Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Verkko- ja
                 mobiiliopetuksen
                    perusteita
                      Harto Pönkä, 26.2.2013
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
Miksi verkko- ja
mobiiliteknologiaa opetukseen?
Teknologian ”perusedut”
• Teknologian avulla voidaan tehdä paljon sellaista, mikä
 muuten ei onnistuisi (kognitiiviset työkalut,
 virtuaalimaailmat, mallintaminen jne.)
• Mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta
 riippumatta (silti aika ja paikka tarvitaan edelleen )
• Ryhmän yhteinen virtuaalinen tila: mahdollisuus
 keskustella ja tehdä yhteisiä tuotoksia
• Tekstimuotoinen keskustelu ja asioiden selittäminen
 tukee käsitteellistä ymmärtämistä (so. oppimista)
• Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen (?)
• Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ja
 siihen voidaan palata myöhemmin
Teknologia mullistaa
  oppimisen!
  …ja kuinkas sitten kävikäään.
Omia kokemuksia: ”mobiilioppimista” ja somea
Kts. Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer
tools for learning: a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(2), 103-117.
http://www.scribd.com/doc/127417125/Supporting-collaborative-inquiry-during-a-biology-field-trip-with-mobile-peer-to-peer-tools-for-learning-A-case-study-with-K-12-learners
Oleellista näytti olevan se, oliko ryhmä muodostanut yhteisen
       tavoitteen ja miten hyvin siihen sitouduttiin. (Pönkä, 2008)
Kts. Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer
tools for learning: a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(2), 103-117.
http://www.scribd.com/doc/127417125/Supporting-collaborative-inquiry-during-a-biology-field-trip-with-mobile-peer-to-peer-tools-for-learning-A-case-study-with-K-12-learners
Lähde: Laru, J. (2012). Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices, kasvatustieteiden väitöskirja,
             saatavana PDF-muodossa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
Jarin esitys: http://www.slideshare.net/larux/mobiilioppiminen-15204317
Jeremy Roschelle: http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/UnlockingWILDs.pdf
Välineet eivät ole tärkeitä,
  vaan oppimistilanteiden
   rakentaminen, so.

oppimisen tukeminen.
Entä sosiaalinen media?
Kyllä kai se mullisti oppimisen?

             Kuva: http://www.finnishtwitter.com/graph/
Parvet ja verkostot
On sanottu, että      tuottavat sisältöjä
sosiaalisen median     monipäisesti.
yhteisöissä on
joukkoälyä.                   Sosiaalisessa
                         mediassa on
                         verkkovoimaa.
       Oppimistutkijan silmin kyse on
  yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
”  Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä
    opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin
              tekemisessä.

   Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia,
  olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja
  kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta,
     joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä.


Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-
        951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
OPPIMISEN TUKEMINEN:
  • ymmärtävä oppiminen
  • yhteisöllinen oppiminen
  ja tiedonrakentelu
  • oppimisprosessi
Jos unohdat, mihin pyrit,
  unohda koko juttu!
Yhteisöllinen tiedonrakentelu
• Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten
 luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden,
 luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005)
• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on
 ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen
 ongelman ratkaiseminen.
• Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään
 (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä
 sekä heille itselleen että muille oppijoille.
 (Lehtinen, 2003)
• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen:
 ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
Kun puhutaan yhteisöllisestä
tiedonrakentelusta ja oppimisesta,
   kyse on  ryhmistä.
    (Sosiaaliset verkostot ja
 verkkoyhteisöt tulevat jäljempänä.)
Ryhmäytyminen
1.  Muotoutumisvaihe
   •  Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit
   •  Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja
   •  Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

1.  Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)
   •  Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä
     konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta.
   •  Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

1.  Normien luomisen vaihe
   •  Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.
   •  Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.
   •  Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

1.  Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)
   •  Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa.
   •  Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja.
   •  Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

1.  Lopettamisvaihe
   •  Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

             Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).
   http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
Tehokas ryhmä on sitoutunut
yhteisen tavoitteen
saavuttamiseen.
Yhteisöllisessä työskentelyssä tarvitaan väline(-et) kumpaankin:
   Yhteinen tuotos             Keskustelu
Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
Yhteisöllisen tiedonrakentelun
tuloksena syntyy parhaimmillaan
luomus tai innovaatio,
joka ylittää sen, mihin ryhmän
jäsenet olisivat yksinään kyenneet.         Yhteisöllistä oppimista teutaan,
         koska se käynnistää
         ymmärtävän oppimisen
         mekanismeja yksilötasolla.
Ryhmäkeskustelu
• Miten olet käyttänyt verkkoympäristöjä tai
 mobiililaitteita yhteisöllisen oppimisen tukena?
• Mitä pedagogisia malleja olet käyttänyt ja
 miten?
• Mitä haluaisit kokeilla jatkossa?
Miten oppijat ohjataan
yhteisölliseen oppimiseen?
Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä,
jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten
älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
Yhteistyön skriptaaminen
• Täydennä aukkotehtävä:

• Voisimme käyttää opetuksessa _______(some-palvelu)________,

• koska se tukee _________(opetuksessa/oppimisessa)_________.

• Haasteena näemme ____________________________________.• Yhteisölliset skriptit :
  – Ohjaavat opettajan valitseman pedagogisen mallin mukaiseen
   yhteisölliseen työskentelyyn (vrt. skripti = käsikirjoitus)
  – Jäsentävät ja vaiheistavat työskentelyä
  – Parhaimmillaan: helposti seurattavia, johdattavat loogisesti
   yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja oppimiseen
Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia

 • Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea
  yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista.
 • Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting)
 • Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti.
  Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla
  skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se
  jonkin apuvälineen kautta.
 • Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai
  monimutkaisen skriptin.
 • Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin.


            Dillenbourg, 2002
Projektioppiminen
• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet
• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi
• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa
  – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät
  – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet
  – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta,
   aikataulut, resurssit, kustannukset
• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely
 projektin aikana:
  –  Ongelmien täsmentäminen
  –  Tiedon kokoaminen ja analysointi
  –  Keskustelut, kysyminen, kriittisyys
  –  Tulosten tulkinta ja johtopäätökset
• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys
       Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
Tutkivan oppimisen malli
Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
Tutkiva oppiminen tarkemmin
Kuva: Tarmo Toikkainen, http://tarmo.fi/blog/2008/10/20/tutkivan-oppimisen-etenemisen-kaavakuva/
Palapelimalli 1/2 (jigsaw)
1.  Oppijat jaetaan kotiryhmiin. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen saa
   oman osa-alueensa, eli tavallaan yhden palapelin palan, johon
   hän tutustuu itsenäisen työskentelyvaiheen aikana.
2.  Opiskelijat kerääntyvät eksperttiryhmiin, joissa he syventävät
   ymmärrystään muiden saman osa-alueen aiheekseen saaneiden
   opiskelijoiden kanssa keskustelemalla ja muodostaen siitä
   eksperttiryhmän yhteisen käsityksen.
3.  Lopuksi opiskelijat palaavat kotiryhmiin, joissa rakennetaan
   ryhmittäin yhteinen palapeli: jokainen ryhmän jäsen selittää ja
   opettaa muille oman eksperttiaiheensa. Ryhmä pyrkii
   keskustelemalla muodostamaan kaikista "palapelin palasista"
   ehjän kokonaiskuvan.
Palapelimalli 2/2 (jigsaw)
1. Kotiryhmissä   2. Eksperttiryhmissä  3. Kotiryhmissä
Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja
  tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen
 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely
 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio
 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin
  rakentaminen, väitteiden perustelu
 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko)

 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä
  • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää
   kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun
   mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen

  • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa
   selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua
   purkutilanteessa

  • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja
   kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat
   purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä

  • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa
Ilmiöpohjainen oppiminen
• Oppimisen lähtökohtana ovat
 kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt,
 joita tarkastellaan aidossa kontekstissa.
• Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan
 oppiainerajat ylittäen.
• Työskentely esim. ongelmalähtöisen oppimisen
 mukaisesti 7 vaiheessa
• Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen
 foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/


    Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
Käänteinen opetus (flipped classroom)
   • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin:
      – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina
      – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa
      – Koulussa aika varataan työskentelylle
   • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen
                Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/
Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
”Tiedon luominen on
 parasta oppimista.”

  - keskustelua
KIITOS!
          Harto Pönkä
          http://twitter.com/hponka/
          http://slideshare.com/hponka
          http://harto.wordpress.com/
          http://www.innowise.fi/
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1 sur 37

Recommandé

Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen par
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminenYhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminenHarto Pönkä
6.6K vues38 diapositives
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
2.6K vues47 diapositives
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa par
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaOppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaHarto Pönkä
2.8K vues38 diapositives
Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen par
Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminenYhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen
Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminenMatleena Laakso
3.6K vues33 diapositives
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa par
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
4K vues38 diapositives
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi... par
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...Otavan Opisto
1.7K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sosiaalinen media kevyesti sulautettuna par
Sosiaalinen media kevyesti sulautettunaSosiaalinen media kevyesti sulautettuna
Sosiaalinen media kevyesti sulautettunaAntero Aunesluoma
1.9K vues17 diapositives
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... par
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Harto Pönkä
2.8K vues20 diapositives
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena par
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
5.1K vues60 diapositives
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla par
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaHarto Pönkä
3K vues42 diapositives
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä par
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejäSosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejäAnne Rongas
3.8K vues37 diapositives
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa par
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaHarto Pönkä
4.4K vues43 diapositives

Tendances(20)

Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Harto Pönkä2.8K vues
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena par Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K vues
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla par Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K vues
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä par Anne Rongas
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejäSosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä
Anne Rongas3.8K vues
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa par Harto Pönkä
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Harto Pönkä4.4K vues
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! par Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K vues
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä par Harto Pönkä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Harto Pönkä2.8K vues
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Harto Pönkä3K vues
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet par Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Harto Pönkä2.8K vues
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla par Harto Pönkä
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
Harto Pönkä1.2K vues
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K vues
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? par Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä7.2K vues
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K vues
Sosiaalinen media koulussa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K vues
TVT- ja some-taidot -harjoitus par Harto Pönkä
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitus
Harto Pönkä706 vues
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast... par Harto Pönkä
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haast...
Harto Pönkä4.6K vues

En vedette

Terveystieto ja äidinkieli4 par
Terveystieto ja äidinkieli4Terveystieto ja äidinkieli4
Terveystieto ja äidinkieli4RiittaJ
560 vues13 diapositives
Atto-integrointikaavio Omnia par
Atto-integrointikaavio OmniaAtto-integrointikaavio Omnia
Atto-integrointikaavio Omniaheikkiu
397 vues4 diapositives
Attojen avartaminen par
Attojen avartaminenAttojen avartaminen
Attojen avartaminenheikkiu
771 vues15 diapositives
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky par
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi saskyYhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi saskyTopLaaja
1.3K vues14 diapositives
Blogit opetuksessa -työpaja, Turku, 11.4.2012 par
Blogit opetuksessa -työpaja, Turku, 11.4.2012Blogit opetuksessa -työpaja, Turku, 11.4.2012
Blogit opetuksessa -työpaja, Turku, 11.4.2012Riitta Ryhtä
484 vues42 diapositives

Similaire à Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita

Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet par
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K vues34 diapositives
Opiskelijan ohjausverkossa par
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossaakorhonen
246 vues44 diapositives
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetHarto Pönkä
3.2K vues64 diapositives
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönHarto Pönkä
1.2K vues55 diapositives
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena par
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaHarto Pönkä
2.4K vues33 diapositives
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön par
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönHarto Pönkä
1.6K vues34 diapositives

Similaire à Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita(20)

Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet par Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K vues
Opiskelijan ohjausverkossa par akorhonen
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossa
akorhonen246 vues
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä3.2K vues
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä1.2K vues
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena par Harto Pönkä
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
Harto Pönkä2.4K vues
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön par Harto Pönkä
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä1.6K vues
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K vues
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä1K vues
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa par Harto Pönkä
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaaVerkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa
Harto Pönkä1.9K vues
Sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä2.5K vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa par Matleena Laakso
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessaSosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Matleena Laakso1.6K vues
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.6K vues
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23 par Matleena Laakso
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Matleena Laakso34 vues
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 par Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 vues
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain par Harto Pönkä
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Harto Pönkä427 vues
Sosiaalisen median palveluita par Harto Pönkä
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluita
Harto Pönkä925 vues

Plus de Harto Pönkä

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
59 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
99 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
150 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
52 vues48 diapositives
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
185 vues86 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä59 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä99 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä150 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä52 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä71 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä426 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä76 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä118 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.7K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä177 vues
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä255 vues

Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita

 • 1. Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita Harto Pönkä, 26.2.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 • 3. Teknologian ”perusedut” • Teknologian avulla voidaan tehdä paljon sellaista, mikä muuten ei onnistuisi (kognitiiviset työkalut, virtuaalimaailmat, mallintaminen jne.) • Mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta (silti aika ja paikka tarvitaan edelleen ) • Ryhmän yhteinen virtuaalinen tila: mahdollisuus keskustella ja tehdä yhteisiä tuotoksia • Tekstimuotoinen keskustelu ja asioiden selittäminen tukee käsitteellistä ymmärtämistä (so. oppimista) • Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen (?) • Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ja siihen voidaan palata myöhemmin
 • 4. Teknologia mullistaa oppimisen! …ja kuinkas sitten kävikäään.
 • 6. Kts. Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer tools for learning: a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(2), 103-117. http://www.scribd.com/doc/127417125/Supporting-collaborative-inquiry-during-a-biology-field-trip-with-mobile-peer-to-peer-tools-for-learning-A-case-study-with-K-12-learners
 • 7. Oleellista näytti olevan se, oliko ryhmä muodostanut yhteisen tavoitteen ja miten hyvin siihen sitouduttiin. (Pönkä, 2008) Kts. Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer tools for learning: a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(2), 103-117. http://www.scribd.com/doc/127417125/Supporting-collaborative-inquiry-during-a-biology-field-trip-with-mobile-peer-to-peer-tools-for-learning-A-case-study-with-K-12-learners
 • 8. Lähde: Laru, J. (2012). Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices, kasvatustieteiden väitöskirja, saatavana PDF-muodossa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
 • 9. Jarin esitys: http://www.slideshare.net/larux/mobiilioppiminen-15204317 Jeremy Roschelle: http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/UnlockingWILDs.pdf
 • 10. Välineet eivät ole tärkeitä, vaan oppimistilanteiden rakentaminen, so. oppimisen tukeminen.
 • 11. Entä sosiaalinen media? Kyllä kai se mullisti oppimisen? Kuva: http://www.finnishtwitter.com/graph/
 • 12. Parvet ja verkostot On sanottu, että tuottavat sisältöjä sosiaalisen median monipäisesti. yhteisöissä on joukkoälyä. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
 • 13. Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin tekemisessä. Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä. Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
 • 14. OPPIMISEN TUKEMINEN: • ymmärtävä oppiminen • yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu • oppimisprosessi Jos unohdat, mihin pyrit, unohda koko juttu!
 • 15. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. • Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
 • 16. Kun puhutaan yhteisöllisestä tiedonrakentelusta ja oppimisesta, kyse on ryhmistä. (Sosiaaliset verkostot ja verkkoyhteisöt tulevat jäljempänä.)
 • 17. Ryhmäytyminen 1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja 1. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. 1. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta. 1. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. 1. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 • 18. Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
 • 19. Yhteisöllisessä työskentelyssä tarvitaan väline(-et) kumpaankin: Yhteinen tuotos Keskustelu
 • 20. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 • 21. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 22. Ryhmäkeskustelu • Miten olet käyttänyt verkkoympäristöjä tai mobiililaitteita yhteisöllisen oppimisen tukena? • Mitä pedagogisia malleja olet käyttänyt ja miten? • Mitä haluaisit kokeilla jatkossa?
 • 24. Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä, jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
 • 25. Yhteistyön skriptaaminen • Täydennä aukkotehtävä: • Voisimme käyttää opetuksessa _______(some-palvelu)________, • koska se tukee _________(opetuksessa/oppimisessa)_________. • Haasteena näemme ____________________________________. • Yhteisölliset skriptit : – Ohjaavat opettajan valitseman pedagogisen mallin mukaiseen yhteisölliseen työskentelyyn (vrt. skripti = käsikirjoitus) – Jäsentävät ja vaiheistavat työskentelyä – Parhaimmillaan: helposti seurattavia, johdattavat loogisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja oppimiseen
 • 26. Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia • Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. • Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting) • Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti. Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se jonkin apuvälineen kautta. • Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai monimutkaisen skriptin. • Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin. Dillenbourg, 2002
 • 27. Projektioppiminen • Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet • Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi • Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset • Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana: – Ongelmien täsmentäminen – Tiedon kokoaminen ja analysointi – Keskustelut, kysyminen, kriittisyys – Tulosten tulkinta ja johtopäätökset • Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
 • 28. Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 • 29. Tutkiva oppiminen tarkemmin Kuva: Tarmo Toikkainen, http://tarmo.fi/blog/2008/10/20/tutkivan-oppimisen-etenemisen-kaavakuva/
 • 30. Palapelimalli 1/2 (jigsaw) 1. Oppijat jaetaan kotiryhmiin. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen saa oman osa-alueensa, eli tavallaan yhden palapelin palan, johon hän tutustuu itsenäisen työskentelyvaiheen aikana. 2. Opiskelijat kerääntyvät eksperttiryhmiin, joissa he syventävät ymmärrystään muiden saman osa-alueen aiheekseen saaneiden opiskelijoiden kanssa keskustelemalla ja muodostaen siitä eksperttiryhmän yhteisen käsityksen. 3. Lopuksi opiskelijat palaavat kotiryhmiin, joissa rakennetaan ryhmittäin yhteinen palapeli: jokainen ryhmän jäsen selittää ja opettaa muille oman eksperttiaiheensa. Ryhmä pyrkii keskustelemalla muodostamaan kaikista "palapelin palasista" ehjän kokonaiskuvan.
 • 31. Palapelimalli 2/2 (jigsaw) 1. Kotiryhmissä 2. Eksperttiryhmissä 3. Kotiryhmissä
 • 32. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
 • 33. Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa
 • 34. Ilmiöpohjainen oppiminen • Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa. • Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Työskentely esim. ongelmalähtöisen oppimisen mukaisesti 7 vaiheessa • Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
 • 35. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 • 36. ”Tiedon luominen on parasta oppimista.” - keskustelua
 • 37. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi