Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Opetuksen tietosuoja -
mikä muuttui?
20.4.2023
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
“
En tiedä täysin, miten pitäis toimia tietyissä
asioissa, kun ei oo annettu ohjeita ja kukaan ei
tiedä. Ei ees jotkut TVT-opetkaan tai rehtorikaan,
joilla nyt silleen on se vastuu jakaa tätä tietoo.
Must tuntuu, et kaikki on vähä ottanu tän
huumorilla tai vitsillä tai et ei oteta niin tosissaan,
milloin rikotaankin mitä oikeutta tai niin.
2
Lähde: Åman H., 2020, Koulu digitalisoituu, mutta laahaako tietosuoja perässä? Pro gradu – tutkielma,
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68575/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202004172798.pdf
3
1.
Alettiin kiinnittää
huomiota siihen,
ettei oppijoiden
tietoja olisi
julkisesti esillä
2.
Alettiin kertoa
edes jollain tapaa,
mitä sovelluksia
opetuksessa
käytetään
3.
Alettiin kysyä
suostumuksia
sovellusten
käyttöön, ainakin
joskus
4.
Ongelmiin
havahduttiin ja
aloitettiin
tietosuojan
kehittäminen
2018
EU:n yleinen
tietosuoja-asetus
(GDPR)
1999
Henkilötietolaki
2020
EUT:in Schrems
II -päätös
Rekisteri
4
Rekisteri muodostuu henkilötietojen joukosta, jotka liittyvät tiettyyn käyttötarkoitukseen.
• Läppäri 233
• Varattu klo 10-14
• Käyttö: opiskelu
• Haettu klo: 9:50
• Palautettu klo 14:00
• Varaaja ID: 20231
• Läppäri 112
• Läppäri 159
• Läppäri 217
• Läppäri 233
• Läppäri 288
• Läppäri 289
• Läppäri 302
• Läppäri 312
• 20111: Essi Esimerkki
• 19547: Matti Mainio
• 31313: Aku Ankka
• 20231: Jaska
Jokunen
• 45990: Maija Mallikas
• 21331: Joku Vaan
A B C
Sisältää henkilötietoja = muodostavat yhdessä rekisterin
Ei sisällä henkilötietoja
Kysymys: milloin ”muu rekisteri” muuttuu henkilörekisteriksi?
5
Opiskelijarekisteri
Lähteenä mm. OPH:n tietosuojaopas, 2018
Opiskelija-
rekisteri
oppijoiden ja
huoltajien
henkilötiedot
▪ Opiskelijarekisterin käyttötarkoitus on opetuksen järjestäminen
+ yhteensopivat tarkoitukset
▪ Opetustilanteet, myös etä- ja verkko-opetus
▪ Opetuksen järjestäjän hallinnoimat sovellukset ja
verkkopalvelut (käyttäjätunnukset, sisällöt, lokitiedot)
▪ Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi
▪ Yhteydenpito oppijaan ja huoltajiin (puhelin, sähköposti ym.)
▪ Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen sovelluksissa
▪ Kuvaus-, julkaisu- ja tekijänoikeusluvat
▪ Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot
▪ Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve
▪ Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä lakisääteiset velvoitteet tai
julkisen tehtävän hoitaminen.
▪ Suostumus voi olla oikeusperusteena, kun halutaan tarjota lisäpalveluita.
▪ Suostumuksen antamatta jättäminen tai peruminen myöhemmin ei saa aiheuttaa haittaa.
▪ Opetuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia ja verkkopalveluita suostumuksen
perusteella, mutta samalla on oltava vaihtoehto niille, jotka eivät anna suostumusta.
6
Suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena
7
▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen
▪ Suostumusta ei voi antaa:
▪ Vaikenemalla
▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla
▪ Jättämättä jotakin tekemättä
▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja.
▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen
käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ja
hyväksyä ikätasolleen tavanomaisia sopimuksia.
▪ Alle 15-vuotiailta tarvitaan huoltajan lupa omien laitteiden käyttöön opetuksessa (OPH:n
ohjeistus) sekä tarvittaessa sovellusten asentamiseen.
▪ Suostumukset ja luvat tulee dokumentoida ja tarkistaa säännöllisesti (esim. vuosittain).
▪ Jos toiminta perustuu lakiin, ei henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen.
Suostumusta voidaan tällöin käyttää vain vapaaehtoisiin lisäpalveluihin.
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
Oppijoiden henkilötietojen käytöstä tulee informoida selkeästi
Lähde: Helsingin yliopiston Datalit-hanke, 2023, tietosuojakuvakkeet, https://www.datalit.fi/wp-content/uploads/2023/04/GDPR-White-paper-Tietosuojakuvakkeet-3-2023.pdf
8
Pääsy omiin
henkilötietoihin
Tietojen oikaisu Tietojen poisto Käsittelyn
rajoittaminen
Käsittelyn
vastustaminen
Tietojen siirto
toiseen järj.
Automaattinen
päätöksenteko
Oikeus valittaa
valvonta-
viranomaiselle
Käsittelyn
oikeusperuste
Tietojen
säilytysaika
Käsiteltävät
henkilötiedot
Henkilötietojen
käsittelijät
Tietojen siirto
kolmansiin maihin
Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
Rekisterinpitäjä ja
yhteystiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista
9
Tieto Henkilötiedon tyyppi Tyypillisiä riskejä
Nimi Tavanomainen Nimen paljastuminen (vähäinen)
Osoite ja kotikunta Tavanomainen tai salainen Salaisen osoitteen paljastuminen,
suoramarkkinointi
Puhelinnumero Tavanomainen tai salainen Salaisen numeron paljastuminen, huijausviestit
Sähköpostiosoite Tavanomainen Käyttö spämmäykseen, tietojenkalasteluun ja
murtautumisyrityksiin
Henkilötunnus Tietosuojalaissa erikseen
säädelty
Käyttö esimerkiksi pikavippien ottoon ja
verkkokaupoissa tilauksiin toisen henkilön
nimissä
Muu yksilöivä tunniste, esim.
opiskelijanumero tai OID
Tavanomainen Voidaan käyttää vahingontekoon tai urkintaan,
jos paljastuu yhdessä nimen kanssa
Terveydelliset tiedot, etninen tausta,
vakaumus, ammattiliiton jäsenyys
Erityinen henkilötieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän
loukkaus
Taloudellinen asema, henkilökohtaiset
olot, sanalliset arviot henkilön
ominaisuuksista, psykologiset testit
Lain mukaan salassa pidettävä
tieto
Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän
loukkaus
Henkilötietojen käsittely opetuksessa
10
Huolehdi oppijoiden tietosuojasta
11
▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen.
▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet.
▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai
luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta.
▪ Huomioidaan rekisterinpitäjän linjaukset
käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa.
▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa
sopimukset henkilötietojen käsittelystä.
▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset
ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa.
▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä
huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta.
▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten
ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
Kysymys: Kahvipöytäkeskustelut
12
▪ Tietosuojalain vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työtehtäviä, joissa käsitellään toisen henkilötietoja.
▪ Oppilaiden koesuoritukset, niihin liittyvät arvostelumerkinnät ja sanalliset arviot oppilaan ominaisuuksista
ovat salassa pidettäviä (JulkiL 24 §).
▪ Myös tiedot erityisen tuen tarpeesta, psykologisista testeistä ja soveltuvuuskokeista ovat salassa pidettäviä.
▪ Kokeiden ja tenttien arvosanat sekä opintosuoritusrekisterit ovat julkisia. Niitä ei silti saa julkaista nimien
kanssa ilmoitustaululla tai netissä ilman suostumusta.
▪ Salassa pidettäviä tietoja saavat vain ne opettajat ja muut henkilöt, kuten oppilashuoltohenkilöstö ja
koulunkäyntiavustajat, jotka tarvitsevat niitä.
▪ Oppilaan opettajalla, rehtorilla ja opetuksesta ja toiminnasta vastaavalla viranomaisella on oikeus saada
oppilasta koskevat välttämättömät tiedot oppilashuollon henkilöstöltä. Salassa pidettävien tietojen antajat
päättävät annettavista tiedoista.
Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
• Saako opettaja esitellä opettajainhuoneessa oppilaiden koevastauksia
kahvipöydässä työtovereilleen?
• Vaarantuuko tietosuoja oppilaiden osalta jotenkin tässä tilanteessa, jos samalla
arvioidaan oppilaita ääneen?
Tietosuoja viestinnässä
13
▪ Normaalissa sähköpostissa:
▪ Tavalliset henkilötiedot (nimi, osoite jne.)
▪ Edellytys: henkilökohtaiset postilaatikot
ja tietoturva kunnossa.
▪ Suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai
muussa turvallisessa viestintäkanavassa:
▪ Arkaluontoiset/erityiset henkilötiedot
▪ Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
▪ Huijauksia on tavallista enemmän liikenteessä.
→ Ohjeet, miten varmistaa viestien aitous?
14
Laita kone kiinni aina, kun poistut paikalta!
Oppijoiden henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu
15
▪ Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn/alaikäisen huoltajan
suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti laissa säädetty.
▪ Jos kyse on viranomaisen rekisteristä (esim. kunta), pitää varmistua, että annettaessa
henkilötietoja sähköisesti niiden saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää niitä (JulkL 16 §).
▪ Vaikka tiedot olisivat periaatteessa ”julkisia”, ei niitä saa luovuttaa kenelle tahansa.
▪ Rekisterinpitäjän tehtävä on arvioida riskit ja päättää, miten toimitaan.
▪ Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen.
▪ Suostumus on käytännössä esimerkiksi:
▪ Lupalomakkeen, käyttöehtojen tms. hyväksyntä, jossa on mainittu, että tietoja
tullaan julkaisemaan.
▪ Suostumus tietojen julkaisulle haku-/ilmoittautumislomakkeessa
▪ Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin
▪ Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
Henkilöä esittävä valokuva tai video
on henkilötieto ja tunnistetieto
▪ Oleellista on, voidaanko henkilö tunnistaa
kuvasta tai videosta vai ei.
▪ Tunnistaminen voi perustua kasvoihin,
videolla kuuluvaan ääneen tai sen
yhteydessä olevaan nimeen
▪ Tunnistamisen voi estää se, että henkilön
kasvot eivät näy tai kuva on otettu niin
kaukaa, ettei tunnistaminen ole mahdollista.
▪ Henkilön kasvot voi sumentaa tai peittää eli
”anonymisoida” kuvan.
▪ Jo tunnistettavan kuvan säilyttäminen on
henkilötietojen käsittelyä.
16
Kuva: Pixabay
Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen
17
▪ Oppilaitoksen tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua.
▪ Jos kuvaaminen tapahtuu oppilaitoksen toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä
olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole opetuksen järjestämiseen liittyvää
henkilötietojen käsittelyä.
▪ Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain
toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten.
▪ Oppilaitos ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta,
eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä.
▪ Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien
kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim.
paikallislehdessä on sallittua.
• Saako oppilaitoksen tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi
nettisivuilla julkaistavaksi?
• Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri?
• Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta?
Julkaisuluvan voimassaolo ja peruminen
▪ Määrittele julkaisuluvan pyynnössä tarkasti, mitä ja missä aiotaan julkaista.
▪ Pyydä julkaisulupa määräajaksi, esimerkiksi 1-2 vuodeksi kerrallaan.
▪ Jos julkaisuluvat pyydetään paperilomakkeella, suostumukset voidaan tallentaa
sähköiseen henkilötietorekisteriin, jonka jälkeen paperilomakkeet voi poistaa.
▪ Jos julkaisulupa on sähköisessä asiointikanavassa (esim. Wilma) oleva valinta, niin sen
voimassaolo on silti syytä tarkistaa määräajoin, esimerkiksi kerran vuodessa.
▪ Julkaisuluvan täytyy olla voimassa silloin, kun julkaisu tehdään. Jos julkaisulupa
perutaan/päättyy myöhemmin, ei tehtyjä julkaisuja tarvitse automaattisesti poistaa.
▪ Jos huoltaja pyytää julkaisun poistamista, se on suositeltavaa tehdä, mikäli poisto ei
vaadi kohtuutonta työtä.
▪ Koulu voi tehdä oman linjauksen, poistetaanko vanhat julkaisut esimerkiksi nettisivuilta
ja some-kanavista tietyn ajan päästä.
18
Henkilötiedot digialustoilla
19
Koronakeväänä opetuksessa käytetyt sovellukset
Lähde: OPH, Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020,
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/etaopetuksen-tilannekuva-koronapandemiassa-vuonna-2020
20
TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022
Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023
21
2018 2019 2020 2021 2022
Oppijoiden henkilötiedot verkkopalveluissa ja sovelluksissa
22
Huom. taulukko on suuntaa antava, tarkista aina opetuksen järjestäjän omat linjaukset!
Opetuksen
järjestäjän viestintä-
ja asiointikanavat
(esim. Wilma)
Oppimisalustat
(esim. Google
Workspace, 0ffice
365+Teams)
Ulkopuolinen
sovellus, johon
kirjaudutaan edu-
tunnuksella
Ulkopuolinen
sovellus, johon on
erillinen tunnus
Rekisterinpitäjä Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjä Riippuu
sovelluksesta
Ulkopuolinen
rekisterinpitäjä
Henkilötietojen
käsittelijä (DPA-sopimus)
Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Riippuu
sovelluksesta
-
Käyttäjätunnukset Opetuksen järjestäjän
hallinnoimat tai vahva
tunnistautuminen
Opetuksen järjestäjän
hallinnoimat edu-
tunnukset
Edu-tunnukset Rekisteröinti/
erilliset tunnukset
Pitääkö informoida
henkilötietojen
käsittelystä?
Kyllä,
tietosuojaselosteella
Kyllä,
tietosuojaselosteella
Kyllä, suostumuksen
pyynnön yhteydessä
Kyllä,
suostumuksen
pyynnön yhteydessä
Pitääkö pyytää erillinen
suostumus?
Ei Ei Kyllä, jos
ulkopuolinen
rekisterinpitäjä
Kyllä
Voiko tallentaa
oppijoiden tietoja?
Kyllä Kyllä Ei voi suositella Ei
Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa
23
▪ Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.
▪ Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.
▪ Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.
▪ Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.
▪ Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.
▪ Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden
henkilötietoja ilman suostumusta.
▪ Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja
näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.
▪ Huomioi kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla,
videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella
perustuu vapaaehtoisuuteen.
▪ Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.
▪ Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
Kysymys: kuvat, videot ja etätilanteiden tallenteet
24
▪ Opetustarkoituksissa voidaan ottaa valo- ja videokuvia opiskelijoista ja heidän tuotoksistaan sekä
näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken.
▪ Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille.
▪ Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee
siihen pyytää suostumus.
▪ Etäopetustilanteita voidaan tallentaa ja esittää saman opetusryhmän kesken. Alkuperäistä
opetustilannetta ei saa laajentaa tallenteen jaossa ilman, että siihen on saatu suostumukset.
▪ Kuvien, videoiden ja tallenteiden tietoturvasta/-suojasta tulee huolehtia asianmukaisesti.
▪ Tallenteiden jakamisessa on huomioitava myös opiskelijoiden ja opettajan tekijänoikeudet.
▪ Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus
henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille.
• Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita opiskelijoista sekä esittää
niitä opetusryhmän kesken?
• Saako opetuksessa esittää opiskelijoiden tuotoksia? Saako niitä julkaista?
• Saako etäopetustilanteesta tehdä tallenteen ja jakaa sen luokan kesken?
Pilvipalvelut henkilötietoja sisältävien tiedostojen säilytyksessä ja jakamisessa
▪ Tarkista rekisterinpitäjän ohjeistus:
▪ 1) mitä pilvipalveluita saa käyttää
▪ 2) mitä tietoja pilveen on sallittua tallentaa
▪ 3) saako tiedostoja synkronoida omille
laitteille
▪ Huolehdi työtehtävien mukaisista
käyttöoikeuksista/jakamisesta.
▪ Älä jaa henkilötietoja sisältäviä tiedostoja
ulkopuolisille ilman suostumusta tai muuta
perustetta.
Kuvan lähde: GoodFirms , 2020, Usage & Trends of Personal Cloud Storage, https://www.goodfirms.co/resources/personal-cloud-storage-trends (N=648, vastaajat useista maista)
25
Harkitse ennen kuin jaat!
26
MITÄ? MITEN? RISKIT?
Yksi dokumentti/tiedosto
Jako yhdelle oman
organisaation käyttäjälle
Turvallisin vaihtoehto
Yksi dokumentti/tiedosto Jako usealle oman
organisaation käyttäjälle
Lähes yhtä turvallinen vaihtoehto
Yksi dokumentti/tiedosto Jako oman
organisaation ryhmälle
Turvallinen, jos ryhmä on tehty juuri kyseisten tietojen
jakamiseen.
Yksi dokumentti/tiedosto Jako ulkopuolisille
linkillä
Ei ole turvallinen henkilötietojen ja salassa pidettävien
tietojen jakamiseen.
Jaa linkillä vain julkisia tietoja.
Kokonainen OneDrive-
kansio
Jako oman
organisaation käyttäjille
Turvallinen, jos kansio on tehty juuri kyseisten
tietojen jakamiseen.
Kokonainen OneDrive-
kansio
Jako oman
organisaation ryhmälle
Altis liian laajalle jakamiselle eli tietojen päätymiselle
työntekijöille, joille ne eivät kuulu.
Kokonainen OneDrive-
kansio
Jako ulkopuolisille
linkillä
Kaikkein turvattomin: altis tietojen vuodolle
ulkopuolisille
Älä luota Excelin salasanasuojaukseen
▪ Vasemmalla: Excelissä on piilotettu sarakkeet B, C ja D sekä kytketty salasanasuojaus päälle
▪ Oikealla: Kun tiedoston tuo Google Driveen, sarakkeet saa näkyville (salasanaa ei tarvita)
27
Oppijoiden tiedot somepalveluissa
28
▪ Noudata aina rekisterien käyttötarkoituksia ja
somea koskevia ohjeistuksia!
▪ Älä asenna työpuhelimeen sosiaalisen median
sovelluksia ilman työnantajan lupaa.
▪ Älä tallenna oppijoiden tai huoltajien
henkilötietoja yksityisessä käytössä olevaan
kännykkään ilman työnantajan lupaa.
▪ Jos somepalvelussa aiotaan käyttää
henkilötietoja, tarkista työnantajan linjaus.
▪ Tarvittaessa pyydä suostumukset käytölle ja
muista rekisteröityjen ja huoltajien informointi.
▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto
sovelluksista ja kännyköistä.
Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja…
Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020
29
Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
Henkilötietojen vuotaminen sovellusten kautta
30
Rekisterissä
olevat
henkilötiedot
(organisaatio
rekisterinpitäjänä)
Sovellus
Sovelluksille annettu
pääsy kännykän tietoihin
Henkilötietoja päätyy
ulkopuolisille rekisterinpitäjille
Sovellus
Sovellus
Sovellus
Sovellus
WhatsApp opetuksessa?
• Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.
→ Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.
→ Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty.
• Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus.
• OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä
ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida.
→ Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät!
• Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille.
→ Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen
kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp.
→ WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta.
Organisaatiossa huomioitavaa:
• Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa.
• WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä.
• WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen
käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa.
• Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa.
WhatsAppin käyttöehdot:
https://www.whatsapp.com/legal/
OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja
digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-
median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
Signal työkäytössä
▪ Minimaalinen henkilötietojen käsittely:
puhelinnumero riittää rekisteröitymiseen
▪ Tunnus voi olla henkilön tai organisaation
▪ Vahva päästä-päähän-salaus
▪ Ei lähetä palvelimelle puhelinnumeroita, vaan
niistä muodostetut SHA256-tunnisteet
▪ Ehdot ja tietosuoja: https://signal.org/legal/
▪ Ei tarjoa henkilötietojen käsittelyn sopimusta
▪ Rekisteröidyiltä on syytä pyytää suostumus,
jos heille aiotaan viestiä Signalin kautta.
▪ Koska Signal käyttää tietoja vain viestien
välitykseen, se voisi sisältyä GDPR:n 95 artiklan
poikkeukseen (yleisesti saatavilla olevien
viestintäpalvelujen välitystiedot).
32
Kuva: Mika Baumeister @Unspalsh (Free to use/Unsplash License)
Suostumukset opetuksessa
▪ Jos julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia.
→ Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle.
▪ Jos oppijoiden henkilötietoja tallennetaan ulkopuoliseen sovellukseen tai
verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima.
→ Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa, jos
rekisterinpitäjä sallii sovelluksen käytön opetuksessa suostumuksen perusteella.
▪ Jos käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.
→ Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan, jos rekisterinpitäjä tämän sallii.
▪ Jos käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen,
jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta.
→ Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille.
→ Suostumus ei sovellu opetuksen järjestäjän lakisääteisiin tehtäviin.
33
Kyllä kai suostumukseksi riittää,
että ilmoitin Wilmassa
WhatsAppin käytöstä
opetuksessa.
Annoin tehtäväksi asentaa Sport
Trackerin ja jakaa kävelylenkit
sitä kautta muille.
Lähetän musiikin tehtävät
TikTokissa ja oppilaat kuittaavat
ne kommentilla. ☺
Julkaisen perjantaisin YouTube-
videon, johon kokoan oppilaiden
tuotoksia ja annan palautetta.
Tein jokaisen opiskelijan nimellä
Padlet-taulun, johon he käyvät
merkitsemässä suorituksensa.
Tehtävänä on siivota olohuone
ja lähettää siitä ennen ja jälkeen
kuvat Classroomiin.
Mikäli oppijalla ei ole
tietokonetta, hän voi tulla
koululle lähiopetukseen.
Ei näin.
Ajankohtaisia riskejä
35
Varo: Office 365 -huijaukset ovat yleisiä!
▪ Rikolliset pyrkivät tietojenkalastelusivun avulla saamaan haltuunsa käyttäjätunnuksia,
joilla he voivat päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin.
▪ Murretuilla tunnuksilla voidaan tehtailla lisää huijauksia.
Lähde: Viestintävirasto, 2019,
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusin-microsoft-office-365-huijaus-ohjaa-uhrin-murretulle-sharepoint-tilille
36
Tietojenkalastelu Oulun yliopistolta: 900 salasanaa vääriin käsiin
Ongelma: mistä käyttäjä voi tietää oikean osoitteen?
37
Lähde: Ilta-Sanomat, 2.9.2021, https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000008235534.html
Aito tiedote Huijausviesti Tiedote jälkikäteen
Huijauspuhelut Microsoftin nimissä
▪ Tavoitteena saada käyttäjätunnus haltuun.
▪ Huijauspuhelu voi tulla myös suomalaisesta
numerosta.
▪ Huijarit esiintyvät yleisimmin Microsoftin IT-
tukihenkilöinä.
▪ Huijaukseen voi liittyä myös sähköposteja,
tekstiviestejä ja tietojenkalastelusivuja.
▪ Microsoftin tutkimuksen mukaan puolet
Suomessa asuvista aikuisista oli altistunut
IT-tukihuijauksille (2021).
▪ 12 % oli ensin jatkanut keskustelua huijarin
kanssa, mutta lopettanut sitten.
▪ 3 % vastaajista oli menettänyt rahaa.
38
Lähde: Mtv, 5.8.2021, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karu-tulos-jo-puolet-suomalaisista-saanut-hamaran-microsoft-huijauspuhelun-nain-montaa-vedettiin-nenasta/8205906
Microsoft Authenticator -autentikointisovellus
▪ Microsoft Authenticator sopii hyvin
Microsoftin sekä useimpien muidenkin
verkkopalvelujen kaksivaiheiseen
varmistukseen.
▪ Kaksi kirjautumisen varmistustapaa:
1) Vaihtuva kertakäyttökoodi
2) Hyväksy kirjautuminen –kysymys
▪ Huom. Ota palvelukohtainen palautuskoodi
talteen, kun kytket varmistuksen päälle.
▪ Android-versio Google Playssä:
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=com.azure.authenticator
▪ iOS-versio AppStoressa:
https://apps.apple.com/us/app/microsoft
-authenticator/id983156458
Kuvakaappaukset: Microsoft Authenticatorin Google Play –kauppasivu (20.3.2023)
Lisätietoa: https://support.microsoft.com/fi-fi/account-billing/microsoft-authenticator-sovelluksen-lataaminen-ja-asentaminen-351498fc-850a-45da-b7b6-27e523b8702a
39
40
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 sur 40

Recommandé

Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
118 vues32 diapositives
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa par
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
2.4K vues88 diapositives
Tietosuoja koulussa käytännössä par
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäHarto Pönkä
601 vues43 diapositives
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
71 vues54 diapositives
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä par
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäHarto Pönkä
3K vues27 diapositives
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa par
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessaVarhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessaHarto Pönkä
3.2K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset par
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetHarto Pönkä
132 vues64 diapositives
Kuvaaminen oppilaitoksissa par
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaHarto Pönkä
316 vues29 diapositives
Mikä se some oikein on? par
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
589 vues27 diapositives
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
255 vues45 diapositives
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
6.6K vues87 diapositives
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
526 vues35 diapositives

Tendances(20)

Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset par Harto Pönkä
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Harto Pönkä132 vues
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä255 vues
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K vues
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä526 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Informaatiovaikuttaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
Harto Pönkä400 vues
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Harto Pönkä610 vues
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Harto Pönkä4.5K vues
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä628 vues
Tietosuoja ja sosiaalinen media par Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä861 vues
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta par Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Evästystä evästeiden käyttöön par Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
Harto Pönkä644 vues
Sosiaalisen median katsaus 07/2022 par Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Harto Pönkä6.9K vues

Similaire à Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?

Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa par
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaHarto Pönkä
640 vues19 diapositives
Tietosuoja etäopetuksessa par
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaHarto Pönkä
708 vues17 diapositives
Oppimisanalytiikka ja GDPR par
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPRHarto Pönkä
578 vues37 diapositives
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa par
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaHarto Pönkä
4.4K vues57 diapositives
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö par
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöHarto Pönkä
4.5K vues60 diapositives
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa par
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaHarto Pönkä
2.6K vues43 diapositives

Similaire à Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?(20)

Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Harto Pönkä640 vues
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa par Harto Pönkä
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Harto Pönkä4.4K vues
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö par Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä4.5K vues
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Harto Pönkä2.6K vues
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa par Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä106 vues
Sosiaalisen median opetuskäyttö par Harto Pönkä
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Harto Pönkä1.6K vues
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ... par Jan Lindberg
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Jan Lindberg138 vues
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita par Harto Pönkä
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteitaTietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Harto Pönkä1.5K vues
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta par Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä560 vues
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Harto Pönkä1K vues
Sosiaalisen median ohjeistukset par Harto Pönkä
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
Harto Pönkä3.7K vues
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä141 vues
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki par Harto Pönkä
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä1.8K vues
Yksityisyys Sosiaalisessa mediassa par Maikku Sarvas
Yksityisyys Sosiaalisessa mediassaYksityisyys Sosiaalisessa mediassa
Yksityisyys Sosiaalisessa mediassa
Maikku Sarvas332 vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
15 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
105 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
107 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(18)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä15 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä105 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä107 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä428 vues
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset par Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä100 vues
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet par Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä240 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Harto Pönkä87 vues
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa par Harto Pönkä
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä200 vues
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla par Harto Pönkä
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalullaTwitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Harto Pönkä93 vues

Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?

 • 1. Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? 20.4.2023 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. “ En tiedä täysin, miten pitäis toimia tietyissä asioissa, kun ei oo annettu ohjeita ja kukaan ei tiedä. Ei ees jotkut TVT-opetkaan tai rehtorikaan, joilla nyt silleen on se vastuu jakaa tätä tietoo. Must tuntuu, et kaikki on vähä ottanu tän huumorilla tai vitsillä tai et ei oteta niin tosissaan, milloin rikotaankin mitä oikeutta tai niin. 2 Lähde: Åman H., 2020, Koulu digitalisoituu, mutta laahaako tietosuoja perässä? Pro gradu – tutkielma, https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68575/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202004172798.pdf
 • 3. 3 1. Alettiin kiinnittää huomiota siihen, ettei oppijoiden tietoja olisi julkisesti esillä 2. Alettiin kertoa edes jollain tapaa, mitä sovelluksia opetuksessa käytetään 3. Alettiin kysyä suostumuksia sovellusten käyttöön, ainakin joskus 4. Ongelmiin havahduttiin ja aloitettiin tietosuojan kehittäminen 2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 1999 Henkilötietolaki 2020 EUT:in Schrems II -päätös
 • 4. Rekisteri 4 Rekisteri muodostuu henkilötietojen joukosta, jotka liittyvät tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 • 5. • Läppäri 233 • Varattu klo 10-14 • Käyttö: opiskelu • Haettu klo: 9:50 • Palautettu klo 14:00 • Varaaja ID: 20231 • Läppäri 112 • Läppäri 159 • Läppäri 217 • Läppäri 233 • Läppäri 288 • Läppäri 289 • Läppäri 302 • Läppäri 312 • 20111: Essi Esimerkki • 19547: Matti Mainio • 31313: Aku Ankka • 20231: Jaska Jokunen • 45990: Maija Mallikas • 21331: Joku Vaan A B C Sisältää henkilötietoja = muodostavat yhdessä rekisterin Ei sisällä henkilötietoja Kysymys: milloin ”muu rekisteri” muuttuu henkilörekisteriksi? 5
 • 6. Opiskelijarekisteri Lähteenä mm. OPH:n tietosuojaopas, 2018 Opiskelija- rekisteri oppijoiden ja huoltajien henkilötiedot ▪ Opiskelijarekisterin käyttötarkoitus on opetuksen järjestäminen + yhteensopivat tarkoitukset ▪ Opetustilanteet, myös etä- ja verkko-opetus ▪ Opetuksen järjestäjän hallinnoimat sovellukset ja verkkopalvelut (käyttäjätunnukset, sisällöt, lokitiedot) ▪ Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi ▪ Yhteydenpito oppijaan ja huoltajiin (puhelin, sähköposti ym.) ▪ Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen sovelluksissa ▪ Kuvaus-, julkaisu- ja tekijänoikeusluvat ▪ Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot ▪ Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve ▪ Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä lakisääteiset velvoitteet tai julkisen tehtävän hoitaminen. ▪ Suostumus voi olla oikeusperusteena, kun halutaan tarjota lisäpalveluita. ▪ Suostumuksen antamatta jättäminen tai peruminen myöhemmin ei saa aiheuttaa haittaa. ▪ Opetuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia ja verkkopalveluita suostumuksen perusteella, mutta samalla on oltava vaihtoehto niille, jotka eivät anna suostumusta. 6
 • 7. Suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena 7 ▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen ▪ Suostumusta ei voi antaa: ▪ Vaikenemalla ▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla ▪ Jättämättä jotakin tekemättä ▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja. ▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ja hyväksyä ikätasolleen tavanomaisia sopimuksia. ▪ Alle 15-vuotiailta tarvitaan huoltajan lupa omien laitteiden käyttöön opetuksessa (OPH:n ohjeistus) sekä tarvittaessa sovellusten asentamiseen. ▪ Suostumukset ja luvat tulee dokumentoida ja tarkistaa säännöllisesti (esim. vuosittain). ▪ Jos toiminta perustuu lakiin, ei henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen. Suostumusta voidaan tällöin käyttää vain vapaaehtoisiin lisäpalveluihin. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 8. Oppijoiden henkilötietojen käytöstä tulee informoida selkeästi Lähde: Helsingin yliopiston Datalit-hanke, 2023, tietosuojakuvakkeet, https://www.datalit.fi/wp-content/uploads/2023/04/GDPR-White-paper-Tietosuojakuvakkeet-3-2023.pdf 8 Pääsy omiin henkilötietoihin Tietojen oikaisu Tietojen poisto Käsittelyn rajoittaminen Käsittelyn vastustaminen Tietojen siirto toiseen järj. Automaattinen päätöksenteko Oikeus valittaa valvonta- viranomaiselle Käsittelyn oikeusperuste Tietojen säilytysaika Käsiteltävät henkilötiedot Henkilötietojen käsittelijät Tietojen siirto kolmansiin maihin Tietosuojavastaavan yhteystiedot Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 • 9. Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista 9 Tieto Henkilötiedon tyyppi Tyypillisiä riskejä Nimi Tavanomainen Nimen paljastuminen (vähäinen) Osoite ja kotikunta Tavanomainen tai salainen Salaisen osoitteen paljastuminen, suoramarkkinointi Puhelinnumero Tavanomainen tai salainen Salaisen numeron paljastuminen, huijausviestit Sähköpostiosoite Tavanomainen Käyttö spämmäykseen, tietojenkalasteluun ja murtautumisyrityksiin Henkilötunnus Tietosuojalaissa erikseen säädelty Käyttö esimerkiksi pikavippien ottoon ja verkkokaupoissa tilauksiin toisen henkilön nimissä Muu yksilöivä tunniste, esim. opiskelijanumero tai OID Tavanomainen Voidaan käyttää vahingontekoon tai urkintaan, jos paljastuu yhdessä nimen kanssa Terveydelliset tiedot, etninen tausta, vakaumus, ammattiliiton jäsenyys Erityinen henkilötieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus Taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot, sanalliset arviot henkilön ominaisuuksista, psykologiset testit Lain mukaan salassa pidettävä tieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus
 • 11. Huolehdi oppijoiden tietosuojasta 11 ▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen. ▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet. ▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Huomioidaan rekisterinpitäjän linjaukset käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa. ▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. ▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa. ▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta. ▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
 • 12. Kysymys: Kahvipöytäkeskustelut 12 ▪ Tietosuojalain vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työtehtäviä, joissa käsitellään toisen henkilötietoja. ▪ Oppilaiden koesuoritukset, niihin liittyvät arvostelumerkinnät ja sanalliset arviot oppilaan ominaisuuksista ovat salassa pidettäviä (JulkiL 24 §). ▪ Myös tiedot erityisen tuen tarpeesta, psykologisista testeistä ja soveltuvuuskokeista ovat salassa pidettäviä. ▪ Kokeiden ja tenttien arvosanat sekä opintosuoritusrekisterit ovat julkisia. Niitä ei silti saa julkaista nimien kanssa ilmoitustaululla tai netissä ilman suostumusta. ▪ Salassa pidettäviä tietoja saavat vain ne opettajat ja muut henkilöt, kuten oppilashuoltohenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat, jotka tarvitsevat niitä. ▪ Oppilaan opettajalla, rehtorilla ja opetuksesta ja toiminnasta vastaavalla viranomaisella on oikeus saada oppilasta koskevat välttämättömät tiedot oppilashuollon henkilöstöltä. Salassa pidettävien tietojen antajat päättävät annettavista tiedoista. Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf • Saako opettaja esitellä opettajainhuoneessa oppilaiden koevastauksia kahvipöydässä työtovereilleen? • Vaarantuuko tietosuoja oppilaiden osalta jotenkin tässä tilanteessa, jos samalla arvioidaan oppilaita ääneen?
 • 13. Tietosuoja viestinnässä 13 ▪ Normaalissa sähköpostissa: ▪ Tavalliset henkilötiedot (nimi, osoite jne.) ▪ Edellytys: henkilökohtaiset postilaatikot ja tietoturva kunnossa. ▪ Suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai muussa turvallisessa viestintäkanavassa: ▪ Arkaluontoiset/erityiset henkilötiedot ▪ Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat ▪ Huijauksia on tavallista enemmän liikenteessä. → Ohjeet, miten varmistaa viestien aitous?
 • 14. 14 Laita kone kiinni aina, kun poistut paikalta!
 • 15. Oppijoiden henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu 15 ▪ Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn/alaikäisen huoltajan suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti laissa säädetty. ▪ Jos kyse on viranomaisen rekisteristä (esim. kunta), pitää varmistua, että annettaessa henkilötietoja sähköisesti niiden saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää niitä (JulkL 16 §). ▪ Vaikka tiedot olisivat periaatteessa ”julkisia”, ei niitä saa luovuttaa kenelle tahansa. ▪ Rekisterinpitäjän tehtävä on arvioida riskit ja päättää, miten toimitaan. ▪ Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen. ▪ Suostumus on käytännössä esimerkiksi: ▪ Lupalomakkeen, käyttöehtojen tms. hyväksyntä, jossa on mainittu, että tietoja tullaan julkaisemaan. ▪ Suostumus tietojen julkaisulle haku-/ilmoittautumislomakkeessa ▪ Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin ▪ Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
 • 16. Henkilöä esittävä valokuva tai video on henkilötieto ja tunnistetieto ▪ Oleellista on, voidaanko henkilö tunnistaa kuvasta tai videosta vai ei. ▪ Tunnistaminen voi perustua kasvoihin, videolla kuuluvaan ääneen tai sen yhteydessä olevaan nimeen ▪ Tunnistamisen voi estää se, että henkilön kasvot eivät näy tai kuva on otettu niin kaukaa, ettei tunnistaminen ole mahdollista. ▪ Henkilön kasvot voi sumentaa tai peittää eli ”anonymisoida” kuvan. ▪ Jo tunnistettavan kuvan säilyttäminen on henkilötietojen käsittelyä. 16 Kuva: Pixabay
 • 17. Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen 17 ▪ Oppilaitoksen tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. ▪ Jos kuvaaminen tapahtuu oppilaitoksen toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole opetuksen järjestämiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. ▪ Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. ▪ Oppilaitos ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä. ▪ Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim. paikallislehdessä on sallittua. • Saako oppilaitoksen tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi? • Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri? • Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta?
 • 18. Julkaisuluvan voimassaolo ja peruminen ▪ Määrittele julkaisuluvan pyynnössä tarkasti, mitä ja missä aiotaan julkaista. ▪ Pyydä julkaisulupa määräajaksi, esimerkiksi 1-2 vuodeksi kerrallaan. ▪ Jos julkaisuluvat pyydetään paperilomakkeella, suostumukset voidaan tallentaa sähköiseen henkilötietorekisteriin, jonka jälkeen paperilomakkeet voi poistaa. ▪ Jos julkaisulupa on sähköisessä asiointikanavassa (esim. Wilma) oleva valinta, niin sen voimassaolo on silti syytä tarkistaa määräajoin, esimerkiksi kerran vuodessa. ▪ Julkaisuluvan täytyy olla voimassa silloin, kun julkaisu tehdään. Jos julkaisulupa perutaan/päättyy myöhemmin, ei tehtyjä julkaisuja tarvitse automaattisesti poistaa. ▪ Jos huoltaja pyytää julkaisun poistamista, se on suositeltavaa tehdä, mikäli poisto ei vaadi kohtuutonta työtä. ▪ Koulu voi tehdä oman linjauksen, poistetaanko vanhat julkaisut esimerkiksi nettisivuilta ja some-kanavista tietyn ajan päästä. 18
 • 20. Koronakeväänä opetuksessa käytetyt sovellukset Lähde: OPH, Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/etaopetuksen-tilannekuva-koronapandemiassa-vuonna-2020 20
 • 21. TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022 Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023 21 2018 2019 2020 2021 2022
 • 22. Oppijoiden henkilötiedot verkkopalveluissa ja sovelluksissa 22 Huom. taulukko on suuntaa antava, tarkista aina opetuksen järjestäjän omat linjaukset! Opetuksen järjestäjän viestintä- ja asiointikanavat (esim. Wilma) Oppimisalustat (esim. Google Workspace, 0ffice 365+Teams) Ulkopuolinen sovellus, johon kirjaudutaan edu- tunnuksella Ulkopuolinen sovellus, johon on erillinen tunnus Rekisterinpitäjä Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjä Riippuu sovelluksesta Ulkopuolinen rekisterinpitäjä Henkilötietojen käsittelijä (DPA-sopimus) Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Riippuu sovelluksesta - Käyttäjätunnukset Opetuksen järjestäjän hallinnoimat tai vahva tunnistautuminen Opetuksen järjestäjän hallinnoimat edu- tunnukset Edu-tunnukset Rekisteröinti/ erilliset tunnukset Pitääkö informoida henkilötietojen käsittelystä? Kyllä, tietosuojaselosteella Kyllä, tietosuojaselosteella Kyllä, suostumuksen pyynnön yhteydessä Kyllä, suostumuksen pyynnön yhteydessä Pitääkö pyytää erillinen suostumus? Ei Ei Kyllä, jos ulkopuolinen rekisterinpitäjä Kyllä Voiko tallentaa oppijoiden tietoja? Kyllä Kyllä Ei voi suositella Ei
 • 23. Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa 23 ▪ Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia. ▪ Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille. ▪ Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä. ▪ Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys. ▪ Varmista esittäjien osaaminen etukäteen. ▪ Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden henkilötietoja ilman suostumusta. ▪ Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat. ▪ Huomioi kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen. ▪ Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone. ▪ Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 • 24. Kysymys: kuvat, videot ja etätilanteiden tallenteet 24 ▪ Opetustarkoituksissa voidaan ottaa valo- ja videokuvia opiskelijoista ja heidän tuotoksistaan sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken. ▪ Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille. ▪ Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee siihen pyytää suostumus. ▪ Etäopetustilanteita voidaan tallentaa ja esittää saman opetusryhmän kesken. Alkuperäistä opetustilannetta ei saa laajentaa tallenteen jaossa ilman, että siihen on saatu suostumukset. ▪ Kuvien, videoiden ja tallenteiden tietoturvasta/-suojasta tulee huolehtia asianmukaisesti. ▪ Tallenteiden jakamisessa on huomioitava myös opiskelijoiden ja opettajan tekijänoikeudet. ▪ Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille. • Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita opiskelijoista sekä esittää niitä opetusryhmän kesken? • Saako opetuksessa esittää opiskelijoiden tuotoksia? Saako niitä julkaista? • Saako etäopetustilanteesta tehdä tallenteen ja jakaa sen luokan kesken?
 • 25. Pilvipalvelut henkilötietoja sisältävien tiedostojen säilytyksessä ja jakamisessa ▪ Tarkista rekisterinpitäjän ohjeistus: ▪ 1) mitä pilvipalveluita saa käyttää ▪ 2) mitä tietoja pilveen on sallittua tallentaa ▪ 3) saako tiedostoja synkronoida omille laitteille ▪ Huolehdi työtehtävien mukaisista käyttöoikeuksista/jakamisesta. ▪ Älä jaa henkilötietoja sisältäviä tiedostoja ulkopuolisille ilman suostumusta tai muuta perustetta. Kuvan lähde: GoodFirms , 2020, Usage & Trends of Personal Cloud Storage, https://www.goodfirms.co/resources/personal-cloud-storage-trends (N=648, vastaajat useista maista) 25
 • 26. Harkitse ennen kuin jaat! 26 MITÄ? MITEN? RISKIT? Yksi dokumentti/tiedosto Jako yhdelle oman organisaation käyttäjälle Turvallisin vaihtoehto Yksi dokumentti/tiedosto Jako usealle oman organisaation käyttäjälle Lähes yhtä turvallinen vaihtoehto Yksi dokumentti/tiedosto Jako oman organisaation ryhmälle Turvallinen, jos ryhmä on tehty juuri kyseisten tietojen jakamiseen. Yksi dokumentti/tiedosto Jako ulkopuolisille linkillä Ei ole turvallinen henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen jakamiseen. Jaa linkillä vain julkisia tietoja. Kokonainen OneDrive- kansio Jako oman organisaation käyttäjille Turvallinen, jos kansio on tehty juuri kyseisten tietojen jakamiseen. Kokonainen OneDrive- kansio Jako oman organisaation ryhmälle Altis liian laajalle jakamiselle eli tietojen päätymiselle työntekijöille, joille ne eivät kuulu. Kokonainen OneDrive- kansio Jako ulkopuolisille linkillä Kaikkein turvattomin: altis tietojen vuodolle ulkopuolisille
 • 27. Älä luota Excelin salasanasuojaukseen ▪ Vasemmalla: Excelissä on piilotettu sarakkeet B, C ja D sekä kytketty salasanasuojaus päälle ▪ Oikealla: Kun tiedoston tuo Google Driveen, sarakkeet saa näkyville (salasanaa ei tarvita) 27
 • 28. Oppijoiden tiedot somepalveluissa 28 ▪ Noudata aina rekisterien käyttötarkoituksia ja somea koskevia ohjeistuksia! ▪ Älä asenna työpuhelimeen sosiaalisen median sovelluksia ilman työnantajan lupaa. ▪ Älä tallenna oppijoiden tai huoltajien henkilötietoja yksityisessä käytössä olevaan kännykkään ilman työnantajan lupaa. ▪ Jos somepalvelussa aiotaan käyttää henkilötietoja, tarkista työnantajan linjaus. ▪ Tarvittaessa pyydä suostumukset käytölle ja muista rekisteröityjen ja huoltajien informointi. ▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto sovelluksista ja kännyköistä.
 • 29. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 29 Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 • 30. Henkilötietojen vuotaminen sovellusten kautta 30 Rekisterissä olevat henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Sovellus Sovelluksille annettu pääsy kännykän tietoihin Henkilötietoja päätyy ulkopuolisille rekisterinpitäjille Sovellus Sovellus Sovellus Sovellus
 • 31. WhatsApp opetuksessa? • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön. → Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation. → Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus. • OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida. → Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät! • Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille. → Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp. → WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Organisaatiossa huomioitavaa: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen- median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
 • 32. Signal työkäytössä ▪ Minimaalinen henkilötietojen käsittely: puhelinnumero riittää rekisteröitymiseen ▪ Tunnus voi olla henkilön tai organisaation ▪ Vahva päästä-päähän-salaus ▪ Ei lähetä palvelimelle puhelinnumeroita, vaan niistä muodostetut SHA256-tunnisteet ▪ Ehdot ja tietosuoja: https://signal.org/legal/ ▪ Ei tarjoa henkilötietojen käsittelyn sopimusta ▪ Rekisteröidyiltä on syytä pyytää suostumus, jos heille aiotaan viestiä Signalin kautta. ▪ Koska Signal käyttää tietoja vain viestien välitykseen, se voisi sisältyä GDPR:n 95 artiklan poikkeukseen (yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen välitystiedot). 32 Kuva: Mika Baumeister @Unspalsh (Free to use/Unsplash License)
 • 33. Suostumukset opetuksessa ▪ Jos julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia. → Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle. ▪ Jos oppijoiden henkilötietoja tallennetaan ulkopuoliseen sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima. → Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa, jos rekisterinpitäjä sallii sovelluksen käytön opetuksessa suostumuksen perusteella. ▪ Jos käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. → Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan, jos rekisterinpitäjä tämän sallii. ▪ Jos käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. → Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. → Suostumus ei sovellu opetuksen järjestäjän lakisääteisiin tehtäviin. 33
 • 34. Kyllä kai suostumukseksi riittää, että ilmoitin Wilmassa WhatsAppin käytöstä opetuksessa. Annoin tehtäväksi asentaa Sport Trackerin ja jakaa kävelylenkit sitä kautta muille. Lähetän musiikin tehtävät TikTokissa ja oppilaat kuittaavat ne kommentilla. ☺ Julkaisen perjantaisin YouTube- videon, johon kokoan oppilaiden tuotoksia ja annan palautetta. Tein jokaisen opiskelijan nimellä Padlet-taulun, johon he käyvät merkitsemässä suorituksensa. Tehtävänä on siivota olohuone ja lähettää siitä ennen ja jälkeen kuvat Classroomiin. Mikäli oppijalla ei ole tietokonetta, hän voi tulla koululle lähiopetukseen. Ei näin.
 • 36. Varo: Office 365 -huijaukset ovat yleisiä! ▪ Rikolliset pyrkivät tietojenkalastelusivun avulla saamaan haltuunsa käyttäjätunnuksia, joilla he voivat päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin. ▪ Murretuilla tunnuksilla voidaan tehtailla lisää huijauksia. Lähde: Viestintävirasto, 2019, https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusin-microsoft-office-365-huijaus-ohjaa-uhrin-murretulle-sharepoint-tilille 36
 • 37. Tietojenkalastelu Oulun yliopistolta: 900 salasanaa vääriin käsiin Ongelma: mistä käyttäjä voi tietää oikean osoitteen? 37 Lähde: Ilta-Sanomat, 2.9.2021, https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000008235534.html Aito tiedote Huijausviesti Tiedote jälkikäteen
 • 38. Huijauspuhelut Microsoftin nimissä ▪ Tavoitteena saada käyttäjätunnus haltuun. ▪ Huijauspuhelu voi tulla myös suomalaisesta numerosta. ▪ Huijarit esiintyvät yleisimmin Microsoftin IT- tukihenkilöinä. ▪ Huijaukseen voi liittyä myös sähköposteja, tekstiviestejä ja tietojenkalastelusivuja. ▪ Microsoftin tutkimuksen mukaan puolet Suomessa asuvista aikuisista oli altistunut IT-tukihuijauksille (2021). ▪ 12 % oli ensin jatkanut keskustelua huijarin kanssa, mutta lopettanut sitten. ▪ 3 % vastaajista oli menettänyt rahaa. 38 Lähde: Mtv, 5.8.2021, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/karu-tulos-jo-puolet-suomalaisista-saanut-hamaran-microsoft-huijauspuhelun-nain-montaa-vedettiin-nenasta/8205906
 • 39. Microsoft Authenticator -autentikointisovellus ▪ Microsoft Authenticator sopii hyvin Microsoftin sekä useimpien muidenkin verkkopalvelujen kaksivaiheiseen varmistukseen. ▪ Kaksi kirjautumisen varmistustapaa: 1) Vaihtuva kertakäyttökoodi 2) Hyväksy kirjautuminen –kysymys ▪ Huom. Ota palvelukohtainen palautuskoodi talteen, kun kytket varmistuksen päälle. ▪ Android-versio Google Playssä: https://play.google.com/store/apps/detail s?id=com.azure.authenticator ▪ iOS-versio AppStoressa: https://apps.apple.com/us/app/microsoft -authenticator/id983156458 Kuvakaappaukset: Microsoft Authenticatorin Google Play –kauppasivu (20.3.2023) Lisätietoa: https://support.microsoft.com/fi-fi/account-billing/microsoft-authenticator-sovelluksen-lataaminen-ja-asentaminen-351498fc-850a-45da-b7b6-27e523b8702a 39