Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sosiaalinen media koulussa

 1. Sosiaalinen media koulussa Harto Pönkä, 10.10.2012 Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus Twitterissä: #luoti Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noe_classroom.jpg (GNU Free Documentation License)
 2. Mitä sosiaalinen media on koululle?
 3. http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012/
 4. (Suomen lukiolaisten liitto, 7.1.2011) (YLE, 24.1.2011, http://bit.ly/i0WmUd) (Iltalehti, 25.9.2011, http://bit.ly/n89aoD) (Verkkouutiset, 7.2.2012, http://t.co/W08R1T4e) (YLE, 2.2.2012, http://bit.ly/Am1Guw)
 5. Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 6. Mitä sosiaalinen media on opettajille?
 7. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 8. Yhteisöllinen opettajuus • Opettajien toimintakulttuuri heijastuu opetuksen toimintakulttuuriin ja päinvastoin. – Yhteisöllinen oppiminen ei onnistu, jos opettaja ei itsekin toimi yhteisöllisesti. • Yhteisölliset työskentelytaidot ovat keskeinen osa opettajan asiantuntijuutta. – Koulun henkilöstön tulisi olla asiantuntijayhteisö. • TVT ja sosiaalinen media ovat lisänneet opettajien yhteisöllisyyttä • Koulun uudet haasteet eivät ratkea ilman opettajien yhteisöllistä panosta Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 9. Rehtorit ja opettajat ovat keskeisessä roolissa kouluyhteisöjen pedagogisen kehittämisen onnistumisessa. Toimintakulttuurin muutos edellyttää rehtorien, opettajien ja yhteisön muiden jäsenten oman osaamisen varmistamista. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen monipuolisesti toiminnan tukena edellyttää syvällistä pedagogisen ajattelutavan sisäistämistä ja käytännön toiminnan muutosta verrattuna ns. perinteisesti toteutettuun opetukseen ja koulun muuhun toimintaan. Lähde: Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020, OKM, http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr12.pdf?lang=fi
 10. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
 11. Yhteinen keskustelukanava https://www.yammer.com/
 12. https://www.facebook.com/oppikirjamaraton
 13. Miten sosiaalista mediaa opetukseen?
 14. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
 15. Käsitekartta tuo oppijan tai ryhmän käsitteellisen ymmärryksen näkyväksi, mikä tukee laajojen aihekokonaisuuksien oppimista. http://www.mindmeister.com/
 16. Pintakilta: wiki opetuksen materiaalipankkina ja dokumentointina, http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012
 17. Sosiaalinen media sopii yhteisöllisen ja ymmärtävän oppimisen tukemiseen. Kuva: http://purot.net/fi/miksi_wiki/
 18. Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin tekemisessä. Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä. Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
 19. Työskentelyn skriptaaminen • Täydennä ”aukkotehtävä”: • Voisimme käyttää opetuksessa _______(some-palvelu)________, • koska se tukee _________(opetuksessa/oppimisessa)_________. • Haasteena näemme ____________________________________.
 20. Opetusympäristön peruspalikoita • Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.) • Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net) • Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) • Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us) • Esitystyökalut (SlideShare , Prezi) • Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.) • Jaetut dokumentit (Google Docs) • Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo) • Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive) • Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning) • Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Messenger)
 21. Muutos ”perinteiseen” verratttuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: Tähtimalli: toimintoja yhdistellään kaikki toiminnot samassa järjestelmässä useista verkkopalveluista Opetuksen strukturointi ja vaiheistaminen korostuvat sosiaalisessa mediassa.
 22. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 23. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 24. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 25. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä
 26. Sosiaalisen median opetuskäytön arviointi • Sosiaalisen median palvelujen määrä – Ei itsetarkoitus, mutta lisää soveltamisen mahdollisuuksia – Some-ympäristön rakenne, palvelujen integrointi • Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taso – Syvyys, sujuvuus, monipuolisuus • Pedagoginen hyödyntäminen – Oppimisprosessin suunnittelu, ohjaus/toteutus, arviointi • Parhaimmillaan opettaja osaa valita sosiaalisen median palvelut ja työskentelytavat oppimisen tavoitteiden pohjalta. Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 27. ”Mutta mitä pitäisi tehdä?”
 28. Suomessa Tutussa ympäristössä on helpointa aloittaa • 70 % ei halua jakaa itsestään tietoa netissä • 85 % kysyisi apua työpaikan sisäisessä palvelussa, mutta vain 6 % julkisesti netissä • Päätöksen somen käytöstä tekee ylin johto (52 %) Lähde: Frank Communications ja Prewise, http://www.slideshare.net/frankcom/some-suomalaisessa-tyoelamassa0811-8894330 (06/2011, n=1080)
 29. Keinoja muutoksen johtamiseen • Tarvitaan esimerkkejä ja pioneereja! • Yhdessä tekeminen, rohkeus kokeilla, epäonnistumisista oppiminen • Sitoutuminen – Sosiaalisen median käytön sitominen toimintaan – Johtajien päättäväisyys – TVT:n ja sosiaalisen median käyttö on helppo perustella! • Rehtorit some-asenteiden muutosagentteina, http://luotikoulutus.blogspot.com/2012/01/reht orien-tulee-nayttaa-esimerkkia-tvtn.html
 30. Tehkää koulukohtainen ohjeistus/suunnitelma/OPS sosiaalisen median käytöstä, jonka tekemiseen kaikki pääsevät mukaan.
 31. Miten sosiaalisen median osaaminen varmistetaan a) opettajille b) opiskelijoille?
 32. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/
Publicité