Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
Tietosuojariskit
opetuksen viestinnässä
ja etäopetuksessa
8.12.2020
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
“En tiedä täysin, miten pitäis toimia tietyissä
asioissa, kun ei oo annettu ohjeita ja kukaan ei
tiedä. Ei ees jotkut TVT-opetkaan tai rehtorikaan,
joilla nyt silleen on se vastuu jakaa tätä tietoo.
Must tuntuu, et kaikki on vähä ottanu tän
huumorilla tai vitsillä tai et ei oteta niin tosissaan,
milloin rikotaankin mitä oikeutta tai niin.
2
Lähde: Åman H., 2020, Koulu digitalisoituu, mutta laahaako tietosuoja perässä? Pro gradu – tutkielma,
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68575/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202004172798.pdf
Onko henkilöstön tietosuojaosaaminen riittävää?
Tietoturva vaarantuu etätöissä
3
Lähde: Tessian, kevät 2020,
https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa)
”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan
48 prosenttia kotona työskentelevistä kertoo
syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen
tietoturvan käytäntöjä.”
Syitä:
▪ Etätyössä käytetään eri laitteita kuin
työpaikalla (50 %)
▪ Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston
valvonnassa (48 %)
▪ Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten
vuoksi (47 %)
▪ Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
Tietosuoja viestinnässä
4
▪ Normaalissa sähköpostissa:
▪ Tavalliset henkilötiedot (nimi, osoite jne.)
▪ Edellytys: henkilökohtaiset postilaatikot
ja tietoturva kunnossa.
▪ Suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai
muussa turvallisessa viestintäkanavassa:
▪ Arkaluontoiset/erityiset henkilötiedot
▪ Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
▪ Huijauksia on tavallista enemmän liikenteessä.
 Ohjeet, miten varmistaa viestien aitous?
Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa
5
 Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.
 Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.
 Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.
 Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.
 Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.
 Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden
henkilötietoja ilman suostumusta.
 Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja
näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.
 Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja
mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu
vapaaehtoisuuteen.
 Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.
 Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
Oikeus saada läpinäkyvää tietoa
henkilötietojen käsittelystä
6
▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa
henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä
▪ Yleensä: tietosuojaseloste tai vastaava
▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan
mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava
ymmärrettävää ja helposti saatavilla.
▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella
▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa
henkilötietoja kysytään tai luovutetaan.
▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin
suoraan henkilöltä, tulee informointi saada
viimeistään kuukauden kuluessa.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet
Käsiteltävät henkilötiedot
Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit
Kenelle henkilötietoja luovutetaan
(muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät)
Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja ´sen suojatoimet
Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim.
suoramarkkinointiin
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi
Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde
Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia
Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
Esimerkki informointivelvollisuuden toteutumattomuudesta: Wilma
 Wilman Tietosuojaseloste-linkki on harhaanjohtava: se johtaa Visman selosteelle, ei
opetuksesta vastaavan rekisterinpitäjän (esim. kunnan) sivulle kuten pitäisi.
 Moniko käyttäjä osaa etsiä Wilmaa koskevan henkilötietojen käsittelyn informoinnin muualta?
7
Oppijoiden henkilötiedot verkkopalveluissa
8
Huom. taulukko on esimerkinomainen, tarkista aina opetuksen järjestäjän tekemät linjaukset!
Opetuksen järjestäjän
hallinnoimat
asiointikanavat
(esim. Wilma)
Opetuksen järjestäjän
hallinnoimat viestintä- ja
oppimisalustat
(esim. 0365, Teams,
G Suite, Moodle)
Ulkopuolinen sovellus
tai verkkopalvelu,
jossa tiedot
eivät näy julkisesti
(esim. Quizlet)
Ulkopuolinen sovellus
tai verkkopalvelu,
jossa tiedot
näkyvät julkisesti
(esim. Padlet)
Opetuksen järjestäjän
hallinnoimat käyttäjätunnukset
Ylläpitäjien luomat
tunnukset, kertakirj. tai
vahva tunnistautuminen
Ylläpitäjien luomat
tunnukset, kertakirj. tai
vahva tunnistautuminen
Opettajien luomat
tunnukset esim.
nimimerkki tai etunimi
Opettajan luomat
anonyymit tunnukset
tai ei tunnuksia
Saavatko oppijat rekisteröityä
palveluun itse koulussa?
Ok Ok Ok, alle 13-vuotiaat
tarvitsevat huoltajan
suostumuksen
Ok, alle 13-vuotiaat
tarvitsevat huoltajan
suostumuksen
Käyttö opetuksen aktivointiin,
materiaalien jakoon ym.
Ok Ok Ok Ok
Oppijoiden tekemät tehtävien
palautukset ja esim. kuvat
Ok Ok Ok Ei ilman suostumusta
Tavall. henkilötietojen tallennus
(esim. spostiosoite tai puh.nro)
Ok Ok Ei ilman suostumusta Ei
Koetulokset ja arvosanat Ok Ok Ei ilman suostumusta Ei
Sanalliset arvioinnit,
soveltuvuustestit ym.
Ok Ei Ei Ei
Muut salassa pidettävät tiedot
(esim. terveys ja erityinen tuki)
Ok Ei Ei Ei
Oppijoiden henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu
9
 Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on
nimenomaisesti säädetty.
 Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä tietoja sähköisesti
saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää niitä (JulkL 16 §).
 Vaikka tiedot olisivat ”julkisia”, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa.
 Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen.
 Suostumus on käytännössä esimerkiksi:
 Lupalomakkeen, käyttöehtojen tms. hyväksyntä, jossa on mainittu, että tietoja
tullaan julkaisemaan.
 Suostumus tietojen julkaisulle haku-/ilmoittautumislomakkeessa
 Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin
 Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
“EU-tuomioistuin totesi monien pilvipalvelujen käyttämän
Privacy shield –järjestelyn pätemättömäksi henkilötietojen
siirroille Yhdysvaltoihin 16.7.2020.
Rekisterinpitäjä on vastuussa, jos sen käyttämä pilvipalvelu
siirtää tietoja laittomasti EU:n ulkopuolelle.
Tarkista organisaation käyttämät pilvipalvelut ja niiden
henkilötietojen käsittelyn sopimukset!
10
Lähde: EU:n tuomioistuin, 16.7.2020, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fi.pdf
Usein kysyttyjä kysymyksiä: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_faqs_schrems_ii_202007_adopted_fi.pdf
Kysymys: henkilötiedot yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa
11
 Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle
henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.
 Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.
 Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen
tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella.
 Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien
mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.
 Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle,
jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.
 Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako yksityisiä Microsoft- ja Google-tunnuksia käyttää työssä
oppijoiden henkilötietojen käsittelyssä.
Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
• Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa,
esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa?
• Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
WhatsApp opetuksessa
• Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.
 Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.
 Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty.
• Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus.
• OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä
ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida.
 Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät!
• Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille.
 Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen
kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp.
 WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta.
Organisaatiossa huomioitavaa:
• Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa.
• WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä.
• WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen
käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa.
• Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa.
WhatsAppin käyttöehdot:
https://www.whatsapp.com/legal/
OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja
digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-
median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
Milloin ja mihin etäopetuksessa tarvitaan suostumus?
▪ Kun oppijoiden henkilötietoja tallennetaan sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole
opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä).
⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa.
▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.
⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan.
▪ Kun julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia.
⬞  Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle.
▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen,
jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta.
⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille.
▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä.
⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle.
13
“”…erilaisista ympäristöistä kerätään yhdenmukaista
dataa tietokantaan. Etu on siinä se, että kun meillä
opiskelijat ei toimi pelkästään Moodlessa, vaan
monessa eri palvelussa, niin jos ne palvelut tukevat
tätä standardia, voisimme kerätä yhtenevän
muotoista dataa opiskelijan tekemisestä yhteen
tietokantaan ja nähdä aika hyvän kokonaisuuden
tekemisestä.”
14
Lähde: Manninen, 2019, Analyysista adaptaatioihin - Oppimisanalytiikan hyödyntämismahdollisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa,
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64576/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201906133180.pdf
Läpäiseekö henkilötietojen käsittely riskiarviointia?
Riskiarviossa huomioitavaa
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
15
Kysymys: uusien viestintävälineiden riski- ja vaikutustenarviointi
16
 Viestintävälineissä kuten etäyhteys- ja oppimisalustoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota
tietoturvallisuuteen, jotta voidaan estää tietojen päätyminen sivullisille.
 GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän tulee tehdä riskiarviointi ja
tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi (32 artikla).
 Tarvittaessa tulee tehdä GDPR:n mukainen vaikutustenarviointi, jolla tunnistetaan riskien
syitä ja pyritään löytämään ratkaisuja niihin.
 Vaikutustenarviointi tulee tehdä mm. silloin, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa.
 Tietosuojavastaavalla on merkittävä rooli riski- ja vaikutustenarvioinnissa.
 Toimenpiteet ja ratkaisut tulee dokumentoida (osoitusvelvollisuus-periaate).
 Monet kunnat käyttävät Microsoft Teams -sovellusta mm. varhaiskasvatus-, kehitys- ja
arviointikeskusteluihin sekä terveydenhuollossa potilaiden etävastaanottoon.
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi
• Miten uudet etäyhteys- ja oppimisalustat tulisi arvioida tietosuojan kannalta?
• Onko esim. Teams turvallinen arkaluontoisten tietojen (terveys ym.) käsittelyssä?
Kyllä kai suostumukseksi riittää,
että ilmoitin Wilmassa
WhatsAppin käytöstä
opetuksessa.
Annoin tehtäväksi asentaa Sport
Trackerin ja jakaa kävelylenkit
sitä kautta muille.
Lähetän musiikin tehtävät
TikTokissa ja oppilaat kuittaavat
ne kommentilla. 
Julkaisen perjantaisin YouTube-
videon, johon kokoan oppilaiden
tuotoksia ja annan palautetta.
Tein jokaisen opiskelijan nimellä
Padlet-taulun, johon he käyvät
merkitsemässä suorituksensa.
Tehtävänä on siivota olohuone
ja lähettää siitä ennen ja jälkeen
kuvat Classroomiin.
Mikäli oppijalla ei ole
tietokonetta, hän voi tulla
koululle lähiopetukseen.
Ei näin.
3+1 pointtia
1. Tarkista, että etäopetuksen tietosuojasta on tehty
linjaukset ja käytännönläheiset ohjeet.
2. Varmista, että etäopetukseen on käytettävissä
turvalliset verkkoyhteydet, välineet ja sovellukset.
3. Huomioi verkko- ja etäopetuksen tietosuoja
henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
4. Pitäisikö tietosuojataitoja opettaa myös oppijoille?
18
19
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 sur 19

Recommandé

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
628 vues38 diapositives
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta par
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
560 vues51 diapositives
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
73 vues54 diapositives
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät par
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätHarto Pönkä
113 vues18 diapositives
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä par
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäHarto Pönkä
612 vues82 diapositives
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
109 vues67 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
429 vues42 diapositives
Digijäte ja sosiaalinen media par
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
3.6K vues39 diapositives
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset par
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetHarto Pönkä
134 vues64 diapositives
Tietosuoja ja sosiaalinen media par
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
861 vues84 diapositives
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa par
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
2.4K vues88 diapositives
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua? par
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Harto Pönkä
5K vues52 diapositives

Tendances(20)

Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 vues
Digijäte ja sosiaalinen media par Harto Pönkä
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
Harto Pönkä3.6K vues
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset par Harto Pönkä
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Harto Pönkä134 vues
Tietosuoja ja sosiaalinen media par Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä861 vues
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa par Harto Pönkä
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
Harto Pönkä2.4K vues
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua? par Harto Pönkä
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Sosiaalisen median valeprofiilit - miten tunnistaa ja suojautua?
Harto Pönkä5K vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vues
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR) par Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Harto Pönkä7.5K vues
Tietosuoja koulussa käytännössä par Harto Pönkä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä603 vues
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa par Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Harto Pönkä854 vues
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset par Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä100 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 vues
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä257 vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä178 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vues
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma par Harto Pönkä
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Harto Pönkä386 vues
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit par Harto Pönkä
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Harto Pönkä714 vues

Similaire à Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa

Tietosuoja etäopetuksessa par
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaHarto Pönkä
708 vues17 diapositives
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
187 vues86 diapositives
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä par
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäHarto Pönkä
3K vues27 diapositives
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
528 vues35 diapositives
Oppimisanalytiikka ja GDPR par
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPRHarto Pönkä
578 vues37 diapositives
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö par
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöHarto Pönkä
4.5K vues60 diapositives

Similaire à Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa(20)

Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 vues
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä par Harto Pönkä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Harto Pönkä3K vues
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä528 vues
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö par Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä4.5K vues
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa par Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä107 vues
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ... par Jan Lindberg
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Jan Lindberg138 vues
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Harto Pönkä2.6K vues
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa par Harto Pönkä
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Harto Pönkä4.4K vues
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki par Harto Pönkä
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä1.8K vues
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet par Harto Pönkä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteetEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
Harto Pönkä2.2K vues
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Harto Pönkä4.5K vues
Tietosuoja ja sosiaalinen media par Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä732 vues
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa par Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä491 vues
Sosiaalisen median opetuskäyttö par Harto Pönkä
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Harto Pönkä1.6K vues
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka par Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Harto Pönkä453 vues

Plus de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
60 vues47 diapositives
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
209 vues40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vues48 diapositives

Plus de Harto Pönkä(18)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä60 vues
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä209 vues
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vues
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta par Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vues
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet par Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä240 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Harto Pönkä87 vues
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa par Harto Pönkä
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä200 vues
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla par Harto Pönkä
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalullaTwitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Harto Pönkä93 vues

Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa

 • 1. Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa 8.12.2020 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. “En tiedä täysin, miten pitäis toimia tietyissä asioissa, kun ei oo annettu ohjeita ja kukaan ei tiedä. Ei ees jotkut TVT-opetkaan tai rehtorikaan, joilla nyt silleen on se vastuu jakaa tätä tietoo. Must tuntuu, et kaikki on vähä ottanu tän huumorilla tai vitsillä tai et ei oteta niin tosissaan, milloin rikotaankin mitä oikeutta tai niin. 2 Lähde: Åman H., 2020, Koulu digitalisoituu, mutta laahaako tietosuoja perässä? Pro gradu – tutkielma, https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68575/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202004172798.pdf Onko henkilöstön tietosuojaosaaminen riittävää?
 • 3. Tietoturva vaarantuu etätöissä 3 Lähde: Tessian, kevät 2020, https://www.tessian.com/research/the-state-of-data-loss-prevention-2020/ (2000 vastaajaa Yhdysvalloissa ja Englannissa) ”Kyberturvayhtiö Tessianin tutkimuksen mukaan 48 prosenttia kotona työskentelevistä kertoo syystä tai toisesta kiertävänsä yrityksen tietoturvan käytäntöjä.” Syitä: ▪ Etätyössä käytetään eri laitteita kuin työpaikalla (50 %) ▪ Etätyössä ei koeta olevan IT-osaston valvonnassa (48 %) ▪ Työhön tulee häiriöitä mm. perheenjäsenten vuoksi (47 %) ▪ Työhön liittyvä aikataulupaine (39 %)
 • 4. Tietosuoja viestinnässä 4 ▪ Normaalissa sähköpostissa: ▪ Tavalliset henkilötiedot (nimi, osoite jne.) ▪ Edellytys: henkilökohtaiset postilaatikot ja tietoturva kunnossa. ▪ Suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai muussa turvallisessa viestintäkanavassa: ▪ Arkaluontoiset/erityiset henkilötiedot ▪ Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat ▪ Huijauksia on tavallista enemmän liikenteessä.  Ohjeet, miten varmistaa viestien aitous?
 • 5. Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa 5  Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden henkilötietoja ilman suostumusta.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 • 6. Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä 6 ▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä ▪ Yleensä: tietosuojaseloste tai vastaava ▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla. ▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella ▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan. ▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi saada viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja ´sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 • 7. Esimerkki informointivelvollisuuden toteutumattomuudesta: Wilma  Wilman Tietosuojaseloste-linkki on harhaanjohtava: se johtaa Visman selosteelle, ei opetuksesta vastaavan rekisterinpitäjän (esim. kunnan) sivulle kuten pitäisi.  Moniko käyttäjä osaa etsiä Wilmaa koskevan henkilötietojen käsittelyn informoinnin muualta? 7
 • 8. Oppijoiden henkilötiedot verkkopalveluissa 8 Huom. taulukko on esimerkinomainen, tarkista aina opetuksen järjestäjän tekemät linjaukset! Opetuksen järjestäjän hallinnoimat asiointikanavat (esim. Wilma) Opetuksen järjestäjän hallinnoimat viestintä- ja oppimisalustat (esim. 0365, Teams, G Suite, Moodle) Ulkopuolinen sovellus tai verkkopalvelu, jossa tiedot eivät näy julkisesti (esim. Quizlet) Ulkopuolinen sovellus tai verkkopalvelu, jossa tiedot näkyvät julkisesti (esim. Padlet) Opetuksen järjestäjän hallinnoimat käyttäjätunnukset Ylläpitäjien luomat tunnukset, kertakirj. tai vahva tunnistautuminen Ylläpitäjien luomat tunnukset, kertakirj. tai vahva tunnistautuminen Opettajien luomat tunnukset esim. nimimerkki tai etunimi Opettajan luomat anonyymit tunnukset tai ei tunnuksia Saavatko oppijat rekisteröityä palveluun itse koulussa? Ok Ok Ok, alle 13-vuotiaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen Ok, alle 13-vuotiaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen Käyttö opetuksen aktivointiin, materiaalien jakoon ym. Ok Ok Ok Ok Oppijoiden tekemät tehtävien palautukset ja esim. kuvat Ok Ok Ok Ei ilman suostumusta Tavall. henkilötietojen tallennus (esim. spostiosoite tai puh.nro) Ok Ok Ei ilman suostumusta Ei Koetulokset ja arvosanat Ok Ok Ei ilman suostumusta Ei Sanalliset arvioinnit, soveltuvuustestit ym. Ok Ei Ei Ei Muut salassa pidettävät tiedot (esim. terveys ja erityinen tuki) Ok Ei Ei Ei
 • 9. Oppijoiden henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu 9  Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty.  Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä tietoja sähköisesti saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää niitä (JulkL 16 §).  Vaikka tiedot olisivat ”julkisia”, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa.  Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen.  Suostumus on käytännössä esimerkiksi:  Lupalomakkeen, käyttöehtojen tms. hyväksyntä, jossa on mainittu, että tietoja tullaan julkaisemaan.  Suostumus tietojen julkaisulle haku-/ilmoittautumislomakkeessa  Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin  Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
 • 10. “EU-tuomioistuin totesi monien pilvipalvelujen käyttämän Privacy shield –järjestelyn pätemättömäksi henkilötietojen siirroille Yhdysvaltoihin 16.7.2020. Rekisterinpitäjä on vastuussa, jos sen käyttämä pilvipalvelu siirtää tietoja laittomasti EU:n ulkopuolelle. Tarkista organisaation käyttämät pilvipalvelut ja niiden henkilötietojen käsittelyn sopimukset! 10 Lähde: EU:n tuomioistuin, 16.7.2020, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fi.pdf Usein kysyttyjä kysymyksiä: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_faqs_schrems_ii_202007_adopted_fi.pdf
 • 11. Kysymys: henkilötiedot yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa 11  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako yksityisiä Microsoft- ja Google-tunnuksia käyttää työssä oppijoiden henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 • 12. WhatsApp opetuksessa • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.  Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.  Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus. • OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida.  Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät! • Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille.  Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp.  WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Organisaatiossa huomioitavaa: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen- median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
 • 13. Milloin ja mihin etäopetuksessa tarvitaan suostumus? ▪ Kun oppijoiden henkilötietoja tallennetaan sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia. ⬞  Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. ⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. ⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. 13
 • 14. “”…erilaisista ympäristöistä kerätään yhdenmukaista dataa tietokantaan. Etu on siinä se, että kun meillä opiskelijat ei toimi pelkästään Moodlessa, vaan monessa eri palvelussa, niin jos ne palvelut tukevat tätä standardia, voisimme kerätä yhtenevän muotoista dataa opiskelijan tekemisestä yhteen tietokantaan ja nähdä aika hyvän kokonaisuuden tekemisestä.” 14 Lähde: Manninen, 2019, Analyysista adaptaatioihin - Oppimisanalytiikan hyödyntämismahdollisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64576/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201906133180.pdf Läpäiseekö henkilötietojen käsittely riskiarviointia?
 • 15. Riskiarviossa huomioitavaa Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit 15
 • 16. Kysymys: uusien viestintävälineiden riski- ja vaikutustenarviointi 16  Viestintävälineissä kuten etäyhteys- ja oppimisalustoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvallisuuteen, jotta voidaan estää tietojen päätyminen sivullisille.  GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän tulee tehdä riskiarviointi ja tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi (32 artikla).  Tarvittaessa tulee tehdä GDPR:n mukainen vaikutustenarviointi, jolla tunnistetaan riskien syitä ja pyritään löytämään ratkaisuja niihin.  Vaikutustenarviointi tulee tehdä mm. silloin, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa.  Tietosuojavastaavalla on merkittävä rooli riski- ja vaikutustenarvioinnissa.  Toimenpiteet ja ratkaisut tulee dokumentoida (osoitusvelvollisuus-periaate).  Monet kunnat käyttävät Microsoft Teams -sovellusta mm. varhaiskasvatus-, kehitys- ja arviointikeskusteluihin sekä terveydenhuollossa potilaiden etävastaanottoon. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi • Miten uudet etäyhteys- ja oppimisalustat tulisi arvioida tietosuojan kannalta? • Onko esim. Teams turvallinen arkaluontoisten tietojen (terveys ym.) käsittelyssä?
 • 17. Kyllä kai suostumukseksi riittää, että ilmoitin Wilmassa WhatsAppin käytöstä opetuksessa. Annoin tehtäväksi asentaa Sport Trackerin ja jakaa kävelylenkit sitä kautta muille. Lähetän musiikin tehtävät TikTokissa ja oppilaat kuittaavat ne kommentilla.  Julkaisen perjantaisin YouTube- videon, johon kokoan oppilaiden tuotoksia ja annan palautetta. Tein jokaisen opiskelijan nimellä Padlet-taulun, johon he käyvät merkitsemässä suorituksensa. Tehtävänä on siivota olohuone ja lähettää siitä ennen ja jälkeen kuvat Classroomiin. Mikäli oppijalla ei ole tietokonetta, hän voi tulla koululle lähiopetukseen. Ei näin.
 • 18. 3+1 pointtia 1. Tarkista, että etäopetuksen tietosuojasta on tehty linjaukset ja käytännönläheiset ohjeet. 2. Varmista, että etäopetukseen on käytettävissä turvalliset verkkoyhteydet, välineet ja sovellukset. 3. Huomioi verkko- ja etäopetuksen tietosuoja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. 4. Pitäisikö tietosuojataitoja opettaa myös oppijoille? 18