Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

2 247 vues

Publié le

Luento Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskukselle (TOPIK), 9.11.2016, osallistujat Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Utajärven ja Pudasjärven koulujen opettajia. Harto Pönkä, Innowise.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

 1. 1. 21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimis- kokonaisuudet Harto Pönkä 9.11.2016
 2. 2. VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ
 3. 3. KOULUN MURROS so. opetus ja toimintakulttuuri Lasten ja nuorten käyttäytymisen murros Teknologian/yhteiskunnan murros Oppimiskäsityksen ja pedagogiikan murros
 4. 4. Älypuhelin = kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte Nuoret
 5. 5. Työelämän nykyisiä vaatimuksia • Verkosto-osaaminen ja tiedon jakaminen • Design-ajattelu, protoilu ja testaus • Ryhmissä tekeminen ja toisilta oppiminen • Ideoiden jalostaminen • Luovuus ja mahdollisuusajattelu  Keskeistä tiedonkäsittely ja vuorovaikutus (EK:n Oivallus, 2011) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 6. 6. • Kodin järjestelmäsuunnittelija • Digitaalinen ympäristövalvoja • Personal brand trainer • Oma kustannustoimittaja • Ilmalaivainsinööri • Avaruushissipoika • Energia-arkkitehti • Otec-insinööri Tulevaisuuden työtehtäviä Lähde: http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2014/05/19/16-ammattia-joita-et-osannut-kuvitellakaan/20146960/139?rss=13 • Kädentekijä • Mikrobimaalari • Palvelurobottiohjaaja • 3D-räätäli • Varaosavalmistaja • Nanohyönteisten hoitaja • Jokamieslobbari • Vertikaaliviljelijä
 7. 7. ”Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä koulun ulkopuolisen todellisuuden välillä on lisääntymässä.” PISA 2012, Suomen raportti
 8. 8. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus muuttaa koulutus vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
 9. 9. Hallituksen kärkihanke: digiloikka • TAVOITE: Suomi modernin ja innostavan oppimisen kärkimaaksi. Peruskoulu-uudistus. Oppimisesta innostavaa. Uusi pedagogiikka vauhdittamaan oppimistulosten nousua. • KUVAUS: Digiloikka, uusi pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt, opettajien perus‐ ja täydennyskoulutuksen uudistaminen. http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Osaaminen-ja-koulutus-040915.pdf/78e7f113-c74d-4602-9905-e7089fe5c396 OIKEASTI opetuksen kehittäminen tapahtuu yksittäisen opettajan ja koulun tasolla. Se vaatii muutoksen tarpeen ymmärtämistä ja paljon työtä (yhteistä kehittämistä, laitteita, täydennyskoulutusta, teknistä ja pedagogista tukea jne.)
 10. 10. 21. vuosisadan taidot (ATC21S) Ajattelutavat 1. Luovuus ja innovaatio 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky 3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot Työtavat 4. Viestintä 5. Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta 6. Informaation lukutaito 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito Elin- ja osallistumistavat 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus http://www.atc21s.org/
 11. 11. Ajattelu ja oppi- maan oppimi- nen (L1) Kulttuurinen osaaminen, vuorovai- kutus ja ilmaisu (L2) Itsestä huolehtimi- nen ja arjen taidot (L3) Moni- lukuaito (L4) Tieto- ja viestintä- teknologi- nen osaa- minen (L5) Työelämä- taidot ja yrittäjyys (L6) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tule- vaisuuden ra- kentaminen (L7) 1. Luovuus ja innovaatio X X X 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky X X X X 3. Oppimaan oppiminen ja meta- kognitiiviset taidot X X 4. Viestintä X X X X X 5. Yhteisöllinen työskentely X X X X X 6. Informaation lukutaito X X X X 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito X X X X 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus X X 9. Elämä ja työura X X X 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus X X X X Tulevaisuuden taidot OPS:in laaja-alaisena osaamisena
 12. 12. Ajattelun ja yhteistyön taidot
 13. 13. Kun totumme saamaan tarvitsemamme helposti Googlesta, voivat muut tavat tuntua liian hankalilta, vaikka tiedämme, että ne voisivat tuottaa parempaa tietoa. Netissä surffailu ja siihen liittyvä audiovisuaalisten ärsykkeiden ja jatkuvien keskeytysten tulva voivat johtaa lineaarisen ajattelukyvyn rapautumiseen. Netti haastaa syvällisen ajattelun Lähde: H. Pönkä, Sosiaalisen median käsikirja, 2014
 14. 14. Miten saada diginatiivit motivoitumaan hitaasta oppimisesta?
 15. 15. Tee omasi: https://answergarden.ch/create/ Kuvassa on koulutuksen osallistujien kanssa tehdyn työskentelyn tulos.
 16. 16. • Itsensä reflektointi ja kehittäminen oppijana • Kriittinen ajattelu, kyseenalaistaminen, argumentointi • Havainnointi, näkökulman vaihtelu • Tiedon hakeminen, arvioiminen, muokkaaminen, tuottaminen ja jakaminen • Ongelmalähtöinen, tutkiva ja luova työskentelyote • Tiedonrakentelu itsenäisesti ja yhteisöllisesti eri tavoin • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot • Kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn, motivaation ylläpito • Kyky tehdä oppimiseen liittyviä päätöksiä kuten oppimisstrategioiden, työvälineiden ja menetelmien valinta • Systeeminen ja eettinen ajattelu Ajattelu ja oppimaan oppiminen Lähde: OPS2016, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428611
 17. 17. • Sisältöjen lukeminen, tulkinta ja luonti – Yksin ja yhdessä erilaisilla välineillä • Varsinkin netissä syntyy jatkuvasti uusia tekstilajeja – Tekstilajin tunnistamisessa ja sisällön arvioinnissa on olennaista mm. tekijä, verkkopalvelu/sovellus, mediamuoto, tyyli, julkisuuden aste, sosiaalinen konteksti ja tekijän asema siinä • Lähdekriittisyys: tieto on pyrittävä tarkistamaan eri lähteistä, sillä kyse voi olla myös harhauttamisesta • Keskiössä uudet kirjoitustaidot: – Tekniset taidot, monimediaisuus, multitaskaus, luovuus – Yhteiskirjoittaminen, julkisuustaidot Monilukutaito Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 18. 18. Tiedon omaksumisen tasot (Bloomin uudistettu taksonomia, Coffey, 2008, http://www.learnnc.org/lp/pages/4719, kuva: Toikkanen, 2008) Käyttäytyminen ja osallistuminen verkossa (Li ja Owyang, 2010, kuva: https://paivihollanti.wordpress.com/2010/02/19/asiakkaan-sosiaalinen- toiminta/ ) Kaksi kärkeä: tieto ja yhteistyötaidot
 19. 19. Yksin, ryhmissä, verkostoissa • Toiminta itsenäisesti – Itsensä johtaminen – Reflektointi • Toiminta ryhmissä – Yhteinen tavoite – Vastuu tavoitteen saavuttamisesta – Roolien vaihtelu – Itsesäätely ja ryhmän toiminnan säätely – Osaamisen tuominen ryhmän käyttöön – Toisten ryhmän jäsenten kunnioittaminen ja positiivinen riippuvuus – Viestintä- ja sosiaaliset taidot • Toiminta verkostoissa – Verkkoidentiteetti – Tiedon jakaminen (lisäarvon tuominen verkostoon) – Verkostoituminen: omien tavoitteiden mukaisten henkilöiden ja heidän verkostoasemansa tunnistaminen – Osallistuminen keskusteluun, rakentava dialogi – Verkoston hyödyntäminen esim. tiedonhaussa, vaikuttamiskanavana ja muun yhteistyön synnyttäjänä
 20. 20. Yhteistyötaidot – esimerkkinä Scrum Kuva: https://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpsist-oppimateriaali/4-menetelmia-ja-malleja/4-4-ketterat-menetelmat/4-4-1-scrum.html • Työ tapahtuu yhä useammin tiimeissä. Oleellista on mm. tiedonhallinta, oman ja muiden työn suunnittelu, viestintä- ja tietotekniikkataidot
 21. 21. Design-ajattelu/-tutkimus/-toiminta • Design-toiminnassa kehitetään jotakin konkreettista. • Tutkija luo hypoteesit tai design- periaatteet. • Kehitettävästä asiasta tehdään ”design” yhteistyössä kohderyhmän kanssa. • ”Designia” testataan eli sovelletaan käytännössä. • Samalla rakennetaan teoriaa, eli etsitään selityksiä. • Tämä muodostaa design-syklin, jota voidaan toistaa useita kertoja.
 22. 22. Osallistuminen verkossa ja yhteiskunnassa
 23. 23. Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
 24. 24. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2015/08/18/heratys-milloin-viimeksi-katsoit-ulos-some-kuplastasi/ kuplat
 25. 25. E-kansalais- ja vaikuttamistaidot Hyvät verkosto- ja vuorovaikutustaidot antavat etua esim. poliittisessa vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto: http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja- ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
 26. 26. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799 Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto korostuu
 27. 27. Keskeistä: kriittinen ajattelu ja viestintätaidot
 28. 28. Diginatiiveille pitää opettaa somea! Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.)
 29. 29. • ”Netiketin” opetusta, eli miten netissä tulisi käyttäytyä. • Nuoret haluaisivat toistensa ymmärtävän, että nettiin lisätyt materiaalit myös pysyvät siellä. • Käyttökoulutusta, sekä miten somea käytetään ja miten siellä toimitaan myös koulun ulkopuolella. • Internetin vaaroja, jotka tulisi tiedostaa sosiaalisen median palveluja käytettäessä. • Miten sosiaalisen median palveluita tulisi käyttää tehokkaasti, mitä siellä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa jakaa. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.) Mitä koulun pitäisi nuorten mielestä opettaa somesta?
 30. 30. Reilun somen säännöt 1. Erottele tieto ja mielipide. 2. Perustele väitteesi. 3. Myönnä ja korjaa virheesi. 4. Ole avoin. 5. Älä jankuta. 6. Älä provosoi. 7. Älä johda harhaan. 8. Kunnioita toisten ihmisarvoa. 9. Kunnioita toisten yksityisyyttä. 10.Kunnioita oikeutta. 11.Mieti, kenelle viestisi välittyy. 12.Älä aiheuta harmia. Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 31. 31. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja TVT
 32. 32. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue TVT:llä yhteistyötä 3-5 /ryhmä
 33. 33. ”Tiedon luominen on parasta oppimista.” Kirjoitelmia, blogeja, wikejä, käsitekarttoja, esityksiä, digitarinoita, videoita, animaatioita jne.
 34. 34. • Yhteisöllistä oppimista edistää oppimistavoite, jonka saavuttamiseen tarvitaan jokaisen ryhmän jäsenen sitoutumista ja panosta. • Tutkimuksen mukaan tehtävänannolla voi olla suurempi merkitys yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle kuin käytetyllä pedagogisella mallilla. • Muotoile tehtävänanto siten, että se edellyttää toisten viestien kommentoimista ja yhteisen päätöksen tekemistä. • Roolitettu tehtävä helpottaa erityisesti ryhmiä, joiden jäsenet ovat entuudestaan toisilleen tuntemattomia. • Käytä teknologioita, jotka tarjoavat monipuolisia välineitä oppijoiden väliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ohjaa tehtävänannolla yhteisöllisyyteen Lähde: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf (käytännön merkitys)
 35. 35. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 36. 36. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 37. 37. Teknologian käyttötaito ja työskentelymenetelmät eri tilanteissa Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 38. 38. http://www.mindmeister.com/ http://drive.google.com/ http://www.purot.net/ http://muistio.tieke.fi/
 39. 39. 21. vuosisadan taidot ja nettilukutaito Jakaa Suunnitella Ohjelmoida Koostaa Tarkistaa Muunnella Arvioida Yhdistää tietoja Navigoida Hakea Olla yhteydessä verkkoyhteisöihin Suojata Avoin käytäntö Tehdä yhdessä Kirjoittaa Lukea Osallistua Nettilukutaito (monilukutaito) Ongelmanratkaisu Viestintä Luovuus Yhteisöllinen työskentely Lähde: Mozilla, Web Literacy 2.0, https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/ ja http://mozilla.github.io/content/web-lit-whitepaper/
 40. 40. • Voivatko oppijat osallistua suunnitteluun, tehdä valintoja ja toteuttaa työskentelyssä omia ideoitaan (oppijalähtöisyys)? • Yhdistyykö työskentelyssä eri oppiaineiden asiat toisiinsa ja ”oikean elämän” ilmiöihin (eheyttäminen, ilmiöpohjaisuus)? • Tapahtuuko työskentely ainakin osittain koulun ulkopuolella tai ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (työelämä, TVT)? • Edellyttääkö työskentely tiedonhakua ja kokonaisuuksien ymmärtämistä (monilukutaito, kriittisyys, ongelmaläht.)? • Onko ryhmänä toimiminen ja yhteisen tuotoksen teko edellytys onnistumiselle (yhteisöllinen oppiminen)? • Tukeeko tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppijoiden yksilöllistä ja ryhmätyöskentelyä (TVT, monilukutaito)? • Tehdäänkö itse-, vertais- ja oppimisprosessin arviointia? MOKin tarkistuslista
 41. 41. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×