Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Yhteisöllisyys ja avoin
  toimintakulttuuri         Harto Pönkä, 27.4.2012

    Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus
            Twitterissä: #luoti
Yhteisöllisyys
Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5068756112/in/set-72157625134401194/
Ryhmistä massapalveluihin

• Erota eri yhteisöllisyyden muodot ja niitä tukevat
 sosiaalisen median palvelut:
  –  Massapalvelut (vrt. yhteiskunnan käsite)
  –  Sosiaaliset verkostot
  –  Verkkoyhteisöt
  –  Parvet
  –  Ryhmät
• Mitä pienempi joukko ihmisiä, sen parempi
 luottamus jäsenten kesken voidaan saavuttaa
• Päätöksenteko on vaikeaa ilman tiukkaa
 yhteisöllisyyttä tai vahvaa johtajaa
Kun puhutaan yhteisöllisestä
työskentelystä, niin puhutaan
     ryhmistä.
Eli nyt ei puhuta esim. sosiaalisista
   verkostoista tai parvista.
Ryhmä

• Koostuu vähintään kahdesta ihmisestä
• Ryhmän jäsenet tiedostavat sekä oman jäsenyytensä ja
 että muut ryhmän jäsenet.
• Ryhmän toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä
 on keskeistä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus
 sekä yhteinen tavoite.
• Ryhmässä on vakiintuneita sääntöjä ja toimintatapoja
 eli normeja, jotka voivat olla julkilausuttuja normeja ja
 piilonormeja.
• Normien rikkomisesta voi seurata sanktioita.
”Ryhmää” ei synny
    ilman yhteistä tavoitetta!
  Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla,
jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
Ryhmäytyminen
1.  Muotoutumisvaihe
   •  Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit
   •  Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja
   •  Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

•  Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)
   •  Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä
     konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta.
   •  Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

3.  Normien luomisen vaihe
   •  Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.
   •  Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.
   •  Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

•  Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)
   •  Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa.
   •  Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja.
   •  Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

•  Lopettamisvaihe
   •  Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

             Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).
   http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
Tehokas ryhmä on sitoutunut
yhteisen ratkaisun
saavuttamiseen.
Yhteisöllinen oppiminen ja työskentely


 • ”Tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii
  tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä.”
  (Dillenbourg, 1999)
 • Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja
  kognitiivisten ponnistelujen jakaminen. Tämä
  erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä
  yhteistyöstä ja työnjaosta (myös sosiaalisessa
  mediassa!)
Yhteisöllinen tiedonrakentelu
• Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten
 luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden,
 luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005)
• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on
 ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen
 ongelman ratkaiseminen.
• Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään
 (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä
 sekä heille itselleen että muille oppijoille.
 (Lehtinen, 2003)
• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen:
 ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
Keskustelut
Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan,
  välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.
Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
Yhteisöllisen tiedonrakentelun
tuloksena syntyy parhaimmillaan
luomus tai innovaatio,
joka ylittää sen, mihin ryhmän
jäsenet olisivat yksinään kyenneet.         Yhteisöllistä oppimista teutaan,
         koska se käynnistää
         ymmärtävän oppimisen
         mekanismeja yksilötasolla.
Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä,
jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten
älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
Verkkoyhteisö

• Yhteisöä yhdistää jokin yhteinen intressi
• Verkkoyhteisöä kuvaavia piirteitä:
  – Jäsenet ovat pitkäaikaisessa tai jatkuvassa vuorovaikutuksessa
  – Jäsenten välille syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita,
   hierarkiaa sekä yhteisön sisäisiä normeja
  – Verkkoyhteisön voi käsittää myös isona ”ryhmänä”
  – Suhteellisen tiukka yhteisöllisyys
• Verkkoyhteisö voi toimia joko vain yhdessä tai useissa
 sosiaalisen median palveluissa samaan aikaan
• Verkkoyhteisö-sanaa käytetään myös kokonaisista
 verkkopalveluista, mutta yhdessä palvelussa voi olla
 samaan aikaan useita verkkoyhteisöjä
Verkkoyhteisössä vain pieni
                              ydinjoukko osallistuu
                              yhteisölliseen toimintaan.
 Lurkkaajat,   Pienet      Yhteisön ydin
jopa yli 60%  kaveriklusterit   (ja sisäpiiri)
           Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
Miten verkkoyhteisö syntyy?

        • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin
         yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on
         yhteisöllinen työskentelytapa.
        • On oltava jokin pysyvä yhteinen ”syy” osallistua
         yhteisön toimintaan.
        • Kukaan ei käytä teknologiaa vain sen itsensä
         vuoksi.
        • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä
         vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä.Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
Sosiaalinen media vie organisaatiot
  avoimeen toimintakulttuurin
” Tietokoneet ja kaiken linkittyminen ja
  lähemmäksi tuleminen, sekä tietty
   läpinäkyvyys ovat muutosvoiman
    keskeisiä mootoreita. Aina kun
historiassa on ollut tuotantomenetelmien
  ja -välineiden radikaali muutos, siitä
on seurannut vallankumouksia. Niin nytkin.

 Lähde: http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2012/04/oppimisen_vallankumous_taydessa_vauhdissa_3414651.html
Sosiaalinen media uudistaa
     TOIMINTAKULTTUURIN
• Avoimuus, julkisuus,
 jakaminen
• Keskustelun ja yhteistyön
 arvostaminen
• Yhteisöjen hyödyntäminen ja
 muiden auttaminen
• ”Alhaalta ylöspäin” -ilmiöt
• Verkkopalvelujen ja
 yhteisöllisten menetelmien
 luova hyödyntäminen
• Kokeilevuus, oppiminen
”   Ehkä suurin wikien hyöty on kuitenkin ollut
    se, että ne ovat haastaneet vanhoja
    toimintatapoja. Tätä kautta Yritys Oy:ssä on
    voitu löytää uusia innovatiivisia tapoja
    tehdä yhtäältä samoja asioita aiempaa
    tehokkaammin ja joustavammin tai
    soveltaa näitä käytänteitä uusiin asioihin.


      Monikansallinen suomalainen edelläkävijäyritysLähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008)
Toimintakulttuurin kehittyminen
Korvaa mielessäsi: opettaja=rehtori, opiskelija=opettaja
                              TAVOITE
Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”,
 sillä en koskaan pysty antamaan
  enemmän kuin saan muilta.
KIITOS!

Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
1 sur 25

Recommandé

Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaHarto Pönkä
2.6K vues72 diapositives
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille par
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleSosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksille
Sosiaalisen median perusteita ja vinkkejä yrittäjille ja yrityksilleHarto Pönkä
1.2K vues66 diapositives
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
2.6K vues47 diapositives
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot par
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
5K vues39 diapositives
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa par
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaOppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaHarto Pönkä
2.8K vues38 diapositives
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista? par
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
1.9K vues54 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiHarto Pönkä
2.1K vues78 diapositives
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetHarto Pönkä
3.2K vues64 diapositives
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit par
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritHarto Pönkä
3.5K vues30 diapositives
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä par
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäHarto Pönkä
1.1K vues52 diapositives
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta par
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaHarto Pönkä
3.4K vues49 diapositives
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi par
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiHarto Pönkä
4.4K vues86 diapositives

Tendances(20)

Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi par Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K vues
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä3.2K vues
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit par Harto Pönkä
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Harto Pönkä3.5K vues
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Harto Pönkä1.1K vues
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta par Harto Pönkä
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Harto Pönkä4.4K vues
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen? par Harto Pönkä
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Harto Pönkä742 vues
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukenaSosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Harto Pönkä5K vues
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta par Harto Pönkä
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Harto Pönkä8.2K vues
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat par Jarkko Elo
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Jarkko Elo265 vues
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2) par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Harto Pönkä1.3K vues
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä1.2K vues
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus par Harto Pönkä
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausVerkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Harto Pönkä2.4K vues
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta? par Harto Pönkä
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?
Miten sosiaaliset verkostot voivat tukea opettajuutta?
Harto Pönkä779 vues
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa? par Harto Pönkä
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Harto Pönkä9.6K vues
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena par Harto Pönkä
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
Harto Pönkä2.4K vues
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus par Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K vues
Sosiaalinen media miten se syödään par TAPIO
Sosiaalinen media  miten se syödäänSosiaalinen media  miten se syödään
Sosiaalinen media miten se syödään
TAPIO375 vues
Sosiaalinen media koulussa par Eija Kalliala
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Eija Kalliala1.2K vues

En vedette

Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä par
Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiäVirtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä
Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiäHarto Pönkä
1.3K vues41 diapositives
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta? par
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Harto Pönkä
2.4K vues38 diapositives
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnat par
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnatKirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnat
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnatHarto Pönkä
534 vues8 diapositives
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagentteja par
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagenttejaKirjastoista sosiaalisen median osallistamisagentteja
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagenttejaHarto Pönkä
775 vues39 diapositives
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012) par
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Harto Pönkä
635 vues29 diapositives
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0) par
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)Harto Pönkä
1.1K vues67 diapositives

En vedette(20)

Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä par Harto Pönkä
Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiäVirtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä
Virtuaaliopetuksen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä
Harto Pönkä1.3K vues
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta? par Harto Pönkä
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Harto Pönkä2.4K vues
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnat par Harto Pönkä
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnatKirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnat
Kirkko sosiaalisessa mediassa – vuorovaikutuksen rajapinnat
Harto Pönkä534 vues
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagentteja par Harto Pönkä
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagenttejaKirjastoista sosiaalisen median osallistamisagentteja
Kirjastoista sosiaalisen median osallistamisagentteja
Harto Pönkä775 vues
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012) par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä635 vues
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0) par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena (v. 2.0)
Harto Pönkä1.1K vues
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset par Harto Pönkä
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suosituksetSosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Harto Pönkä3.6K vues
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Harto Pönkä1.6K vues
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! par Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K vues
Sosiaalinen media koulussa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K vues
Sosiaalinen media kaupungin päätöksenteossa ja markkinoinnissa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media kaupungin päätöksenteossa ja markkinoinnissaSosiaalinen media kaupungin päätöksenteossa ja markkinoinnissa
Sosiaalinen media kaupungin päätöksenteossa ja markkinoinnissa
Harto Pönkä1.1K vues
Sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä2.5K vues
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2 par Harto Pönkä
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalinen media opinto-ohjauksen tukena par Anne Rongas
Sosiaalinen media opinto-ohjauksen tukena Sosiaalinen media opinto-ohjauksen tukena
Sosiaalinen media opinto-ohjauksen tukena
Anne Rongas1.2K vues
Sosiaalinen media ulkoisen viestinnän ja maineenhallinnan apuna par Harto Pönkä
Sosiaalinen media ulkoisen viestinnän ja maineenhallinnan apunaSosiaalinen media ulkoisen viestinnän ja maineenhallinnan apuna
Sosiaalinen media ulkoisen viestinnän ja maineenhallinnan apuna
Harto Pönkä3K vues
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.9K vues
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K vues
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Harto Pönkä2.1K vues
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukenaSosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena
Sosiaalinen media yhteistyön ja viestinnän tukena
Harto Pönkä622 vues

Similaire à Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

Sosiaalisen median yhteisöllisyys par
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysHarto Pönkä
1.3K vues51 diapositives
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet par
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetHarto Pönkä
616 vues39 diapositives
Online-yhteistyo par
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyoMiia Kosonen
4.3K vues38 diapositives
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
3K vues71 diapositives
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
3.4K vues37 diapositives
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... par
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Salla-Maaria Laaksonen
469 vues31 diapositives

Similaire à Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri(20)

Sosiaalisen median yhteisöllisyys par Harto Pönkä
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Harto Pönkä1.3K vues
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet par Harto Pönkä
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Harto Pönkä616 vues
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Harto Pönkä3K vues
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... par Salla-Maaria Laaksonen
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Verkostomainen ja luova tiimityö par Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen320 vues
Verkostomainen ja luova tiimityö par Sovelto
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto345 vues
Verkostomainen ja luova tiimityö par Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen223 vues
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä par Laura Browne
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Laura Browne221 vues
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus par Sanna Brauer
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer1.3K vues
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi par jounisaarikoski
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksiYhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
jounisaarikoski194 vues
Vierailija virtuaalimaailmasta par Harto Pönkä
Vierailija virtuaalimaailmastaVierailija virtuaalimaailmasta
Vierailija virtuaalimaailmasta
Harto Pönkä748 vues
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen par Harto Pönkä
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminenYhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Harto Pönkä6.6K vues
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010 par Teemu Ropponen
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Teemu Ropponen302 vues
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille par Jukka Helin
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Jukka Helin866 vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
83 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
238 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä83 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä238 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä73 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 vues

Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri

 • 1. Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri Harto Pönkä, 27.4.2012 Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus Twitterissä: #luoti
 • 4. Ryhmistä massapalveluihin • Erota eri yhteisöllisyyden muodot ja niitä tukevat sosiaalisen median palvelut: – Massapalvelut (vrt. yhteiskunnan käsite) – Sosiaaliset verkostot – Verkkoyhteisöt – Parvet – Ryhmät • Mitä pienempi joukko ihmisiä, sen parempi luottamus jäsenten kesken voidaan saavuttaa • Päätöksenteko on vaikeaa ilman tiukkaa yhteisöllisyyttä tai vahvaa johtajaa
 • 5. Kun puhutaan yhteisöllisestä työskentelystä, niin puhutaan ryhmistä. Eli nyt ei puhuta esim. sosiaalisista verkostoista tai parvista.
 • 6. Ryhmä • Koostuu vähintään kahdesta ihmisestä • Ryhmän jäsenet tiedostavat sekä oman jäsenyytensä ja että muut ryhmän jäsenet. • Ryhmän toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on keskeistä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus sekä yhteinen tavoite. • Ryhmässä on vakiintuneita sääntöjä ja toimintatapoja eli normeja, jotka voivat olla julkilausuttuja normeja ja piilonormeja. • Normien rikkomisesta voi seurata sanktioita.
 • 7. ”Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla, jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 • 8. Ryhmäytyminen 1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja • Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. 3. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta. • Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. • Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 • 9. Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen ratkaisun saavuttamiseen.
 • 10. Yhteisöllinen oppiminen ja työskentely • ”Tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä.” (Dillenbourg, 1999) • Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen. Tämä erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä yhteistyöstä ja työnjaosta (myös sosiaalisessa mediassa!)
 • 11. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. • Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
 • 12. Keskustelut Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan, välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.
 • 13. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 • 14. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 15. Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä, jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
 • 16. Verkkoyhteisö • Yhteisöä yhdistää jokin yhteinen intressi • Verkkoyhteisöä kuvaavia piirteitä: – Jäsenet ovat pitkäaikaisessa tai jatkuvassa vuorovaikutuksessa – Jäsenten välille syntyy monitasoisia sosiaalisia suhteita, hierarkiaa sekä yhteisön sisäisiä normeja – Verkkoyhteisön voi käsittää myös isona ”ryhmänä” – Suhteellisen tiukka yhteisöllisyys • Verkkoyhteisö voi toimia joko vain yhdessä tai useissa sosiaalisen median palveluissa samaan aikaan • Verkkoyhteisö-sanaa käytetään myös kokonaisista verkkopalveluista, mutta yhdessä palvelussa voi olla samaan aikaan useita verkkoyhteisöjä
 • 17. Verkkoyhteisössä vain pieni ydinjoukko osallistuu yhteisölliseen toimintaan. Lurkkaajat, Pienet Yhteisön ydin jopa yli 60% kaveriklusterit (ja sisäpiiri) Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
 • 18. Miten verkkoyhteisö syntyy? • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa. • On oltava jokin pysyvä yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan. • Kukaan ei käytä teknologiaa vain sen itsensä vuoksi. • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä. Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
 • 19. Sosiaalinen media vie organisaatiot avoimeen toimintakulttuurin
 • 20. ” Tietokoneet ja kaiken linkittyminen ja lähemmäksi tuleminen, sekä tietty läpinäkyvyys ovat muutosvoiman keskeisiä mootoreita. Aina kun historiassa on ollut tuotantomenetelmien ja -välineiden radikaali muutos, siitä on seurannut vallankumouksia. Niin nytkin. Lähde: http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2012/04/oppimisen_vallankumous_taydessa_vauhdissa_3414651.html
 • 21. Sosiaalinen media uudistaa TOIMINTAKULTTUURIN • Avoimuus, julkisuus, jakaminen • Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen • Yhteisöjen hyödyntäminen ja muiden auttaminen • ”Alhaalta ylöspäin” -ilmiöt • Verkkopalvelujen ja yhteisöllisten menetelmien luova hyödyntäminen • Kokeilevuus, oppiminen
 • 22. Ehkä suurin wikien hyöty on kuitenkin ollut se, että ne ovat haastaneet vanhoja toimintatapoja. Tätä kautta Yritys Oy:ssä on voitu löytää uusia innovatiivisia tapoja tehdä yhtäältä samoja asioita aiempaa tehokkaammin ja joustavammin tai soveltaa näitä käytänteitä uusiin asioihin. Monikansallinen suomalainen edelläkävijäyritys Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008)
 • 23. Toimintakulttuurin kehittyminen Korvaa mielessäsi: opettaja=rehtori, opiskelija=opettaja TAVOITE
 • 24. Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta.

Notes de l'éditeur

 1. Onnistuessaan yhteisöllisellä oppimisella ja tiedonrakentelulla ja päästään lopputulokseen, joka ylittää kaikki odotukset. Luomus tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmaa, teoriaa, innovaatiota, tuotetta tai muuta ryhmän saavuttamaa tulosta, johon päästiin sitä kautta että yhteisöllisen toiminnan kautta opiskelijat ymmärsivät toisiaan entistä paremmin ja pystyivät tukemaan toisiaan tiedonrakentelussa. Uskon, että tämä on se tapa, miten voidaan vastata tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.