Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Verkkotyöskentelyn
                  suunnittelu:
               opetus ja hankkeet
                      Harto Pönkä, 15.3.2013
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta   2. Annetaan palikoita myös oppijoille

                               Kurssiblogi +
                               opiskelijoiden blogit +
          Kurssin yhteinen              jotain uutta
          blogi tai wiki


          Vastuu opettajalla

                        Tänään etenemme vaiheessa 2

3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!    4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön

       Tähtimallin mukainen                     Sosiaalisen median
       sosiaalisen median                      yhteisöt osaksi
       oppimisympäristö                       oppimisympäristöä
                                      ja oppimisen
                                      resurssiksi


                                      Vastuu opiskelijoilla


                    Katso kuva: http://xkcd.com/802/
Sosiaalisen median käytön vaiheet
             Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
Suunnittelu vain korostuu,
                kun kokeillaan uutta!
Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Linjakas opetus
•  Opetuksen suunnitteluvaihe
   –  Yleiset oppimistavoitteet
   –  Kohderyhmä
   –  Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät
   –  Resurssit
   –  Oppimisympäristön rakenne
   –  Oppimateriaali
   –  Koordinointi
•  Opetuksen toteutusvaihe
   –  Yhteiset oppimistavoitteet
   –  Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi
   –  Vuorovaikutus
   –  Opiskelijoiden ohjaaminen
   –  Pelisäännöt
•  Oppimisen arviointivaihe


     Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Tavoitteiden asettaminen
• Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym.
• Ydinainesanalyysi
  – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys
  – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen
• Laajempi näkökulma:
  – aihekokonaisuudet ja käsitteet
  – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen


 Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella
  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja
 aktiivista osallistumista
http://www.mindmeister.com/166185090
Missä on kohderyhmäsi?
                    Missä itse toimit verkossa?
Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu
            Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
Verkkotyöskentelyn menetelmiä
Verkko-opetuksen ja -tuen muodot
 1.  Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit
 2.  Itseopiskelu verkossa
 3.  Monimuoto-opetus
 4.  Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja
    tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö)

 • Toinen näkökulma:
    – Materiaalikeskeinen, vai
    – Vuorovaikutuskeskeinen
Esimerkkejä työtavoista verkossa
• Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja
 katseleminen
• Kirjoittaminen yksin tai yhdessä
• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen
• Tuotosten palauttaminen tiedostoina
• Muiden tuotosten kommentointi
• Keskustelua erilaisissa ryhmissä
• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi
• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.
• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
Projektioppiminen
• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet
• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi
• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa
  – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät
  – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet
  – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta,
   aikataulut, resurssit, kustannukset
• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely
 projektin aikana:
  –  Ongelmien täsmentäminen
  –  Tiedon kokoaminen ja analysointi
  –  Keskustelut, kysyminen, kriittisyys
  –  Tulosten tulkinta ja johtopäätökset
• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys
       Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
Tutkivan oppimisen malli
Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja
  tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen
 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely
 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio
 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin
  rakentaminen, väitteiden perustelu
 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko)

 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä
  • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää
   kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun
   mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen

  • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa
   selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua
   purkutilanteessa

  • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja
   kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat
   purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä

  • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa   Työskentelyssä on aina roolit, vaikka niitä ei suunniteltaisi!
Käänteinen opetus (flipped classroom)
   • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin:
      – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina
      – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa
      – Koulussa aika varataan työskentelylle
   • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen
                Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/
Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
Verkkoympäristön rakenne
YKSILÖ      YHTEISÖ

  Kognitiiviset työkalut                    Yhteisölliset työkalut
    tiedon prosessointi,                    tiedonrakentelu, jaettu
    tiedonrakentaminen,                   asiantuntijuus, vastavuoroinen
    käsitteellinen muutos                      ymmärtäminen
Henkilökohtainen                               Yhteisöllinen
oppimisympäristö                              oppimisympäristö
ajattelun jäsentäminen,
                  Sosiaalinen media
                                   oppimisprosessin vaiheistaminen,
    oppimisen           työskentely- ja            ryhmäprosessien
   seuraaminen          oppimisympäristönä              tukeminen
                                   Yhteisöresurssit
    Sisältöresurssit
                                  tiedonhaku, yhteisöllisesti
  tiedonhaku, oppimateriaalien
                                  tuotettu tieto, vertaistuki,
       jakaminen
                                    verkostoituminen
                   (Pönkä & Impiö, 2009)
Blogit            Kotisivut
                          YouTube  Muut
                  Facebook

       Twitter
Oleellista on valita tavoitteisiin sopivat ympäristöt ja päättää,
       miten näissä ympäristöissä toimitaan.
Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
Ylläpitäjien tehtäviä

• Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen
• Viestien moderointi
  – Etukäteen vai jälkikäteen?
  – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä?
• Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim.
 suljettu Facebook-ryhmä
  –  Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen
  –  Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa?
  –  Miten vastataan hankaliin viesteihin?
  –  Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi
• Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
Keskustelujen moderointi
 Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, koulutusmateriaali ,
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 (Pönkä, 2011)
Paljon ihmisiä mukaan?


                   Yhteisöpalvelut ja muut kanavat ihmisten tavoittamiseen.
Kyselyt ja äänestykset                                               Osaamispankit
                                                 Ideointi/crowdsourcing
                                                 -palvelut
            Blogit                    Jaetut dokumentit
         (asian esittely +                 ja wikit (yhteinen tuotos)
          kommentointi)
Sisällön leviäminen/-ttäminen somessa

 Alkuperäinen
   sisältö
   Flickr images: RSS by dannysullivan, newspaper by gauravonomics (Creative Commons Attribution license)
Ansaittu media
              Ostettu media
                                         Tavoittavuus


        Omistettu
        media
                Hallinta

Lähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
Suunnittele prosessi
• Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko:
  – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista
   oppimismallia?
  – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja
   työskentelytavoilla?
  – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa?
  – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri
   vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä?
  – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
Suunnittele oppimispolku
                                 Palaute
                                   ja
                                 lopetus
• Oppiminen on prosessi,
 joka voidaan kuvata               Tehtävä

 oppimispolkuna
• Opettajan tehtävänä
                   Arviointi
 on suunnitella, mitä                  Miten tuet
                            oppimisprosessia
 vaiheita ja etappeja                 alusta loppuun?
 polulla on             Tehtävä
              Aloitus
Huomioi nämä, niin onnistut

• Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti
 perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa
• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus
• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet
• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.)
• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus
• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä,
 opettaja vai vertais?
• Palautteen kerääminen ja antaminen
Tavallisia kompastuskiviä
•  Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö
•  Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu
•  Riittämätön ohjaus ja tuki
•  Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset
  ongelmat, yhteisöllisyyden puute
•  Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute
•  Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää
•  Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD)
•  Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
Suunnittelun tarkistuslista
  •  Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa.
  •  Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset
     tavoitteet opiskelijoiden kanssa.
  •  Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia
     taustatietoja kurssille tulijoilla on.
  •  Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi.
  •  Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi.
  •  Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit.
  •  Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen.
  •  Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet.
  •  Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä
     dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa.
  •  Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia.
  •  Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen.
  •  Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa.
  •  Työnjako opettajien kesken on selkeä.
  •  Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?
Verkkotyöskentelyn kokonaisuus

1. Pedagogisen mallin
 valinta ja suunnittelu


          2. Oppimisympäristön
          valinta, suunnittelu ja
            rakentaminen


                   3. Työskentelyn tukeminen
                   ja arviointi kurssin aikana


                               4. Työskentelyn
                             päättäminen ja arviointi
Verkkotyöskentelyn arviointi
• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan
 vaikuttavuuteen
• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan
 varrella tapahtui
  – Ryhmien keskustelut
  – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja
   tiedon prosessoinnista
  – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe
  – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon
   ulkopuolelta)
  – Opettajien/ylläpitäjien havainnot


• 1) Aseta tiedot aikajanalle,
 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin,
 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
KIITOS!
          Harto Pönkä
          http://twitter.com/hponka/
          http://slideshare.com/hponka
          http://harto.wordpress.com/
          http://www.innowise.fi/
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1 sur 34

Recommandé

Oppimistehtävät verkossa par
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaRiikka Lehto (Vanninen)
3.5K vues17 diapositives
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa par
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaKirsiViitanen
1.7K vues16 diapositives
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa par
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaKirsiViitanen
1.4K vues24 diapositives
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa par
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaKirsiViitanen
591 vues29 diapositives
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria par
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriamarjotavast
6.4K vues44 diapositives
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä par
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
1.9K vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Moodlen aktiviteetit ja aineistot par
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistotKirsiViitanen
643 vues14 diapositives
opetusmenetelmat par
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat Henriikka Lius
3.1K vues13 diapositives
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi par
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
203 vues24 diapositives
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen par
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenRiikka Lehto (Vanninen)
1.6K vues13 diapositives
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa par
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
4K vues38 diapositives
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu par
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuKirsiViitanen
2.3K vues42 diapositives

Tendances(20)

Moodlen aktiviteetit ja aineistot par KirsiViitanen
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
KirsiViitanen643 vues
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi par Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 vues
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa par Esko Lius
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Esko Lius4K vues
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu par KirsiViitanen
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
KirsiViitanen2.3K vues
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 par Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K vues
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 par Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K vues
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä par Päivi Valtonen
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen192 vues
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa par KirsiViitanen
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaVuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
KirsiViitanen1.1K vues
Aktivoivia opetusmenetelmiä par Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.4K vues
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa par KirsiViitanen
Sulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussaSulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa
KirsiViitanen1.3K vues
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa par KirsiViitanen
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
KirsiViitanen4.6K vues
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? par Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 vues
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen par KirsiViitanen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
KirsiViitanen724 vues
TVT- ja some-taidot -harjoitus par Harto Pönkä
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitus
Harto Pönkä707 vues
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! par Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K vues

Similaire à Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena par
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
5.1K vues60 diapositives
Sosiaalinen media koulussa par
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
1.8K vues33 diapositives
Sosiaalisen median palveluita par
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaHarto Pönkä
925 vues24 diapositives
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
3.4K vues37 diapositives
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
2.6K vues47 diapositives
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönHarto Pönkä
1.2K vues55 diapositives

Similaire à Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet(20)

SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena par Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K vues
Sosiaalinen media koulussa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K vues
Sosiaalisen median palveluita par Harto Pönkä
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluita
Harto Pönkä925 vues
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä1.2K vues
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Harto Pönkä2.8K vues
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K vues
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain par Harto Pönkä
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Harto Pönkä427 vues
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa par MaijuKetko
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
MaijuKetko271 vues
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K vues
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla par Harto Pönkä
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
Harto Pönkä1.2K vues
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen? par Harto Pönkä
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Harto Pönkä742 vues
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit par Harto Pönkä
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Harto Pönkä3.5K vues
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa par Eija Kalliala
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala1.8K vues
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.6K vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
45 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
125 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
110 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä45 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä125 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä110 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä71 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä428 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä118 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä178 vues

Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

 • 1. Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet Harto Pönkä, 15.3.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 • 2. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla Tänään etenemme vaiheessa 2 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 • 3. Sosiaalisen median käytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/ Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
 • 4. Suunnittelu vain korostuu, kun kokeillaan uutta! Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 5. Linjakas opetus • Opetuksen suunnitteluvaihe – Yleiset oppimistavoitteet – Kohderyhmä – Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät – Resurssit – Oppimisympäristön rakenne – Oppimateriaali – Koordinointi • Opetuksen toteutusvaihe – Yhteiset oppimistavoitteet – Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi – Vuorovaikutus – Opiskelijoiden ohjaaminen – Pelisäännöt • Oppimisen arviointivaihe Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 6. Tavoitteiden asettaminen • Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym. • Ydinainesanalyysi – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen • Laajempi näkökulma: – aihekokonaisuudet ja käsitteet – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen  Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja aktiivista osallistumista
 • 8. Missä on kohderyhmäsi? Missä itse toimit verkossa? Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
 • 9. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 • 11. Verkko-opetuksen ja -tuen muodot 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit 2. Itseopiskelu verkossa 3. Monimuoto-opetus 4. Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö) • Toinen näkökulma: – Materiaalikeskeinen, vai – Vuorovaikutuskeskeinen
 • 12. Esimerkkejä työtavoista verkossa • Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen • Kirjoittaminen yksin tai yhdessä • Harjoitusten ja tehtävien tekeminen • Tuotosten palauttaminen tiedostoina • Muiden tuotosten kommentointi • Keskustelua erilaisissa ryhmissä • Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi • Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne. • Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
 • 13. Projektioppiminen • Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet • Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi • Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset • Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana: – Ongelmien täsmentäminen – Tiedon kokoaminen ja analysointi – Keskustelut, kysyminen, kriittisyys – Tulosten tulkinta ja johtopäätökset • Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
 • 14. Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 • 15. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
 • 16. Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa  Työskentelyssä on aina roolit, vaikka niitä ei suunniteltaisi!
 • 17. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 • 19. YKSILÖ YHTEISÖ Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentelu, jaettu tiedonrakentaminen, asiantuntijuus, vastavuoroinen käsitteellinen muutos ymmärtäminen Henkilökohtainen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, Sosiaalinen media oppimisprosessin vaiheistaminen, oppimisen työskentely- ja ryhmäprosessien seuraaminen oppimisympäristönä tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tiedonhaku, oppimateriaalien tuotettu tieto, vertaistuki, jakaminen verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009)
 • 20. Blogit Kotisivut YouTube Muut Facebook Twitter Oleellista on valita tavoitteisiin sopivat ympäristöt ja päättää, miten näissä ympäristöissä toimitaan.
 • 21. Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
 • 22. Ylläpitäjien tehtäviä • Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen • Viestien moderointi – Etukäteen vai jälkikäteen? – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä? • Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim. suljettu Facebook-ryhmä – Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen – Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa? – Miten vastataan hankaliin viesteihin? – Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi • Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
 • 23. Keskustelujen moderointi Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, koulutusmateriaali , https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 (Pönkä, 2011)
 • 24. Paljon ihmisiä mukaan? Yhteisöpalvelut ja muut kanavat ihmisten tavoittamiseen. Kyselyt ja äänestykset Osaamispankit Ideointi/crowdsourcing -palvelut Blogit Jaetut dokumentit (asian esittely + ja wikit (yhteinen tuotos) kommentointi)
 • 25. Sisällön leviäminen/-ttäminen somessa Alkuperäinen sisältö Flickr images: RSS by dannysullivan, newspaper by gauravonomics (Creative Commons Attribution license)
 • 26. Ansaittu media Ostettu media Tavoittavuus Omistettu media Hallinta Lähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
 • 27. Suunnittele prosessi • Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko: – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista oppimismallia? – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja työskentelytavoilla? – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa? – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä? – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
 • 28. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 • 29. Huomioi nämä, niin onnistut • Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa • Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus • Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet • Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.) • Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus • Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja vai vertais? • Palautteen kerääminen ja antaminen
 • 30. Tavallisia kompastuskiviä • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö • Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu • Riittämätön ohjaus ja tuki • Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute • Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute • Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää • Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD) • Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
 • 31. Suunnittelun tarkistuslista • Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. • Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa. • Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on. • Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. • Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. • Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. • Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. • Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. • Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. • Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia. • Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. • Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa. • Työnjako opettajien kesken on selkeä. • Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa. Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?
 • 32. Verkkotyöskentelyn kokonaisuus 1. Pedagogisen mallin valinta ja suunnittelu 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi kurssin aikana 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi
 • 33. Verkkotyöskentelyn arviointi • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan vaikuttavuuteen • Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui – Ryhmien keskustelut – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja tiedon prosessoinnista – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon ulkopuolelta) – Opettajien/ylläpitäjien havainnot • 1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
 • 34. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Notes de l'éditeur

 1. Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee