ‫د‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫غیر‬ ‫اهداف‬. •‫پیروز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫افرادتان‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫جنبشی‬ ‫اهداف‬‫چه‬ ‫ی‬ ‫بکنند‬ ‫باید‬.‫دشوار‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫سختی‬ ‫درجه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ک‬ ‫مرتب‬‫نید‬. •‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫خود‬ ‫مخارج‬ ‫برای‬‫راهبر‬‫دتان‬ ‫باشد‬ ‫پیوسته‬:‫میخرد؟‬ ‫رای‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬ ‫دالر‬ ‫یک‬ ‫این‬
 4. 4. ‫با‬‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬ .1‫تعیین‬ ‫را‬ ‫دشمن‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬‫کنید‬. •‫معناست؟‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬ •‫میشود؟‬ ‫تعریف‬ ‫چگونه‬ ‫موفقیت‬ ‫شما‬ ‫همیاران‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ •‫باشد؟‬ ‫میتواند‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫موفقیت‬ ‫رقبا‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .2‫انتخاب‬‫دهید‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫و‬. •‫کنید‬ ‫اورده‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫قول‬ ‫کمتر‬ ‫مثال‬
 5. 5. 3.‫نمونه‬‫آورید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جسورانه‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫از‬ ‫ای‬. •‫تا‬ ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫بلکه‬ ‫نبازید‬ ‫تا‬ ‫نکنید‬ ‫بازی‬‫ببرید‬. 4.‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬ ‫ابتدا‬ ،‫کردن‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬. •‫دارند‬ ‫سوظن‬ ‫همیشه‬ ‫ها‬ ‫برنده‬.‫عق‬ ‫انگار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫همیشه‬‫ب‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستید‬:‫دوس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫زود‬ ‫ببازید‬ ‫شاید‬‫داشته‬ ‫ت‬ ‫باشید‬. •‫ها‬ ‫برنده‬‫هرگزدفاعی‬‫نمیکنند‬ ‫بازی‬.‫فراموش‬ ‫را‬ ‫سنجش‬ ‫قبل‬ ‫تالش‬‫و‬ ‫نکنید‬ ‫معیار‬ ‫با‬‫باال‬‫کار‬‫کنید‬. ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬ ‫با‬
 6. 6. .5‫چیزی‬‫میدهند‬ ‫که‬ ‫را‬‫بگیرید‬. •‫به‬ ‫همیشه‬‫ضعف‬ ‫دنبال‬‫باشید‬ ‫رقبا‬‫بازی‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬‫کنید‬. 6.‫رو‬ ‫روبه‬ ‫لشگریان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫لشگریان‬‫نکنید‬. •‫آنها‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫آنها‬ ‫روشهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬ ‫آنها‬ ‫شکست‬ ‫برای‬‫نجنگی‬‫د‬. 7.‫بگیرید‬ ‫جشن‬ ‫را‬ ‫پیروزی‬ ‫هر‬. •‫بزرگ‬ ‫پیروزی‬ ‫یک‬ ‫برد‬ ‫هر‬‫است‬. ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬ ‫با‬
 7. 7. 8.‫کنترل‬‫رها‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫گیرید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مذاکرات‬‫نکنید‬. •‫سازید‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬. 9.‫دوام‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬‫بیاورید‬. •‫بعدی‬ ‫حمله‬ ‫برای‬ ‫درنگ‬ ‫بی‬ ‫زنی‬ ‫مشت‬ ‫مانند‬‫دربازه‬‫زمانی‬‫خاص‬‫برنام‬‫ه‬ ‫ض‬ ‫ترکیبهای‬ ‫کافی‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ،‫بریزید‬‫را‬ ‫خود‬ ‫ربتی‬ ‫نمایید‬ ‫اجرا‬. ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬ ‫با‬
 8. 8. 10.‫رفتار‬ ‫مدافع‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫گز‬ ‫هر‬‫نکنید‬. •‫پیروزی‬ ‫هرگز‬‫نکنید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫خود‬. •‫کافی‬ ‫بردی‬ ‫هیچ‬‫نیست‬. •‫آنها‬ ‫با‬ ‫فرصتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫متنفر‬ ‫ازبزرگان‬‫بجنگید‬. ‫کنید‬ ‫بازی‬ ‫تهاجمی‬ ‫حالت‬ ‫با‬
 9. 9. •‫ک‬ ‫سعی‬ ،‫بفروشید‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫به‬ ‫نید‬ ‫بفروشید‬ ‫خود‬ ‫کارمندان‬. •‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬.‫درس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫اگر‬‫تی‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ،‫کردید‬ ‫درک‬. •‫کنید‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫واگذار‬ ،‫تعریف‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬. ‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بیرون‬ ‫با‬ ‫درون‬
 10. 10. ‫تصورات‬‫شکست‬ ‫را‬ ‫واقعیات‬‫با‬ ‫شعبده‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫میدهند‬‫ز‬ ‫کنید‬ ‫مدیریت‬. •‫هستند‬ ‫تهاجمی‬ ‫تاجران‬ ،‫وخبره‬ ‫خوب‬ ‫بازان‬ ‫شعبده‬.‫دنیایی‬ ‫درون‬ ‫آنها‬ ‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تصورات‬ ‫فقط‬ ‫ک‬ ‫میکنند‬ ‫زندگی‬:‫حض‬ ‫که‬ ‫چیزی‬‫ار‬ ‫میبینند‬! ‫شنوندگان‬‫فرض‬ ‫احمق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بینندگان‬ ‫و‬‫تا‬ ‫نکنید‬‫حقه‬ ‫آنها‬ ‫به‬‫بزنی‬‫در‬ ،‫د‬ ‫بخورن‬ ‫فریب‬ ‫خودشان‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫عوض‬‫د‬. ‫کنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫واقعیات‬
 11. 11. •‫کوچکتری‬ ،‫میشود‬ ‫ارزش‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫باعث‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬‫ن‬ ‫میکنند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫جزئیات‬. •‫ش‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫پس‬ ‫شمانیستند‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫جزئیات‬ ‫این‬ ‫اگر‬‫رفتار‬ ‫ما‬ ‫میکنند‬. •‫برند‬‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬(‫چه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیرون‬) ‫به‬‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫جزئیات‬
 12. 12. •‫فراموش‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکست‬ ‫تلخ‬ ‫طعم‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫شیرین‬ ‫پیروزی‬‫نمی‬ ‫شود‬. •‫شنا‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫اگر‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کوسه‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫چون‬ ،‫نمیکشد‬ ‫مبارزه‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫مهاجم‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سقوط‬ ‫دریا‬ ‫قعر‬ ‫به‬ ‫بردارند‬. •‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫فکر‬ ‫پیروزی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مهاجم‬ ‫باید‬ ‫همواره‬. ‫موری‬ ‫دیوید‬ ‫به‬‫آورید‬ ‫هجوم‬ ‫بازارها‬
 13. 13. ‫بازاریابی‬ ‫یورشی‬ ‫موری‬ ‫دیوید‬ ‫میلر‬ ‫اسکات‬

×