Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sosiaalisen median opetuskäyttö

421 vues

Publié le

Koulutus Suomen Kansanopistoyhdistys ry:lle, 30.11.2018, Harto Pönkä, Innowise

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sosiaalisen median opetuskäyttö

 1. 1. Sosiaalisen median opetuskäyttö Harto Pönkä 30.11.2018 Kuva: Pixabay
 2. 2. 1. Nuorten sosiaalisen median käyttö
 3. 3. Lähteet: DNA:n digibarometri 18.4.2018 ja Koululaistutkimus 1.8. 2018 Sosiaalisen median käyttö Suomessa
 4. 4. Lähde: Audience Project, 2017, https://www.audienceproject.com/wp- content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media_usage.pdf 15-25-vuotiaiden suomalaisten somen käyttö
 5. 5. Some on tärkeä uutislähde etenkin nuorilla Lähteet: Uutismedia verkossa 2017 ja 2018, Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti, https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101610/uutismedia_verkossa_2017.pdf?sequence=1 ja https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/103750/978-952-03-0796-7.pdf 2017 2018
 6. 6. 2. Tietosuoja ja muuta aluksi huomioitavaa
 7. 7. Verkkopalvelujen kolme tyyppiä REKISTERINPITÄJÄ Palvelun käyttöönsä tilannut organisaatio HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ Ulkopuolinen palveluntarjoaja REKISTERINPITÄJÄ Palvelun omistava ja siitä vastaava organisaatio KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot REKISTERINPITÄJÄ Ulkopuolinen palveluntarjoaja KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot OMAT PALVELUT SOPIMUSPALVELUT ULKOPUOLISET PALVELUT Sopimus henkilö- tietojen käsittelystä Käyttöehtosopimus tai suostumus Henkilötiedot pysyvät organisaation omassa hallinnassa Henkilötietoja päätyy ulkopuoliselle rekisterinpitäjälle Palvelua käyttävä organisaatio
 8. 8. • Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan sopimuksen tekoon. • Huoltaja voi hyväksyä käyttöehdot lapsen puolesta ja antaa somepalvelun tämän käyttöön ikärajasta huolimatta, mikäli ehdoissa ei kielletä palvelun antoa toisen käyttöön. • Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some- /verkkopalveluille voi antaa yli 13 vuotias, jos tietosuojalain esitys hyväksytään (tällä hetkellä 16-v.). Alaikäiset voivat myös hyväksyä ikätasolle tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä käyttöehtoja. • Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa alle 15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus). Yli 15-vuotias saa hallita itse omaisuuttaan. • Suostumus tulee dokumentoida. Se voidaan kirjata koulun rekisteriin, jonka jälkeen lupalappuja ei tarvitse säilyttää. • Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain. Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
 9. 9. • Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin EU-maissa oleva GDPR. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä opetuksessa tulee olla erityisen varovainen. • Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille – Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa. – Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU- tuomioistuimessa • Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin – Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin • Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
 10. 10. • Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste) – Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn oikeudet jne. • Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ – Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä viimeistään kuukauden kuluessa. – Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi: • Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla. • Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia. – Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta. – Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille – Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista Rekisterinpitäjän velvollisuus: informointi Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
 11. 11. • Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa. • Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja. • Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. • Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. • Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. • Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen turvallisessa ympäristössä. • Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin. • Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa koskevat määräykset. Somen turvallinen ja eettinen käyttö Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 12. 12. 3. Somen pedagogisen käytön lähtökohtia
 13. 13. Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä: • Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei? • Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi? • Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää? • Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää? Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla? 1. askel: mitä ja miksi?
 14. 14. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 15. 15. Teknologis-pedagoginen sisältötieto • Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen • Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena • Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä: – Sisältötieto – Pedagoginen tieto – Teknologinen tieto
 16. 16. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Arjesta tutut some-palvelut opetuksessa
 17. 17. • Esimerkiksi WhatsApp- tai Facebook-ryhmä voi vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja vertaistukea • Some-ryhmiä voidaan perustaa opintojaksoja ja harjoitteluja varten ohjaajan/opettajan aloitteesta – Some-ryhmät sopivat ryhmän etäohjaukseen: tiedotus, kokemusten vaihto, tehtävien anto, kuvien ja videoiden jako, jne. • Ohjaaja voi tarjota myös yksilöohjausta some- palvelujen kautta. – Huomioitava oppilaitoksen tietosuoja- ja some-ohjeistuksissa – Esim. WhatsApp ja Snapchat eivät tallenna viestejä palvelimilleen sen jälkeen, kun ne on välitetty vastaanottajalle – Sovellusten käyttöön on suositeltavaa olla työkännykkä Some-palvelut ryhmäohjauksessa
 18. 18. Blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita. Blogit sopivat myös projekti- ja ryhmätyöskentelyyn. Blogi oppimispäiväkirjana
 19. 19. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue vuorovaikutusta 3-5 /ryhmä
 20. 20. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 21. 21. Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 22. 22. http://www.mindmeister.com/ http://drive.google.com/ http://www.purot.net/ https://onedrive.live.com/ Yhteisiä tuotoksia somepalveluilla
 23. 23. Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta: • Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta? • Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla? • Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä? • Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä? • Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta? 2. askel: menetelmät ja vuorovaikutus
 24. 24. 4. Lisää esimerkkejä somepalveluista
 25. 25. http://answergarden.ch Opetuksen aktivointi
 26. 26. Vastausseinä https://flinga.fi/ Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
 27. 27. Yhteisöllinen valkotaulu https://flinga.fi/ Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
 28. 28. Quizlet-harjoituskortit Esimerkki: https://quizlet.com/21287299/ajan-adverbeja-flash-cards/ (tekijä: Susanne Nyman) https://quizlet.com/
 29. 29. Videoihin liitetyt tehtävät https://edpuzzle.com/ Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/
 30. 30. Läksy ennen oppituntia 1. Verkkoluento esim. YouTube-videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. OPPITUNTI VAPAUTUU: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle (Älä toista ennakkotehtävää tunnilla!) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Käänteinen opetus (flipped classroom)
 31. 31. Videoiden ja digitarinoiden teko https://lumen5.com
 32. 32. Verkkokurssi + keskustelupalsta https://eliademy.com/fi
 33. 33. 5. Suunnittelusta toteutukseen
 34. 34. Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla? • Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa? • Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin? • Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja? Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa? • Miten pidät huolta, että oppijat eivät ”eksy” verkkoympäristössä? • Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan? • Millaisella tehtävällä saat oppijat keskustelemaan ja yhteistyöhön? 3. askel: oppimisympäristön rakentaminen
 35. 35. Et voi suunnitella kaikkea. Jossain vaiheessa täytyy vain heittäytyä uuden kokeilemiseen! Opetusjakson aikana: • Seuraa työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti. • Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa. • Anna tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. • Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota. • Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia. 4. askel: tee se!
 36. 36. Suunnittelu-toteutus-arviointi ⟳ Opettajan toimintamalli (sisältö, menetelmät, työkalut) Reflektointi Reflektointi Opetuksen toimintamallia kehitetään perättäisten ”kokeilujen” avulla Reflektointi Vrt. Gravemeijer & Cobb, 2006 Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso
 37. 37. Open somekirja (Docendo, 2017) • Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa, uudet OPS:it • Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön • Pedagogiikka ja some • Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen • Yli 80:n some-palvelun esittely • Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  • Lue lisää: https://www.docendo.fi/open- somekirja-harto-ponka.html Esitys perustuu pääosin tähän kirjaan!
 38. 38. Keskustelu & kysymykset
 39. 39. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×