Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ບັນຫາສັງຄົມ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

ບັນຫາສັງຄົມ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

Télécharger pour lire hors ligne

ບົດລາຍງານປະລິນຍາຕີ
ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາກວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ບົດລາຍງານປະລິນຍາຕີ
ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາກວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ບັນຫາສັງຄົມ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

  1. 1. ຫົວຂໍ້: ການໃຊໍ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ສອນໂດຍ: ອາຈານ ພຸດທະສອນ ກອງມະນີ ຫໍ້ອງ 2T(A) ພາກເຊົໍ້າ
  2. 2.
  3. 3. against Children
  4. 4. ຈາກ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ມາ​ຂ້າງ​ຕ້ນ​ນັ້ນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ ສະພາບ​ລວມຂອງ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮ​ງຕ່​ເພ​ດທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ກ່ວາ​​ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປາບ​ປາມ​​ແລະ​​ໃຊ້​ມາດຕາ​ການ​ ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ເພ່ອ​​ແກ້​ໄຂ, ຫຸດຜ່ອນ​​ແລະ​​ລບ​ລ້າງ​ອອກ​ ຈາກ​ສັງຄມ​ຢ່າງ​ຖາວອນ​ຈ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​​ໄດ້​ມີ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂ້ນ​ ເພ່ອ​ປຸກ​ລະດມ​ຈິດ​ສານກ​ຂອງ​ບັນດາ​ທຸກ​ເພດ​ທຸ​​ກ​ໄວ​​ໃຫ້​ຕ່ນ​ຕວ​​ ແລະ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ສາຄັນ​ຕ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ.
  5. 5. 1. ກ ົດໝາຍຄຸໍ້ມຄອງການໃຊໍ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກ ັບແມໍ່ຍິງ ແລະເດັກນໍ້ອຍ. “ກ ົດໝາຍການພັດທະນາ ແລະປົກປໍ້ອງແມໍ່ຍິງ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ ປັບປຸງເມໍ່ອປິ 2004” “ວໍ່າດໍ້ວຍການປົກປໍ້ອງແມໍ່ຍິງນ ັໍ້ນຈຸດປະສົງແມໍ່ນເພໍ່ ອຍົກ ສູງຖານະບົດບາດຂອງແມໍ່ຍິງ ການ ົດເນໍ້ອໃນພໍ້ນຖານ ມາດຕະການຂອງການ ພັດທະນາ ແລະປົກປໍ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງແມໍ່ຍິງ, ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວຕໍ່ ແມໍ່ຍິງ ແນໃສໍ່ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູໍ້ ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ລົບ ລໍ້າງທຸກຮູບການຈາແນກຕໍ່ແມໍ່ຍິງ, ສະກ ັດກ ັໍ້ນ ແລະຕໍ້ານການຄໍ້າແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ, ຕໍ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມໍ່ຍິງ ແລະເດັກນໍ້ອຍໃນຄອບຄົວ, ສໍ້າງ ເງໍ່ອນໄຂໃຫໍ້ແມໍ່ຍິງໄດໍ້ເຂົໍ້າຮໍ່ວມເປັນກາລັງແຮງໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.”
  6. 6. 2. ການສົໍ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ນອກຈາກທີໍ່ ກໍ່າວມາແລໍ້ວ ໃນມາດຕາທີໍ່ 3 ຂອງກ ົດໝາຍການ ພັດທະນາ ແລະປົກປໍ້ອງແມໍ່ຍິງ ຍັງໄດໍ້ວາງນະໂຍບາຍຕໍ່ ແມໍ່ຍິງ “ ລັດມີ ນະໂນບາຍພັດທະນາ, ສົໍ່ງເສີມຄວາມກໍ້າວໜໍ້າ, ປົກປໍ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງແມໍ່ຍິງ ດໍ້ວຍການສໍ້າງທຸກເງໍ່ອນໄຂໃຫໍ້ແມໍ່ຍິງມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຮູໍ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທາ ປະຕິວັດ ມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ມີສິດເທົາທຽມກ ັບເພດຊາຍ ໂດຍບໍ່ຈາ ແນກຖານະທາງດໍ້ານການເມໍ່ອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ. ສັງຄົມຕໍ້ອງເຂົໍ້າໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ ແມໍ່ຍິງຕາມທິການ ົດໄວໍ້ໃນລະບຽບກ ົດໝາຍ.
  7. 7. 3. ແຜນງານປໍ້ອງກ ັນສົໍ່ງເສີມ  ໄລຍະສັໍ້ນ  ໄລຍະຍາວ
  8. 8. ໃນສະພາວະທີໍ່ ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາພະຍາຍາມມຸໍ້ງໜໍ້າ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພໍ່ ອແກໍ້ໄຂບັນຫາທຸກດໍ້ານທີໍ່ ມາພົວພັນ ບັນຫາການໃຊໍ້ຄວາມຮຸນແຮງກ ັບແມໍ່ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍເປັນອຸປະສັກທີໍ່ ທໍ່ວງ ດຶງການຈະເລີນກໍ້າວໜໍ້າຂອງຊາດບົດບັງອານາຄົດອັນສົດໃສ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ພາບລັກອັນດີງາມຂອງຊາດໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຄົມໂລກເຮົາທຸກຄົນ ຈຶໍ່ງຕໍ້ອງຫັນມາໃຫໍ້ຄວາມສົນໃຈ ກຽໍ່ວກ ັບການຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງໂດຍ ສະເພາະແມໍ່ນ ເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ແມໍ່ຍິງ ທຸກຝໍ່າຍຕໍ້ອງໃຫໍ້ຄວາມຮໍ່ວມມ ແລະ ແກໍ້ໄຂບັນຫາຢໍ່າງຈິງຈ ັງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  9. 9.  ສະເໜີແນະ  ລັດຖະບານຄວນຕິດຕາມນະໂຍບາຍກໍ່ຽວກ ັບການກາຈ ັດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ຜູໍ້ຍິງ ແລະ ເດັກໂດຍວິທີການທີໍ່ ເໝາະສົມທຸກປະການ ແລະເຮັດຢໍ່າງຕັໍ້ງໜໍ້າເພໍ່ ອໃຫໍ້ບັນລຸເປົໍ້າ ໝາຍ.  ປະຕິບັດຂໍ້ການ ົດຢໍ່າງເຂັໍ້ມງວດ ໂດຍເຮັດໃຫໍ້ສອດຄໍ່ອງກ ັບກ ົດໝາຍຂອງປະເທດເພໍ່ ອ ປໍ້ອງກ ັນການສບສວນ ແລະ ລົງໂທດການກະທາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຜູໍ້ຍິງ ແລະ ເດັກບໍ່ ວໍ່າຈະເປັນການກະທາໂດຍກຸໍ່ມຄົນ ຫ ບຸກຄົນ.  ຄວນພັດທະນາວິທີການປໍ້ອງກ ັນ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່າງໆ ທາງກ ົດໝາຍ, ການເມອງ ແລະ ວັດທະນະທາຢໍ່າງຮອບດໍ້ານ ເພໍ່ ອສົໍ່ງເສີມການປໍ້ອງກ ັນຜູໍ້ຍິງ ແລະ ເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງທຸກປະເພດ ແລະ ຮັບປະກ ັນວໍ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຕົກເປັນເຫຍໍ່ອ ຄວາມຮຸນແຮງອີກ ຍໍ້ອນການຂາດຕົກບົກພໍ່ອງທາງກ ົດໝາຍອີກ.
  10. 10.  ສະເໜີແນະ  ສົໍ່ງເສີມອົງກອນຄວາມຮໍ່ວມມລະຫວໍ່າງປະເທດ ແລະ ພູມມີພາກ ທີໍ່ ປະເທດຂອງຕົນເປັນສະມາຊິກ ໃຫໍ້ບັນລຸການຈ ັດການຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງການປະຕິບັດ ການຂອງອົງກອນປະຕິບັດການຕາມທີໍ່ ເຫັນສົມຄວນ.  ສົໍ່ງເສີມສະຖາບັນຄອບຄົວ ໂດຍໃຫໍ້ມີຄວາມຮູໍ້ເລໍ່ ອງ ສິດທິມະນຸດ, ສິດທິຂອງເດັກນໍ້ອຍ, ວິທີການກແກໍ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍໍ່ງ ໂດຍບໍ່ໃຊໍ້ຄວາມ ຮຸນແຮງ ເພໍ່ ອສໍ້າງຈິດສານຶກໃນສິດທິຂອງຕົວເອງ ແລະ ຜູໍ້ອໍ່ນ.  ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້ມີການເຮັດວຽກທີກໍ່ຽວຂໍ້ອງກ ັບການກາຈ ັດບັນຫາ ດໍ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມໍ່ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍໃນກຸໍ່ມຕໍ່າງໆທັງໃນ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

×